Mm projektPobieranie 167.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar167.78 Kb.PRACOWNIA PROJEKTOWA

MM – PROJEKT”


68-200 Żary

Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630


__________________________________________________________
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: UJĘCIE Z LOKALNEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ WRAZ Z SUW DLA

m. GÓRKA GM. LIPINKI ŁUŻYCKIE.
LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUŻYCKIE

dz. nr 180/2.


BRANŻA: OGÓLNOBUDOWLANA
STADIUM: DOBÓR I WYTYCZNE WYKONANAIA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY DLA MIEJSCOWOŚĆ LIPINKI ŁUŻYCKIE
INWESTOR: Gmina Lipinki Łużyckie

68-213 Lipinki Łużyckie

uL. Główna 9

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Marciniak

Żary, sierpień 2008r

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania.

Dobór technologii uzdatniania wody wykonano na podstawie sprawozdania z badań NR – OL – 1003 /2012 8/07 wykonanego przez PSSE w Nowej Soli

Zakładają one przekroczenia dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej następujących wskaźników:


 • mangan 0,282 mg/l

 • żelazo 3,134 mg/l

Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych.

Projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: • aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 300 sekund, ilość powietrza 10-15% ilości wody

 • filtracja jednostopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, z prędkością filtracji vf<7,0 m/h

 • retencja wody w zbiorniku retencyjnym

 • pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej – istniejący zestaw hydroforowy

W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 Dz.U. nr 61 poz.417 projektuje się zastosowanie kompletnej technologii uzdatniania wody firmy Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23 , 62-080 Tarnowo Podgórne o wydajności Q=6 m3/h
 1. Część technologiczna

  1. Zestaw aeracji

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza.

Dla natężenia przepływu Q = 6 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal≥300 s wymagana objętość mieszania wyniesie:
Przyjęto zestaw aeracji AIC600 o średnicy Dn=600 mm. i objętości mieszania V=0,5 m3 produkcji Instalcompact

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia przepływu wody tj. 15%∙6 = 0,9 m3/h.

Dobrano sprężarkę, ze zbiornikiem 240l

Q1=2·6=12 m3/h

p = 1,0 MPa

P= 2·1,5=3 kW

Przyjęto kompletny zestawy aeracji AIC 600 prod. Instalcompact wraz ze sprężarką. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami wypełniającymi o powierzchni czynnej 185m2/m3. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniami może wynosić maksymalnie7%.Zestaw aeracji posiada atest PZHnrHK/W/0022/02/2011 na kompletne urządzenie.

Pod pojęciem orurowania i kształtek, rozumie się elementy spawane, mające styczność z wodą, łączące  poszczególne urządzenia technologiczne lub armaturę.

Rurociągami technologicznymi i kształtkami nie są kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy.


  1. Filtry

Dla natężenia przepływu wody Q=6 m3/h oraz zalecanej prędkości filtracji vf<7 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
Dobrano 2 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/080/5085/

Powierzchnia 1 filtra wynosi 0,5 m2.

Całkowita powierzchnia filtracji:

Ff = 2∙0,5 = 1,0 m2> Ff wym= 0,86 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): • złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra

 • złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm.

 • złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm.

 • złoże katalityczne G1 o gran. 1-3 mm – 40 cm

 • złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm – 90 cm.

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: • Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, Dn=800 mm, Hwalczaka=1600 mm

 • Złoża filtracyjnego

 • 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,

 • Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej

 • Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,5 mm,

 • Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

 • Niezbędnych przewodów elastycznych

 • Spustu

Przyjęto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/080/5085 prod. Instalcompact. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN10088-1, przepustnicez dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, i zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0022/01/2011 na kompletne urządzenie.

Pod pojęciem orurowania i kształtek, rozumie się elementy spawane, mające styczność z wodą, łączące  poszczególne urządzenia technologiczne lub armaturę.

Rurociągami technologicznymi i kształtkami nie są kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy.


Technologia montażu zestawów technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt.


Na obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli jakości. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur
są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są powszechnie stosowanew budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację.

  1. Regeneracja filtra

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny.

Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach:

I -etap – płukanie powietrzem z intensywnością q = 20 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 36 m3/h przez 5 minut.

II -etap – płukanie wodą intensywnością q = 15 l/s∙m2 tj. z wydajnością Q = 27 m3/h przez tpł.w = 7 minut.- W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy firmy Instalcompact:

DIC-69H,

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: • Dmuchawy, Q= 36 m3/h, Δpdm = 3,8 m , P=2,2 kW

 • Zaworu bezpieczeństwa 2B X2 147-69H

 • Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50

 • Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50

 • Przepustnicy odcinającej DN 50

Zestaw dmuchawy posiada atest PZH nr HK/W/0854/02/2010 na kompletne urządzenie.

- W celu płukania filtra wodą dobrano zestaw pompy płucznej firmy Instalcompact:
TP- IC 50-240/2/2,2 kW

o parametrach:

 • Qpł.=27,0 m3/h

 • Hpł.=16,5 mH2O

 • P= 2,2 kW

Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów:

 • Pompy; Q=27 m3/h , H=16,5 mH2O , P=2,2 kW

 • Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej

 • Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu

Zestaw pompy płucznej posiada atest PZH nr HK/W/0854/01/2010 na kompletne urządzenie.

UWAGA:

Zestaw pompy płucznej zamontowany będzie na wspólnej ramie z zestawem hydroforowym


ILOŚĆ WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA 1 FILTRA:


 • ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą:

V=Q∙tpł.w=(27/60)·7= 3,15 m3

gdzie:


 • Q– wydajność pompy płucznej

 • tpł.w - czas płukania filtra wodą

 • ilość wody ze spustu pierwszego filtratu:

V1f=Q1∙t1f

gdzie:


 • 1 – natężenie przepływu przez 1 filtr = 6/2=3,0 m3/h

 • t1 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut

V1f=Q1∙t1f = (3,0/60)∙5=0,25 m3

OBJĘTOŚĆ ODSTOJNIKA:
Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać będzie objętość pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie:

Vodst=Vpł.+V1f=3,15+0,25=3,4 m3


Proponuje się zastosowanie odstojnika o objętości V=10 m3.


  1. Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w wysokosprawne pompy ICL

Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego:


ZH-ICL/M 4.6.6B/1,5 kW

(układ wyposażono w pompę rezerwową)

Założone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 21 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej

H= 38 mH2O – wysokość podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej. Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/W/0134/01/2006 oraz Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL .Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Europejską - dyrektywą maszynową 2006/42/WE, rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:Pod pojęciem orurowania i kształtek, rozumie się elementy spawane, mające styczność z wodą, łączące  poszczególne urządzenia technologiczne lub armaturę.

Rurociągami technologicznymi i kształtkami nie są kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy.
2.5. Dozownik podchlorynu sodu:
Dane do doboru chloratora:

Q=6 m3/h – natężenie przepływu wody

D=0,3 g/m3 – wymagana dawka chloru

c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m3 wody:

D1NaOCl=D/c=0,7/0,03=23,3 gNaOCl/m3

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:

DNaOCl=Q∙ D1NaOCl=6∙23,3=140 gNaOCl/h

Zakładając, że 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz że, częstotliwość skoku pompki membranowej wynosi 100 impulsów na minutę tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCl= (140 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,023 ml./imp

Dobrano zestaw dozujący Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.

W skład zestawu wchodzą: • pompka DDC

 • podstawka pod pompkę

 • mieszadło typu ubijak

 • zestaw czerpalny giętki SA 4/6

 • czujnik poziomu NB/ABS

 • zawór dozujący IR 6/12

 • wąż dozujący 10 mb

 • zbiornik dozowniczy 100 l
  1. Wodomierze

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.

 • woda surowa: MWN 50 NO

 • woda uzdatniona na sieć: MWN 65 NO

 • woda płuczna: MWN 80 NO

 • woda za filtrami MWN 50 NO
  1. Rozdzielnia Pneumatyczna wg. Dokumentacji Instalcompact

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą:

 • filtr powietrza

 • filtro-reduktor

 • filtr mgły olejowej

 • zawór dławiąco-zwrotny

 • zawór elektromagnetyczny

 • zawór odcinający

 • reduktor

 • manometry

 • rotametr

 • czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie
o wymiarach 800x600x200 mm.  1. Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej
na zbiornikach i rurociągach stalowych zastosowano osuszacz powietrza,
o wydajności Q=750 m3/h i max mocy 0,85kW – dostawca Instalcompact sp. z o.o.

 1. Rurociągi technologiczne
Rurociąg

Natężenie przepływu

Średnica nominalna

Średnica rzeczywista

wewnętrzna


[m3/h]

[mm]

[mm]

Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu aeratora

6

50

56,3


Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów filtracyjnych

6

50

56,3


Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do wyjścia ze stacji.

6

50

56,3


Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu ze zbiornika retencyjnego do zestawu pomp II stopnia

21

100

110,3

Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II stopnia do sieci wodociągowej

21

65

72,1

Rurociąg wody płucznej

27

80

84,9

UWAGA:


Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

 1. ELEKTRYKA I STEROWANIE


 1. Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem ICSW

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:

 • pompami głębinowymi,

 • pompą płuczną,

 • dmuchawą,

 • pompą/przepustnicą w odstojniku

 • elektrozaworami napędów przepustnic filtrów

Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak:

 • analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp głębinowych),

 • sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),

 • wodomierzy

 • przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach napędów pneumatycznych)

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), dzięki któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne sterowniki.

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów).Sterownik mikroprocesorowy.

Programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody.

Mikroprocesorowy sterownik typu ICSW ma budowę modułową pozwalającą na dowolne konfigurowanie oraz rozbudowę o dodatkowe moduły wejść/wyjść analogowych i binarnych.

Podstawowe dane techniczne sterownika: • Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym)

 • Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

 • Parametry transmisji: protokół MODBUS RTU (slave, 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu, maksymalna prędkość transmisji 115200bps)

 • Temperatura pracy: -5...+75 °C

 • Wilgotność: 5...95 %

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać:

 • Dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych

 • Zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych

 • gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach

 • wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe

 • zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci GPRS/EDGE/UMTS)

 • obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ GPRS/EDGE/UMTS)
  z wykorzystaniem protokołów internetowych

Zasada działania sterownika.

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z sondy hydrostatycznej (w każdym zbiorniku retencyjnym), przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia i prądu oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.Podstawowe funkcje.

Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych


z przetworników zewnętrznych (pomiar: ciśnienia, poziomu wody, przepływu) realizuje rozmaite zadania:

 • włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

 • podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze do filtrów;

 • zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;

 • blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię;

 • steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach;

 • umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwości włączenia urządzeń;

 • umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI)

 • umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie)

 • opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie SMS).

Sterowanie pracą stacji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik ICSW zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym.

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny specjalizowany sterownik mikroprocesorowy IC2008 znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie.Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody surowej.

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I (sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem pływakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.Praca w trybie płukania.

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania


i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1
i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania.

UWAGA: Firma Instalcompact, producent zestawów technologicznych do uzdatniania wody przyjętych w tym opracowaniu posiada własną sieć serwisową , co gwarantuje prawidłową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dla przyjętej w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody produkcji Instalcompact dopuszcza się zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania a jej producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis.

Nie dopuszcza się zamiany pojedynczych urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią , co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.


 1. Monitoring i wizualizacja

Opis zaprojektowanego systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń SUW

Aby umożliwić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje się wykonanie dedykowanego systemu SyDiaView umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń firmy Instalcompact Sp. z o.o., pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowość co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby użytkownika).

System Wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, zmianę udostępnionych nastaw, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów

System zainstalowany będzie na lokalnym serwerze SyDiaView (serwer stron WWW), a całość udostępniana na lokalnym lub zdalnym (w przypadku zapewnienia przez inwestora łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości) stanowisku operatorskim wyposażonym jedynie w przeglądarkę internetową. System będzie przygotowany do zdalnego dostępu poprzez komputer z przeglądarką internetową oraz monitorem (poprzez sieć eternetową lub internetową), bez konieczności jego powtórnej konfiguracji, co pozwoli na łatwą jego rozbudowę w przyszłości. System będzie również przygotowany do współpracy z różnymi technologiami przesyłu danych w protokole TCP/IP (EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN-kablowe, CDMA, WiMax itp.), co w przyszłości umożliwi użytkownikowi swobodny wybór odpowiedniego kanału transmisji danych dla połączeń zdalnych.

Udostępnione dane z poszczególnych urządzeń będą przeglądane w interfejsie przygotowane w przejrzysty sposób, ułatwiający szybki dostęp do nich (np. poprzez zblokowanie ich w zakładkach).

Projektowany system wizualizacji firmy Instalcompact Sp. z o.o. nie wymaga licencji, co jest istotne dla użytkownika w przypadku rozbudowy w przyszłości systemu związanej np. z przyłączeniem do niego następnych urządzeń lub wpięcia dodatkowych sygnałów.

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:


 • Objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku)

 • poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda poziomu w odstojniku)

 • stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie (stany wyjść sterownika)

 • przepływ wody przez wodomierz główny (za zestawem hydroforowm, wydajność chwilowa), z rejestracją miesięcznych wartości minimalnych, maksymalnych i średnich)

 • przepływ wody na wodomierzu wody surowej - wydajność chwilowa

 • stan pracy filtra (praca/ płukanie)

 • praca zestawu hydroforowego

 • awaria pompy głębinowej (sygnał z szafy technologicznej)

 • awaria dmuchawy

 • awaria pompy płucznej

 • awaria niskie ciśnienie powietrza

 • zatrzymanie pracy SUW

 • awaria stacji uzdatniania wody

 • awaria zasilania

 • awaria przetworników

 • dla zestawu hydroforowego również:

 • stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie zabezpieczeń)

 • ciśnienie za zestawem hydroforowym

 • częstotliwość na wyjściu przetwornicy

 • awaria zestawu hydroforowego

Schemat wizualizacyjny stacji będzie zawierał graficzne odwzorowanie następujących obiektów: • Pompy głębinowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów alarmowych)

 • Zestawu aeracji – identyfikacja przepływu wody

 • Zestawów filtracyjnych – identyfikacja stanów wysterowania przepustnic (z wyjść sterownika), stanu pracy filtra oraz przepływów w rurociągach technologicznych

 • Odstojnika – graficzna identyfikacja poziomu wód popłucznych (z sondy poziomu)

 • Zestawu płucznego (graficzna identyfikacja stanów pracy pomp oraz stanów awaryjnych)

 • Zestawu dmuchawy – stan pracy

 • Wodomierzy – wyświetlanie zmierzonych przepływów chwilowych,

 • Zestawu chloratora - praca

 • Zbiorników retencyjnych - graficzne przedstawienie objętości wody

 • Zestawu hydroforowego – praca pomp, stany awaryjne pomp, ciśnienie za zestawem, częstotliwość przetwornicy, awaria zbiorcza zestawu hydroforowego

 • Wszystkich rurociągów technologicznych, z identyfikacją przepływów poprzez animację wskazującą na kierunek przepływu. Rurociągi wody surowej, uzdatnionej, popłuczyn, powietrza powinny być przy tym oznaczone różnymi kolorami.


Dane techniczne systemu wizualizacji i nadzoru:

 • System powinien być zainstalowany na serwerze znajdującym się w obrębie istniejącego budynku SUW w miejscu, które nie jest narażone na działanie wilgoci (w uzasadnionych przypadkach może być również zamontowany w rozdzielni technologicznej stacji)

 • Zapewnienie możliwości komunikacji serwera z układem sterowania dla technologii uzdatniania wody poprzez protokół TCP/IP i sieć eternetową. (poprzez port RJ-4510/100BaseT z protokołem http poprzez kabel połączeniowy – skrętka skrolowana RJ45 CAT5e UTP), długość maksymalna 100m

 • Wyświetlanie wizualizacji i danych będzie możliwe w przeglądarce internetowej zgodnej ze standardem W3C (preferowana Mozilla Firefox v3.5 lub wyższa)

 • System będzie umożliwiał podłączenie do niego do 2 innych stacji operatorskich wyposażonych jedynie w przeglądarkę internetową (rodzaj, jak wyżej) poprzez dowolne zdalne połączenia wykorzystujące protokół TCP/IP, bez konieczności jego rekonfiguracji.

 • System będzie wykorzystywał łatwo skalowalną grafikę wektorową umożliwiającą dostosowanie go do monitorów o różnej rozdzielczości

 • System wizualizacji będzie zainstalowany na serwerze wyposażonym w system operacyjny oparty na licencji otwartej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat – np. Linux)

 • Powinna istnieć możliwość wpięcia do systemu dodatkowych urządzeń z własnym serwerem WWW (np. kamer sieciowych do kontroli dostępu) w celu umożliwienia jego przyszłej łatwej rozbudowy.

 • Dostęp do systemu będzie chroniony poprzez hasła z odpowiednimi poziomami dostępu, przy czym dostęp do istotnych nastaw powinien być możliwy tylko na lokalnej stacji operatorskiej.

 • Wszystkie dane procesowe oprócz umieszczenia ich w oknie z graficzną wizualizacją procesu technologicznego będą również umieszczone w zakładkach grupujących wspólne cechy (np. dotyczące pomp głębinowych, procesu technologicznego, zestawu hydroforowego itp.)

Uwaga:


Urządzenie końcowe (modem internetowy z publicznym statycznym adresem IP) powinien być umieszczony w pobliżu serwera SyDiaView (Moduł diagnostyczny).

Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń:

Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej:


1

Procesor

Pentium Dual Core G6950

2

Pamięć RAM

2GB DDR3

3

Dysk twardy

160GB

4

Karta graficzna

Intel HD

5

Napęd DVD
6

Zasilacz

UPS – układ zasilania awaryjnego

7

Monitor

Przekątna: 24"

Rozdzielczość: 1900 x 12008

Dodatkowe wyposażenie

Klawiatura, mysz komputerowa, listwa antyprzepięciowa

9

Oprogramowanie

może być system nielicencjonowany np. Linux

W zakres dostawy wchodzi: • Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) – 1 kpl (tabela powyżej)

 • Moduł diagnostyczny (serwer SyDiaView) – szt. 1

 • Switch internetowy – 1 szt

 • Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania – szt 1

 • Integracja systemu – szt1

Zakres dostawy nie obejmuje:

 • połączenia kablem transmisyjnym modułów diagnostycznych z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. – w zależności od sposobu przyłączenia do Internetu)

 • przyłączenia do Internetu wraz z modemem dostępowym

 • konfiguracji połączeń internetowych

 • abonamentu za dostęp do Internetu dla serwerów wizualizacji w SUW oraz stacji operatorskiej

 • kart SIM do modemów powiadamianiu o włamaniu, awarii itp. (w gestii użytkownika)

 • przyłączenia do Internetu stacji operatorskiej 1. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SUW
Element

Ilość.

Zestaw filtracyjny FIC/080/5085

-filtr DN 800 wg dokumentacji Instalcompact, przepustnice z napędami pneumatycznymi, drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne2 zestawy

Zestaw aeracji AIC 600

- aerator DN 600 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z pierścieni wypełniającymi, zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr1 zestaw

Zestaw dmuchawy DIC-69H

- dmuchawa 2,2kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej1 kpl.

Sprężarka bezolejowa tłokowa

1 szt.

Wodomierz MWN 50 NO

2 szt.

Wodomierz MWN 65 NO

1 szt.

Wodomierz MWN 80 NO

1 szt.

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokumentacji Instalcompact

1 kpl.

Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokumentacji Instalcompact

1 kpl.

Zestaw chloratora


1 kpl.

Osuszacz – dostawa luzem


1 kpl.

Rury, kształtki, konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali czarnej - malowane

1 kpl.
Zestaw Hydroforowy ZH-ICL/M 4.6.6B/1,5 kW + TP - IC 50-240/2/2,2 kW

1 szt.

Załadunek, transport, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze,

1 kpl.

Wizualizacja + monitoring

1 kpl.

Rozruch mechaniczny urządzeń

1 kpl.

Kabel zasilający dmuchawę YDYżo5x2,5 mm2

25 mb

Kabel zasilający sprężarke YDYżo5x2,5 mm2

25 mb

Kabel zasilający hydroforowy YDYżo5x2,5 mm2

35 mb

Kabel sygnalizacyjny studnia – rozdzielnia technologiczna YKYSTLY 3x1,0 mm2

35 mb

Kabel sygnalizacyjny zbiornik retencyjny – rozdzielnia technologiczna YKYSTLY 3x1,0 mm2

80 mb

Kabel sygnalizacyjny zbiornik retencyjny – rozdzielnia technologiczna

YKY 3x1,5 mm280 mb

Kabel zasilający studni zbiornik retencyjny – rozdzielnia technologiczna

YKY 5x4 mm235 mb


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna