Microsoft Word Ewa A. PauloPobieranie 46.91 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar46.91 Kb.

Microsoft Word - Ewa A.Paulo

1.

WstępKomputerowe redagowanie tekstu jest jednym z bardziej popularnych zastosowań komputerów. Programy, które umożliwiają redagowanie tekstu to tzw. Edytory tekstu (edytor - łac. redagowanie, „wydawca dzieł drukiem”) - tak nazywaliśmy je jeszcze kilka lat temu z powodu ich prostoty. Część z nich została poszerzona o dodatkowe funkcje i nazywana Procesorami tekstu, a jeszcze inne zostały tak zmodyfikowane, iż stanowią grupę Specjalizowanych Edytorów Tekstu. Profesjonalne programy do komputerowego składu publikacji zwane Pakietami DTP (Desk Top Publishing – „Redagowanie zza biurka” – to jeszcze inna grupa.

Użytkownik edytora tekstu oprócz umiejętności wpisywania tekstu i drukowania go powinien też znać zasady jego redagowania, którymi dotychczas posługiwała się grupa profesjonalnych redaktorów. Autor koryguje błędy i usterki, ulepsza zawartość i postać tekstu. Znajomość zasad redagowania jest niezbędna bez względu na wielkość dokumentu, nad którym pracujemy. W każdej sytuacji przydatne mogą być wzorce tworzonych pism i dokumentów.

Zajmiemy się jednym z najpopularniejszych, najciekawszych i niezwykle rozbudowanym programem Microsoft Word, należącym do pakietu Microsoft Office i działającym w systemie Windows 98.
1.1. Środowisko pracy

Dla autora pisanych dokumentów powinno być ważne Środowisko pracy, które trzeba dostosować do swoich potrzeb. Tak, więc przede wszystkim określmy:


I. Folder, który po otwarciu edytora jest wybierany tak przy otwieraniu, jak i zapisywaniu dokumentów. Na ogół jest to folder C:\Moje dokumenty. Warto jednak jeszcze bardziej posegregować nasze dokumenty i utworzyć nowe foldery np. Teksty, Grafiki lub jeszcze zupełnie inne. Aby je utworzyć postępujemy następująco:

  1. Utwórz na dysku C: folder C:\Moje dokumenty\Teksty.

  2. Otwórz edytor Word, wybierz opcję NarzędziaOpcje, na karcie Położenie plików zaznacz wiersz Dokumenty i naciśnij przycisk Modyfikuj.

  3. W oknie Modyfikuj położenie ustaw pole Nazwa folderu na

C:\Moje dokumenty\Teksty, następnie naciśnij przycisk OK.
II. Drugim ważnym dla nas elementem tworzącym Środowisko pracy jest Automatyczne dzielenie wyrazów. W menu NarzędziaJęzykDzielenie wyrazów przez zaznaczenie pola Dziel wyrazy automatycznie, można włączyć automatyczne dzielenie wyrazów, czyli przenoszenie ich części do następnego wiersza (lub wybrać Sferę przenoszenia). Dzielenie wyrazów może mieć istotny wpływ na długość akapitów i całego dokumentu. Pamiętając o pewnych zasadach, aby zlikwidować zbyt duże odstępy między wyrazami, moż­na także dzielić je „ręcznie”. W tym celu umieszczamy kursor w odpowiednim miejscu i naciskamy klawisze Ctrl+(minus). Nie należy tylko do tego celu używać samego klawisza (minus)!
III. Pewne opcje w Wordzie nie są przydatne, a niektóre wręcz uciążliwe i dlatego powinniśmy je wyłączyć z naszego Środowiska pracy. Oto one:
1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Autokorekta i na kolejnych kartach (otwieramy je klikając na jej górną część):

 na karcie Autokorekta wyłącz zaznaczenie wszystkich pól wyboru, a szczególnie opcję Początek zdania wielką literą!!!! Jeśli piszemy dużo skrótów to naprawdę można dostać kręćka!

 na karcie Autotekst wyłącz zaznaczenie pola wyboru Automatyczne uzupełnianie pozycji Autotekstu i dat;

 na karcie Autoformatowanie podczas pisania wyłącz wszystkie pola wyboru (poza grupą Zamieniaj w trakcie pisania);

 na karcie Autoformatowanie wyłącz wszystko, oprócz pola wyboru Style.
2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje i na kolejnych kartach:

 na karcie Edycja wyłącz wszystkie pola wyboru, oprócz dwóch pierwszych;

 na karcie Drukowanie wyłącz pole Drukowanie w tle;

 na karcie Zapisywanie zaznacz Żądanie potwierdzenia zapisu szablonu Normal.dot, a także zaznacz Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia pliku co:, czyli samozapis.

 na tej karcie wyłączSzybkie zapisywanie, a także wyłączZapisywanie w tle.

 karta Pisownia i gramatyka – jeśli zostawimy zaznaczone pola Sprawdzania pisowni w trakcie pisania oraz Sprawdzania gramatyki w trakcie pisania, a także Sprawdzania gramatyki i pisowni, to błędy gramatyczne są podkreślone wężykiem zielonym, a ortograficzne czerwonym. Ale tak naprawdę na 100% nie ufałabym temu modułowi.Tak, stworzone Środowisko pracy powinno nam wystarczyć. Jeśli jednak chcemy coś jeszcze zmienić, to zawsze można.
1.2. Podstawowe definicje
Powinniśmy poznać kilka podstawowych pojęć, które są niezbędne przy korzystaniu z edytorów tekstu:

dokument - (ang. document) - nazwa dla całego redagowanego tekstu;

akapit - (ang. paragrph) - część tekstu pomiędzy dwoma naciśnięciami klawisza Enter;

interlinia -(ang.line spacing) -zwiększony odstęp międzyliniowy wprowadzany zwykle pomiędzy kolejnymi akapitami;

wcięcie - (ang. indent) - określenie odstępów dla tekstu od lewej i od prawej krawędzi kartki;

wcięcie akapitowe - wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu

margines - (ang. margin) - ilość wolnego papieru dookoła tekstu;

blok - jest to zaznaczony (ang. mark) fragment dokumentu; może to być jeden wyraz, fragment linii, cała linia, fragment akapitu, cały akapit, kilka akapitów, cały dokument;

nagłówek - (ang. header) - krótka informacja pojawiająca się u góry strony.

stopka - (ang. footer) - podobna informacja, co w nagłówku, ale występująca na dole strony;

czcionka - (ang. font) - w sztuce drukarskiej tym pojęciem określa się materiał zecerski, którego górna część daje odbitkę znaku (litery, cyfry itp.). W naszym przypadku będzie to zestaw znaków drukarskich zapisanych w jednym pliku na dysku np. TIMES, ARIAL, COURIER i inne;

krój pisma - tym pojęciem będziemy określać różne sposoby przedstawiania tej samej czcionki. Może to być pismo: grube, kursywa, podkreślone, powiększone, pomniejszone, indeks górny, indeks dolny i inne;

punkt typograficzny - podstawowa jednostka określająca wysokość czcionki. Jeden punkt wynosi 0.375 mm. wg standardu europejskiego lub 0.351 mm. w standardzie amerykańskim. Zwykle używane pismo ma 11-12 punktów;

paginacja - numeracja stronic książki. Rozróżnia się: paginację ciągłą - jest to paginacja całego woluminu bez względu na ilość części (tomów, zeszytów); paginacja wielokrotna (nazwana przerywaną) jest to numeracja stronic w obrębie woluminu, w którym każda jego część ma numerację oddzielną;

przypis (notka) - skład objaśnień lub uwag odnoszących się do poszczególnych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu podstawowego, podawanych przez autora albo redakcję. Przypis powiązany jest z tekstem – odsyłaczem;

errata - wykaz błędów i omyłek, dostrzeżonych po wydrukowaniu książki i ich sprostowanie, składany zwykle w formie tabeli dołączonej do każdego egzemplarza w całym nakładzie;

inicjał - pierwsza wyróżniona litera rozpoczynająca rozdział lub akapit tekstu, odróżniająca się wielkością, kształtem, ozdobnością, a niekiedy odmienną barwą.

rodzaje czcionek: TIMES, ARIAL, COURIER NEW, TAHOMA
wysokość czcionek: 8 pkt. 12 pkt. 16 pkt. 22 pkt.

krój pisma: KONTUR, indeks górny, normalny, indeks dolny,

przekreślony, gruby, kursywa, podkreślonyUkład strony (widoczny z paska Standardowymenu Widok opcji Układ strony)

z marginesami i wcięciami.
1.3. Kilka uwag edytorskich
Pisząc różne teksty z wykorzystaniem komputera należy zwracać szczególną uwagę na:
1. Właściwy podział tekstu na wyrazy, słowa, tzn. ciągi liter oddzielone spacją (wyraz od spacji do spacji). Edytory operują słowem jako pewną całością i ważne jest, w których miejscach użytkownik umieszcza spację.

Pojedynczą spację (odstęp) umieszcza się ZAWSZE PO znakach przystankowych, a więc kropce (.), przecinku (,), dwukropku (:), średniku (;), znaku zapytania (?) i wykrzykniku (!).

Np. W tym zdaniu brakuje spacji po kropce i przecinku:

Były piękne letnie dni.Teraz jest już jesień,która jest zimna!

Jeśli tak napiszemy zdanie to, po sklejeniu zbyt dużej liczby słów edytor tekstu źle rozmieści zdanie w wierszu.

A oto prawidłowo zapisane zdanie:

Były piękne letnie dni. Teraz jest już jesień, która jest zimna!
2. Cudzysłów i nawiasy piszemy „doklejane do słowa”:

Np. Kot wśród gołębi –autor Agatha Christie–(wyd.Hachette) źle!

Kot wśród gołębi – autor Agatha Christie, – (wyd. Hachette) dobrze!

Aby uniknąć sytuacji, gdy wiersz kończy się „samotnym” znakiem np. „z”, „w”, dobrze jest połączyć ten znak z następnym wyrazem tzw. „twardą spacją”, czyli znakiem wizualnego odstępu, który jednak dla edytora jest odstępem nie pozwalającym na podział wyrazów. Znak twardej spacji uzyskuje się naciskając Shift+Ctrl+Spacja.3. Kropki i przecinki znajdują się zawsze wewnątrz cudzysłowu, a dwukropki i średniki na zewnątrz cudzysłowu.

4. Znaki zapytania i wykrzykniki umieszczamy, wewnątrz cudzysłowu, jeżeli należą do cytowanego tekstu, lub na, zewnątrz, jeśli do niego nie należą.

5. Jeżeli cytujemy więcej niż jeden akapit, znak cudzysłowu umieszczamy na początku każdego akapitu i na końcu ostatniego.

6. Stosuj wcięcia i tabulatory. Nie wolno wyrównywać tekstu za pomocą odstępu (spacji).

7. Stałe odstępy między wierszami dadzą bardziej przejrzysty obraz tekstu.

8. Właściwy podział tekstu na akapity jest ważną jednostką pisanego tekstu. Akapit to (jak było powyżej) fragment tekstu pisany od wciśnięcia klawisza Enter do kolejnego wciśnięcia klawisza Enter. Naciśnięcie go, powoduje przejście do następnego wiersza. Jednak, jeśli chcemy równomiernie rozłożyć tekst w wierszach, to nie musimy śledzić nerwowo, kiedy skończy się wiersz i trzeba przejść do następnej linii, ponieważ edytor rozkłada tekst w wierszu i gdy tekst nie mieści się w ustawionych marginesach, edytor automatycznie powoduje zmianę wiersza. W tej sytuacji nie wolno naciskać klawisza Enter!

Aby zorientować się czy to jest akapit czy nie, należy wcisnąć (umieszczoną na Pasku narzędzi) ikonę - pokaż/ukryj . Ukażą się wcześniej niewidoczne i także nie drukowane znaczki ¶, które mówią nam o tym, że właśnie tu był naciśnięty klawisz Enter i tu właśnie jest koniec akapitu!9. Teksty w ramkach powinny być czytelne – nie stłoczone, a odstępy wokół tekstu w ramce jednakowe.

10. Naciśnięcie klawisza Backspace, powoduje zmazanie znaku przed kursorem, a klawisza Delete zmazanie znaku na kursorze.

11. Tryb rozszerzania zaznaczenia tekstu (naciśnięcie klawisza F8 lub dwukrotne kliknięcie na pasku stanu na napisie ROZ sygnalizuje ten tryb na Pasku stanu w prawej, dolnej części ekranu ciemnym napisem ROZ). W tym trybie naciskanie klawiszy ze strzałkami powoduje zaznaczanie kolejnych znaków lub wierszy dokumentu.
12. Zmiana trybu pracy w edytorze następuje po naciśnięciu klawisza Insert. Jest to przełączenie trybu wstawiania znaków przed kursor, na tryb nadpisywania. Stan ten jest sygnalizowany na Pasku stanu w prawej, dolnej części ekranu napisem NAD. Wyłączamy ten stan powtórnie naciskając klawisz Insert.
13. Wpisywane znaki są wyświetlane w taki sposób, w jaki zostaną wydrukowane.
14. Warto także, poznać kilka kombinacji klawiszy pomocnych przy redagowaniu tekstu:
TAB - służy do przesuwania kursora w zakresie ustalonej tabulacji oraz poruszania się po komórkach tabel

Ctrl - B - pogrubia wpisywany tekst

Ctrl - Z - cofnij

Ctrl - X - wytnij

Ctrl - C - kopiuj

Ctrl - V - wklej

Ctrl - S - zapisz

Ctrl - I - kursywa

Ctrl - U - podkreślenie

Ctrl - P - drukuj

Ctrl - R - przenosi kursor na prawą stronę ekranu

Ctrl - L - przenosi kursor na lewą stronę ekranu

Alt-Shift-D - wstawia aktualną datę

Alt-Shift-T - wstawia aktualny czas
Zaznacz tekst i naciśnij klawisze:
Ctrl - 1 - powiększa odstęp między wierszami - o 1 odstęp

Ctrl - 5 - powiększa odstęp między wierszami - o 3/2 odstępu

Ctrl - 2 - powiększa odstęp między wierszami - o 2 odstępy
Zaznacz tekst i naciśnij klawisze:
Shift - F3 - kilkakrotne naciśnięcie tego klawisza powoduje zamianę małych liter na wielkie i na odwrót!
Pamiętajmy!
N I E należy jako tabulatora używać klawisza Spacji oraz klawisza Enter na końcu wiersza; naciskamy go tylko na końcu akapitu i tylko wtedy!!! (patrz pkt. 8).

Znaki Entera (¶) są zazwyczaj niewidoczne. Za każdym razem jednak, gdy naciśniemy klawisz Enter, komputer fizycznie wstawia symbol na ekran! Aby te „niewidoczne znaczki” obejrzeć, naciskamy ikonę - pokaż/ukryj umieszczoną na Pasku narzędzi. Ukażą się znaczki: końca akapitu - czyli po naciśnięciu klawisza Enter, oraz tam, gdzie naciskaliśmy klawisz Tab - ukażą się strzałki , jedne i drugie to tzw. nie drukowane znaki w dokumencie!
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna