Minister zdrowiaPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/11
Data02.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


MINISTER ZDROWIA


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA
CHORÓB NOWOTWOROWYCH
w 2014 R.


Podstawa prawna:

art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego

„Narodowy program zwalczania chorób

nowotworowych” (Dz. U. Nr 143,

poz. 1200, z późn. zm.)WARSZAWA, 2015 r.

Spis treści


Wprowadzenie 4

I Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 8

1) Prewencja pierwotna nowotworów 8

2) Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 19

3) Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 33

4) Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe 36

1) wprowadzenia do rejestru i zidentyfikowania liczby rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na siatkówczaka, chorobę VHL oraz objęcie ich opieką ukierunkowaną na aktywną prewencję zachorowań na wskazane nowotwory; 41

2) wykrycia nosiciela mutacji. 41

II Programy inwestycyjne 45

5) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 45

6) Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 48

7) Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net 52

III Programy poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 55

Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 55

8.1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci 55

8.2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 59

8.3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci 61

8.4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki


i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci 62

8.5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 64

8.6 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości 67

IV Programy edukacyjne 70

9.1 Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii 70

V Pozostałe pogramy 73

10) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach 73

Spis tabel 84

Spis rysunków 85


Załącznik nr 1. Poziom zgłaszalności na badania cytologiczne w poszczególnych powiatach
w 2014 r. Analiza zmian w stosunku do 2013 r.

Załącznik nr 2. Poziom zgłaszalności na badania mammograficzne w poszczególnych powiatach w 2014 r. Analiza zmian w stosunku do 2013 r.


Wprowadzenie


Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (dalej Program) rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.).

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym (wspomagającym działania w zakresie onkologii), a jego cele są doraźne.

Celem Programu jest m.in.:

 1. osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, w tym poprzez wdrożenie populacyjnych programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości;

 2. stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, poprzez programy szkoleń lekarzy specjalistów;

 3. utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów
  w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju.

W ramach Programu podejmuje się działania, dotyczące w szczególności:

 1. rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu, niewłaściwego żywienia i stylu życia;

 2. wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;

 3. zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;

 4. standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;

 5. uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

 6. upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;

 7. rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;

 8. rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;

 9. poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;

 10. upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. realizowanych było 10 zadań, które można przyporządkować do 5 grup:

 1. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów:

 1. Prewencja pierwotna nowotworów.

 2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

 3. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 4. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe z podziałem na trzy moduły.

 1. Programy inwestycyjne:

 1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów.

 2. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.

 3. Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”.

 1. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci:

  1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.

  2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.

  3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.

  4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci.

  5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

  6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.

 1. Programy edukacyjne:

  1. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.

 1. Pozostałe programy:

10) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

Zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych


– organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach programu i były realizowane na podstawie uchwały nr 95/2014 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015, zmienionej uchwałą nr 162/2014 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na rok 2014 i 2015.

Realizatorzy zadań Programu zostali wybrani w drodze postępowań konkursowych prowadzonych w 2014 r., z tym, że realizatorzy zadań pn. Prewencja pierwotna nowotworów, Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych oraz Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci zostali wybrani w 2013 r. na lata 2013 – 2015, realizator zadania pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii został wyłoniony w postępowaniu konkursowym w 2013 r. na lata


2013 – 2014, natomiast realizatorzy zadań pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi zostali wybrani w 2010 r. na lata 2011 – 2015, tj. do końca realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na 2014 r., na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r., zaplanowane zostały środki w wysokości 250 000 000,00 zł, z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia w części


46 – Zdrowie.

Środki zaplanowane na realizację Programu, określone w programie zaakceptowanym przez Ministra Zdrowia w dniu 11 marca 2014 r., wynosiły 250 000 000,00 zł, w tym: 160 000 000,00 zł stanowiły środki majątkowe, a 90 000 000,00 zł stanowiły środki bieżące.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, planowane nakłady na realizację działań profilaktycznych z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych musiały stanowić nie mniej niż 10% ogólnej wartości środków przeznaczonych na program.

W 2014 r. na profilaktykę zostało przeznaczonych 56 710 331,49 zł z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, nie licząc środków, które przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej NFZ) na realizację programów profilaktycznych w dziedzinie onkologii.

Środki finansowe przeznaczone w 2014 r. przez NFZ na badania profilaktyczne raka piersi, to kwota w wysokości 98,3 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy 28,5 mln zł.

W dalszej części sprawozdania za 2014 r. zostaną przedstawione opisy poszczególnych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, wraz z ich celami


i uzyskanymi efektami oraz informacją na temat wydatkowanych środków finansowych.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna