Monsieur Bohdan Jung, Directeur de l’Institut d’Etudes Internationales, kes, sgh 16. 45 referatPobieranie 35.7 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.7 Kb.
ADMINISTRACJE PUBLICZNE W EUROPIE-

STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN EUROPE-

ETAT PRESENT ET LES DEFIS DE L’AVENIR
Organizatorzy/Organisateurs:
Kolegium Ekonomiczno–Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych, Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa i Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).
Collège Economique et Social, l’Institut d’Etudes Internationales, Centre du Développement de la Coopération Internationale de Warsaw School of Economics (SGH) et l’Association Europa (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).
Program konferencji

Programme de la conférence
9 GRUDNIA (PIĄTEK)/ 9 DECEMBRE (VENDREDI) 14.00-18.45
14 .00 – Powitanie i otwarcie konferencji/ Mot d’accueil
Pan Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, SGH

Pan Prezes Stowarzyszenia Europa, Robert Savy

Pani Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Dziekan Kolegium Ekonomiczno- Społecznego, SGH

Pan Prof. dr hab. Bohdan Jung, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, KES, SGH
Monsieur Piotr Płoszajski, Vice Recteur des Relations Internationales, SGH

Monsieur Robert SAVY, Président de l’Association EUROPA

Madame Katarzyna Żukrowska, Doyen de KES SGH

Monsieur Bohdan Jung, Directeur de l’Institut d’Etudes Internationales, KES, SGH


  1. 16.45 referaty / exposés


KULTURA I WARTOŚCI

A ADMINISTRACJE PUBLICZNE W EUROPIE
LA CULTURE, LES VALEURS ET

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN EUROPE


 • Robert Savy, Conseiller d’Etat Honoraire, Président de l’Association EUROPA, Francja

Ku Europie wartości/

Vers une Europe des valeurs


 • Hartmut Kuebler, Professeur à l‘Euro-Institut de Kehl, membre du Conseil scientifique d’EUROPA, Niemcy

Administracja publiczna a wyzwania europejskiego rozwoju: podejścia w Niemczech/

La fonction publique et les défis du développement européen : les approches en Allemagne


 • Dr Beata Jagiełło, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, KES, SGH

Administracje publiczne a kwestia różnic kulturowych w Europie: problemy polityczne i społeczne/

Les administrations publiques et la question des différences culturelles en Europe : problèmes politiques et sociaux


Usługi publiczne w Polsce (historia, stan obecny, perspektywy)/

Services publics en Pologne (historique, état présent, perspectives)


 • Mgr Marek Staniszewski, Strategic Director EURO RSCG Warsaw, doktorant prof.B.Junga

Czy wyznajemy te same wartości w Europie/

Croit-on aux mêmes valeurs en Europe?
15.45-16.15 dyskusja / questions - réponses
16.15-17.00ADMINISTRACJE PUBLICZNE A INSTYTUCJE EUROPEJSKIELES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES INSTITUTIONS EUROPEENNES
 • Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Dziekan KES, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, SGH

Sektor publiczny w warunkach integracji politycznej UE. Rozważania ramowe/

Secteur public lors de l’intégration politique de l’UE : réflexions générales


 • Dr Urszula Kurczewska, Katedra Studiów Politycznych, KES, SGH

Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego/

Les institutions de l’Union Européenne face aux défis de la construction de la société civile 
16.45 – 17.00 - dyskusja / questions-réponses
17.00 – 17.15 - przerwa na kawę / pause café
17.15 – 18.45 –
MEDIA I INFORMACJA A DZIAŁALNOŚĆ

ADMINISTRACJI PUBLICZNYCH
LES MEDIA, L’INFORMATION ET L’ACTIVITE

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


 • Stella KYVELOU-CHIOTINI, Maître de Conférences à l’Université des Sciences Politiques et Sociales d’Athènes, membre du Conseil scientifique d’EUROPA, Grecja

Lokalne władze publiczne w Europie wobec nowych technologii informacyjnych – wyzwania terytorialne/

Les pouvoirs publics locaux en Europe face au défi des nouvelles technologies de l’information : les enjeux territoriaux • Prof. dr hab. Bohdan Jung, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, KES, SGH

Państwo a media publiczne w Europie – ponowne zawłaszczenie?/

L’Etat et les medias publiques en Europe – vers une reprise en main?


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako narzędzie zwiększania przejrzystości i efektywności administracji publicznej w Polsce/

Bulletin de l’Information Publique (BIP) comme un outil de la transparence et de l’efficacité de l’administration publique en Pologne


 • Mgr Anna Pawłowska, KES, SGH

Modele relacji między administracjami a narodowymi agencjami prasowymi w Europie/

Les modèles des relations entre les administrations nationales et les agences de presse nationales

18.30 – 18.45 dyskusja / discussion
10 GRUDNIA (SOBOTA)/ 10 DECEMBRE (SAMEDI) 9.00- 13.30
9.00 – 11.00 – referaty / exposés:
Nowe zarządzanie publiczne: teoria i praktyka
Nouvelle gestion publique: tHeorie et pratique


 • Jean-Luc Bodiguel, Chercheur émérite au CNRS, Vice-président du Conseil scientifique d’EUROPA, Francja

Ocena użytkowania narzędzi New Public Management (NPM) w świetle 20 lat reform administracji publicznych/

Evaluation de l’utilisation des outils du New Public Management (NPM) à travers 20 ans de réformes des administrations publiques


 • Dr. hab. Artur Nowak-Far, Katedra Prawa Europejskiego, KES, SGH

Tradycyjne źródła nowego zarządzania publicznego/

Les sources traditionnelles de la nouvelle gestion publique


 • Michel Senimon, Secrétaire général d’EUROPA, Directeur territorial, Francja

Jak można oceniać zarządzanie publiczne i zbieżność państwowych i lokalnych administracji publicznych w Europie?/

Quels regards peut-on porter sur le management public et la convergence des fonctions publiques nationales et locales en Europe ?


 • Dr Barbara Woźniak, Katedra Skarbowości, KES, SGH

Kierunki zmian w zarządzaniu środkami publicznymi – pomoc państw dla przedsiębiorstw/

Direction des changements dans la gesions des fonds publics – l’aide des états entreprises


 • Dr Agnieszka Alińska, Katedra Skarbowości, KES, SGH

Les dépenses des autonomies aux investissements – la cas de la Pologne par rapport à l’UE/

Samorządowe wydatki inwestycyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej


Ostatnie ewolucje zarządzania publicznego w Hiszpanii : kontraktualizacja i ekternalizacja/

Les dernières évolutions du management public en Espagne : contractualisation et externalisation


Strategiczno-marketingowe zarządzanie gminą/ 

La gestion stratégique et de marketing de la commune10.40 – 11.00 – dyskusja/ discussion
11.00 - 11.20 kawa/ pause-café
11.20 – 12.40 Panel/ Table ronde:
owartość i przejrzystość administracji publicznych
La transparence des administrations publiques
Moderowana przez/ animée par : dr Jacek Czaputowicz, z-ca szefa Służby Cywilnej w Polsce / chef adjoint du Service Civil en Pologne

Z udziałem/ Avec la participation de :

 • prof. Leszek Gilejko, SGH et

 • Christophe Bonnotte, Secrétaire général adjoint d’EUROPA, docteur en droit public, Francja

 • dr Jolanta Itrych-Drabarek , UW

 • José-Manuel Ruano de la Fuente, Vice-doyen de l’Université Complutense de Madrid, Hiszpania


12.40-13.00 pytania/ questions-réponses
13.00 -13.30 – podsumowanie, zamknięcie konferencji/

conclusion finale de la conférence
prof. Maria Lissowska, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH,

dr Małgorzata Molęda-Zdziech, ISM, SGH.Mme Maria Lissowska, La Chaire de l’Economie du Dévelopement et de la Politique Economique, Collège d’Analyses Economiques SGH et

Mme Małgorzata Molęda-Zdziech, Institut d’Affaires Internationales, SGH
13.30 - obiad - bufet - Klub Profesorski Jajko (dla władz SGH i zaproszonych gości-prelegentów)/ déjeuner - buffet


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna