Monografia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni lata 1961 – 2011 Trześń 2011 Zespół redakcyjnyPobieranie 467.35 Kb.
Strona2/4
Data03.05.2016
Rozmiar467.35 Kb.
1   2   3   4

„SZKOŁA POMNIK 1000-LECIA im. gen Karola Świerczewskiego w Trześni”.


zdjęcie5

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Otwarcie szkoły nastąpiło przez przecięcie wstęgi i wręczenie kluczy gospodarzowi gromady Zygmuntowi Łysiakowi.


zdjęcie6
Uroczyste otwarcie szkoły
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na która złożyły się występy zespołu Powiatowego Domu Kultury w Tarnobrzegu, miejscowego zespołu tanecznego oraz uczniów, którzy przygotowali okolicznościowy program.
zdjęcie7
Zespól taneczny młodzieży z Trześni
Uroczystość została zakończona zabawą ludową w parku szkolnym.

Ogromny trud i zapał mieszkańców Trześni został nagrodzony rozpoczęciem nauki w nowej szkole, stwarzającej lepsze warunki nauczania i wychowania młodego pokolenia.


4. Nauka w nowej szkole

Liczba uczniów ciągle wzrastała. W roku szkolnym 1962/63 liczebność klas przekraczała 45 osób. W związku z tym utworzono równoległe oddziały.

W roku 1962 na terenie szkoły działał również kurs dla analfabetów.

Szkoła ciągle rozwijała się. Wydział Oświaty w Tarnobrzegu zaopatrzył szkołę w sprzęt szkolny i niezbędne pomoce naukowe. Komitet Rodzicielski wspomagał szkołę materialnie kupując wiele potrzebnych przyrządów, dokonując zagospodarowania terenu, który został ogrodzony. Przy współudziale młodzieży szkolnej założono ogródek kwiatowy i działkę szkolną, Zasadzono wiele drzew i krzewów. Urządzone zostały boiska do piłki ręcznej i siatkówki oraz dwie skocznie.

Uczniowie z gronem pedagogicznym czynnie brali udział
w uroczystościach państwowych, równocześnie osiągając wysokie wyniki w nauce.

22 czerwca 1967 roku szkoła pożegnała pierwszych absolwentów kończących klasę ósmą. Niektórzy z nich kontynuowali naukę


w Szkole Przysposobienia Rolniczego, która została utworzona
w starym budynku szkoły podstawowej.
zdjęcie 8
Grono nauczycielskie w roku 1968
W wakacje 1969 roku uczniowie mieli okazję przeżyć niecodzienną lekcję historii. Podczas prac prowadzonych przez archeologów PAN-u, obok placu szkolnego natrafiono na pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarzyska. Młodsze dzieci przyglądały się wykopaliskom, starsze same miały możliwość uczestniczenia w prowadzonych pracach.

Okazało się, że już we wczesnym średniowieczu na terenie Trześni istniała osada na szlaku bursztynowym prowadzącym do Morza Bałtyckiego.


5. Dalsze lata

Od 1 września 1972 roku dotychczasowa dyrektor pani Bronisława Antończyk, inicjator budowy nowej szkoły, przeszła na emeryturę i została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Wówczas stanowisko to objął Wawrzyniec Duma, który do tej pory był dyrektorem szkoły w Wielowsi.

Szkoła nadal aktywnie funkcjonowała, grono nauczycielskie powiększa się. Uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach gminnych, rejonowych i wojewódzkich. W szkole działał zespól folklorystyczny prowadzony przez Wincentego Sobowca. W 1978 roku zespół ten zajął pierwsze miejsce w Konkursie Zespołów Artystycznych w Łańcucie.

Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły była prowadzona według założeń „Planu Pracy Szkoły” i zastała oceniona przez władze oświatowe jako bardzo dobra i wyróżniająca . Jednak stan techniczny budynku stale się pogarszał. Po 17 latach istnienia wymagał remontu: przeciekał dach, należało przeprowadzi remont toalet i wymienić piece centralnego ogrzewania.

Na polecenie Gminnego Dyrektora Szkół w 1977 roku pomieszczenia, gdzie dotychczas była biblioteka, świetlica, kuchnia
i zaplecze kuchenne zostały przekazane Przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Stwarzało to wiele niedogodności, szczególnie
w okresie dożywiania dzieci. Biblioteka została przeniesiona do pomieszczenia utworzonego poprzez zabudowę części górnego korytarza. W listopadzie po wielu trudach został pokryty dach, co niezmiernie ucieszyło całą społeczność szkolną.

We wrześniu 1977 roku dyrektor Wawrzyniec Duma ciężko zachorował i jego obowiązki przejęła pani Irena Cichoń.

Wszyscy pracowali solidnie, aby nie zawieść zaufania chorego dyrektora, który miał zamiar wrócić do pracy w lutym 1978 roku. Jednakże choroba postępowała i niespodziewanie 29 marca 1978 roku Wawrzyniec Duma zmarł. Dla wszystkich, którzy go znali, a zwłaszcza dla nauczycieli szkoły w Trześni, śmierć dyrektora była nieodżałowaną stratą. Nad mogiłą dyrektora w imieniu nauczycieli i młodzieży pożegnała go uczennica klasy VIII – Teresa Puk, recytując wiersz będący jednocześnie ślubowaniem wypełnienia jego ideałów życiowych:
Wychowawco!

Piórem zręcznym, ołówkiem jasnym,

wywiodę z serca ból i żal

i spojrzę, jak u styku nieba

ustępuje w obszar morza – czas.

I przez samotność przeprowadzę

naszych uniesionych, uczniowskich powiek lód,

i będę odgadywać

gdzie prawda, a gdzie fałsz.

Wracamy myślą do dni odległych,

które jak strzała wesoło biegły,

kiedy był z nami On – wychowawca, nauczyciel,

cierpliwie ucząc, co to jest życie.

Nauczył nas kochać pracę, szanować ludzi,

chciał, aby z nas dać światu

nowych, twórczych ludzi.

Była w nim dobroć od pierwszego tchnienia,

bo wyrósł z życiodajnych soków naszej wsi

i kochał nas.

Wychowawco! Dziś Cię żegnamy,

czas chwieje się w czarnych chmur szumie.

Przyrzekamy Ci, jak kto umie,

że na naszych uczniowskich czołach nigdy pot trudu nie wyschnie.

Śmierć, choć potężna – i ona nie umie

odebrać ludziom Tego, kto jest im nieskończenie bliski.

Wskazówki Twoje, prawdę o życiu,

miłość do ludzi, wiarę w człowieka,

będziemy nieść poprzez życie,

a pamięć o Tobie pozostanie w sercach naszych.

Pamięć ta będzie delikatnie rozsiewać wonie

zielonej łąki w letnim rozkwicie,

jak pieśń skowronka, co rankiem na polach dzwoni,

pulsuje tchnieniem samego życia,

które tak kochałeś i nas nauczyłeś kochać.

Żegnaj Wychowawco – pamięć o Tobie pozostanie z nami.
Nowy rok szkolny 1978/79 był początkiem wprowadzania programu szkoły 10-letniej, który to projekt został później zaniechany. Nakładało to na nauczycieli nowe zadania i wymagania. Z powodu choroby dyrektor Ireny Cichoń, czasowo jej obowiązki pełniła pani Adela Gorczyca.

Szkoła została poddana wizytacji Kuratorium Oświaty i Wychowania. Przewodniczącym zespołu wizytującego był mgr A. Banasiewicz. Wizytacja przebiegła pomyślnie. Nauczyciele otrzymali podziękowania za wysoki poziom nauczania oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

W 18 rocznicę istnienia szkoły, dnia 3 września 1979 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego. W ramach przygotowań do uroczystości zostało wykonane przez rodziców, nauczycieli i uczniów wiele prac na rzecz szkoły, między innymi: ogrodzenie placu szkolnego od strony wsi, brama wjazdowa, podjazd betonowy i plac na zsypywanie opału, boisko do piłki ręcznej, urządzono gabinet lekarski poprzez oddzielenie części szatni, urządzono klasopracownie przedmiotowe.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele Kuratorium Oświaty


i Wychowania w Tarnobrzegu, władz gminnych, organizacji politycznych, żołnierze i oficerowie stacjonujący w Sandomierzu, nauczyciele, Komitet Rodzicielski, mieszkańcy Trześni oraz młodzież szkolna.

Na ścianie głównej korytarza wmurowano płaskorzeźbę przedstawiającą głowę patrona. Zastała ona wykonana w WSK Gorzyce według projektu jednego z rodziców – pana Alfreda Czecha. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły, wykonany przez Władysławę i Stefanie Wiślickie według projektu pani Janiny Oczak, pani Ireny Cichoń oraz pana Alfreda Czecha. Uroczystego przekazania sztandaru na ręce dyrektora szkoły pani Ireny Cichoń dokonali przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego: Mieczysław Kulig, Maria Warzycka i Zofia Pikus. Sztandar, po prezentacji młodzieży


i zebranym gościom, pani dyrektor oddała w ręce pocztu uczniowskiego ze słowami:

Przyjmując ten sztandar, symbol ojczyzny i trudu naszego patrona zobowiązujemy się służyć ojczyźnie rzetelną nauką, pracą


i wzorowym zachowaniem. Otaczajcie go głębokim szacunkiem, dbajcie o dobre imię szkoły, a swoją wiedzę zdobytą w szkole wykorzystajcie na pożytek ludzi i dla dobra naszej ojczyzny.”

zdjęcie9
zdjęcie10
zdjęcie11
Przekazanie sztandaru szkoły
Była kierowniczka pani Bronisława Antończyk przedstawiła zebranym historię powstania naszej szkoły. Uczniowie wystąpili
z okolicznościowym programem słowno-muzycznym.


Wystąpienie pani Bronisławy Antończyk

.

Kolejny rok szkolny 1980/81 obfitował wieloma sukcesami zespołu tanecznego „Trześniowiaki”. We wrześniu, podczas obchodów jubileuszu X Wieków Sandomierza, zespół zdobył nagrodę


w galowym koncercie Rejonowego Ośrodka Kultury w Sandomierzu. Ponadto Teresa Cichoń otrzymała nagrodę za recytację wiersza. Nasi uczniowie tworzyli zespół estradowy występujący na scenie na przemian z takimi sławami jak Zofia Rysiówna i Zbigniew Wodecki. Kolejnym sukcesem zespołu „Trześniowiaki” było zajęcie I miejsca i zdobycie nagrody w wysokości 20tys. zł. w Przeglądzie Dorobku Społeczeństwa Kulturalnego Gminy Gorzyce, który odbył się we Wrzawach.
Zespół taneczny „Trześniowiaki
Następnym sukcesem było zdobycie I miejsca podczas Dni Turystyki w październiku 1980 roku oraz I miejsca i nagrody 60ty. zł. na Święcie plonów w Klimontowie.

Nasi uczniowie mieli również okazję gościć wielu znanych


i ciekawych ludzi: Adama Zemłę – akordeonistę i pianistę, a także Michała Sumińskiego – przyrodnika, który prowadził audycję telewizyjną dla dzieci „Zwierzyniec”.

Dalsze lata przynosiły gronu pedagogicznemu naszej szkoły wiele chwil radości i dumy z uczniów, którzy zdobywali kolejne wyróżnienia i nagrody. Młodzież uczestniczyła w zajęciach kół zainteresowań, zespołu artystycznego. Odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nasi uczniowie przodowali też w różnych dyscyplinach sportowych: tenisie stołowym, biegach


i piłce nożnej. W szkole prężnie działało i rozwijało się harcerstwo.Drużyna harcerska ze swoja druhną Magdaleną Kucharską
Grono pedagogiczne zostało docenione za swoje osiągnięcia pedagogiczne: pani Adela Gorczyca otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a pani Janina Oczak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wzorową, długoletnią pracę w zawodzie nauczycielskim.

2 września 1985 roku, po odejściu na emeryturę pani Ireny Cichoń, obowiązki dyrektora szkoły objęła pani Maria Lipiec.

W roku szkolnym 1986/87 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane były od poniedziałku do piątku, w soboty wykonywano prace w uspołecznionych jednostkach gospodarczych. Dla uczniów klas młodszych organizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W tym roku szkoła obchodziła 40 rocznicę śmierci patrona – gen. Karola Świerczewskiego.


zdjęcie15


zdjęcie16


Obchody 40-tej rocznicy śmierci patrona szkoły
Delegacja harcerzy brała udział w uroczystościach walterowskich, które miały miejsce w Jabłonkach.

W kolejnym roku szkolnym rozpoczął działalność Młodzieżowy Zespół Taneczny „Metrum” pod kierunkiem pani Zuzanny Florek. Zespół uatrakcyjniał swoimi występami akademie szkolne, wieczornice i spotkania z rodzicami.

Przemianom polityczno-gospodarczym, jakie zaszły w naszym kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, towarzyszyły zmiany i innowacje dokonywane w systemie oświatowym. Jedną z nich było rozwiązanie inspektoratów jako jednostek zarządzających szkołami na terenie gminy. Kolejną był wybór nowych władz oświatowych na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

Od stycznia 1991 roku sprawy ekonomiczne szkół przeszły pod budżet centralny. W znacznym stopniu rozszerzony został zakres praw i obowiązków dyrektorów szkół. Od września 1990 roku do szkół powróciła nauka religii.

Pod koniec roku szkolnego 1991/92 odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Do konkursu przystąpiła dotychczasowa pani dyrektor – Maria Lipiec. Otrzymała pełne poparcie ze strony grona pedagogicznego oraz komisji konkursowej.

W styczniu 1994 roku Urząd Gminy w Gorzycach przejął od władz centralnych placówki oświatowe na swoim terenie, w tym również szkoły podstawowe.

W roku 1995 roku po raz pierwszy w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Organizowany jest corocznie do dzisiaj przez panią Alinę Kapel.

Od roku szkolnego 1996/1997 w naszej szkole zatrudniony jest strażnik drogowy.

W roku szkolnym 1999/2000 reforma oświatowa wprowadziła sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja. Nasza szkoła również stała się szkołą sześcioklasową. Pomimo usilnych starań dyrektora, nauczycieli i rodziców, nie udało się doprowadzić do powstania gimnazjum w Trześni. 25 czerwca 1999 roku mury naszej szkoły opuścili po raz pierwszy uczniowie klasy szóstej, którzy kontynuowali naukę w gimnazjach w Sokolnikach, Gorzycach i Sandomierzu. Dnia 21 czerwca 2000 roku pożegnaliśmy ostatnich absolwentów klasy VIII.

Zbliżała się 40 rocznica istnienia naszej szkoły, a od kwietnia 1990 roku, kiedy to Kuratorium Oświaty i Wychowania zniosło nadane imię gen. Karola Świerczewskiego, szkoła nie posiadała patrona. KZ NSZZ Solidarność pod przewodnictwem pani Elżbiety Sudoł wystąpiła z propozycją nadania szkole nowego patrona. Przeprowadziła też większość prac związanych z przygotowaniem uroczystości. Zawiązany został Społeczny Komitet Obchodów 40-lecia Szkoły Podstawowej w Trześni pod przewodnictwem pana Wiktora Stasiaka. W wyniku społecznej dyskusji wybrano na patrona Marię Konopnicką. Uroczystość została zaplanowana na 8 października 2001 roku, ale powódź , która nawiedziła naszą miejscowość i okolice 29 lipca 2001r. wyrządziła wiele szkód w szkole i wokół niej


i konieczne było przeniesienie uroczystości na termin późniejszy. W ramach przygotowań do nadania imienia patronki dla uczniów przebywających na „zielonej szkole” w Bieszczadach, pani Joanna Marszałek zorganizowała wycieczkę do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Nasi uczniowie w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
W trudnych chwilach po powodzi szkoła uzyskała pomoc finansową i rzeczową od wielu życzliwych ludzi.

W związku z remontem szkoły , we wrześniu zorganizowano wyjazdy na „zielone szkoły”: do Chłopów nad morzem (grupa starsza) i Zwierzynia w Bieszczadach (grupa młodsza).Zielona szkoła” w Chłopach
Zielona szkoła” w Zwierzyniu

Z okazji 20-lecia ogłoszenia stanu wojennego w Polsce pani Elżbieta Sudoł przeprowadziła cykl zajęć dla uczniów klas IV – VI w celu przybliżenia im najnowszej historii naszej Ojczyzny, m. in. uczniowie kl. VI a obejrzeli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu wystawę pt. „Stan wojenny w dokumentach”. Odbyło się też spotkanie z panem Andrzejem Maślachem – represjonowanym działaczem „Solidarności”.

Ważnym wydarzeniem w funkcjonowaniu szkoły było wprowadzenie egzaminu zewnętrznego – sprawdzianu klas szóstych. Sprawdzian przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przeprowadzany jest na terenie szkoły według bardzo szczegółowych zasad zapewniających samodzielność pracy uczniów. Prace są zakodowane i sprawdzane przez zewnętrzne zespoły egzaminacyjne. Właściwe przeprowadzenie sprawdzianu wymagało wielu przygotowań, poznania i wyćwiczenia procedur zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

W latach 2000-2004 w szkole wdrażane były programy autorskie. Pani Elżbieta Sudoł opracowała i wdrożyła w klasach IV-VI:

- program „Edukacja teatralna”. W ramach jego realizacji uczniowie kl. Va uczestniczyli w cyklicznych, teatralnych zajęciach warsztatowych odbywających się raz w miesiącu
w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów w TDK zaowocowały szkolnymi mini - spektaklami pod jej kierunkiem, m. in. „Zabawa w jasełka”, „Demeter i Kora”, „Czerwony Kapturek”.

- program „Dziedzictwo kulturowe w regionie”, którego głównym celem było wyzwolenie w uczniach autentycznego umiłowania własnej okolicy, troski o jej teraźniejszość i przyszłość. Nawiązana została współpraca z ludowym artystą- gawędziarzem Janem Pukiem, odbyła się wycieczka do skansenu w Kolbuszowej oraz lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.

Pani Anna Sośniak opracowała i wdrożyła programy:
- zajęć pozalekcyjnych o profilu dziennikarskim „Mali dziennikarze poznają świat” . Uczniowie młodszych klas redagowali gazetkę szkolną „Kleksik”, w której zamieszczano bieżące informacje z życia szkoły , ciekawostki, wiersze i prace dzieci.

- pracy z dzieckiem dyslektycznym

- pracy z uczniem niedowidzącym

- zajęć „Bawimy się i uczymy z komputerem”.


W 2002 roku na emeryturę odeszła pani dyrektor Maria Lipiec. Od 1 września 2002 roku obowiązki dyrektora szkoły objął pan Jerzy Paw.

W pierwszych miesiącach urzędowania priorytetem były przygotowania do uroczystości nadania imienia i sztandaru szkole. Wszyscy bardzo zaangażowali się w prace. Prężnie działał Komitet Obchodów 40-lecia Szkoły Podstawowej w Trześni, który na zebraniach podejmował kolejne decyzje odnośnie zbliżającej się uroczystości. Nauczyciele, poprzez organizowanie różnych konkursów, przedstawień, wykonywanie gazetek tematycznych, przybliżali uczniom życie i twórczość Marii Konopnickiej.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w dniu 16.05.2003r.
w kościele parafialnym w Trześni. Część oficjalna miała miejsce 17.05.2003 r. w budynku szkoły z udziałem zaproszonych gości, m.in.: przedstawicieli starostwa powiatowego, gminy Gorzyce, Kuratorium Oświaty, Kościoła, związków zawodowych, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, dyrektorów szkół z gminy Gorzyce, absolwentów, sympatyków szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szkoła otrzymała nowego patrona, przekazano sztandar ufundowany przez Radę Rodziców oraz odsłonięto pamiątkową tablicę


z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny uświetniający to doniosłe w dziejach szkoły wydarzenie.

Uroczystość nadania szkole imienia Marii Konopnickiej

W latach 2003 – 2007 szkoła nadal się rozwijała. Systematycznie odnawiano pomieszczenia szkolne. Na parterze została urządzona stołówka , a na piętrze gabinet lekarski. W związku z niżem demograficznym wprowadzono w oddziale przedszkolnym zwyczaj prowadzenia lekcji otwartych dla przyszłych uczniów i ich rodziców, aby zachęcić dzieci do wstąpienia w mury naszej szkoły.

Lekcja otwarta

Odbywały się uroczystości środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Dnia Matki.Obchody Dnia Dziecka w naszej szkole

Jasełka przygotowywane przez dzieci z oddziału przedszkolnego

Przygotowane akademie prezentowane były również na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

zdjęcie57

W szkole kultywowano tradycje ludowe - pani Zuzanna Florek przygotowała przedstawienie „Pieczenie chleba”.

Regionalny Konkurs Ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu

Imprezy szkolne uświetniane były występami zespołu ludowego prowadzonego przez panią Zuzannę Florek. W roku szkolnym 2006/2007 pani Joanna Wiśniewska przygotowała przedstawienie anglojęzycznej wersji bajki o „Śpiącej Królewnie”.

Organizowano różne konkursy między innymi „Konkurs wielkanocny” zainicjowany przez panią Joannę Marszałek, który odbył się w czterech edycjach.I edycja Konkursu „Kartka wielkanocna”

Wprowadzono zmiany w Statucie Szkoły, według których uczeń osiągający najlepsze wyniki w nauce w przeciągu trzech lat otrzymuje statuetkę i tytuł „Primus Inter Pares” (zapis ten został w późniejszych latach uszczegółowiony o uwzględnienie również najwyższego wyniku egzaminu szóstoklasistów w przypadku takich samych średnich ocen). Do dnia dzisiejszego tytuł otrzymali:  • Urszula Nowicka (rok szkolny 2005/06)

  • Klaudia Dąbek (kl.VI) i Michał Stępień ( kl. V) (rok szkolny 2006/07)

  • Michał Stępień (rok szkolny 2007/08)

  • Aleksandra Kałdon (rok szkolny 2008/09)

  • Monika Bartoszek (rok szkolny 2009/10)

  • Natalia Wryk (rok szkolny 2010/11)

Uczniowie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, brali udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Trzykrotnie zdobywali puchar prezydenta Tarnobrzega w Drużynowym Turnieju Wiedzy o Przepisach Ruchu Drogowego „Bezpieczna droga do szkoły”.Wręczenie pucharu

W klasach IV –V pani Elżbieta Sudoł realizowała autorski „Program doskonalący technikę czytania ASYSTENT” mający na celu usprawnianie tempa i techniki czytania . W 2007 r. w/w program został zgłoszony i zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako innowacja pedagogiczna. W tym samym roku Pani Krystyna Surma opracowała i wdrożyła innowacyjny program dla uczniów klasy III – „Bawimy się


i uczymy z komputerem”.

W latach 2007-2008 powstały pracownie komputerowe w ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Rok szkolny 2007/2008 był rokiem, w którym początkowo obowiązki dyrektora sprawowała pani Renata Tambor, później pani Anna Sośniak, która w kwietniu 2008r. wygrała konkurs na dyrektora szkoły i pełni tę funkcję do dzisiaj.

Szkoła nadal prężnie rozwija się. Dzięki staraniom pani dyrektor rozpoczęto realizację projektu rządowego „Radosna Szkoła”,


w ramach którego otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne. Celem tego programu było zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkole.

Kolejnym projektem, w którym wzięła udział szkoła był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”- realizowany w przeciągu trzech lat w klasach I. Zajęcia oparte były na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera z wykorzystaniem otrzymanych pomocy dydaktycznych o wartości 8000 zł, które po zakończeniu realizacji projektu przeszły na własność szkoły.

Pierwszy etap realizowany był przez panią Joannę Marszałek

Drugi etap realizowany był przez panią Krystynę SurmęOpiekunem realizacji III etapu była pani Sylwia Krajewska.Kolejnym istotnym przedsięwzięciem nowej pani dyrektor było zatrudnienie logopedy i pedagoga szkolnego.

Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Trześni, prowadzony przez pana Jerzego Pawia i pana Krzysztofa Maruszaka, rokrocznie jest organizatorem wyjazdu około 50-ciu dzieci na „zieloną szkołę” .

W maju 2008 roku uczestnicy udali się do Rabki Zdrój.Rok później odbyła się wyprawa do Krynicy Morskiej na piękne plaże Mierzei Wiślanej. Atrakcją 2010 roku miały być Mazury, jednak powódź uniemożliwiła długo przygotowywany wyjazd. Rok 2011 to udany wyjazd do malowniczej Wisły – Perły Beskidów.

Rok szkolny 2010/2011 miał tragiczny finał - 19.05. 2010 roku miejscowość Trześń została dotknięta przez powódź. Żywioł doszczętnie zniszczył parter szkoły.

Zdjęcie33

Skutki powodzi usuwały m.in. oddziały wojska , straży pożarnej, więźniowie, pracownicy grup interwencyjnych.
Z dużym poświęceniem na rzecz szkoły angażowała się pani dyrektor, pomimo tego, że cały jej dobytek również został zniszczony przez wodę. Pomagali też nauczyciele i pracownicy administracyjni. Ze względu na niemożność prowadzenia zajęć lekcyjnych uczniowie wyjechali na „zieloną szkołę” do Muszyny.Uczestnicy „zielonej szkoły” na wycieczce w Krynicy

Po powrocie odbyło się skromne zakończenie roku szkolnego.

Dzięki ludziom dobrej woli podczas wakacji zorganizowano dla dzieci i rodziców liczne wyjazdy w celu odreagowania traumy popowodziowej.Kolonie w Łebie sponsorowane przez SKOK Stefczyka

Uczniowie klasy VI we wrześniu pojechali na zaproszenie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na tygodniową „zieloną szkołę” do Gdańska.Pani dyrektor Anna Sośniak poprzez kontakt z mediami, informacje zamieszczane w Internecie i prasie , spotkania z różnymi osobami zabiegała o środki na odbudowę szkoły i zakup nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych , sprzętu , a także pomoc dla uczniów poszkodowanych przez żywioł.
Do szkoły zaczęła napływać pomoc finansowa i rzeczowa z Polski
i z zagranicy.

Lista Darczyńców:
1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna