Miejsce i data złożenia oświadczeniaPobieranie 14.03 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar14.03 Kb.

FW1-2 V7

.................................................

Miejsce i data złożenia oświadczenia

Place and date of applying the confirmation

.......................................................................

Pieczęć firmowa lub pełna nazwa i adres podmiotu
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą

Company’s stamp or full name and address of the subject

circulating goods with foreign countries
.......................................................................

Dane personalne osoby składającej oświadczenie

Personal data of the person applying the confirmation
OŚWIADCZENIE:

CONFIRMATION:
EKSPORT - TRANZYT: EXW - DDP (INCOT. 2000)

IMPORT: EXW - FOB (INCOT. 2000)


Niniejszym oświadczam co następuje:

I confirm as follows:


Towar zlecony przeze mnie do obsługi, oznaczony listem przewozowym nr / Fakturą nr* :

The goods which I commission to maintenance, designated in transport document no / Invoice no* :


.............................................................................................................................................:

  • nie podlega ograniczeniom w obrocie z zagranicą na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 1250 z późniejszymi zmianami);

are not subjected to any restrictions in circulation of goods with foreign countries according to Law of 29 November 2000 about the circulation with foreign countries of goods, technology and services of strategic importance to country safety and to maintain international peace and safety and about the changes in other laws (Polish Journal of Law “Dziennik Ustaw” no 119 item 1250 with further changes);

  • nie występuje w wykazie towarów podwójnego zastosowania oraz wykazie uzbrojenia obowiązujących na podstawie w w/w Ustawy.

are not indicated in the register of dual-use goods and in the register of the military goods according to the Law mentioned above.
Wyrażam zgodę na składanie niniejszego oświadczenia przed organami uprawnionymi do kontroli obrotu, w tym kontroli celnej. Jednocześnie oświadczam dla potrzeb organu przyjmującego oświadczenie, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie z tytułu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

I give consent to apply this confirmation in front of the institutions authorized to control the circulation of goods, including customs control. I also confirm, for the purpose of the person receiving this confirmation, that I am aware of the criminal responsibility for false testimony, according to article 233 of Penal Code of 6 June 1997 (Polish Journal of Law “Dziennik Ustaw” no 88 item 553 with further changes).

....................................................

Data i podpis składającego oświadczenie:

Date and signature of the person applying the confirmation:
Obowiązujące wykazy znajdują się w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1167/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 325/1 z dn. 03.12.2008) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. Nr 214 poz. 1350 z 03.12.2008 r.).
List in force are included in Council Regulation (EC) No 1167/2008 amending and updating Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology (Official Journal L 325 of 3 December 2008, p.1) as well as in Ordinance by the Minister of Economy of 13 November 2008 on the list of military goods (Journal of Laws of 2008 No 214 item 1350).* Niepotrzebne skreślić

* Cross out the unnecessaryExpoSped Sp. z o.o. 02.01.2009
Obowiązująca wersja dokumentu przechowywana jest w formie elektronicznej na zatwierdzonym nośniku danych. Każda część wydrukowanego egzemplarza dokumentu traci ważność z chwilą wydania nowej zaktualizowanej wersji elektronicznej, a obowiązek nadzorowania wydruku spoczywa na jego posiadaczu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna