Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracującePobieranie 127.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar127.8 Kb.

Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy publicznej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – resort wiodący, Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju – resort współpracującyOsoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Podsekretarz Stanu – Bogdan DombrowskiKontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Elżbieta Kroszczyńska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tel. 22 2455510Data sporządzenia
27 stycznia 2015 r.
Źródło: art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)

Nr w wykazie prac 129OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Zgodnie z “Zaleceniami Komisji Europejskiej z 17 lipca 2012 roku w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony” (2012/417/UE), kluczowa infrastruktura otwartego dostępu obejmuje czasopisma naukowe publikujące w otwartym modelu – udostępniające online swoje treści, repozytoria służące deponowaniu kopii artykułów przez ich autorów (w tym repozytoria instytucjonalne, dziedzinowe i narodowe) oraz inne serwisy, takie jak agregatory treści (pełniące dla rozproszonych zasobów nauki analogiczną funkcję co CRIP dla zasobów ISP – informacji sektora publicznego). Zgodnie z opublikowanym przez ICM UW raportem “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”, infrastruktura Otwartego Dostępu jest relatywnie słabo rozwinięta. W Polsce funkcjonują 22 repozytoria naukowe, prowadzone przez instytucje badawcze – w tym jedno repozytorium o zasięgu ogólnopolskim, dostępne dla wszystkich polskich naukowców (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki). Ilość udostępnianych zasobów jest niewielka – większość repozytoriów zawiera mniej niż 2000 publikacji, a ogólnopolskie Repozytorium CEON zawiera 3500 tekstów. Centrum Otwartej Nauki prowadzi również agregator metadanych, pozwalający przeszukiwać równocześnie treści z 14 repozytoriów.

Uwzględnienie zasobów nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 20201, zwanym dalej „POPC”, stwarza szansę na zapewnienie finansowania dla stworzenia infrastruktury Otwartego Dostępu oraz udostępniania z jej pomocą zasobów naukowych.

2.Instytucje kultury ( biblioteki, archiwa i muzea) to w większości instytucje publiczne posiadające osobne regulacje, ograniczenia i zobowiązania oraz odrębną historię digitalizacji. Uwzględnienie zasobów kultury jako elementu ISP wynika z nowelizacji Dyrektywy Re-use, która rozszerzyła zakres przedmiotowy ponownego wykorzystania ISP na instytucje kultury. Najważniejsze bariery i przeszkody w przetwarzaniu informacji publicznej w kontekście zasobów kultury: 1. problem stosunków własnościowych, niejasna sytuacja prawna dzieł i zasobów, koszty i czasochłonność procesu wyjaśniania statusu prawnego dzieł, brak jednoznacznej legislacji dot. “dzieł osieroconych”, 2. brak doświadczenia i kompetencji wśród kadry, brak systemowego finansowania, umożliwiającego rozwijanie kompetencji kadr kultury, brak wsparcia technologicznego i monopol firm dostarczających sprzęt instytucjom, brak narzędzi do udostępniania ISP oraz zestandaryzowanych wymogów w tym zakresie, 3. digitalizacja traktowana jako nowa metoda archiwizacji zbiorów - bez perspektywy zapewniania szerokiego dostępu, niska świadomość dotycząca nie tylko potencjału dziedzictwa jako ISP, ale istnienia i dostępności zbiorów, niska świadomość i znajomość zagadnień z prawa autorskiego, bariery mentalne: np. obawa przed niewłaściwym wykorzystaniem zasobów, 4. rosnące koszty utrzymania cyfrowych zbiorów dziedzictwa, brak środków finansowych na promocję dostępnych zasobów wraz ze wskazaniem możliwych dróg ponownego wykorzystywania, 5. brak standaryzacji, brak wypracowanych metod kontroli jakości wytwarzanych danych (także metadanych), brak opracowanych materiałów ułatwiających ich przeszukiwanie (system tagów i słów kluczowych, rozbudowane metadane), programy wspierające digitalizację nie uwzględniają wyzwań związanych z udostępnianiem.

Wsparciem rozwiązania tych problemów ma być poddziałanie 2.3.2 POPC.

3. W celu zwiększenia dostępności ISP w Polsce przewidziano w POPC dwa poddziałania – 2.3.1 i 2.3.2 mające na celu udzielanie pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

4. Rozporządzenie jest wtórnym aktem prawnym w stosunku do POPC i dokumentów systemowych, w szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwanym dalej „SZOP”.

5.Rozporządzenie jest niezbędne do legalizacji, w kontekście art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE (pomoc publiczna), środków wydatkowanych w ramach działania 2.3 - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego POPC. Akt prawny rozwiązuje więc problem polegający na braku podstaw prawnych do wydatkowania pomocy publicznej w ramach POPC. 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

1. Przy tworzeniu rozporządzenia wykorzystano istniejące ramy prawne UE umożliwiające wprowadzanie środków pomocowych o charakterze generalnym (programów pomocowych) z pominięciem obowiązku notyfikacji wymaganej na gruncie art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE – program pomocowy został oparty na:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

2. Rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu jest umożliwienie dofinansowania ze środków UE przedsięwzięć mających na celu zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego, zwanych dalej „ISP”, i możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wsparcie ma umożliwić podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Efektywność wsparcia w ramach Działania 2.3 będzie mierzona wskaźnikiem Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego, którego wartość wyniesie dla regionów słabiej rozwiniętych – 44, a dla regionów lepiej rozwiniętych – 4. 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Działania w krajach wysoko rozwiniętych (Wielka Brytania, USA, Szwecja, Nowa Zelandia, Norwegia i Dania) koncentrują się na ułatwianiu dostępu do danych publicznych. Odbywa się to za pomocą dedykowanych portali/platform/baz danych na szczeblu rządowym, regionalnym i lokalnym, a także poprzez standaryzowanie formatu takich danych (por. opracowanie Open Data Barometer, 2013 Global Report, str. 27 – 302).

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Jednostki naukowe

963

Wykaz jednostek naukowych:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf.

Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i naukowych poprzez udostępnianie zasobów nauki w formie cyfrowych zasobów publicznych. Wzrost konkurencyjności i wykorzystania osiągnięć polskiej nauki.

Organizacje pozarządowe

Około 80 000 (aktywne)

Raport pt. Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., Warszawa 2013 - http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/GS_podstawowe_wybranych_2010.pdf.

Pobudzanie inicjatyw gospodarczych poprzez udostępnianie zasobów nauki i kultury w formie cyfrowych zasobów publicznych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Około 1 700 000

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 – 2012 - http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf.

Pobudzanie inicjatyw gospodarczych przez udostępnianie zasobów nauki i kultury w formie cyfrowych zasobów publicznych. Wzrost konkurencyjności i wykorzystania osiągnięć polskiej nauki i kultury.

Państwowe lub współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje kultury

33

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php

Pobudzanie inicjatyw gospodarczych poprzez udostępnianie zasobów nauki i kultury w formie cyfrowych zasobów publicznych.

 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym, które będą trwały 21 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Równocześnie projekt zostanie skierowany do następujących podmiotów:

 1. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,

 2. Stowarzyszenie organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce,

 3. Rada Główna Instytutów Badawczych,

 4. Związek Bibliotekarzy Polskich,

 5. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,

 6. Instytut Geodezji i Kartografii,

 7. Władza Wdrażająca Programy Europejskie,

 8. Centrum Projektów Informatycznych

 9. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,

 10. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,

 11. Krajowa Izba Gospodarcza,

 12. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 13. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.

 14. Polska Akademia Nauk,

 15. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów,

 16. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

 17. Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

 18. Związek Producentów Audio Video ZPAV,

 19. Stowarzyszenie Architektów Polskich Zarząd Główny,

 20. Związek Artystów Scen Polskich,

 21. Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców – STOART,

 22. Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL,

 23. Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS",

 24. Stowarzyszenie Historyków Sztuki,

 25. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków,

 26. Business Centre Club,

 27. Konfederacja Lewiatan,

 28. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

 29. Związek Rzemiosła Polskiego,

 30. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

 31. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

 32. Forum Związków Zawodowych,

 33. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

 34. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

 35. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 36. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostało udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowaniaDodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Środki przewidziane na wsparcie opisane w projektowanym rozporządzeniu zostały określone w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w związku z tym wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany poziomu wydatków lub dochodów jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono środki w kwocie ogółem 194 800 000 euro (około 814 225 040 zł), w tym: na poddziałanie 2.3.1 - 93 368 019 euro (około 390 259 646 zł), a na poddziałanie 2.3.2 101 431 981 euro (około 423 965 394 zł) uzupełnione o wkład własny beneficjentów.

Wydatkowanie środków odbywać się będzie na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Początkowa faza wdrażania i konkursowa metoda dystrybucji środków uniemożliwia precyzyjne określenie okresu rozdysponowania środków. Można wstępnie założyć, że pierwszy konkurs będzie miał miejsce w II kwartale roku 2015, co oznacza, że pierwsze obciążenia budżetu (podpisanie umów o dofinansowanie) nastąpią w końcu 2015 r. Budżet działania (194 800 000 euro (około 814 225 040 zł)) stanowi po pierwsze limit obciążenia budżetu Państwa, a po drugie wydatkowanie powinno się zakończyć do 2018 r. Środki wydatkowane w ramach działania 2.3 POPC pochodzą z budżetu UE, co powoduje, że nie będą obciążać budżetu Państwa (choć środki są wypłacane w ramach tego budżetu) i budżetów jednostek sektora finansów publicznych finansowanych poza budżetem Państwa. Jednocześnie konieczność zapewnienia przez beneficjentów należących do sektora finansów publicznych wkładu własnego w niezbędnym zakresie może generować w budżetach tych jednostek dodatkowe nakłady inwestycyjne.


7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym

(w mln zł,ceny stałe z …… r.)

duże przedsiębiorstwa


sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe


W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
Niemierzalne

Przedsiębiorstwa

Realizacja projektów wiążących się z wykorzystaniem informacyjnych zasobów publicznych dotychczas niedostępnych lub niewykorzystywanych w obrocie gospodarczym może skutkować powstawaniem i rozwojem biznesów o niespotykanym dotychczas profilu, korzystających z udostępnionych zasobów nauki i kultury, które, ze względu na nowatorski charakter, mogą być wysoce konkurencyjne. Udostępnienie zasobów może pośrednio wpływać na inwestycje i konkurencyjność innych przedsięwzięć gospodarczych.

Realizacja działania 2.3 POPC wpłynie na rozwój przedsiębiorczości.Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Budżet działania 2.3 POPC (194 800 000 euro) powinien wpłynąć na wzrost inwestycji u beneficjentów realizujących projekty. Należy wskazać, że wzrost wpływu na sektory nauki, gospodarki i kultury, w zależności od popytu na udostępnione informacje z sektora nauki i zasobów kultury, może następować również po zakończeniu realizacji projektów.

Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będące repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych. Digitalizacja będzie traktowana jako środek do celu, którym jest cyfrowe udostępnienie zasobów.8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak

 nie


 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:       zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

 tak

 nie


 nie dotyczy


Komentarz: Ubieganie się o dofinansowanie jest połączone z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z regułami przyjętymi w systemie wdrażania. Łączy się to z koniecznością przedstawienia wielu informacji, dotyczących w szczególności samego wnioskodawcy (profil działalności, status, dane finansowe za lata poprzedzające ubieganie się o dofinansowanie itp.) oraz projektu (planowany przebieg realizacji, analiza otoczenia konkurencyjnego, efekty finansowe, cele, wskaźniki itp.). Obciążenia te są niezbędne w celu osiągnięcia dobrych efektów wdrażania działania 2.3 POPC oraz zapewnienia zgodności projektów z prawem UE. Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza bezwzględnie wymagane przez UE.

9. Wpływ na rynek pracy

Budżet działania 2.3 POPC (194 800 000 euro (około 814 225 040 zł)) powinien wpłynąć na wzrost zatrudnienia u beneficjentów realizujących projekty. Wzrost ten, w zależności od popytu na udostępnione zasoby nauki i kultury, może następować również po zakończeniu realizacji projektów.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne: nauka i kultura


 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie


Omówienie wpływu

Wsparcie ma umożliwić podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Projekty realizowane w ramach działania 2.3 będą się wpisywać w realizację celu inwestycyjnego Wzmocnienie zastosowań TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) dla e-administracji,


e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
. Będą udostępniały zasoby sektora publicznego. Kryteria wyboru projektów nie zostały jeszcze wypracowane, jednakże udostępnienie będzie musiało spełniać określone wymogi dotyczące interoperacyjności, neutralności technologicznej, elektronicznej komunikacji, wykorzystania danych z rejestrów publicznych i ochrony danych osobowych.

Istotnym aspektem będzie również obywatelski wymiar udostępnianych informacji, co


przyczyni się do budowy bardziej przyjaznych relacji pomiędzy państwem a obywatelem poprzez wdrażanie idei „otwartego rządu” i stanowi istotny czynnik demokratyzacji społeczeństwa poprzez nieograniczone uczestnictwo w kulturze.

Projekty związane z udostępnianiem badań naukowych mogą się przyczynić do wzrostu poziomu innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, co spowoduje wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych. Projekty związane z udostępnianiem zasobów kultury wpłyną pozytywnie na rozwój przemysłów kultury.11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie jest instrumentem niezbędnym do legalizacji pomocy publicznej w ramach działania 2.3 POPC (por. opis w pkt 2). Realizacja projektów w ramach działania 2.3 wymaga dodatkowo stworzenia systemu wdrażania, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej, takiej jak regulamin konkursu, przewodnik po kryteriach wyboru projektów, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory umów o dofinansowanie, wzory załączników i oświadczeń itp. Ze względu na zakładany harmonogram wdrażania (pierwszy konkurs w II kwartale 2015 r.) prace w tym zakresie powinny się zakończyć w I połowie 2015 r. Zadania w tym zakresie będą realizowane przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucję Pośredniczącą – Władzę Wdrażającą Programy Europejskie we współpracy z Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Rozporządzenie będzie obowiązywało w okresie realizacji POPC, tj., od momentu wejścia w życie do końca 2020 r., o ile nie nastąpi przedłużenie obowiązywania podstaw prawnych.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ewaluacja całego POPC (w tym działania 2.3) będzie następować zgodnie z systemem i w zakresie wynikającym z art. 56 (ewaluacja interim) oraz art. 57 (ewaluacja ex-post) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W odniesieniu do działania 2.3 POPC ewaluacja dotyczyć będzie w szczególności wskaźnika Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Nie dotyczy
1 Dostępny: http://www.popc.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-cyfrowa-2014-2020/.

2 Dostępne: http://www.opendataresearch.org/dl/odb2013/Open-Data-Barometer-2013-Global-Report.pdf.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna