Międzynarodowe stosunki gospodarczePobieranie 364.53 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar364.53 Kb.
  1   2   3   4   5
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – dziedzina nauki mająca na celu wyjaśnienie działalności i wyjaśnienie mechanizmów działalności międzynarodowej, a szczególnie handlu oraz przepływu kapitału oraz siły roboczej.

Gospodarka światowa - jest to zbiór krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw i instytucji rynkowych połączonych ze sobą przez handel międzynarodowy i transfer czynników produkcji i inne formy współpracy, lecz działających w ramach państw lub ich ugrupowań, oddzielonych od siebie granicami politycznymi.

Międzynarodowy podział pracy – jest to szczególny typ społecznego podziału pracy, polegającego na tym, że poszczególne jednostki oraz zbiorowości ludzkie specjalizują się w pewnych rodzajach działalności, wytwarzają produkty lub usługi w ilości przekraczającej własne zapotrzebowania, a rezygnując z innych prac. Rezultatem a jednocześnie warunkiem podziału pracy jest wymiana towaru i usług (handel). Dotyczy zbiorowości ludzkich obejmujących całą ludność poszczególnych krajów.

Specjalizacja międzygałęziowa – oznacza koncentrację produkcji w całych gałęziach lub działach gospodarki narodowej i rezygnacja z produkcji w innych gałęziach lub działach. Taki typ specjalizacji był charakterystyczny dla tradycyjnego społecznego podziału pracy (kraje wysoko rozwinięte specjalizują się w przemyśle a zacofane w gałęziach surowcowych i rolnictwie).

Specjalizacja wewnątrzgałęziowa – to koncentracja produkcji w pewnych dziedzinach, w ramach poszczególnych gałęzi i rezygnacja z produkcji w innych dziedzinach tychże gałęzi (współczesny społeczny podział pracy).
Teoria przewag komparatywnych wg modelu Ricard’iańskiego (D. Ricardo).
Teoria kosztów komparatywnych

Teoria korzyści komparatywnych


A.Smith – teoria liberalizmu gospodarczego, teoria przewagi absolutnej
Wg A. Smitha korzyści z handlu zagranicznego wynikają z absolutnej przewagi jednego kraju nad zagranicą w kosztach produkcji danego towaru.
Absolutna przewaga – jeżeli koszt produkcji danego kraju jest mniejszy niż zagranicą to wówczas dany kraj ma przewagę absolutną.
Wg A. Smitha jeśli kraj ma przewagę absolutną w danej dziedzinie to musi eksportować a jeśli ma w czymś drogie koszty to importuje.

Teoria A. Smitha jest ułomna gdyż nie przewiduje sytuacji że kraj wszystko produkuje drożej i nie ma za co importować (ponieważ nie ma dochodu z eksportu).

Tę ułomność dostrzegł D. Ricardo i skonstruował teorię przewag komparatywnych.

W modelu Ricarda koszty produkcji to nakład czynnika pracy na jednostkę produktu i ten nakład wyrażony jest w godzinach (tak samo jak u A. Smitha).

W modelu Ricarda to nie koszty są komparatywne ale co innego.

Przewaga ta zwiększa ilość towarów.Przewaga komparatywna – trzeba porównać dwa dobra i określić je stosunkowo (koszty).

Przewaga absolutna – porównuje się poziomy kosztów jednego dobra.
AUTARKIA – pełna samowystarczalność

Rozmiary i koszty produkcji kraju A i B przed specjalizacją.Produkt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x

60

60

1

60

180

3

120

y

60

120

2

60

540

9

120

ogółem
180720X:Y – relacja

Kraj A – 1:2

Kraj B – 1:3
SPECJALIZACJA

Rozmiary i koszty produkcji w krajach A i B

Kraj A produkuje relatywnie taniej dobro Y

Produkt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x


150

450

3

150

y

90

180

2

30

270

9

120

ogółem
180720Przyrost jednostek x o 30 w sytuacji specjalizacji

Podział korzyści ze specjalizacji i ich wycena.Produkt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x

75

75

1

75

225

3

150

Y

60

120

2

60

540

9

120

ogółem
195765korzyść
+15+45


Przypadek zerowych przewag komparatywnych

Relacja i koszty produkcji krajów A i B przed specjalizacją

Założenie: relacja kosztów jednostkowych w obu krajach są identyczneProdukt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x

60

60

1

60

240

4

120

y

60

120

2

60

480

8

120

ogółem
180720X:Y

Kraj A – 1:2

Kraj B – 4:8 (1:2)

Rozmiary i koszty produkcji w krajach A i B w warunkach specjalizacji (częściowej)Produkt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x


120

480

4

120

y

90

180

2

30

240

8

120

ogółem
180720Nie ma korzyści ze specjalizacji
Specjalizacja

Produkt

Kraj A

Kraj B

Razem wielkość produkcji

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

Wielkość produkcji

Ogólne nakłady

Koszt jednostkowy

x

120

120

1


120

y

30

60

2

90

720

8

120

ogółem
180720

Założenia modelu Ricard’iańskiego:

 1. Dwa kraje i dwa produkty

 2. Wszystkie nakłady są sprowadzone do czynnika pracy ludzkiej

 3. Zakłada się doskonałą przenośność czynników produkcji między dziedzinami wytwarzania oraz przestrzeni wewnątrz kraju (założenie zerowego poziomu kosztów przestawienia aparatów produkcji na inną produkcję)

 4. Całkowity brak czynników produkcji między krajami

 5. Nie uwzględnia się wpływu korzyści skali (jednostkowe koszty produkcji nie zmniejszają się i są takie same jak w warunkach autarkicznych)

 6. Niezmienność modelu w czasie (statyczny charakter analizy)

 7. Ekwiwalentność wymiany krajowej między krajami

 8. Doskonała przenośność towarów między krajami (zerowy poziom kosztów wymiany).


Rozwinięty model przewag komparatywnych typu Ricard’iańskiego:

Założenia: 1. Uwzględnienie relacji cen zamiast kosztów jednostkowych

2. Możliwość objęcia analizą n krajów i n produktów

3. Określenie przewag komparatywnych przy pomocy specjalnie konstruowanych współczynnikówKonstrukcja modelu:

 • analiza będzie obejmowała kraj i rynek światowy

 • dane liczbowe mają postać cen krajowych i światowych

 • ceny są ważone przy pomocy wag ilościowych (np. rozmiarów eksportu) oraz jakościowych w postaci metodą ekspertów mnożników, obejmujących relację jakości towarów krajowych do standardów międzynarodowych.Ceny krajowe [P] Ceny światowe [Ps]

P1 Ps1

P2 Ps2


P3 Ps3

Pi = . Psi = .

. .

. .


Pn Psn

~ i = 1,2,...,n – numer towaru

Pi = cena krajowa towaru i wyrażona w walucie krajowej (ważona)

Psi = cena światowa towaru i wyrażona w walucie światowej (ważona)


1.
gdzie: W = krajowa wartość badanej „wiązki” towarów, wyrażona w walucie krajowej, rozumiana jako suma ważonych cen krajowych.

2.

gdzie: Ws = międzynarodowa wartość badanej „wiązki” towarów wyrażona w walucie międzynarodowej, czyli suma ważonych cen światowych badanych towarów.

3.

Ui obrazuje udział ceny danego towaru i w ogólnej krajowej wartości badanej wiązki towarów (ile towarów tyle relacji).

4.

Uis obrazuje udział ceny danego towaru i w ogólnej światowej wartości badanej wiązki towarów.

5.

6.

ri = współczynnik komparatywnej przewagi kraju nad rynkiem światowym w zakresie dowolnego towaru i.

 • W tej formule 1 oznacza poziom wyrównania relacji cen krajowych do relacji cen światowych w zakresie danego towaru.

 • Odejmując iloraz relacji od 1, określamy odchylenie, w wyniku porównania relacji cen krajowych z relacjami cen światowych, od poziomu wyrównania tych relacji.

 • Z definicji przewag wynika, że odchylenia mogą być dodatnie (+), ujemne (-) lub zerowe (0).

 • Wartości liczbowe współczynnika r powinny być poddane zabiegowi normowania, w celu doprowadzenia do takiej samej skali odchyleń (+) i (-).

Mierzenie przewag komparatywnych:Numer towaru i

Cena krajowa w zł (Pi)

Cena światowa w $ (Psi)

Współczynnik ki

Współczynnik ksi

Relacje

Współczynnik ri

1

2

34

5

680

40

2040

120


100

10

5

1520

20

200.20*

0.10


0.05

0.10


0.30

0.25


0.10*

0.05


0.25

0.20


0.20

0.20


2

2

0.20.5

1.5


1.5

-1

-1

+0.8+0.5

-0.5


-0.25

E

400

100

1

1* w kraju towar jest dwa razy droższy

W odniesieniu do dwóch towarów 3 i 4 kraj ma nad rynkiem światowym przewagę komparatywną dodatnią (+).
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna