Metody analizy zmian ubóstwa w czasiePobieranie 61.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar61.5 Kb.
METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 1. Charakter ubóstwa

1.1. Okres przebywania w sferze ubóstwa

1.2. Agregatowe indeksy charakteru ubóstwa 1. Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa 1. Dekompozycja zmian agregatowych indeksów ubóstwa

CHARAKTER UBÓSTWAPODEJŚCIA DO OKREŚLANIA CHARAKTERU UBÓSTWA

 • Charakter ubóstwa zależy od okresu pozostawania gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa w badanych latach. • badamy czy gospodarstwo domowe znajduje się w sferze ubóstwa niezależnie w każdym roku badania. • Charakter ubóstwa zależy od okresu pozostawania gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa w całym cyklu życia gospodarstwa domowego w ramach okresu badania.


KATEGORIA GOSPODARSTW ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER UBÓSTWA –PODEJŚCIE JEDNOWYMIAROWE

 • Trwale ubogie (chronically poor), których przeciętny dochód w badanym okresie jest mniejszy od przeciętnej granicy ubóstwa. Jednakże mogą się zdarzyć lata w okresie badania, w których dochody tych gospodarstw domowych są wyższe od granicy ubóstwa.
 • Uporczywie ubogie (persistently poor), którymi są gospodarstwa domowe należące do grupy gospodarstw trwale ubogich i jednocześnie we wszystkich badanych latach posiadające dochody nie wyższe niż granica ubóstwa. • Przejściowo ubogie (transient poor), które mogą w niektórych latach badanego okresu znajdować się w sferze ubóstwa ale ich przeciętne dochody w badanym okresie są wyższe niż przeciętna granica ubóstwa dla tego okresu. Przy bardziej równomiernym rozłożeniu dochodów w badanym okresie mogłyby one uniknąć znalezienia się w sferze ubóstwa w każdym z badanych lat.
 • Nigdy nie ubogie (never poor), które w żadnym z badanych lat nie znalazły się a sferze ubóstwa.

OKRES PRZEBYWANIA W SFERZE UBÓSTWA • Analizujemy liczbę lat przebywania gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa w całym badanym okresie.


t=0,1,2,...,T.

AGREGATOWE INDEKSY CHARAKTERU UBÓSTWA

PODEJŚCIE KLASYCZNE

 • charakter ubóstwa określamy na podstawie liczby lat przebywania gospodarstwa domowego w ubóstwie. • Jeżeli gospodarstwo domowe przebywa w badanym okresie (T) przynajmniej rok w sferze ubóstwa (t1,) odpowiedni indeks charakteru ubóstwa (any-time poverty) dla badanej populacji gospodarstw domowych przyjmuje postać:

,

gdzie:


- liczba ubogich gospodarstw domowych w badanej zbiorowości przez przynajmniej jeden rok badania.

 • Gdy gospodarstwo domowe przebywa w sferze ubóstwa przez większość lat z badanego okresu (tint(T/2)+1) jego ubóstwo ma charakter uporczywy (persistent poverty). Odpowiedni indeks ubóstwa dla badanej populacji szacowany jest w oparciu o wzór:

,

gdzie:


- liczba ubogich gospodarstw domowych w badanej zbiorowości przebywających w sferze ubóstwa przez większość lat badanego okresu.

 • Gdy gospodarstwo domowe we wszystkich badanych latach (t=T) znajduje się w sferze ubóstwa jego ubóstwo ma charakter stały (continuous poverty). Odpowiedni indeks ubóstwa dla badanej populacji gospodarstw domowych ma postać:

,

gdzie:


- liczba trwale ubogich gospodarstw domowych w badanym okresie (t=T).

MOBILNOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCHZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO SFERY UBÓSTWA


 • Ocena mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa najczęściej opiera się na analizie przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa (należenia lub nienależenia do sfery ubóstwaw dwóch porównywanych okresach (latach).

Tabela 6.1. Schemat przepływów gospodarstw domowych pomiędzy statusami przynależności do sfery ubóstwa.


Status przynależności

do sfery ubóstwa

w okresie t-1

Status przynależności do sfery ubóstwa

w okresie t
gospodarstwo nieubogie (j=0)

gospodarstwo ubogie (j=1)

gospodarstwo nieubogie (j=0)gospodarstwo ubogie (j=1)

n
 • wielkości na przekątnej macierzy przepływów wskazują liczebności gospodarstw domowych, które nie zmieniły w porównywanych parach okresów swojego statusu przynależności do sfery ubóstwa (tzn., że w obu porównywanych okresach (latach) należały lub nie należały do sfery ubóstwa). Poniżej przekątnej znajduje się liczebność gospodarstw domowych, które „opuściły” sferę ubóstwa a powyżej przekątnej, które „weszły” do sfery ubóstwa.

INDEKSY MOBILNOŚCI
 • Indeksy mobilności obliczane na podstawie macierzy przepływów, stanowią syntetyczne oceny skali mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa

 • Indeks mobilności Skorrocks’a

,

gdzie:


tr(N) – ślad macierzy przepływów,

przy czym:njj’,t-1,t liczba gospodarstw domowych, która w okresie t-1,t napłynęła z j-tego stanu przynależności do sfery ubóstwa do j'-tego stanu.

Indeks przyjmuje wartości z przedziału . Im wyższa wartość indeksu tym większa mobilność gospodarstw domowych.
 • Dekompozycja indeksu mobilności Shorrocks’a (6.23), rozszerzającej jego możliwości analityczne, otrzymujemy ostatecznie:
 • Pierwszy ze składników prawej strony równania wskazuje na odsetek gospodarstw domowych, które opuściły sferę ubóstwa w porównywanych okresach. Drugi ze składników sumy stanowi odsetek gospodarstw domowych, które „weszły do sfery ubóstwa” w badanym okresie.


 • Przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1]. Jego wartości dodatnie oznaczają przewagę przepływów gospodarstw domowych ze sfery ubóstwa poza sferę ubóstwa. • Wartości ujemne indeksu wskazują na przewagę przepływów spoza sfery ubóstwa do sfery ubóstwa.

 • Im wyższa wartość bezwzględna indeksu tym większa przewaga jednego typu przepływów nad drugim z typów przepływów. • Indeks mobilności Dickens’a - podejście jednowymiarowe:


,
gdzie:
- wartości dystrybuanty rozkładu dochodów dla i-tego gospodarstwa domowego w latach t i t-1,

- numery miejsc zajmowanych przez i-te gospodarstwo domowe w latach t i t-1 w uporządkowanych rosnąco rozkładach dochodów.


 • Indeksy przyjmują wartości z przedziału [0;1].
 • Im wyższa wartość indeksów tym większa mobilność gospodarstw domowych. • Dekompozycja indeksów mobilności Dickens’a umożliwiająca oceny mobilności gospodarstw domowych ze względu na spadek i wzrost zagrożenia ubóstwem:


 • Indeksy charakteru mobilności


.

oraz


.

DEKOMPOZYCJA ZMIAN AGREGATOWYCH INDEKSÓW UBÓSTWA (N. C. KAKWANI)

 • Na zmiany agregatowych indeksów ubóstwa w czasie, za pomocą których oceniamy zmiany w sferze ubóstwa, wpływają dwa czynniki:

 • zmiany w przeciętnym dochodzie badanej populacji gospodarstw domowych,

 • zmiany w nierówności rozkładu dochodów w badanej populacji gospodarstw domowych.
 • Przyjmując, że w analizach ubóstwa stosujemy indeksy agregatowe ubóstwa, które są w pełni charakteryzowane za pomocą granicy ubóstwa (y*), przeciętnych dochodów (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych () oraz funkcji Lorenza (L) odpowiednią miarę ubóstwa możemy zdefiniować dla roku t następująco:

. • Korygując przeciętny dochód ekwiwalentny z roku badanego odpowiednim wskaźnikiem inflacji (indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych) zmianę wartości indeksu ubóstwa (6.48) pomiędzy latami t i t'(t'=2,...,T) możemy zdefiniować następująco:

,
gdzie:

Dtt' - miara wpływu zmian poziomu zamożności gospodarstw domowych na zmianę indeksu ubóstwa pomiędzy latami t i t',

Gtt' - miara wpływu zmian nierównomierności rozkładu dochodów gospodarstw domowych na zmianę indeksu ubóstwa pomiędzy latami t i t'.


 • Miarę czystego efektu wpływu zmian zamożności (poziomu dochodów ekwiwalentnych) badanych gospodarstw na zmianę wartości indeksu ubóstwa pomiędzy latami t i t' przyjmując, że nierównomierność rozkładu dochodów w obu badanych latach była stała i taka jak w roku podstawowym definiujemy następująco:

 • Miarę czystego wpływu zmian nierównomierności rozkładu dochodów gospodarstw domowych pomiędzy latami t i t' na zmianę indeksu ubóstwa, przy założeniu braku zmian przeciętnej zamożności gospodarstw domowych w badanych latach definiujemy jako:


DEKOMPOZYCJA INDEKSUDOTKLIWOŚCI UBÓSTWA SENA-SHORROCKSA-THONA

.


 • Równanie wskazuje, że łączne zmiany dotkliwości ubóstwa mogą być wyrażane jako suma zmian zasięgu ubóstwa, głębokości ubóstwa oraz nierówności mierzonych współczynnikiem Giniego dla luk dochodowych wszystkich badanych gospodarstw domowych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna