Metody instrumentalne w analizie chemicznej sylabus informacje ogólnePobieranie 52.13 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar52.13 Kb.
Metody instrumentalne w analizie chemicznej

SYLABUS

 1. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu


Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Nazwa kierunku studiów

Chemia

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-CS1-4MIA

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów /semestr

II rok/IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student musi mieć zaliczony kurs chemii analitycznej II (0200-CS1-3CHA). Musi znać podstawowe pojęcia i procedury klasycznej chemii analitycznej oraz posiadać umiejętność obliczeń dotyczących chemii analitycznej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 75

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 30 godzin, laboratoria 45 godzinZałożenia i cele przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie zajęć laboratoryjnych na ocenę warunkujące przystąpienie do egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej – test i zadania analityczne do rozwiązania.
Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1.. Posługuje się terminologią i nomenklaturą dotyczącą analizy instrumentalnej.

K_W02


2. Charakteryzuje równowagi w roztworach, opisuje właściwości chemiczne wybranych kationów, anionów i wybranych innych substancji oraz metody instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej.

K_W06

3. Identyfikuje i rozwiązuje problemy analizy chemicznej w oparciu o zdobyta wiedzę

K_U01


4. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu chemii analitycznej, szczególnie instrumentalnej. Wybiera odpowiednie narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń. Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych

K_W12; K_W13; K_U05

5. Wyjaśnia podstawowe aspekty budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

K_W14; K_U03

6. Interpretuje wyniki przeprowadzonych oznaczeń analitycznych, sporządza sprawozdania

K_U04

7. Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K_K03; K_K05
Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach i laboratoriach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

84

3,4

o charakterze praktycznym

70

2,8Data opracowania:

02.07.2012

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. Tadeusz Krogulec, prof. UwB

SYLABUS


 1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Kod przedmiotu

0200-CS1-4MIA

Nazwa kierunku

Chemia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

II rok/IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykładProwadzący

Dr hab. Tadeusz Krogulec, prof. UwB

Treści merytoryczne przedmiotu

 1. Podstawy spektrofotometrii: właściwości promieniowania elektromagnetycznego, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, rodzaje widm.

 2. Absorpcjometria UV, VIS, IR,

 3. Miareczkowanie spektrofotometryczne,

 4. Nefelometria, turbidymetria,

 5. Fluorescencja i fosforescencja.

 6. Metody emisyjne: fotometria płomieniowa, spektrografia i spektrometria emisyjna.

 7. Atomowa spektroskopia absorpcyjna.

 8. Aparatura wykorzystywana w metodach optycznych.

 9. Podstawy rozdziału chromatograficznego. Chromatografia gazowa i cieczowa. Chromatografia w stanie nadkrytycznym

 10. Spektrometria mas.

 11. Podstawy metod elektroanalitycznych.

 12. Pomiary pH, Elektrody jonoselektywne.

 13. Potencjometria,

 14. Konduktometria,

 15. Polarografia, woltamperometria, analiza stripingowa

 16. Metody zmiennoprądowe i pulsowe

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Weryfikacja efektów kształcenia wymienionych w części A następuje podczas egzaminu

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotuWarunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu po uzyskaniu zaliczenia laboratorium. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z 2 części: testu sprawdzającego wiedzę (około 50 pytań jednokrotnego wyboru) i zadań dotyczących rozwiązania konkretnych problemów analitycznych (8-10 zadań). Zdanie egzaminu wymaga uzyskania połowy możliwych do zdobycia punktów.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej 1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

 2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

 3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

 4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

 5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

 6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

 7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

 8. G. McMahon – Analytical Instrumentation, Wiley

 9. Kisza A. Elektrochemia cz.I i II Elektrodyka i Jonika, WNT, Warszawa.

 10. Sobczyk L., Kisza A., Gatner K., Koll A., Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

 11. Poradnik fizykochemiczny..SYLABUS


 1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Kod przedmiotu

0200-CS1-4MIA

Nazwa kierunku

Chemia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

II rok/IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: laboratoriiumProwadzący

mgr Ewa Brancewicz, mgr Joanna Breczko

Treści merytoryczne przedmiotu

Pracownia składa się z dwóch części obejmujących zagadnienia z zakresu metod optycznych oraz elektroanalitycznych.

Część I:

 1. Pracownia wstępna (zapoznanie się z obsługą pH-metru i Spekola sporządzanie buforu chlorooctowego).

 2. Fotometria płomieniowa. Oznaczanie sodu i wapnia.

 3. Absorpcjometria. Oznaczanie KMnO4.

 4. Oznaczanie miedzi i żelaza metodą miareczkowania spektrofotometrycznego.

 5. Absorpcjometryczne oznaczanie kwasu octowego za pomocą czerwieni fenolowej.

 6. pH-metryczne miareczkowanie kwasów: octowego i solnego.

 7. Pracownia uzupełniająca.

Część II:

 1. Pracownia wstępna (zapoznanie się z obsługą polarografu i konduktometru, sporządzanie buforu amonowego).

 2. Konduktometryczne oznaczanie kwasów: octowego i solnego.

 3. Elektrolityczne oznaczanie miedzi i ołowiu

 4. Polarografia. Oznaczanie jonów kadmu.

 5. Chronowoltamperometryczne oznaczanie jonów ołowiu.

 6. Miareczkowanie potencjometryczne. Jodometryczna reakcja redoks.

 7. Pracownia uzupełniająca.

 8. Pracownia zaliczeniowa.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

K_W02 - Ustny sprawdzian dopuszczający do przeprowadzenie ćwiczenia. Pisemny sprawdzian zaliczający ćwiczenie.

K_W06, K_W12- Pisemny sprawdzian zaliczający ćwiczenie. Sprawozdanie z ćwiczenia.

K_W13- Sprawozdanie z ćwiczenia.

K_W14- Ustny sprawdzian dopuszczający do przeprowadzenie ćwiczenia.

K_U01- Ustny sprawdzian dopuszczający do przeprowadzenie ćwiczenia. Obserwacja pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

K_U03 - Obserwacja pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

K_U04, K_U05 - Sprawozdanie z ćwiczenia.

K_K03- Obserwacja pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

K_K05- Obserwacja pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych. Ustne zaliczenie podstawowych zagadnień z zakresu BHP.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium jest zaliczenie sprawdzianów przygotowania do ćwiczeń, poprawne wykonanie sprawozdań, pisemne zaliczenie (na ocenę) sprawdzianu z zakresu tematycznego dotyczącego wykonanych ćwiczeń. Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w każdej części ćwiczeń. Student wykonuje zaległe ćwiczenie na pracowni uzupełniającej.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej 1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

 2. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

 3. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

 4. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

 5. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

 6. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

 7. G. McMahon – Analytical Instrumentation, Wiley

 8. Kisza A. Elektrochemia cz.I i II Elektrodyka i Jonika, WNT, Warszawa.

 9. Sobczyk L., Kisza A., Gatner K., Koll A., Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

 10. Poradnik fizykochemiczny..


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna