Mszczonów, dn. 2015. 07. 03 G. 6220. 05. 2015. JjPobieranie 43.19 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar43.19 Kb.
Mszczonów, dn. 2015.07.03

G.6220.05.2015.JJO B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 kpa i w związku z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Mszczonowa informuje o:


 • wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice (powiat żyrardowski)”, woj. mazowieckie,
 • zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – postanowienia Burmistrza Mszczonowa Nr G.6220.05.2015.JJ z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22 maja 2015 r. na wniosek Pana Wojciecha Parcińskiego - pełnomocnika Burmistrza Mszczonowa.

 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa.

 3. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie ul. Moniuszki 40.


Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

 1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń w Urzędzie, BIP ,

 2. Pan Andrzej Osial – sołtys sołectwa Wręcza – tablica ogłoszeń,

 3. Urząd Gminy w Radziejowicach – tablica ogłoszeń w Urzędzie, BIP,

 4. Pan Andrzej Burchart – sołtys sołectwa Pieńki Towarzystwo – tablica ogłoszeń,

 5. Pani Agnieszka Soból – sołtys sołectwa Słabomierz – tablica ogłoszeń,

 6. Pan Mieczysław Bieniek – sołtys sołectwa Krzyżówka – tablica ogłoszeń,

 7. A/a. J.J.03.07.2015 r.

Wywieszono dnia …………………………………….……


Zdjęto dnia ………………………….………………………

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:

Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej

Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów


Mszczonów, dn. 2015.07.03.

G. 6220.05.2015.JJP O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mszczonów reprezentowanej przez
Pana Wojciecha Parcińskiego - Prezesa Biura Projektowo-Konsultingowego „Eurostrada” Sp. z o.o. Chylice, ul. Przyjacielska 2C, 05-510 Konstancin-Jeziorna - pełnomocnika Burmistrza Mszczonowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice (powiat żyrardowski)”, woj. mazowieckie,
p o s t a n a w i a m

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice (powiat żyrardowski)”, woj. mazowieckie.


U Z A S A D N I E N I E
Pan Wojciech Parciński - Prezes Biura Projektowo-Konsultingowego Eurostrada Sp. z o.o. Chylice, ul. Przyjacielska 2C, 05-510 Konstancin-Jeziorna i zarazem pełnomocnik Burmistrza Mszczonowa, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice (powiat żyrardowski)”, woj. mazowieckie.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku
o określenie zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię – postanowienie znak: WOOŚ-II-4240.681.2015.SM z dnia 09 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.06.2015 r.), że dla realizacji ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – opinia sanitarna nr ZNS.471.1.08.2015.81 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” – analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Burmistrz Mszczonowa postanowił odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715 W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec, na terenie gmin Mszczonów i Radziejowice.

Planowana droga przebiegać będzie głównie przez grunty rolne, lasy oraz nieużytki. Planowana inwestycja obejmie m.in. budowę dwujezdniowej drogi gminnej o długości ok. 3,0 km i szerokości 2 x 3,5 m, realizację połączeń z siecią dróg publicznych, budowę chodników (o szerokości minimum 1,5 m) i ścieżek rowerowych (o szerokości minimum 2,0 m), budowę mostu nad rzeką Okrzeszą o długości ok. 40 – 50 m, budowę odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz fragmentów kanalizacji deszczowej w rejonie rzeki Okrzeszy wraz z systemem zbiorników retencyjnych, budowę przepustów drogowych, budowę oświetlenia drogowego i realizację przejścia dla zwierząt. Planowana droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ciągów pieszych oraz rowerowych wykonana będzie z kostki betonowej lub betonu asfaltowego. Most na rzece Okrzeszy wykonany będzie z belek żelbetowych. Powierzchnia planowanej drogi wynosić będzie ok. 4,7 ha, powierzchnia ścieżek rowerowych ok. 0,6 ha, powierzchnia chodników – ok. 0,5 ha.
 1. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Z uwagi na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia jego realizacja nie wpłynie znacząco na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.

 1. wykorzystania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów budowlanych takich jak: piasek, kruszywo, mieszanki mineralno- asfaltowe, beton cementowy, kostka brukowa wraz z gotowymi elementami betonowymi, stal, kable, itp., a także wody, energii elektrycznej i paliw.

 1. emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w zbiornikach przenośnych, sanitariatów i systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty. Odpady będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu,
a ponadto stan techniczny pojazdów i nawierzchni drogi oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi będą odprowadzane do rowów przydrożnych, a także do rzeki Okrzeszy, po uprzednim retencjonowaniu w zbiornikach infiltracyjno - odparowywujących oraz podczyszczeniu w osadnikach. Powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:


 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się budowę mostu nad rzeką Okrzeszą. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ingerowała w przebieg rzeki poza umocnieniem skarp rzeki przed i za miejscem zrzutu wód opadowych z drogi. Na czas budowy przepustu wykonane zostanie tymczasowe koryto obok budowanego przepustu w celu zapewnienia ciągłości cieku. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 1. obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

 1. obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi.
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana częściowo na obszarach leśnych.

 1. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby planowana inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 1. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana będzie w granicach Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r., poz. 627, ze zm.), zakazy obowiązujące w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Łąki Żukowskie PLH 140053, oddalony o ok. 3,5 km od planowanej inwestycji.

Planowana droga będzie przecinać na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu rzekę Okrzeszę. Planowana droga przebiegać będzie przez tereny rolnicze, nieużytki oraz tereny leśne. Jej trasa planowana jest tak, aby w jak największym stopniu pominąć tereny leśne. Wyjątek stanowią tereny ww. obszaru chronionego krajobrazu, gdzie na długości około 400 m droga przetnie zwarty kompleks leśny. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zaplecze budowy zlokalizowane będzie poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną usunięte drzewa. Drzewa planowane do pozostawienia zostaną odpowiednio wydzielone i ochronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach bytowania płazów zastosowane zostaną tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemożliwiające im przedostawanie się na plac budowy.

W miejscu w którym planowana droga będzie przecinać dolinę rzeki Okrzeszy, przewiduje się wybudowanie mostu o długości ok. 40 – 50 m, pełniącego funkcje przejścia dla małych i średnich zwierząt. Do przejścia tego mają być również zastosowane nasadzenia mające na celu naprowadzanie zwierząt na przejście.

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji stwierdza się, że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na ww. obszar Natura 2000, jak również na jego integralność oraz na spójność sieci obszarów Natura 2000. 1. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 1. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 1. gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Mszczonów wynosi ok. 76 osób/km2 , natomiast na terenie Gminy Radziejowice wynosi około 74 os./km2 (wg danych GUS z 2014 r.).

 1. obszary przylegające do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

 1. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: 1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

 1. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływania na środowisko. .

 1. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Ze względu na charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości występowania oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 1. prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny ograniczony do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

 1. czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, a te powstałe na etapie eksploatacji inwestycji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie rodzaju, charakterystyki przedsięwzięcia i jego usytuowania - na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i zawartych w niej założeń realizacyjnych, uznano, że ww. przedsięwzięcie nie będzie przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na środowisko.

Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (Nr G.6220.05.2015.JJ z dnia 22 maja 2015 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i Urzędu Gminy w Radziejowicach oraz na stronach internetowych Urzędów (BIP). W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanej inwestycji na środowisko zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
..................................................................................................

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania postanowienia i/
Otrzymują:

 1. Pan Wojciech Parciński – pełnomocnik Burmistrza Mszczonowa,

 2. Gmina Radziejowice,

 3. Gmina Mszczonów,

 4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,

 5. a/a.Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa, 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,

Ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów.

J.J.03.07.2015 r.


Sprawę prowadzi J. Jackowska

tel. 046 858 28 33

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna