Moduł 22a Specjalnościowy 4 Kod ectsPobieranie 37.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar37.63 Kb.
Instytutowy Pakiet ECTS 2012/13


Moduł 22a
Specjalnościowy 4


Kod ECTS
1.2.5-D1-M22a

Liczba godzin

60

Liczba ECTS

6

Forma zaliczenia

zaliczenie z oceną

Rok

drugi

Semestr

letni

Typ zajęć

do wyboru

Język

angielski

Wymagania wstępne

brak

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Angielskiej

Studia

kierunek*

poziom kształcenia

forma studiów

profil kształcenia

specjalność*

Filologia Angielska

pierwszy

stacjonarne

akademicki

Język angielski z wiedzą kulturze

*nazwa zgodna z zatwierdzonym katalogiem kierunków i specjalnościPrzedmioty wchodzące w skład modułu

Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Prowadzący

Kultura USA

1.2.5-D1-KKU

ćw.

30

3

dr T. Lewandowski

Kultura krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów

1.2.5-D1-KKK

ćw.

30

3

dr T. Lewandowski

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych

Sprawdzanie obecności na zajęciach,, punktowane udziału w dyskusjach na temat przeczytanej literatury i/lub analiza i interpretacja tekstów kultury (3,4)

Sprawdzenie wiadomości z zajęć w formie testu/eseju (1,2)


Sposób realizacji zajęć i metody dydaktyczne
zajęcia w sali dydaktycznej:

wykład konwersatoryjny / wykład z ilustracją multimedialną

ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów kultury

referowanie i omawianie literatury przedmiotu

Liczba punktów ECTS – nakład pracy studenta
30 godz – udział w zajęciach Kultura USA

15 godz – udział w konsultacjach

15 godz – przyswojenie wiedzy z zajęć

30 godz – zaznajomienie się z literaturą przedmiotu
30 godz – udział w zajęciach Kultura krajów BWN

15 godz – udział w konsultacjach

15 godz – przyswojenie wiedzy z zajęć

30 godz – zaznajomienie się z literaturą przedmiotuOgólny opis modułu

Kursy w tym module poświęcone są zapoznaniu studentów ze szczegółową problematyką badawczą z zakresu kultury USA i krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w kontekście wcześniej poznanych teorii kultury, mediów, filmu i komunikacji społecznej oraz metodologii badań kulturoznawczych.

Cele przedmiotu

Celem kursów w tym module jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy kulturoznawczej w zakresie kultury USA i krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Moduł systematyzuje terminologię nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do problematyki kulturoznawczej, zapoznaje z głównymi orientacjami badawczymi i wiodącą tematyką badawczą, zapoznaje z klasycznymi tekstami kultury USA i BWN oraz ukierunkowuje zainteresowania studentów, celem przygotowania ich do podjęcia samodzielnych studiów nad wybranym aspektem kultury


Treści programowe
Kultura USA

 1. Kultura amerykańska początków XX w.

 2. Pojawienie się amerykańskiej kultury masowej.

 3. Wyjaśnienie pojęcia nieformalnego amerykańskiego imperializmu i jego reperkusji kulturowych

 4. Prohibicja, Wielka Depresja i Cultural Front

 5. Wpływ drugiej wojny światowej na kulturę

 6. Konsensus powojenny, tworzenie przedmieść i nowa koncepcja „domatorstwa”

 7. Wpływ telewizji, Hollywood i kultury masowej jako siły jednoczącej

 8. Kultura zimnej wojny, makkartyzm, antykomunizm

 9. Ruch obrony praw obywatelskich, kultura afroamerykańska

 10. Wpływ na kulturę ruchu feministycznego i pojawienie się koncepcji „przyzwolenia kulturowego”

 11. Lata siedemdziesiąte, Wietnam, afera Watergate i Culture of Malaise Cartera

 12. Ostentacyjna konsumpcja, konserwatyzm i kultura ery Reagana

 13. Wojny kulturowe: Hollywood przeciwko „centrum” i chrześcijańscy ewangeliści

 14. Latynosi w Ameryce

 15. Ameryka: zbałkanizowana czy mulikulturaowa?

Kultura krajów BWN 1. The imperial origins of the BWN

 2. Independence and the New Commonwealth

 3. The structure and political systems of the BWN

 4. Membership in the BWN

 5. Citizenship in the BWN

 6. Global objectives of the BWN

 7. Africa and the BWN

 8. The BWN nations of North America and the Caribbean

 9. The BWN nations of Australasia

 10. India, Pakistan, and the BWN

 11. Sport in the BWN

 12. Literature of the BWN

 13. The Commonwealth Foundation

 14. The crisis of human rights and democracy in the BWN
Wykaz literatury
Kultura USA

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu lub testu zaliczeniowego):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Steffens, Lincoln, “The Shame of the Cities” (web)

Lee Pies, Kathy, Cheap Amusements. Temple University Press, 1986.

Beveridge, Albert J., “America Should Retain the Philippines” (web)

Cooper, John Gordon, “Prohibition is a Success” (web)

Stayton, William H., “Prohibition is a Failure” (web)

Steinbeck, John, The Harvest Gypsies (web)

Macdonald, Dwight, “A Theory of Mass Culture” (web)

Hoover, J Edgar, “The Communist Menace” (web)

McCarthy, Joseph, “Communist Threatens America” (web)

Friedan, Betty, The Feminine Mystique (web)

King, Martin Luther, “I Have a Dream Speech” (web)

Carter, James, “The Culture of Malaise Speech” (web)

Reagan, Ronald, “Evil Empire speech” (web)

Page, Christine, “A History of Conspicuous Consumption” (web)

Falwell, Jerry, “How to Raise a Christian Family” (web)A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Kennedy, David. Over Here: The First World War and American Society. Oxford University Press, 2004.

May, Elaine Tyler, Homeward Bound: American Families in the Cold War Era. Basic Books, 1990.

Binder, Frederick, F. and David M. Reimers. The Way We Lived: Essays and Documents in American Social History,1865-Present. Houghton Mifflin, 2000.

Lee Pies, Kathy, Cheap Amusements. Temple University Press, 1986.B. Literatura uzupełniająca

Boyer, Paul, et al., The Enduring Vision: A History of the American People from 1877 to the Present. Houghton Mifflin, 2000


Kultura krajów BWN

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu lub testu zaliczeniowego):

McIntyre, WD. A Guide to the Contemporary Commonwealth. Palgrave Press, 2001.

The Commonwealth Secretariat website

The Commonwealth of nations website

The Royal Commonwealth Society website

The Commonwealth Union website

The Association for Commonwealth Literature and Language Studies

Friends of the Commonwealth websiteB. Literatura uzupełniająca

Wheare, KC. The Constitutional Structure of the Commonwealth. Clarendon Press, 1960.Shaw, T. Commonwealth: Inter- and Non-State Contributions to Global Governance. Routledge, 2008.

Efekty kształceniaWiedza

1. Student zna podstawową terminologię nauk o kulturze (K_W05)

2. Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym (K_W18)


Umiejętności

3. Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny oraz przeprowadzić ich krytyczna analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U06)


Kompetencje społeczne

4. Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, orientuje się w kulturowych zjawiskach typowych dla krajów anglojęzycznych (K_K14)

Kontakt

tadzlewandowski@yahoo.com


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna