Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona2/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu są niższe od 50% normy średniorocznej.


Stężenia dwutlenku siarki obniżyły się znacząco zarówno wskutek zamknięcia niektórych zakładów jak i wskutek wprowadzenia paliwa o mniejszej zawartości siarki.

Źródłem emisji dwutlenku azotu jest ogrzewanie olejowe i gazowe oraz komunikacja. Od 2002r. Poziom stężeń utrzymuje się na podobnym poziomie. 1. średnioroczne stężenia pyłu PM10 wykazują tendencję spadkową w latach 2002-2005.

Najwyższa wartość średnioroczna wystąpiła w 2003 roku i przekroczyła poziom dopuszczalny, podobnie jak w roku 2002. W dwóch kolejnych latach wartości średnioroczne obniżyły się i nie przekroczyły wartości dopuszczalnej. Sugeruje to złożone oddziaływanie emisji z systemów grzewczych, intensywnego pylenia roślin oraz wtórnej emisji z podłoża.
f) w zakresie ochrony zieleni
Zadania w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2002 - 2005 realizowała „Zieleń Miejska” Sp. z o. o. - podmiot wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Od 18.01.2002 r. „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., po sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Tczew działa jako spółka prywatna. Wartość zadania w tym okresie stanowiła kwotę 1 638 292 zł. Zakres szczegółowych prac określała umowa.

Po przeprowadzeniu w 2003 r. inwentaryzacji miejskich terenów zieleni, uściślono ich powierzchnie, włączając w nie tereny nowo zagospodarowane, które dotychczas stanowiły część nieużytków. Po przeprowadzonym przetargu, od 01.01.2004 r. zadania dotyczące utrzymania miejskich terenów zieleni wykonuje ponownie spółka „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Szczegółowy zakres prac obejmuje umowa z dn. 18.12.2003 r. Po wejściu w życie zmian przepisów podatkowych od towarów i usług (VAT), w dniu 20.12.2004 r. zawarto aneks nr 1 do tej umowy. Okres wykonywania zadań obowiązuje do 31.12.2006r. Całkowita wartość zadania w tym okresie wynosi 2 581 616,11 zł.

Powyższe umowy znajdują się w Wydziale Spraw Komunalnych. Obecnie jest przygotowywany materiał do kolejnego postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2007-2009.
Sumaryczne zestawienie miejskich terenów zieleni przedstawiono poniżej.
l.p. nazwa obiektu ogólna pow. terenów (ha) 1. Park Miejski 16,50

 2. Park im. Kopernika 3,05

 3. Park Czyżykowo 4,25

 4. Park Strzelnica 4,80

 5. Skwery i zieleńce 67,50

 6. Samodzielne kwietniki, rabaty, misy,

kwiatony, murki kwiatowe, donice 0,05

 1. Pozostałe tereny (w tym nieużytki 27,77 ha) 54,12

 2. Zieleń uliczna dróg miejskich 6,03

 3. Miejsca pamięci narodowej 0,17

 4. Lasy komunalne 7,00

 5. Cmentarze 11,00ogółem: 174,47 ha


Poniższa tabela przedstawia wybrane zrealizowane zadania do dnia 30.06.2006r.
Poza nadzorowaniem i rozliczaniem zakresu bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni, prowadzono działania inwestycyjne oraz w zakresie tworzenia nowych terenów zieleni, a także w zakresie interwencyjnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Prace te były realizowane przez specjalistyczne podmioty, w ramach środków budżetowych i środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniższa tabela przedstawia wybrane zrealizowane zadania do dn. 30.06.2006r.
lp.

zadanie

sumaryczny koszt (zł)


1.

Uporządkowanie i remont skarpy przy ul. Niepodległości

16 812,04

2

Odtworzenie zieleni wraz z pielęgnacją na ternie przy ul. Niepodległości

15 068,90

3.

Uporządkowanie terenu przy ul. Pomorskiej (przy dworcu PKP)

4 725,12

4.

Remont skarpy przy ul. Malczewskiego

6 120,00

5.

Makroniwelacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Nizinnej

9 840,00

6.

Makroniwelacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Okrętowej - boisko

15 509,80

7.

Uporządkowanie terenu osiedlowego wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Kubusia Puchatka

11 942,45

8.

Uporządkowanie skarp wraz z nasadzeniem krzewów i wykonaniem trawnika na terenie osiedla im. W. Witosa w rejonie ul. Modrzewskiego - Broniewskiego

38 901,56

9.

Przygotowanie i wstępne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Piotrowo / Jagiellońskiej wraz z pielęgnacją

21 910,50

10.

Ustawienie obsadzonych konstrukcji i donic na terenie miasta

15 676,98

11.

Renowacja terenu i wykonanie boisk do gier zespołowych w rejonie ul. H. Hass - Jurgo

16 463,78

12.

Remont wraz z bieżącym utrzymaniem fontann i zdrojów wodnych w miejskich terenach zieleni

10 615,60

13.

Remont i obsadzenie skarpy przy ul. Iwaszkiewicza wraz z remontem schodów i przejścia w skarpie

11 081,51

14.

Renowacja zieleni na terenie przy ul. Kasztanowej

6 980,00

15.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybackiej

7 503,20

16.

Prace remontowe i posadzenie roślin ozdobnych na placu zabaw przy ul. Jedności Narodu

13 123,23

17.

Uporządkowanie i oczyszczenie skarpy przy ul. Czyżykowskiej – Nadbrzeżnej

7 425,80

18.

Odtworzenie zieleni na terenie przy ul. Jurgo

9 267,12

19.

Rozbiórka i budowa nowego kwietnika przy ul. Kościuszki – J. Dąbrowskiego

6 679,90

20.

Zakup drzew i krzewów w celu przekazania Spółdzielni Mieszkaniowej i szkołom

5 398,75

21.

Zagospodarowanie terenu w Gimnazjum nr 3

3 605,00

22.

Interwencyjne porządkowanie i koszenie terenów miejskich

56 631,58

23.

Renowacja trawników miejskich (park i skwery)

15 347,40

24.

Wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleńca w rejonie ul. Piotrowo i Jagiellońskiej

1 708,00

25.

Dokumentacja projektowa remontu dróg i chodników w rejonie amfiteatru

3 904,00

26.

Dokumentacja projektowa zieleni w rejonie pl. Piłsudskiego

4 550,00

27.

Dokumentacja projektowa renowacji skweru przy ul. Orzeszkowej wraz z projektem zamiennym

11 200,01

28.

Wykonanie zabiegów ochronnych metodą mikroiniekcji na 59 szt. kasztanowców białych rosnących na miejskich terenach zieleni (teren TDK, skwer przy ul. ks. Ściegiennego, drzewostan przy ul. Nad Wisłą i ul. Piotrowo

5 665,00

29.

Remont głównej alei parkowej – etap I (od ul. Kołłątaja do amfiteatru)

102 733,54

30.

Uporządkowanie terenu przy azylu dla zwierząt – przy ul. Malinowskiej oraz w rejonie ul. Dworzec Suchostrzygi

5 745,90

31.

Renowacja terenu przy al. Kociewskiej

3 745,00

32.

Zakup ozdobnego materiału szkółkarskiego w celu uzupełnienia nasad w miejskich terenach zieleni

4 500,00

33.

Odtworzenie trawników w rejonie os. Czyżykowo, os. im. Witosa i w parku miejskim

28 967,28

34.

Prace porządkowe na terenie przy ul. Pomorskiej oraz usunięcie karp korzeniowych

8 490,45

35.

Odtworzenie zieleni na skwerze przy ul. Jedn. Narodu oraz uzupełnienie nasadzeń w rejonie ul. Rokickiej

6 566,25

36.

Interwencyjne wykoszenie nieużytków

9 888,00

37.

Nadzór inwestorski (własny) nad realizacją zieleni na pl. Papieskim oraz na bulwarze nadwiślańskim

-


g) w zakresie utrzymania czystości i porządku
Uchwałą Nr XLI/ 368/2006 z dnia 23 lutego 2006r. Rada Miejska w Tczewie określiła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w mieście Tczewie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 78 pod poz. 1616 w dniu 26 lipca 2006r.
Ponadto w okresie bieżącej kadencji : • prowadzono kontrolę i nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych oraz administracji budynków mieszkalnych w zakresie ładu i porządku,
 • prowadzono kontrolę przystanków i wiat przystankowych Zakładu Komunikacji Miejskiej CONNEX sp. z o.o. w Tczewie pod względem estetyzacji i porządku,
 • prowadzono akcję pod hasłem „Sprzątanie Świata”, na którą Urząd Miejski przeznaczył środki w wysokości:
2002

2003

2004

2005

3.000 zł

3.000 zł

3.000 zł

4.000 zł

Do wzięcia udziału akcji zaproszono szkoły, włączono ZUK, Zakład Zieleni i PUWNS, celem wywozu zebranych śmieci; zabezpieczono wszystkich biorących udział w akcji bezpłatnie w worki do śmieci oraz rękawiczki jednorazowe; sprzątaniem objęto cały teren miasta,2002

2003

2004

2005

I półrocze 2006

12.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

20.000 zł

18.000 zł.

Deratyzacją objęto studzienki wod-kan. i komory co. znajdujące się w obrębie budynków mieszkalnych oraz tereny przyległe do budynków w miejscach gnieżdżenia się gryzoni,
 • przeprowadzano kontrole pod względem sanitarno - porządkowym schroniska dla

bezdomnych zwierząt. Sprawdzano pod względem merytorycznym wydatkowanie środków budżetowych przyznanych przez Miasto na utrzymanie AZYLU. Środki finansowe przyznane zostały w ramach przeprowadzonego przetargu na prowadzenie schroniska i w poszczególnych latach wynosiły:


2002

2003

2004

2005

I półrocze 2006

90.000 zł

100.000 zł

110.000 zł

120.000 zł

65.000 zł.
 • corocznie przeprowadzano konkurs na najlepiej utrzymany dom, balkon, otoczenie. Środki budżetowe na ten cel wyniosły:
2002

2003

2004

2005

2006

13.000 zł

16.000 zł

13.000 zł

14.000 zł

3.700 zł.h) edukacja ekologiczna
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w latach 2002 – 2006 kierowane były do różnych grup wiekowych, społecznych, kulturowych :do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców miasta i okolic.

Edukacja ekologiczna obejmuje szereg dziedzin środowiska przyrodniczego. Jednym z takich obszarów jest gospodarka komunalna.

Pracownia Edukacji Ekologicznej w latach 2002-2006 zrealizowała szereg programów z tej dziedziny.

Formy edukacji obejmowały: konkursy, warsztaty dla uczniów, akcje i imprezy ekologiczne, tematyczne programy specjalistyczne oraz warsztaty dla nauczycieli.

Opracowano i opublikowano w lokalnych wydawnictwach 56 artykułów związanych z gospodarką odpadową .

Wydano w wielotysięcznych nakładach foldery o tematyce odpadowej, jak „Segreguj odpady”, „Kompostowanie odpadów” i „Przewodnik po Ekoznakach”.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się program „Zielone zakupy”, promujący korzystanie z bawełnianych toreb na zakupy jako zamienników toreb plastikowych.

W wyniku współdziałania różnych podmiotów związanych z zbieraniem, transportem, skupem i składowaniem odpadów oraz szerokiej akcji edukacyjnej, realizowanej przez PEE w latach 2002-2006 ilość selektywnie zebranych odpadów wzrosła 6-cio krotnie. W ten sposób odzyskano wiele cennych surowców, które nie trafiły na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Rokickiej.

W okresie od 2002 do 30.06.2006 r. w różnych formach edukacji ekologicznej organizowanych i prowadzonych przez Pracownię Edukacji Ekologicznej uczestniczyło 27 894osoby, co obrazuje poniższa tabelka :

Rok

Ilość uczestników zajęć

Poniesione nakłady [zł]

2002

4.619

87.146

2003

6.954

102.147

2004

8.323

104.264

2005

5.414

75.757

2006 (I półrocze)

2.584

33.228

Razem:

27.894

402.542

W działalności Pracowni Edukacji Ekologicznej szczególny nacisk położono na edukację z zakresu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Cyklicznie realizowane są programy:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna