Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniuPobieranie 81.34 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar81.34 Kb.
FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Gdyni

w dniu 15 LUTEGO 2012 roku
Dane Akcjonariusza:
Imię i Nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………….……………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………….....…
PESEL / NIP: ………………………………………………………………………………………...…..
Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze: ………………..…………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..……..

(imię i nazwisko/nazwa)

Dane pełnomocnika:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….……………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..……………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego: ………………..…………………………………...............................................
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni, zwołanym na dzień 15 lutego 2012 r.
Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC-CARGO S.A. w dniu 15 lutego 2012r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

………….………………………(data, miejsce)
………….………………………

(czytelny podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ___________.
Głosowanie:
 Za: …………………………………( ilość głosów)

 Przeciw: ……………………………( ilość głosów)

 Wstrzymujący się: …………………( ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.
Treść Instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

 4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez ATC CARGO S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu  Skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenie zasad nabywania akcji własnych;

 8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Głosowanie:
 Za: …………………………………( ilość głosów)

 Przeciw: ……………………………( ilość głosów)

 Wstrzymujący się: …………………( ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.
Treść Instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


Uchwała nr 3/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Głosowanie:
 Za: …………………………………( ilość głosów)

 Przeciw: ……………………………( ilość głosów)

 Wstrzymujący się: …………………( ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.
Treść Instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D i E, notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.


§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Głosowanie:
 Za: …………………………………( ilość głosów)

 Przeciw: ……………………………( ilość głosów)

 Wstrzymujący się: …………………( ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.
Treść Instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 5/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez ATC CARGO S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu  Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenie zasad nabywania akcji własnych


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 i 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, art.. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003), postanawia niniejszym, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki upoważnia Zarząd Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym Program Nabycia Akcji Własnych Spółki o następującej treści:

PROGRAM NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKII.

[OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU]


 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji własnych serii B, C, D i E, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 

 2. Akcje mogą być nabywane na:

  1. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,

  2. poza rynkiem regulowanym.

 3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.

 1. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

 1. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. 

 2. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 100 zł (sto złotych) za jedną akcję.

 3. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

 4. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.

 5. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.

 6. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku ATC CARGO S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

  1. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,

  2. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,

  3. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

 7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:

  1. składanie zleceń maklerskich

  2. zawieranie transakcji pakietowych,

  3. ogłoszenie wezwania. 


II.

[KAPITAŁ REZERWOWY]


 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego niniejszą Uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. 

 2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 

 3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i niniejszego Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.

 4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.III


[UPOWAŻNIENIE DLA ZARĄDU]


 1. W związku z upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

 2. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.

 3. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji. Powyższe oznacza, że Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

 4. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni jest upoważniony do ustalenia i ogłaszania harmonogramu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z w art. 6 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

 5. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

 7. Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, w przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, Zarząd Spółki podejmie decyzje co do dalszej odsprzedaży akcji własnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Głosowanie:
 Za: …………………………………( ilość głosów)

 Przeciw: ……………………………( ilość głosów)

 Wstrzymujący się: …………………( ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.
Treść Instrukcji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna