MIĘŚnie kończyny górnejPobieranie 171.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar171.68 Kb.

MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
MIĘŚNIE BARKU
MIĘSIEŃ


PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ

m.naramienny-m.deltoideus

boczny odcinek obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki

guzowatość naramienna k.ramiennej

zgina ramię, odwodzi ramię

m.nadgrzebieniowy-m.supraspinatus

dół nadgrzebieniowy łopatki
zawiera staw ramienny, zapoczątkowuje odwodzenie ramienia

m.podgrzebieniowy-m.infraspinatus

dół podgrzebieniowy łopatki

guzek większy k.ramiennej

wspomaga odwodzenie ramienia, obraca ramię na zewnątrz

m.obły mniejszym.teres minor

brzeg boczny łopatki
obraca ramię na zewnątrz, przywodzi ramię

m.obły większy-m.teres major

dolny kąt łopatki

grzebień guzka mniejszego

przywodzi ramię i obraca je do wewnątrz

m.podłopatkowy-m.subscapularis

dół podłopatkowy

guzek mniejszy k.ramiennej, torebka stawu ramiennego

przywodzi, obraca ramię do wewnątrz, napina torebkę stawu ramiennego

MIĘŚNIE RAMIENIA

MIĘSIEŃ

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ

m.dwugłowy ramienia-m.biceps brachii

głowa długa-guzek nadgrzebieniowy łopatki, głowa krótka-wyrostek kruczy łopatki

guzowatość k.promieniowej, powięź przedramienia poprzez rozcięgno m.dwugłowego

zgina i odwraca przedramię, głowa długa odwodzi ramię, krótka-przywodzi i zgina ramię

m.ramienny-m.brachialis

dolna część przedniej powierzchni k.ramiennej

guzowatość k.łokciowej

zgina przedramię

m.kruczo-ramienny-m.coracobrachialis

wyrostek kruczy łopatki

powierzchnia przyśrodkowa trzonu k.ramiennej

zgina i przywodzi ramię

m.trójgłowy ramienia-m.triceps brachii

  • głowa długa-guzek podpanewkowy łopatki

  • głowa boczna-górna część tylnej powierzchni trzonu k.ramiennej

  • głowa przyśrodkowa-dolna część tylnej powierzchni trzonu k.ramiennej

wyrostek łokciowy k.łokciowej

prostuje ramię w stawie łokciowym
głowa długa przywodzi ramię

m.łokciowy-m.anconeus

nadkłykieć promieniowy k.ramiennej i torebka stawu łokciowego

bliższa połowa kości łokciowej

prostuje przedramię w stawie łokciowym

MIĘŚNIE PRZEDRAMIENIA
MIĘSIEŃ


PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ

NAWRACACZE-PRONATORY

m.nawrotny obły-m.pronator teres
boczna powierzchnia 1/3 środkowej części k.promieniowej

nawraca przedramię, zgina przedramię w stawie łokciowym

m.nawrotny czworoboczny-m.pronator quadratus

dolna ¼ część trzonu k.łokciowej

dolna część przedniej powierzchni k.promieniowej

nawraca przedramię

ODWRACACZE-SUPINATORY

m.odwracacz-m.supinator
boczna i przednia powierzchnia k.promieniowej w górnej jej części

odwraca przedramię

ZGINACZE RĘKI I PALCÓW


m.zginacz promieniowy nadgarstka-m.flexor carpi radialis

nadkłykieć przyśrodkowy k.ramiennej

podstawa II i III k.śródręcza

zgina i nawraca przedramię, zgina i odwodzi rękę

m.zginacz powierzchowny palców-m.flexor digitorum superfacialis

nadkłykieć przyśrodkowy k.ramiennej, wyrostek dziobiasty k.łokciowej, przednia powierzchnia k.promieniowej

podstawy paliczków środkowych palców II-V

zgina rękę w stawie nadgarstkowym, zgina palce w stawach śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych bliższych

m.zginacz palców głęboki-m.flexor digitorum profundus

górna połowa trzonu k.łokciowej

podstawy dalszych paliczków II-V palców

zgina palce w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych, zgina rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym

m.zginacz kciuka długi-m.flexor pollicis longus

środkowa 1/3 część trzonu k.promieniowej

podstawa dalszego paliczka kciuka

zgina kciuk

m.ramienno-promieniowy-m.brachioradialis

boczny brzeg dalszej nasady k.ramiennej

wyrostek rylcowaty k.promieniowej

zgina przedramię w stawie łokciowym, odwraca lub nawraca przedramię do położenia pośredniego z położeń krańcowych

PROSTOWNIKI RĘKI I PALCÓW

m.prostownik nadgarstka promieniowy długi-m.extensor carpi radialis longus

m.prostownik nadgarstka promieniowy krótki-m.extensor carpi radialis brevis

m.prostownik palców-m.extensor digitorum

m.prostownik palca piątego-m.extensor digiti quinti

m.prostownik łokciowy nadgarstka-m.extensor carpi ulnaris

m.prostownik krótki kciuka-m.extensor pollicis brevis

m.prostownik długi kciuka-m.extensor pollicis longus

m.prostownik wskaziciela-m.extensor indicis

MIĘŚNIE RĘKI

MIĘŚNIE KŁĘBU KCIUKA


m.odwodziciel krótki kciuka-m.abductor brevis pollicis

m.przeciwstawiacz kciuka-m.opponens pollicis

m.zginacz krótki kciuka-m.flexor pollicis brevis

m.przywodziciel kciuka-m.adductor pollicis

MIĘŚNIE KŁĘBU PALCA MAŁEGO

m.odwodziciel palca małego-m.abductor digiti minimi

m.zginacz krótki palca małego-m.flexor digiti minimi

m.przeciwstawiacz palca małego-m.opponens digiti minimi

m.dłoniowy krótki-m.palmaris brevis

MIĘŚNIE POŚRODKOWE


mm.glistowate-mm.lumbricales

mm.międzykostne grzbietowe-mm.interossei dorsales

mm.międzykostne dłoniowe-mm.interossei palmares


MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ
MIĘŚNIE OBRĘCZY MIEDNICZNEJMIĘSIEŃ

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ
WEWNĘTRZNE

m.biodrowo-lędźwiowy-m.iliopsoas

m.biodrowy-m.iliacus

dół biodrowy (wewnętrzna powierzchnia talerza biodrowego)

krętarz mniejszy k.udowej

pochyla miednicę ku przodowi

m.lędźwiowy większy-m.psoas major

trzony i wyrostki poprzeczne od I do IV kręgów lędźwiowych

krętarz mniejszy k.udowej

zgina i obraca na zewnątrz udo

m.lędźwiowy mniejszy-m.psoas minor

trzon XII kręgu piersiowego i lędźwiowego

powięź biodrowa, wyniosłość biodrowo-łonowa

zgina kręgosłup w odcinku lędźwiowym

ZEWNĘTRZNE

m.pośladkowy największy/wielki-m.gluteus maximus

tylna część talerza biodrowego, k.krzyżowa, więzadło krzyżowo-guzowe

guzowatość pośladkowa k.udowej, przegroda międzymięśniowa boczna

prostuje, odwodzi i obraca na zewnątrz udo w stawie biodrowym

m.pośladkowy średni/pośredni-m.gluteus medius

środkowa część zewnętrznej powierzchni talerza biodrowego

krętarz większy k.udowej

odwodzi, obraca na zewnątrz udo, cz.przednia mięśnia obraca udo do wewnątrz

m.pośladkowy mały-m.gluteus minimus

przednia cz.zewnętrznej powierzchni talerza biodrowegom.naprężacz powięzi szerokiej-m.tensor fasciae latae

miednica

powięź szeroka uda

ustalanie miednicy, działa na staw kolanowy, zgina udo, napręża powięź szeroką

MIĘŚNIE OBROTOWE UDA

m.gruszkowaty-m.piriformis

powierzchnia miedniczna k.krzyżowej

przyśrodkowa powierzchnia krętarza większego

obracają udo

m.zasłaniacz wewnętrzny-m.obturatorius internus

powierzchnia wewnętrzna błony zasłonowej

dół krętarzowy w pobliżu wierzchołka krętarza większego

m.zasłaniacz zewnętrzny-m.obturatorius externus

zewnętrzna powierzchnia błony zasłonowej

dół krętarzowy, przyśrodkowa strona krętarza większego

mm.bliźniacze-mm.gemelli

kolec kulszowy, guz kulszowy

ścięgno końcowe m.zasłaniacza wewnętrznego

m.czworoboczny uda-m.quadratus femoris

guz kulszowy

krętarz większy i grzebień międzykrętarzowy

MIĘŚNIE UDA

MIĘSIEŃ

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ
MIĘŚNIE PRZYWODZĄCE UDO

m.łonowy/grzebieniowy-m.pectineus

k.łonowa

kresa chropawa k.udowej w pobliżu krętarza mniejszego

przywodzą udo

m.przywodziciel długi-m.adductor longus

k.łonowa poniżej guzka łonowego
m.przywodziciel krótki-m.adductor brevis

przednia powierzchnia górnej gałęzi k.łonowej

środkowa cz.kresy chropawej

m.przywodziciel wielki-m.adductor magnus

dolna gałąź k.łonowej i k.kulszowej

dolna cz.kresy chropawej, kłykieć przyśrodkowy k.udowej

MIĘŚNIE ZGINACZE PODUDZIA

m.krawiecki-m.sartorius

kolec biodrowy przedni górny

k.piszczelowa przyśrodkowo od guzowatości piszczeli

zgina, odwodzi i obraca na zewnątrz udo w stawie biodrowym

m.wysmukły-m.gracilis

dolna gałąź k.udowej

przyśrodkowa powierzchnia piszczeli (gęsia stopa)

przywodzi udo, zgina staw kolanowy

m.półścięgnisty-m.semitendinosus

guz kulszowy

k.piszczelowa poniżej guzowatości k.piszczelowej
m.półbłoniasty-m.semimembranosus


m.dwugłowy uda-m.biceps femoris

głowa krótka-kresa chropawa

głowa strzałki

są silnymi zginaczami stawu kolanowego, przyczepiając się do guza kulszowego prostują również staw biodrowy

głowa długa-guz kulszowy
m.podkolanowy-m.popliteus

kłykieć strzałkowy k.udowej

kłykieć piszczelowy piszczeli

zgina podudzie, skręca podudzie do środka

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK PODUDZIA

m.czworogłowy uda-m.quadriceps femoris

m.prosty uda-m.rectus femoris

kolec biodrowy przedni dolny
prostują staw kolanowy, ponadto m.prosty zgina udo

m.obszerny boczny-m.vastus lateralis

kresa chropawa na k.udowej

rzepka i za pośrednictwem więzadła właściwego rzepki do guzowatości k.piszczelowej

m.obszerny pośredni-m.vastus intermedius

przednia powierzchnia trzonu k.udowej
m.obszerny przyśrodkowy-m.vastus medialis

kresa chropawa na k.udowej


MIĘŚNIE PODUDZIA
MIĘSIEŃ

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ

PROSTOWNIKI STOPY

m.piszczelowy przedni-m.tibialis anterior

boczna powierzchnia piszczeli, błona międzykostna, powięź goleni

k.klinowata przyśrodkowa, podstawa I k.śródstopia

zgina grzbietowo i odwraca supinuje/stopę

m.prostownik palucha długi-m.extensor hallucis longus

błona międzykostna i strzałka

podstawa dalszego paliczka palucha

prostuje paluch

m.prostownik palców długi-m.extensor digitorum longus

kłykieć boczny piszczeli, błona międzykostna, strzałka

rozcięgna grzbietowe palców II-V

zgina grzbietowo, nawraca stopę, prostuje II-V palce

MIĘŚNIE STRZAŁKOWE

m.strzałkowy długi-m.peroneus longus

głowa i boczna powierzchnia strzałki

ścięgno przebiega skośnie pod podeszwą do k.klinowatej przyśrodkowej i I k.śródstopia

zgina podeszwowo i nawraca stopę, odwodzi przednią część stopy

m.strzałkowy krótki-m.peroneus brevis

środkowa i dolna cz.strzałki

guzowatość V k.śródstopia

zgina podeszwowo i nawraca stopę

MIĘŚNIE ZGINACZE STOPY

m.trójgłowy łydki-m.triceps surae

m.brzuchaty łydki-m.gastrocnemius

dwiema głowami na tylnej powierzchni kłykci k.udowej

guz piętowy poprzez ścięgno piętowe/Achillesa

zgina staw kolanowy, zgina podeszwowo i odwraca stopę

m.płaszczykowaty-m.soleus

bliższe końce piszczeli i strzałki

zgina podeszwowo i odwraca stopę

m.podeszwowy-m.plantaris

kłykieć boczny k.udowej

wraz ze ścięgnem piętowym do guza piętowego

zgina podeszwowo stopę

SUPINATORY

m.piszczelowy tylny-m.tibialis posterior

trzon piszczeli, strzałki i błona międzykostna

k.łódkowata, kk.klinowate, podstawy II-V kk.śródstopia

zgina podeszwowo stopę, przywodzi przednią część stopy, odwraca stopę

m.zginacz palców długi-m.flexor digitorum longus

tylna powierzchnia trzonu kości piszczelowej

podstawy dalszych paliczków II-V palców

zgina podeszwowo i odwraca stopę, zgina palce II-V

m.zginacz palucha długi-m.flexor hallucis longus

strzałka, błona międzykostna, piszczel

podstawa paliczka dalszego palucha

zgina podeszwowo stopę, zgina paluch


MIĘŚNIE GŁOWY I SZYI

UKŁAD GNYKOWY
MIĘSIEŃ

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

CZYNNOŚĆ

UKŁAD GNYKOWY

MIĘŚNIE NADCZASZKOWE

m.czołowy-m.frontalisunosi brwi, jego cz.nosowa to marszczyciel gładyszki

m.potyliczny-m.occipitalisumożliwia działanie m.czołowego

m.skroniowo-ciemieniowydawniej m.małżowinowe

m.okrężny oka-m.orbicularis oculi (cz.oczodołowa, powiekowa, łzowa)zamyka powieki

MIĘŚNIE UST, POLICZKA I NOSA

m.czworoboczny wargi żuchwowej

brzeg żuchwy

skóra wargi żuchwowej

odwija na zewnątrz wargę dolną

m.bródkowy

zębodoły dolnych siekaczy

bródka

tworzy dołek w bródce, unosi bródkę

m.trójkątny

bródka

warga dolna

opuszczanie kącików ust

m.śmiechowy-m.risoriuspowoduje dołek w policzku

m.jarzmowy-m.zygomaticum

k.jarzmowa

kąciki ust

unosi kąciki do góry

m.kłowy

dół kłowy

kąciki ust

podnosi wargę ukazując kły

m.policzkowy-m.buccinator

wyrostek zębodołowy szczęki i część zębodołowa żuchwy

kąt ust

pociąga kąt ust ku bokowi, przesuwa pokarm między zęby, zwiększa ciśnienie w jamie ustnej

m.okrężny ust-m.orbicularis oris

otacza szparę ustną, dzieli się na część brzeżną i część wargową

cz. brzeżna zwiera wargi i przyciska je do zębów, cz.wargowa wysuwa zwarte wargi ku przodowi

UKŁAD ŻUCHWOWY

MIĘŚNIE UNOSZĄCE ŻUCHWĘ

m.żwacz-m.masseter

dolny brzeg łuku jarzmowego

boczna powierzchnia kąta żuchwy na guzowatości żwaczowej

unosi żuchwę, dociska żuchwę do szczęki, nieco przesuwa ją do przodu

m.skroniowy-m.temporalis

powierzchnia dołu skroniowego, powięź skroniowa, łuk jarzmowy

wyrostek dziobiasty żuchwy

unosi żuchwę, cz.tylna mięśnia cofa żuchwę

m.skrzydłowy wewnętrzny/przyśrodkowy-m.pterygoideus medialis

dół skrzydłowy wyrostka skrzydłowego k.klinowej

powierzchnia przyśrodkowa kąta żuchwy

unosząc żuchwę współdziała z mm.skroniowym i żwaczem

m.skrzydłowy zewnętrzny/boczny-m.pterygoideus lateralis

powierzchnia podskroniowa podstawy czaszki, boczna blaszka wyrostka skrzydłowatego

wyrostek kłykciowy żuchwy

działając obustronnie wysuwa żuchwę ku przodowi, jednostronnie obraca żuchwę ku stronie przeciwnej

MIĘŚNIE OBNIŻAJĄCE ŻUCHWĘ

m.szeroki szyi-m.plastysma

skóra szyi na pograniczu klatki piersiowej

skóra w okolicy żuchwy

obniża żuchwę i kąt ust

m.dwubrzuścowy żuchwy-m.digastricus

brzusiec tylny

wcięcie sutkowe k.skroniowej

k.gnykowa

unosi k.gnykową i krtań, obniża żuchwę

brzusiec przedni

k.gnykowa

dołek dwubrzuścowy żuchwy

m.żuchwowo-gnykowy-m.mylohyoideus

wewnętrzna powierzchnia trzonu żuchwy

k.gnykowa

unosi k.gnykową, obniża żuchwę

m.bródkowo-gnykowy-m.geniohyoideus

kolec bródkowy żuchwy

żebra I i II

unoszą żebra I i II (pomocnicze mięśnie wdechowe), zginają i pochylają bocznie szyję

m.rylcowo-gnykowy-m.stylohyoideus

wyrostek rylcowaty k.skroniowej

k.gnykowa

unosi k.gnykową

m.języka

m.bródkowo-językowy

kolec żuchwy
funkcje przy pobieraniu pokarmu i przy mówieniu

m.gnykowo-językowy

k.gnykowa

m.rylcowo-językowy

wyrostek rylcowaty

MIĘŚNIE SZYI

m.szeroki szyi-m.plastysma

skóra szyi na pograniczu klatki piersiowej

skóra w okolicy żuchwy

obniża żuchwę i kąt ust

m.mostkowo-obojczykowo-sutkowy-m.sternocleidomastoideus

mostkowy koniec obojczyka i rękojeść mostka

wyrostek sutkowaty k.skroniowej

pochyla głowę w swoją stronę i skręca głowę w stronę przeciwną

m.łopatkowo-gnykowy-m.omohyoideus

górny brzeg łopatki

trzon k.gnykowej

opuszcza k.gnykową i krtań

m.mostkowo-gnykowy-m.sternohyoideus

rękojeść mostka

k.gnykowa

obniża k.gnykową

m.tarczowo-gnykowy-m.thyreohyoideus

chrząstka tarczowata

k.gnykowa

unosi krtań

mm.pochyłe-mm.scaleni

wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych

żebra I i II

unoszą żebra I i II (pomocnicze mięśnie wdechowe), zginają i pochylają bocznie szyję

m.długi głowy i szyi-m.longus capitis et colli

trzony 1 kręgów szyjnych oraz ich wyrostki żebrowopoprzeczne

1 kręgi piersiowe (cz.szyjna) i k.potyliczna (cz.głowowa)

pochyla głowę ku przodowi

m.prosty głowy-przedni-m.rectus capitis

krąg szczytowy

potylica
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna