Microsoft education open license agreementPobieranie 303.46 Kb.
Strona1/10
Data07.05.2016
Rozmiar303.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MICROSOFT EDUCATION OPEN LICENSE AGREEMENT
Niniejsza umowa Microsoft Open License Agreement („Umowa Licencyjna”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną wymienioną na stronie tytułowej niniejszej Umowy Licencyjnej („Licencjobiorcą”) i firmą Microsoft Ireland Operations Limited („Licencjodawcą”). Licencjobiorca powinien zachować niniejszą Umowę Licencyjną jako dowód uprawnień udzielonych mu przez Licencjodawcę. Korzystając z uprawnień udzielonych Licencjobiorcy w niniejszej Umowie Licencyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, powinien niezwłocznie zwrócić Umowę Licencyjną w punkcie sprzedaży, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi materiałami i dokumentami, w celu otrzymania pełnego zwrotu zapłaconej kwoty. Do celów niniejszej Umowy Licencyjnej, termin „Oprogramowanie” oznacza produkty określone na stronie tytułowej niniejszej Umowy Licencyjnej, a termin „Licencja” oznacza prawo do sporządzania, korzystania i dostępu do określonej kopii danego Oprogramowania. Licencjobiorca powinien poinformować wszystkich użytkowników Oprogramowania o postanowieniach i warunkach niniejszej Umowy Licencyjnej. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i prawami wynikającymi z umów międzynarodowych o prawach autorskich, jak również innymi prawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży.

1. Udzielenie Licencji. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy prawa do używania, na warunkach określonych poniżej, takiej liczby kopii każdej wersji Oprogramowania oraz wersji językowej Oprogramowania, jaka została określona na stronie tytułowej niniejszej Umowy Licencyjnej.

a. Produkty Aplikacyjne — Do produktów Microsoft Open License zaklasyfikowanych w szacunkowym cenniku akademickim (Open License Academic Estimated Retail Price List) do Grupy Aplikacji mają zastosowanie następujące postanowienia:
(i) Do aplikacji nie określonych poniżej w inny sposób ma zastosowanie następujący ustęp:

W ramach każdej nabytej Licencji Licencjobiorca może zainstalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać, uruchamiać lub w inny sposób korzystać interaktywnie (działania te są łącznie zwane dalej „URUCHAMIANIEM”) z jednej kopii Oprogramowania lub dowolnej poprzedniej wersji dla tego samego systemu operacyjnego na jednym komputerze, stacji roboczej, terminalu, komputerze przenośnym, pagerze, „inteligentnym telefonie” lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym (urządzenia te są łącznie zwane dalej „Komputerem”). Główny użytkownik Komputera, na którym URUCHAMIANA jest kopia Oprogramowania, może sporządzić drugą kopię wyłącznie do własnego użytku na komputerze przenośnym.

Licencjobiorca może także przechowywać lub zainstalować kopię Oprogramowania na urządzeniu przechowującym, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywanym wyłącznie do instalacji lub uruchomienia Oprogramowania na innych komputerach Licencjobiorcy w wewnętrznej sieci komputerowej. Jednakże Licencjobiorca powinien uzyskać Licencję na każdy odrębny komputer, na którym Oprogramowanie jest instalowane bądź uruchamiane z urządzenia przechowującego. Licencja na Oprogramowanie nie może być współużywana ani wykorzystywana jednocześnie na różnych komputerach.

Współużywanie aplikacji. Oprogramowanie może zawierać produkt NetMeeting, który umożliwia współużywanie aplikacji za pomocą dwóch lub więcej Komputerów, nawet gdy aplikacja jest zainstalowana tylko na jednym Komputerze. Licencjobiorca może korzystać z tej technologii w odniesieniu do wszystkich aplikacji firmy Microsoft w celu prowadzenia wielostronnych konferencji W odniesieniu do aplikacji nie będących produktami firmy Microsoft, Licencjobiorca powinien zapoznać się odpowiednimi umowami licencyjnymi lub skontaktować się z licencjodawcą, aby ustalić, czy współużywanie jest dozwolone.
(ii) Do programów Microsoft Office 7.0 („Office 95”), Microsoft Office Professional 7.0 („Office Professional 95”), Microsoft Excel 7.0, Microsoft Word 7.0, Microsoft PowerPoint 7.0, Microsoft Schedule+ 7.0, Microsoft Access 7.0, Microsoft Publisher 3.0, Microsoft Works 4.0, Microsoft Project 4.1 i Microsoft FrontPage 1.10 oraz do poprzednich wersji tych produktów ma zastosowanie następujący ustęp:

W ramach każdej nabytej Licencji Licencjobiorca może zainstalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać, uruchamiać lub w inny sposób korzystać interaktywnie (działania te są łącznie zwane dalej „URUCHAMIANIEM”) z jednej kopii Oprogramowania lub dowolnej wcześniejszej wersji dla tego samego systemu operacyjnego na jednym komputerze, stacji roboczej, terminalu, komputerze przenośnym, pagerze, „inteligentnym telefonie” lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym (urządzenia te są łącznie zwane dalej „Komputerem”). Główny użytkownik Komputera, na którym URUCHAMIANA jest kopia Oprogramowania, może sporządzić drugą kopię wyłącznie do własnego użytku na komputerze domowym lub przenośnym.

Licencjobiorca może także przechowywać i zainstalować kopię Oprogramowania na urządzeniu przechowującym, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywanym wyłącznie do instalacji lub uruchomienia Oprogramowania na innych komputerach Licencjobiorcy w wewnętrznej sieci komputerowej. Jednakże Licencjobiorca powinien uzyskać Licencję na każdy odrębny komputer, na którym Oprogramowanie jest instalowane bądź uruchamiane z urządzenia przechowującego. Licencja na Oprogramowanie nie może być współużywana ani wykorzystywana jednocześnie na różnych komputerach.
(iii) Do oprogramowania Microsoft Access Developers Toolkit 2.0 ma zastosowanie następujący ustęp:

Oprogramowanie. W ramach każdej nabytej Licencji Licencjobiorca może w obrębie swojej struktury organizacyjnej wyznaczyć jedną osobę, która będzie miała osobistą, niewyłączną licencję na używanie kopii Oprogramowania wyłącznie w celu projektowania, rozwijania i testowania oprogramowania Licencjobiorcy. Każda wyznaczona osoba może instalować kopie Oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów, o ile osoba ta jest jedyną osobą używającą każdej z tych kopii Oprogramowania.

SKŁADNIKI REDYSTRYBUCYJNE

1. Wykonawcze składniki redystrybucyjne. W uzupełnieniu do praw udzielonych powyżej, dla każdej nabytej licencji Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, wolnego od opłat prawa do zwielokrotnienia i rozpowszechniania wersji kodu wynikowego tych części Oprogramowania, które są wymienione w pliku ADTEULA.TXT („Pliki Wykonawcze”), pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień ustępu 3, zamieszczonego poniżej.

2. Dodatkowe składniki redystrybucyjne. W uzupełnieniu do praw udzielonych powyżej, dla każdej nabytej licencji Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, wolnego od opłat prawa do zwielokrotnienia i rozpowszechniania wersji kodu wynikowego Oprogramowania oznaczonego w pliku ADTEULA.TXT jako „Replication Manager Redistributable File Listing” („Pliki Menedżera Replik”), pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień ustępu 4, zamieszczonego poniżej.

3. Warunki redystrybucji — Pliki Wykonawcze. Jeśli Licencjobiorca zamierza redystrybuować Pliki Wykonawcze, to zgadza się: (i) rozpowszechniać Pliki Wykonawcze w postaci kodu wynikowego tylko w połączeniu i jako część tworzonego przez Licencjobiorcę oprogramowania, nadającego istotne i podstawowe cechy funkcjonalne Oprogramowaniu zaprojektowanemu do pracy w środowisku systemu Windows lub Windows NT; (ii) że oprogramowanie Licencjobiorcy nie powiela w istotny sposób możliwości programu Microsoft Access lub, według uzasadnionej opinii Licencjodawcy, nie konkuruje z tym programem; (iii) nie używać nazwy firmy Microsoft, jej logo ani jej znaków towarowych w celu sprzedaży oprogramowania Licencjobiorcy; (iv) dołączać prawidłowe informacje o prawach autorskich do oprogramowania Licencjobiorcy i (v) nie dopuścić do poniesienia szkód przez Licencjodawcę i jego dostawców, bronić oraz zabezpieczyć ich przed jakimikolwiek roszczeniami lub procesami sądowymi i wyrównać im wszelkie szkody i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, powstałe lub wynikłe na skutek użycia lub rozpowszechniania oprogramowania Licencjobiorcy.

Jeżeli używanie oprogramowania Licencjobiorcy nie wymaga otrzymania przez jego klientów licencji na program Microsoft Access albo oprogramowanie to w celu zapewnienia prawidłowego działania zawiera Plik Wykonawczy, to Licencjobiorca nie może zwielokrotnić ani używać żadnego z Plików Wykonawczych w celu handlowego rozpowszechniania w połączeniu z oprogramowaniem ogólnego przeznaczenia do przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych lub zarządzania bazami danych. Warunek ten dotyczy także rozpowszechniania zintegrowanych zestawów roboczych lub produktów, których składniki zawierają oprogramowanie ogólnego przeznaczenia do przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych lub zarządzania bazami danych. Wyjątek stanowi użycie Plików Wykonawczych wyłącznie do importowania danych zapisanych w różnych formatach obsługiwanych przez program Microsoft Access, które to pliki są częścią oprogramowania Licencjobiorcy (np. do odczytu i zapisu danych z jednego źródła w tym samym czasie). Uwaga: za oprogramowanie „ogólnego przeznaczenia” nie jest uważane oprogramowanie, które oprócz składników do przetwarzania w ograniczonym zakresie tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych zawiera także inne składniki, decydujące o jego podstawowej i istotnej wartości, jak na przykład oprogramowanie finansowo-księgowe, pozwalające na ograniczone wykorzystanie możliwości arkusza kalkulacyjnego.

4. Warunki redystrybucji —Pliki Menedżera Replik. Jeśli Licencjobiorca zamierza redystrybuować Pliki Menedżera Replik, to zgadza się: (i) nie używać nazwy firmy Microsoft, jej logo ani jej znaków towarowych w celu sprzedaży oprogramowania Licencjobiorcy; (ii) dołączać prawidłowe informacje o prawach autorskich do oprogramowania Licencjobiorcy i (iii) nie dopuścić do poniesienia szkód przez Licencjodawcę i jego dostawców, bronić oraz zabezpieczyć ich przed jakimikolwiek roszczeniami lub procesami sądowymi i wyrównać im wszelkie szkody i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, powstałe lub wynikłe na skutek użycia lub rozpowszechniania oprogramowania Licencjobiorcy. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe SKŁADNIKI REDYSTRYBUCYJNE są dostarczane w postaci „takiej, w jakiej są” i nie są objęte żadną rękojmią ani gwarancją.
(iv) Do oprogramowania Microsoft FrontPage stosuje się również następujący, dodatkowy ustęp:

Microsoft Image Composer, wersja 1.5

1. DODATKOWE PRAWA I/LUB OGRANICZENIA. W uzupełnieniu do praw i ograniczeń ustanowionych w ustępie (i), zamieszczonym powyżej, używanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę podlega następującym prawom i/lub ograniczeniom. Terminy używane w niniejszym ustępie mają znaczenie nadane im w ustępie (i), zamieszczonym powyżej.

· Przykłady. Licencjobiorca może (a) używać, kopiować, modyfikować, adaptować i dostosowywać do własnych potrzeb rozmiar, kolor, jaskrawość itp. w przykładach zawartych w pliku „Samples.txt” programu Image Composer w wersji 1.5 („Przykłady”), (b) łączyć Przykłady z innymi obrazami, tekstem, animacją, nagraniami wideo, dźwiękiem i oprogramowaniem w celu tworzenia dokumentów, wyrobów, materiałów i usług (zwanych łącznie „Produktami”) i (c) wytwarzać, oferować, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, przekazywać, udzielać licencji oraz rozpowszechniać w inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, Produkty zawierające Przykłady, przy spełnieniu następujących warunków:

· Rozpowszechnianie. Licencjobiorca nie może rozpowszechniać Przykładów w sieci Internet za pośrednictwem protokołu transferu plików „ftp”.

· Reprodukcja. Licencjobiorca nie może udzielać użytkownikom Produktów żadnych praw do reprodukowania Przykładów.

· Włączanie do Produktów. Lice0ncjobiorca nie może oddzielnie sprzedawać ani udzielać licencji na Przykłady, ani przekazywać lub rozpowszechniać Przykładów jako części Produktu przeznaczonego do sprzedaży. Licencjobiorca może jednak przekazywać i rozpowszechniać Przykłady jako części dokumentów, materiałów, wyrobów i usług, będących promocją, ofertą lub reklamą, rozpowszechnianych za pośrednictwem dowolnych środków, obejmujących między innymi:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna