Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 WarszawaPobieranie 101.54 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar101.54 Kb.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znak postępowania: BDG.WZP.311.24.2015.8.BP
OŚWIADCZENIE 1

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu


Oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy, siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy)
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

..............................., dn. ......................... ...............................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znak postępowania: BDG.WZP.311.24.2015.8.BP

OŚWIADCZENIE 2

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W imieniu


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..(Nazwa Wykonawcy, siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy)
oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
..............................., dn. ......................... ...............................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)Składający ofertę:

Nazwa Wykonawcy

siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy

INFORMACJA
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znak postępowania: BDG.WZP.311.24.2015.8.BP
* zaznaczyć właściwe znakiem X

Informuję, że:

*prostokąt 2nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

*prostokąt 1należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:


 1. ……………………………………………..……………………

 2. ……………………………………………..……………………

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej).

..............................., dn. ......................... .......................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację / listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców oddzielnie.


UWAGA - zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

FORMULARZ OFERTOWY

Składający ofertę:nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………..siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy

……………………………………………………………………..

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa
OFERTA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znak postępowania: BDG.WZP.311.24.2015.8.BP

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia jak niżej.

Część I

UWAGA* Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części I (kolumna 2 tabeli)


Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.………………..……………………..…………...*

750

……………….. zł…………………………………………………...*

35

……………….. zł

CENA OFERTY za część I przedmiotu zamówienia

……….……….. zł

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części I (Załącznik nr 1 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dniCzęść II

UWAGA* Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części II (kolumna 2 tabeli)


Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.Novell SUSE Linux Enterprise Server ze wsparciem Standard na okres 1 roku:

 • SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64
  (1-2 CPU Sockets, 1 Physical) – 10 szt

 • X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Unlimited Virtual Instances) – 19 szt

 • SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (4 CPU Sockets, 1 Physical) – 1 szt

1

………..…………….. złCENA OFERTY za część II przedmiotu zamówienia

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części II (Załącznik nr 2 do SIWZ).CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dniCzęść III

UWAGA* Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części III (kolumna 2 tabeli)


Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.………………..……………………..…………...*

11

……………….. zł………………..……………………..…………...*

350

……………….. zł

CENA OFERTY za część III przedmiotu zamówienia

……….……….. zł

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części III (Załącznik nr 3 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dniCzęść IV

UWAGA* Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części IV (kolumna 2 tabeli)


Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.………………..……………………..…………...*

2

……………….. zł………………..……………………..…………...*

550

……………….. zł

CENA OFERTY za część IV przedmiotu zamówienia

……….……….. zł

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IV (Załącznik nr 4 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dniCzęść V

UWAGA

Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części V (kolumna 2 tabeli)
Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.………………..……………………..…………...*

1

……………….. zł………………..……………………..…………...*

550

……………….. zł

CENA OFERTY za część V przedmiotu zamówienia

……….……….. zł

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części V (Załącznik nr 5 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dni


Część VI

UWAGA

Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części VI (kolumna 2 tabeli)
Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.Przedłużenie Symantec Netbackup 3TB na 1 rok:

 • Symc Netbackup Platform Base Complete Edition 7.5 Xplat with dpoa 1 Front End TB Promo Multi Prod Bndl Gov Band S – 3TB

 • Symc Netbackup Platform Data Protection Optimization Addon 7.5 Xplat 1 Front End TB Std Lic Gov Band
  S – 3TB

 • Symc Netbackup Platform Base Complete Edition 7.5 Xplat 1 Front End TB Std Lic Gov Band S – 3TB

 • Symc Netbackup Platform Base Complete Edition 7.5 Xplat 1 Front End TB Initial Basic 12 Months Gov Band
  S – 3TB

1

………..…………….. złCENA OFERTY za część VI przedmiotu zamówienia

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VI (Załącznik nr 6 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dniCzęść VII

UWAGA

Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy oferowanego oprogramowania dla części VII (kolumna 2 tabeli)
Lp.

Nazwa oferowanego oprogramowania

Ilość szt.

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.………………..……………………..…………...*

4

……………….. zł

CENA OFERTY za część VII przedmiotu zamówienia

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że wyżej wymienione oprogramowanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VII (Załącznik nr 7 do SIWZ).

CZAS DOSTAWY (skrócenie terminu dostawy od wymaganego czasu dostawy tj. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w przypadku deklaracji Wykonawcy w tym zakresie, Wykonawca może wypisać od 1 do 10 dni kalendarzowych)

W ramach wyżej wymienionego kryterium oceny ofert oferuję skrócenie terminu dostawy o:

…………… dzień / dni


Informacje dodatkowe


adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem (jeśli jest inny niż na str. 1)

……………………………………………………………………..

osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

……………………………………………………………………..

imię i nazwisko

……………………………………………………………………..imię i nazwisko

podstawa reprezentacji Wykonawcy (wewnętrzny dokument prawny Wykonawcy, pełnomocnictwo, itp.)

……………………………………………………………………..

dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktów
z Zamawiającym

imię i nazwisko

e-mail:

telefon:fax:

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..


Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas, jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jestwypełnia Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………


..............................., dn. ......................... ...............................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)Składający ofertę:

nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………..

siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy

……………………………………………………………………..Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Informacja dotycząca obowiązku podatkowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znak postępowania: BDG.WZP.311.24.2015.8.BP
* zaznaczyć właściwe znakiem X
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że

*prostokąt 2 wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

*prostokąt 1 wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


..............................., dn. ......................... ...............................................................Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)


1 Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik.


2 Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna