Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobieranie 37.84 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar37.84 Kb.
10 października 2012 r.
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie” w sposób następujący:
Zamawiający dodaje zapis Rozdziału IV o brzmieniu:
„ Jednocześnie należy zapewnić:

dołączony do Oferty własny aktualny cennik (z wyłączeniem połączeń określonych


w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), który obejmuje wszystkie połączenia, które można określić mianem „pozostałych”.
Zamawiający zmienia zapis Rozdziału V o brzmieniu:


„inne numery (specjalne) – 170.00 minut/miesiąc”
i otrzymuje brzmienie:
„infolinie – 90.00 minut/miesiąc,

biura numerów – 80.00 minut/miesiąc”


Zamawiający wykreśla zapis Rozdziału V o brzmieniu:


„Okres realizacji świadczenia usługi w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia w/w postępowania ze skutkiem na 1 dzień kolejnego miesiąca”.

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału XII o brzmieniu:


„ 1. Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu
o następujące kryteria : CENA


 • cena brutto za 1 abonament miesięczny – 1 łącze cyfrowe ISDN (2B+D),

 • cena brutto za 1 abonament miesięczny – 1 łącze analogowe,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń lokalnych i strefowych,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń międzystrefowych,

 • cena brutto za 1 minutę na inne numery (specjalne)
 1. Sposób obliczania punktów:

A = A1min/A1bad.x100% + A2min/A2bad.x100% + A3min/A3bad.x100% + A4min/A4bad. X 100% + A5min/A5bad. x 100% + A6min/Abad.x 100%

A = suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał za poszczególne kryteria ( z dokładnością
do 3 miejsc po przecinku)
A1 min – najniższa cena spośród ofert za jeden abonament miesięczny – łącze cyfrowe ISDN (2B+D)

A1 badana – cena oferty badanej za jeden abonament miesięczny – łącze cyfrowe ISDN (2B+D)

A2 min – najniższa cena spośród ofert za jeden abonament miesięczny – łącze analogowe

A2 badania– cena oferty badanej za jeden abonament miesięczny – łącze analogowe

A3 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń lokalnych i strefowych

A3 badana – cena oferty badanej za jedną minutę połączeń lokalnych i strefowych

A4 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych

A4 badania– cena oferty badanej za jedną minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych

A5 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń międzystrefowych

A5 badana – cena oferty badanej za jedną minutę połączeń międzystrefowych

A6 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę na inne numery (specjalne)

A6 badana – cena oferty badanej za jedną minutę na inne numery (specjalne).”


i otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu
o następujące kryteria : CENA


 • cena brutto za 1 abonament miesięczny – 1 łącze cyfrowe ISDN (2B+D),

 • cena brutto za 1 abonament miesięczny – 1 łącze analogowe,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń lokalnych i strefowych,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych,

 • cena brutto za 1 minutę połączeń międzystrefowych,

 • cena brutto za 1 minutę na infolinie,

 • cena brutto za 1 minutę na biura numerów
 1. Sposób obliczania punktów:

A = A1min/A1bad.x100% + A2min/A2bad.x100% + A3min/A3bad.x100% + A4min/A4bad. X 100% + A5min/A5bad. x 100% + A6min/Abad.x 100% + + A7min/Abad.x 100%

A = suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał za poszczególne kryteria ( z dokładnością
do 3 miejsc po przecinku)

A1 min – najniższa cena spośród ofert za jeden abonament miesięczny – łącze cyfrowe ISDN (2B+D)

A1 badana – cena oferty badanej za jeden abonament miesięczny – łącze cyfrowe ISDN (2B+D)

A2 min – najniższa cena spośród ofert za jeden abonament miesięczny – łącze analogowe

A2 badania– cena oferty badanej za jeden abonament miesięczny – łącze analogowe

A3 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń lokalnych i strefowych

A3 badana – cena oferty badanej za jedną minutę połączeń lokalnych i strefowych

A4 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych

A4 badania– cena oferty badanej za jedną minutę połączeń do wszystkich sieci komórkowych

A5 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę połączeń międzystrefowych

A5 badana – cena oferty badanej za jedną minutę połączeń międzystrefowych

A6 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę na infolinie

A6 badana – cena oferty badanej za jedną minutę na infolinie

A7 min – najniższa cena spośród ofert za jedną minutę na biura numerów

A7 badana – cena oferty badanej za jedną minutę na biura numerów”

Zamawiający zmienia treść Formularza cenowego – załącznik Nr 2 do SIWZ


o brzmieniu:

„6. Połączenie na inne numery za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto”
i otrzymuje brzmienie:
„6. Połączenie na infolinie za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto,

7. Połączenie na biura numerów za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto

Zamawiający zmienia treść Projektu umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ o brzmieniu:


§ 2
„Przedmiotem umowy są usługi telekomunikacyjne dla ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Wartość umowy wynosi zgodnie z ofertą złożoną w tym postępowaniu według załączonego wykazu świadczonych usług tj.:

6. Połączenie na inne numery za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto”i otrzymuje brzmienie:

§ 2
„Przedmiotem umowy są usługi telekomunikacyjne dla ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Wartość umowy wynosi zgodnie z ofertą złożoną w tym postępowaniu według załączonego wykazu świadczonych usług tj.:

6. Połączenie na infolinie za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto,

7. Połączenie na biura numerów za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto

Zamawiający zmienia treść Projektu umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ o brzmieniu:§ 2
„ Przedmiotem umowy są usługi telekomunikacyjne dla ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Wartość umowy wynosi zgodnie z ofertą złożoną w tym postępowaniu według załączonego wykazu świadczonych usług tj.:

    1. Abonament miesięczny – 1 łącze cyfrowe (2B+D) za 1 m-c

………..zł netto,……. zł brutto

2. Abonament miesięczny – 1 łącze analogowe za 1 m-c

………..zł netto , zł brutto

3. Połączenie lokalne i strefowe za 1 min. połączenia

………..zł netto , zł brutto

4. Połączenie do sieci komórkowych za 1 min. połączenia

………..zł netto , zł brutto

5. Połączenie międzystrefowe za 1 min. połączenia

………..zł netto, zł brutto

6. Połączenie na inne numery (specjalne) za 1 min. połączenia

………..zł netto, zł brutto
i otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem umowy są usługi telekomunikacyjne dla ZAMAWIAJĄCEGO
1 .Wartość umowy wynosi zgodnie z ofertą złożoną w tym postępowaniu według załączonego wykazu świadczonych usług tj.:


 1. Abonament miesięczny – 1 łącze cyfrowe (2B+D) za 1 m-c

………..zł netto,……. zł brutto

2. Abonament miesięczny – 1 łącze analogowe za 1 m-c

………..zł netto , zł brutto

3. Połączenie lokalne i strefowe za 1 min. połączenia

………..zł netto , zł brutto

4. Połączenie do sieci komórkowych za 1 min. połączenia

………..zł netto , zł brutto

5. Połączenie międzystrefowe za 1 min. połączenia

………..zł netto, zł brutto

6. Połączenie na infolinie za 1 min. połączenia

………..zł netto, zł brutto

7. Połączenie na biura numerów za 1 min. połączenia

zł netto, zł brutto


§ 5
„ 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z bilingiem zrealizowanych połączeń (każdy numer Zamawiającego) w formie elektronicznej i pisemnej na poszczególne numery telefonów
z zewnątrz (wraz z podaniem numeru Odbiorcy) z podaniem godziny rozmów, czasu rozmów oraz ich kwot.”
i otrzymuje brzmienie:
„ 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty jej wystawienia wraz z bilingiem zrealizowanych połączeń (każdy numer Zamawiającego) w formie elektronicznej i pisemnej na poszczególne numery telefonów
z zewnątrz (wraz z podaniem numeru Odbiorcy) z podaniem godziny rozmów, czasu rozmów oraz ich kwot. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.”
§ 11
„ 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności w sytuacji gdy:


 • Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług telekomunikacyjnych w terminie określonym w umowie.

 • Wykonawca przerwał świadczenie usług telekomunikacyjnych bez uzgodnienia
  z Zamawiającym na okres przekraczający 3 dni,

 • Wykonawca dwukrotnie nie świadczy lub świadczy usługi telekomunikacyjne
  w sposób nienależyty tj. taki, który prowadzi do dezorganizacji pracy Zamawiającego, a taki stan rzeczy trwa przez okres następujących po sobie dwóch dni w danym tygodniu świadczenia usługi.

Zamawiający może w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach od umowy odstąpić. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za częściowe wykonanie usługi.”
i otrzymuje brzmienie:

„ 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.”


§ 14

„1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne.”


i otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo Telekomunikacyjne Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z umowy”Z uwagi na zakres zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert nie zostaje zmieniony tj. 12 października 2012 roku, godz. 8.00.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna