Minimum materiału obowiązujące na zaliczenie z makroekonomii pkb, pnb I dnPobieranie 11.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.32 Kb.
MINIMUM MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCE NA ZALICZENIE Z MAKROEKONOMII


 1. PKB, PNB i DN

  1. Pojęcie i proces powstawania PKB (metoda SNA), pozycje, których nie wlicza się do PKB

  2. Metody obliczania PKB (ujęcie działowo-gałęziowe, dochodowe i wydatkowe)

  3. Równanie dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej bez udziału państwa, z udziałem państwa oraz w gospodarce otwartej

  4. PKB w cenach rynkowych a PKB w cenach czynników produkcji

  5. PKB a PNB, pojęcie PNB

  6. PNB a PNN, PKB a PKN, pojęcie DN

   1. ZADANIA
 1. DETERMINANTY DN

  1. Produkcja potencjalna a faktyczna, agregatowy popyt i agregatowa podaż

  2. Składniki globalnego popytu (AD = C + I) + WYKRESY

  3. Konsumpcja autonomiczna i indukowana, MPC, MPS

  4. Równowaga na rynku dóbr i usług + WYKRESY

  5. Mnożnik (inwestycyjny, wydatków konsumpcyjnych)

   1. ZADANIA
 1. ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE

  1. Klasyfikacja ustrojów gospodarczych

  2. Za i przeciw ekonomicznej roli państwa

  3. Ekonomiczne funkcje państwa (alokacyjna, stabilizacyjna, redystrybucyjna)

  4. Protekcjonizm, interwencjonizm, liberalizm
 1. BUDŻET PAŃSTWA

  1. Pojęcie i funkcje budżetu (fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna)

  2. Zasady polityki budżetowej

  3. Pojęcie i rodzaje podatków, sposoby naliczania podatków

  4. Krzywa Laffera + WYKRES

  5. Pojęcie i rodzaje wydatków budżetowych

  6. Aktywna, pasywna polityka fiskalna, automatyczne stabilizatory koniunktury

  7. Deficyt budżetowy i dług publiczny

   1. ZADANIA
 1. SYSTEM PIENIĘŻNO KREDYTOWY

  1. Pojęcie i funkcje pieniądza

  2. Rodzaje pieniądza (towarowy, symboliczny, bezgotówkowy)

  3. Zasoby pieniądza (M0, M1, M2)

  4. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

  5. Determinanty popytu na pieniądz (wg I.Fishera, wg J.M.Keynesa)

  6. Nominalny a realny popyt na pieniądz

  7. Kreacja pieniądza

  8. Funkcje banku centralnego

  9. Instrumenty oddziaływania BC na podaż pieniądza

  10. Ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna

  11. Równowaga na rynku pieniężnym + WYKRES

   1. ZADANIA
 1. CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO – na egzamin 1. CYKL KONIUNKTURALNY

  1. Pojęcie i fazy cyklu +WYKRESY

  2. Rodzaje wahań

  3. Cykl a wzrost gospodarczy

  4. Zasada mnożnika-akceleratora

  5. Oddziaływanie państwa na cykl koniunkturalny (polityka fiskalna i monetarna)
 1. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE

  1. Podstawowe pojęcia (stopa bezrobocia, zatrudnienie, bezrobotni, ludność w wieku produkcyjnym, podaż pracy, popyt na pracę, siła robocza, aktywni i bierni zawodowo…)

  2. Typy bezrobocia

  3. Bezrobocie dobrowolne a bezrobocie przymusowe, naturalna stopa bezrobocia, bezrobocie ukryte +WYKRESY

  4. Działalność państwa na rynku pracy

   1. ZADANIA
 1. INFLACJA

  1. Podstawowe pojęcia i miary inflacji (wskaźnik cen, stopa inflacji, koszyk dóbr, deflator PKB, stagflacja, iluzja pieniężna…)

  2. Odmiany inflacji (pełzająca…hiperinflacja)

  3. Pozytywne i negatywne skutki inflacji

  4. Teorie inflacji (monetarna, popytowa, kosztowa) +WYKRESY

  5. Inflacja a bezrobocie (analiza krótko- i długookresowa) +WYKRESY

   1. ZADANIA
 1. HANDEL MIĘDZYNARODOWY

  1. Pojęcie i przyczyny handlu (absolutne koszty produkcji, zasada kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasbów)

  2. Instrumenty polityki handlowej (cła, kwoty, bariery, subsydia…) +WYKRESY

   1. ZADANIA
 1. MODEL IS-LM

  1. Równowaga na rynku towarowym (krzywa IS: pojęcie, wyprowadzenie, nachylenie, położenie w układzie współrzędnych) +WYKRESY

  2. Równowaga na rynku pieniężnym (krzywa LM: pojęcie, wyprowadzenie, nachylenie, położenie w układzie współrzędnych) +WYKRESY

  3. Równowaga w gospodarce zamkniętej +WYKRES

  4. Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej +WYKRES


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna