Mundtlig forespørgsel med forhandling o-0117/09 jf forretningsordenens artikel 115Pobieranie 6.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.68 Kb.
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0117/09

jf. forretningsordenens artikel 115

af Radvilė Morkūnaitė, Sandra Kalniete, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Thomas Mann, Tunne Kelam, Isabella Lövin, Leonidas Donskis, Anna Rosbach, Charles Tannock, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Algirdas Saudargas, Elisabeth Morin-Chartier, Marietta Giannakou, Vytautas Landsbergis, Gay Mitchell, Arturs Krišjānis Kariņš, Jan Olbrycht, Sławomir Witold Nitras, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Andrzej Grzyb, Janusz Lewandowski, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Tadeusz Zwiefka, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Philippe Juvin, Lívia Járóka, Romana Jordan Cizelj, Gaston Franco, Miroslav Mikolášik, Nadezhda Mihaylova, György Schöpflin, Birgit Schnieber-Jastram, Anna Záborská, Mario Mauro, János Áder, Wim van de Camp, Bendt Bendtsen, Bernd Posselt, Carl Haglund, Seán Kelly og Heidi Hautala

til Rådet


Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets beslutning om de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og Tyskland
Et kommercielt projekt, der har til formål at anlægge gasledningen i Østersøen (den nordeuropæiske gasledning) er under gennemførelse. Selvom dette projekt oprindeligt var rent kommercielt, fik det status som et transeuropæisk net. EU's institutioner bør derfor spille en mere bevidst og aktiv rolle under dets gennemførelse.
Europa-Parlamentet har vedtaget en beslutning om de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning (P6_TA(2008)0336). EU's institutioner og medlemsstaterne blev opfordret til at indtage holdninger til bl.a. den reelt uafhængige miljøkonsekvensvurdering. Flere af EU's medlemsstater, der ligger omkring Østersøen, er uenige i den forudbetalte vurdering foretaget af virksomheden "Nord Stream", idet de anser den for at være upålidelig, og Europa-Parlamentets anmodninger overhøres fortsat af erhvervslivet og regeringerne. Vi beklager, at EU's institutioner i de fleste tilfælde ikke har truffet nogen foranstaltninger.
Har Rådet foretaget eller sikret, at der blev foretaget en grundig vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt gennemførelsen af projektet er i overensstemmelse med EU's lovgivning, navnlig hvad angår miljøkonsekvensvurderinger, samt med international lovgivning? Har Rådet krævet, at bygherrerne og operatørerne påtager sig det fulde erstatningsansvar i tilfælde af en større defekt i gasledningen, eller hvis anlæggelsen flytter på store mængder af giftige aflejringer eller frigør livsfarlige kemikalier i de bomber og granater, der blev dumpet efter Anden Verdenskrig?

Indgået: 26.10.2009

Videresendt: 27.10.2009

Besvarelsesfrist: 17.11.2009
794336.DA PE 401.934


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna