Mmm 000144 Nazwa kursu: grafika inżynierskaPobieranie 43.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar43.54 Kb.
Zał. nr 3

OPISY KURSÓW


 • Kod kursu: MMM 000144

 • Nazwa kursu: GRAFIKA INŻYNIERSKA

 • Język wykładowy: polski

 • P

  Forma kursu

  Wykład

  Ćwiczenia

  Laboratorium

  Projekt

  Seminarium

  Tygodniowa liczba godzin ZZU *
  1  Semestralna liczba godzin

  ZZU*
  15  Forma zaliczenia


  Test zaliczeniowy

  i zadania domowe  Punkty ECTS  2  Liczba godzin CNPS  60

  oziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy

 • Wymagania wstępne: brak

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Ludomir Jankowski, dr inż.

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego:

Jarosław Filipiak, dr inż., Anna Nikodem, dr inż.

 • Rok: .....II.... Semestr: 3

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): praktyczne opanowanie metody zapisu wykreślnego tworów geometrycznych (znajdujących się w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej) na płaszczyźnie rysunku, stanowiącej podstawę zapisu konstrukcji (rysunku technicznego)

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna

 • Krótki opis zawartości całego kursu:

Wybrane zagadnienia odwzorowania tworów geometrycznych na płaszczyźnie rysunku, za pomocą rzutów równoległych prostokątnych (rzutów Monge'a), a w tym: wykreślne odwzorowanie elementów i tworów geometrycznych, obrót, kład, transformacja układu odniesienia, bryły – przekroje płaszczyzną(ami) rzutującymi, przebicie prostą, przenikanie i rozwinięcia, rzuty na trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny

 • Laboratorium (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin laboratoryjnych

Liczba godzin

1. Rzuty Monge'a, podstawowe pojęcia, zasada odwzorowania, kreślenie obrazów elementów i tworów geometrycznych.

2. Elementy przynależne i wspólne. Położenia uprzywilejowane elementów geometrycznych.

3. Transformacje: położenia (obrót i kład) oraz układu odniesienia. Odwzorowanie elementów i tworów geometrycznych na trzech, wzajemnie prostopadłych rzutniach.

4. Bryły – wyznaczanie przekrojów płaszczyznami rzutującymi, przekroje i widoki częściowe, wyznaczanie punktów przebicia przez proste.

5. Rozwinięcia brył elementarnych.

6. Wykrawanie i przenikanie brył.

7. Rzuty na trzy wzajemnie prostopadłe rzutnie, elementy aksonometrii

8. Związki między rzutem aksonometrycznym a rzutami Monge’a

9. Test zaliczeniowy


2
2

2
2

1

2

2

1

1

 • Literatura podstawowa:

1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa 1980 (i późniejsze wydania),

2. Otto F., Otto E., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa 1998,

3. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej, red. Nowakowski T., Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001,


 • Literatura uzupełniająca:

1. Szerszeń S., Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1974 (i późniejsze wydania)

2. Przewłocki S., Geometria wykreślna w budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa 1997

3. Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T., 13 wykładów z geometrii wykreślnej, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.


 • Warunki zaliczenia:

pozytywna ocena z testu zaliczeniowego oraz prac domowych (arkuszy)
* - w zależności od systemu studiów

Zał. nr 4


DESCRIPTION OF THE COURSES


 • Course code: MMM 000144

 • Course title: Engineering graphics

 • Language of the lecturer: polish
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*1Number

of hours/semester*15Form of the course completionFinal test and homeworksECTS credits2Total Student’s Workload60 • Level of the course (basic/advanced): basic

 • Prerequisites: any

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Ludomir Jankowski, Ph,D. Eng.

 • Names, first names and degrees of the team’s members: Jarosław Filipiak, Ph.D. Eng., Anna Nikodem, Ph.D. Eng.

Year: II Semester: 3

 • Type of the course (obligatory/optional): obligatory

 • Aims of the course (effects of the course): theoretical and practical learning of the descriptive method of the geometrical elements mapping (existing in the Euclidean space) on the drawing planethis method is the basis be the of the engineering drawing

 • Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional

 • Course description: chosen problems of the graphic copying elements and geometrical creatures using parallel and orthogonal projection (Monge projection): drawing of geometrical elements and creatures, rotation, rabattement, frame of reference and position transformation, solids – cutting, with a plane and a set of planes (cutting out), breakdown by line, intersection and development, projections on the three orthogonal planes,

 • Laboratory:

Particular laboratory contents

Number of hours

1. Monge projection – basic definitions, the principle of projection, drawing images of elements and geometrical creatures.

2. Belonging and shared elements. Privileged locations of geometrical elements.

3. Transformation of position (rotation, rabattement) and frame of reference. Projection of elements and geometrical creatures on three, one another perpendicular projection planes.

4. Solids – cutting by projected planes, breakdown by line.

5. Development of polyhedrons and rotational objects

6. Cutting out and intersection of solids, throws of the solid presented visually.

7. Projections on the three orthogonal planes, axonometric projection elements.

8. Relations between axonometric and Monge projections

9. Final test


2
2

2

2

1
2

2

1

1

 • Basic literature:

1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa 1980 (and next editions).

2. Otto F., Otto E., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa 1998.

3. Zbiór zadań z geometrii wykreślnej, red. Nowakowski T., Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

4. Rydzanicz I., Zapis konstrukcji. Podstawy, wyd. czwarte zmienione, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996. • Additional literature:

1. Szerszeń S., Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1974 (and next editions).

2. Przewłocki S., Geometria wykreślna w budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa 1997.

3. Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T., 13 wykładów z geometrii wykreślnej, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. Rydzanicz I., Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. Zadania., wyd. drugie zmienione, WNT, Warszawa 1999.5. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, wyd. 17., Warszawa 1995.

 • Conditions of the course acceptance:

positive final test and homeworks (of sheets) marks

* - depending on a system of studies


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna