Moduł am3: Przetwarzanie tekstu SyllabusPobieranie 68.88 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar68.88 Kb.ECDL Advanced


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

poziom zaawansowany

Moduł AM3: Przetwarzanie tekstu
Syllabus v. 1.0

Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW


Polskiego Biura ECDL

www.ecdl.com.pl

Copyright © 2005, Polskie Towarzystwo Informatyczne
Moduł AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany

Niniejszy dokument jest Syllabusem Modułu AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany i stanowi podstawę testów zorientowanych na praktyczne zastosowania umiejętności z dziedziny, której dotyczy moduł. Program modułu AM3 wykracza poza kompetencje wymagane przez ECDL Moduł 3: Przetwarzanie tekstu, opisane w wersji 4.0 (lub wcześniejszej) Syllabusa. Występująca w nazwie modułu etykieta poziom zaawansowany oznacza założenie, że kandydat opanował już wszystkie obszary kompetencji oraz pozyskał wiedzę przedstawioną w Syllabusie dla Modułu 3. ECDL: Przetwarzanie tekstu w wersji 4.0 lub wcześniejszej.


Cel modułu

Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany wymaga od kandydata efektywnej obsługi programów do przetwarzania tekstu, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również zdolności opracowania dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: swobodne osadzanie ilustracji w dokumencie, formatowanie tekstu poprzez manipulację krojami pisma, efektami graficznymi i rozmieszczeniem składników na stronie, określanie własności prezentacji dokumentu, tworzenie i modyfikację tabel, formularzy, wykresów itp. Kandydat powinien posiadać umiejętność definiowania i posługiwania się makropoleceniami oraz sprawnie realizować zaawansowane zadania z zakresu korespondencji seryjnej.


Kategoria

UmiejętnościAM3.1 Edycja

AM3.1.1 Tekst

AM3.1.1.1

Stosowanie efektów wyróżniania fragmentów tekstu: przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, cień itp.AM3.1.1.2

Stosowanie efektów animacji tekstuAM3.1.1.3

Korzystanie z funkcji automatycznej kontroli pisowni i korekty błędówAM3.1.1.4

Stosowanie funkcji automatycznego formatowania dokumentuAM3.1.1.5

Korzystanie z funkcji przemieszczania fragmentów tekstu w ramach dokumentu oraz przenoszenia i kopiowania tekstu pomiędzy dokumentamiAM3.1.1.6

Stosowanie różnych opcji określania kształtu fragmentu tekstu oraz układu położenia grafiki względem tekstuAM3.1.1.7

Zmiana kierunku orientacji tekstuAM3.1.1.8

Korzystanie z dostępnej puli krojów pisma oraz efektów dekoracji czcionek
AM3.1.2 Akapit

AM3.1.2.1

Określanie koloru tła akapituAM3.1.2.2

Dodawanie obramowania otaczającego akapitAM3.1.2.3

Korzystanie z funkcji kontroli sierot i wdów, czyli pojedynczych wierszy występujących na początku i końcu stronyAM3.1.2.4

Konstruowanie własnego stylu formatowania akapituAM3.1.2.5

Modyfikowanie własności istniejącego stylu formatowania akapituAM3.1.2.6

Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów. Tworzenie punktów głównych i podpunktów na różnych poziomach zagnieżdżenia (numerowanie wielopoziomowe)
AM3.1.3 Szablony

AM3.1.3.1

Dokonanie i zapisanie zmian w szablonie dokumentu. Zmiany dotyczą zasad formatowania i rozmieszczeniu składników na stronieAM3.1.3.2

Utworzenie i zapisanie nowego szablonu na podstawie istniejącego wzorca
AM3.1.4 Praca zespołowa

AM3.1.4.1

Dodanie komentarzy do istniejącego dokumentuAM3.1.4.2

Edycja komentarzy dołączonych do dokumentuAM3.1.4.3

Stosowanie efektów wyróżnienia naniesionych zmianAM3.1.4.4

Akceptacja lub odrzucenie zmian w dokumencie

AM3.2 Układ dokumentu

AM3.2.1 Dokument główny

AM3.2.1.1

Tworzenie dokumentu głównegoAM3.2.1.2

Konstrukcja dokumentu podrzędnego opartego na stylu formatowania dziedziczonym z dokumentu nadrzędnegoAM3.2.1.3

Dodanie lub usunięcie dokumentu podrzędnego z dokumentu głównego
AM3.2.2 Spis treści

AM3.2.2.1

Utworzenie spisu treściAM3.2.2.2

Aktualizacja i modyfikacja istniejącego spisu treściAM3.2.2.3

Formatowanie spisu treści
AM3.2.3 Sekcje

AM3.2.3.1

Utworzenie sekcji w dokumencieAM3.2.3.2

Usunięcie znaków początku/końca sekcji w dokumencie
AM3.2.4 Kolumny

AM3.2.4.1

Stosowanie wielokolumnowego układu prezentacjiAM3.2.4.2

Modyfikacja wielokolumnowego układu prezentacjiAM3.2.4.3

Modyfikacja własności kolumn: szerokości i odstępu między nimiAM3.2.4.4

Wstawienie znaku podziału kolumnyAM3.2.4.5

Usunięcie znaku podziału kolumny

AM3.3 Organizacja dokumentu

AM3.3.1 Referencje, odwołania

AM3.3.1.1

Dodanie lub usunięcie zakładkiAM3.3.1.2

Utworzenie lub edycja indeksu/spisuAM3.3.1.3

Utworzenie lub usunięcie hiperłącza albo odsyłacza do określonego elementu dokumentu
AM3.3.2 Kody pól

AM3.3.2.1

Wstawienie pól specjalnych w dokumencieAM3.3.2.2

Zmiana własności pola lub aktualizacja wartościAM3.3.2.3

Zabezpieczenie pola przez zmianąAM3.3.2.4

Usunięcie pola specjalnego z dokumentu
AM3.3.3 Stopki i przypisy końcowe

AM3.3.3.1

Dodanie lub usunięcie stopki lub przypisów końcowychAM3.3.3.2

Modyfikacja istniejących zapisów w stopce i przypisach końcowychAM3.3.3.3

Modyfikacja własności formatowania i  położenia na stronie stopki oraz przypisów końcowych
AM3.3.4 Zabezpieczanie dokumentu

AM3.3.4.1

Zabezpieczenie dokumentu hasłemAM3.3.4.2

Usunięcie zabezpieczenia dokumentu w formie hasła

AM3.4 Elementy składowe dokumentu

AM3.4.1 Tabele

AM3.4.1.1

Łączenie i podział komórek w tabeliAM3.4.1.2

Konwersja na tabelę tekstu dzielonego na kolumny znakiem tabulacjiAM3.4.1.3

Sortowanie danych zapisanych w tabeli. Rodzaje sortowania: numeryczne/alfabetyczne, narastające/malejąceAM3.4.1.4

Wykonanie sumowania danych numerycznych zapisanych w kolumnach tabeli
AM3.4.2 Formularze

AM3.4.2.1

Utworzenie i edycja formularzaAM3.4.2.2

Stosowanie różnorodnych pól formularza: pole tekstowe, pole wyboru (check-box), lista rozwijana itp.AM3.4.2.3

Usunięcie pól z formularzaAM3.4.2.4

Zabezpieczenie formularza
AM3.4.3 Pola tekstowe

AM3.4.3.1

Dodanie lub usunięcie z dokumentu pola tekstowegoAM3.4.3.2

Edycja, zmiana położenia, zmiana rozmiaru pola tekstowegoAM3.4.3.3

Zmiana własności obramowania i koloru tła pola tekstowegoAM3.4.3.4

Łączenie pól tekstowych w łańcuchy
AM3.4.4 Arkusze danych

AM3.4.4.1

Modyfikacja arkusza danych osadzonego w dokumencieAM3.4.4.2

Utworzenie wykresu na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danychAM3.4.4.3

Zmiana formatu wykresu utworzonego na podstawie danych z tabeli lub osadzonego arkusza danychAM3.4.4.4

Zmiana położenia wykresu osadzonego w dokumencie
AM3.4.5 Ilustracje, rysowanie

AM3.4.5.1

Zmiana własności obramowania ilustracjiAM3.4.5.2

Utworzenie prostego obrazu przy wykorzystaniu funkcji rysowania dostępnych w aplikacji edytora tekstuAM3.4.5.3

Korzystanie z predefiniowanych kształtów (obiektów graficznych)AM3.4.5.4

Zmiana kolejności nakładania się na siebie obiektów graficznychAM3.4.5.5

Przeniesienie obiektu graficznego nad lub pod tekstAM3.4.5.6

Grupowanie i rozgrupowanie obiektów graficznychAM3.4.5.7

Osadzenie znaku wodnego na stronach dokumentu
AM3.4.6 Podpisy

AM3.4.6.1

Dodanie lub aktualizacja podpisu ilustracji lub tabeliAM3.4.6.2

Dodanie numerowanego podpisu pod ilustracją, tabelą, arkuszem itp.AM3.4.6.3

Wykorzystanie opcji automatycznego numerowania podpisów, np. poprzez odsyłacze

AM3.5 Narzędzia specjalne

AM3.5.1 Korespondencja seryjna

AM3.5.1.1

Edycja zbiorów danych dla korespondencji seryjnejAM3.5.1.2

Sortowanie danych w zbiorze danych dla korespondencji seryjnejAM3.5.1.3

Łączenie dokumentu głównego z danymi do korespondencji seryjnej zgodnie z zadanymi warunkami połączenia
AM3.5.2 Makropolecenia

AM3.5.2.1

Zarejestrowanie prostego makropolecenia (np. zmiany ustawienia własności prezentacji strony)AM3.5.2.2.

Kopiowanie makropoleceniaAM3.5.2.3

Uruchamianie makropoleceniaAM3.5.2.4

Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi

AM3.6 Drukowanie

AM3.6.1 Przygotowanie wydruku

AM3.6.1.1

Wydruk stron nieparzystychAM3.6.1.2

Wydruk stron parzystychAM3.6.1.3

Wydruk określonego fragmentu dokumentuAM3.6.1.4

Wydruk w trybie podanej liczby stron dokumentu na jednej kartce papieru

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna