Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona11/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Wigilia dla najuboższych mieszkańców

Najubożsi klienci, osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, bezdomne, rodziny niepełne od 2004 roku skorzystały z pomocy w formie wieczerzy wigilijnej zorganizowanej i sfinansowanej przez Restaurację POKUSA.


Duże znaczenie ma również organizowana od 2003 roku przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe Wigilia dla wszystkich mieszkańców w latach ubiegłych na Placu Hallera, a od 2004 w Parku Kopernika dla kilku tysięcy mieszkańców.
Program psychoedukacyjne dla rodziców „My i nasze dzieci”.

Cykl 10 spotkań o charakterze psychoedukacyjnym, których celem było dostarczenie wiedzy i umiejętności kształtowania dobrych relacji w rodzinie, refleksja nad trudnościami procesu wychowania dziecka oraz wywiązywania się z zadań i obowiązków rodzicielskich (W terminie IV’ 2006 – VI’2006). W spotkaniach uczestniczyło 28 osób.


Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczność wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali miasta. Na podstawie zdobytych doświadczeń, w oparciu o dane będące w dyspozycji MOPS uzyskane w toku bieżącej jego działalności dokonano przejścia od modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego, do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup świadczeniobiorców, poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej.

Przyjęta w II’2006 Strategia Rozwiązywania problemów społecznych w mieście Tczewie zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w mieście oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo.

Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne – wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym, należy się przygotować, uwzględniając realizację zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych naszego miasta oraz Programu Rewitalizacji, aby zdobyte środki na projekty z funduszy europejskich pozwoliły na to, by w Tczewie działania w zakresie polityki socjalnej były jednakowe dla wszystkich grup społecznych.3.1.13. Ład i porządek publiczny

Utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w mieście należy do policji , działania te wspomagane są przez Straż Miejską.

Zgodnie z kompetencjami i regulaminem, działania Straży Miejskiej w okresie kadencji 2002-2006 ukierunkowano na:


 • ochronę urządzeń komunalnych

 • kontrolę ulic, placów, budynków mieszkalnych, targowisk, otoczenia zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej w zakresie należytego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki

 • kontroli i egzekwowania przepisów prawa miejscowego

 • działaniach zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego na terenie naszego miasta i ścisłej współpracy w tym względzie z Policją.

Skład osobowy Straży Miejskiej na koniec 2002 roku wynosił 22 strażników, natomiast na koniec czerwca 2006 – 21 strażników.

W ramach stałego patrolowania dzielnic miasta funkcjonariusze dokonali 245.156 kontroli obiektów i przeprowadzili 5.988 służb prewencyjnych w ramach wspólnych patroli z Policją.

Wytyczne do stałych działań kontrolnych obejmowały: • należyte zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych

 • błyskawiczne reakcje w stanach szczególnego zagrożenia

 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,

 • rozpoznawanie, zjawisk i zdarzeń wywierających negatywny wpływ na stan porządku publicznego,

 • sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzonych w toku patrolowania miasta nieprawidłowości, a w szczególności: awarii sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, przeciwdziałających skutkom zimy,

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 • egzekwowanie stałego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta zgodnie z przepisami prawa miejscowego i ustawy,

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,

 • ochronę urządzeń komunalnych,

 • należyte utrzymanie porządku i czystości,

 • stałe działania w likwidacji dzikich wysypisk śmieci,

 • kontrole placów budów pod kątem prawidłowego zabezpieczenia, oznakowanie budów,

 • stałej kontroli targowisk i ujawnianie nielegalnej działalności handlowej,

 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W ramach podjętych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 18.364 interwencji, pouczono 11.681 osób, a w przypadkach drastycznych ukarano mandatami karnymi 5.983 osoby na sumę 468.275 zł, w tym głównie za wykroczenia przeciwko:
 • porządkowi i spokoju publicznego ( głównie za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ) – 1.444 osób na sumę 95.290 zł

 • bezpieczeństwu osób i mienia ( nie zachowaniu ostrożności przy trzymaniu psa, p.poż. ) – 113 osób na sumę 13.490 zł

 • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji ( nie stosowanie się do znaków drogowych ) – 3.228 osób na sumę 300.025 zł

 • zdrowie ( wykroczenia sanitarne, porządkowe ) – 400 osób na sumę 16.465 zł

 • obyczajności ( załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych) – 85 osób na sumę 4.900 zł

 • urządzeniom użytku publicznego ( niszczenie terenów zielonych i urządzeń komunalnych ) – 595 osób na sumę 27.755 zł

Sporządzono 355 wniosków ukaranie przez Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w Tczewie za wykroczenia przeciwko: • porządkowi i spokojowi publicznemu – 152

 • bezpieczeństwu w komunikacji – 122

 • bezpieczeństwo osób i mienia – 31

 • zdrowiu – 5

 • obyczajności – 29

 • urządzeniom użytku publicznego – 16

Doprowadzono do miejsca zamieszkania lub dowiezienia do izby wytrzeźwień 313 osób będących w stanie upojenia alkoholowego.

34 sprawców przestępstw pospolitych, czynów chuligańskich przekazano Policji.

Poniżej przedstawiono rozliczenie ilościowe podjętych przez SM interwencji w rozbiciu na poszczególne lataRozliczenie ilościowe podjętych interwencji w roku 2002

Grzywny
Pouczenia
Wnioski
Przekazano

Policji
Izba - dom
Razem


interwencji

ilość

kwota

Porządek


i spokój publiczny

385

18.410

1.253

7

4

63

1.712


bezpieczeństwo osób i mienia

67

2.795

123

1

--

--

191

bezpieczeństwo i porządek w komunikacji

388

17.945

1.170

9

--

--

1.567

Zdrowie


343

13.560

996

1

--

--

1.340

Obyczajność


24

1.140

8

3

--

--

35

Urządzenia użytku publicznego

181

7.770

157

1

--

--

339

Razem


1.388

61.620

3.707

22

4

63

5.184
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna