Moduł 1 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 Kod ectsPobieranie 39.09 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar39.09 Kb.
Instytutowy Pakiet ECTS


Moduł 1
Praktyczna nauka języka angielskiego 1


Kod ECTS
1.2.5-D2-M1

Liczba godzin

60

Liczba ECTS

8

Forma zaliczenia

zaliczenie z oceną

Rok

pierwszy

Semestr

zimowy

Typ zajęć

obowiązkowe

Język

angielski

Wymagania wstępne

brak

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Angielskiej

Studia

kierunek*

poziom kształcenia

forma studiów

profil kształcenia

specjalizacja

Filologia Angielska

drugi

Stacjonarne

akademicki

 1. Literaturoznawstwo

 2. Kulturoznawstwo

 3. Językoznawstwo

 4. Językoznawstwo stosowane, specjalizacja nauczycielska*nazwa zgodna z zatwierdzonym katalogiem kierunków i specjalnościPrzedmioty wchodzące w skład modułu

Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Prowadzący

Pisanie akademickie 1

1.2.5-D2-PA1

ćw.

30

4
Konwersacje na tekstach akademickich 1

1.2.5-D2- KT1

ćw.

30

4
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych

1. dwie prace pisemne (1,2,3,4,6,8,9,11,14,15,16)

2. plan pracy magisterskiej (1,2,4,6,8,15,16)

3. praca w małych grupach i ocena aktywności(2,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17)

Sposób realizacji zajęć i metody dydaktyczne
zajęcia w sali dydaktycznej, ćwiczenia warsztatowe: analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach / pisanie własnych tekstów, ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach / dyskusja


Liczba punktów ECTS – nakład pracy studenta
Pisanie akademickie 1 (4PKT ECTS)

1 pkt. ECTS 30 godzin kontaktowych

1 pkt. ECTS 30 godzin przygotowania do zajęć

1 pkt. ECTS 30 godzin przygotowania do egzaminu

1 pkt. ECTS 30 godzin pisania prac pisemnych, w tym 5 godzin konsultacji z prowadzącym
Konwersacje na tekstach akademickich 1 (4PKT ECTS)

1 pkt. ECTS 30 godzin kontaktowych

2 pkt. ECTS 60 godzin przygotowania do zajęć w tym 5 godzin konsultacji z prowadzącym

1 pkt. ECTS 30 godzin przygotowania do egzaminuOgólny opis modułu

Moduł Praktyczna nauka języka angielskiego 1 obejmuje kursy z zakresu pisania akademickiego i konwersacji na tekstach akademickich. Głównym celem modułu 1 jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz stworzenie okazji do pisania esejów akademickich, a także do prowadzenia dyskusji w tematyce akademickiej. Moduł częściowo przygotowuje studentów do dwóch części egzaminu Praca własna C2 – pisania i konwersacji.

Cele przedmiotu

Moduł skierowany jest do studentów przystępujących do pisania pracy magisterskiej. Jego celem jest utrwalenie technik parafrazowania, streszczania oraz poprawnego zapisu i cytowania źródeł (style MLA/APA), a także wprowadzenie studenta w problematykę dyscypliny zgodnie z wybranym seminarium magisterskim i przygotowanie go do samodzielnego wyszukiwania i analizowania materiałów źródłowych w celu krytycznego wykorzystania ich w procesie pisania pracy magisterskiej.


Treści programowe

Pisanie akademickie 1 • wybrane typy tekstów akademickich

 • techniki analizy tekstu pod kątem spójności treści

 • techniki analizy tekstu pod kątem poprawności stylistycznej i językowej

 • techniki korekty edytorskiej;

 • poprawianie błędów;

 • indywidualne potrzeby studentów w procesie rozpoczynania pisania pracy magisterskiej

 • plan pracy magisterskiej i wstępna bibliografia

 • formatowanie tekstu formalnego

 • dokumentowanie materiałów źródłowych w pełnym formacie MLA/APA

Konwersacje na tekstach akademickich 1 • analiza wybranych tekstów akademickich zgodnych ze specjalizacją magisterską studenta (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo oraz językoznawstwo stosowane)

 • kluczowe teorie stosowane w badaniach wynikających ze specjalizacji magisterskiej studenta

 • konstruowanie hipotez w oparciu o badania innych autorów

 • przeszukiwanie baz danych (internetowych i tradycyjnych) w poszukiwaniu potrzebnych źródeł

 • sposoby formułowania opinii krytycznych i ich argumentowania

 • sposoby wyrażania opinii przy użyciu języka odpowiedniego dla danej specjalizacjiWykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu lub testu zaliczeniowego):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Abdulaziz, H. T., i A.D. Stover. (1989). Academic challenges in reading. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

American Psychological Association. (2002). Publication manual of the American Psychological Association. Washington,

DC: American Psychological Association.

Bourdieu, P., J.-C. Passeron i M. de Saint Martin. (1996) Academic discourse. Stanford: Stanford University Press.

Gibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers. New York: Modern Language Association of America.

Hinkel, E. (2004). Teaching academic ESL writing. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Swales, J.M., i Feak Ch.B. (1994). Academic writing for graduate students. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

wybór źródeł odpowiednich dla danej specjalizacji podany przez prowadzącego

B. Literatura uzupełniająca

Adams-Tukiendorf, M., i Rydzak, D. (2003). Developing writing skills: A manual for EFL students. Opole: Wydawnictwo

Uniwersytetu Opolskiego.

wybór źródeł odpowiednich dla danej specjalizacji podany przez prowadzącego
Efekty kształceniaWiedza

Student:

1. zna zasady dyskursu akademickiego w języku angielskim, w tym cechy różnych typów tekstów akademickich (parafraza, streszczenie, definicja, porównanie, synteza, krytyka, argumentacja, dyskusja, polemika) (K_W08)

2. zna zasady gramatyczno-leksykalne i reguły stylistyki akademickiej języka angielskiego na poziomie C2 (K_W08)

3. zna zasady konstruowania hipotez w oparciu o prace innych autorów (K_W13)

4. zna zasady formatowania tekstu formalnego typu praca magisterska według wymogów uczelnianych, w tym pełny format MLA/APA dokumentowania materiałów źródłowych (K_W05)

5. orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym (K_W16)


Umiejętności

Student potrafi:

6. korzystać ze źródeł teoretycznych i badawczych w zbiorach bibliotecznych i w Internecie (K_U18)7. czytać ze zrozumieniem teksty akademickich oraz analizować teksty akademickie pod względem treści (K_U18)

8. formułować hipotezy na podstawie przeanalizowanych źródeł (K_U08)

9. pisać prace pisemne w języku angielskim (K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U14)

10. prowadzić dyskusję w języku angielskim (K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U16)

11. stosować zasady gramatyczno-leksykalne i zasady stylistyki języka angielskiego w tekstach akademickich na poziomie C2 (K_U06, K_U17)

12. popularyzować wiedzę o humanistyce (K_U12)

Kompetencje społeczne

Student:

13. potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K04)

14. jest pewny siebie w mowie i w piśmie na poziomie C2 (K_K02)

15. właściwie dobiera i interpretuje źródła służące do osiągnięcia celu, którym jest napisanie pracy magisterskiej (K_K03)

16. postępuje etycznie – korzysta z materiałów innych autorów z uwzględnieniem odpowiedniego udokumentowania źródeł w swoim tekście i w liście bibliograficznej (K_K09, K_K11)

17. uczestniczy w życiu kulturalnym (K_K12)


Kontakt
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna