Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawczePobieranie 10.88 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.88 Kb.
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
za pracę:

System gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-linedanych monitoringu wód

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska

w Krakowie”
dla zespołu w składzie:

Zespół Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt badawczo-wdrożeniowy, którego wynikiem jest pierwszy w Polsce nowoczesny system informacyjny wspomagający statutową działalność trzech delegatur WIOŚu w Krakowie w zakresie: spójnego i bezpiecznego gromadzenia danych pomiarowych dotyczących wskaźników jakości wód w skali województwa, analiz czasowych i przestrzennych danych pomiarowych, klasyfikacji wód powierzchniowych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną i klasyfikacjami użytkowymi oraz raportowania o stanie wód do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującymi procedurami polskimi i europejskimi (INSPIRE, WISE), udostępniania informacji o stanie wód powierzchniowych w Internecie.

Podstawowymi elementami systemu są: Baza Danych Monitoringu Wód (BDMW), Analizator GIS (AGIS) oraz portal udostępniający dane monitoringu i ocen społeczeństwu. Istotnymi cechami powstałego systemu jest jego współpraca z laboratoriami analitycznymi polegająca na możliwości poboru danych dotyczących analiz prób wody w sposób zautomatyzowany, weryfikacja i zabezpieczenie danych pomiarowych gromadzonych w bazie danych BDMW, a przede wszystkim generowanie ocen stanu jakości wód w punktach pomiarowych sieci monitoringu oraz w Jednolitych Częściach Wód. Jednym z modułów BDMW jest moduł geograficznej prezentacji danych. Dzięki swojej logice przepływu danych i strukturze tabel w bazie danych baza jest potencjalnie przygotowana do współpracy z przygotowywanym obecnie ogólnopolskim SI Inspekcji Ochrony Środowiska – Ekoinfonet. Także w zakresie prowadzenia analiz system zawiera unikalne na skalę polską rozwiązanie w postaci analizatora AGIS, dzięki któremu WIOŚ może przeprowadzić przestrzenną optymalizację sieci monitoringu wód poprzez wirtualne badanie konfiguracji punktów pomiarowych, programów pomiarów pomiarowych oraz kombinowania różnych typów monitoringu ze sobą. Jako jedyny system w Polsce, AGIS zawiera moduł liczenia kosztów funkcjonowania sieci monitoringu. Tego typu moduł w najbliższym czasie może stać się standardem w związku ze zmieniającymi się przepisami o finansowaniu i rozliczaniu podmiotów budżetowych w Polsce.Oprócz powyżej wymienionych „twardych” rezultatów w projekcie powstały wyniki teoretyczne o doniosłym znaczeniu dla realizacji przez Polskę wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są one zawarte w wytycznych pt.Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym. Najistotniejszym wynikiem teoretycznym projektu jest metoda wyznaczania oceny Jednolitych Części Wód, w których nie są prowadzone pomiary monitoringowe. Metoda, nazwana ZOiKŚ-PW, wykorzystująca elementy teorii skupień, została po raz pierwszy zaproponowana, a następnie przetestowana wykazując spójność z ocenami wykonanymi na podstawie danych pomiarowych (tam gdzie były one dostępne). Nowa metoda wykazała się lepszą sprawdzalnością niż inne metody dotychczas stosowane i ma szansę stać się metodą obowiązującą w Polsce, a nawet w Europie. Innym efektem projektu na skalę ogólnopolską jest analiza porównawcza pomiarów ciągłych i dyskretnych (w czasie) wód podziemnych ujmowanych na ujęciach infiltracyjnych oraz sformułowanie wskazań co do sposobu prowadzenia pomiarów na tego typu ujęciach wód.Dzięki powstaniu funkcjonującego systemu informacyjnego, proponowanym metodom teoretycznym i poradnikom realizacja statutowych zadań monitoringu przez delegatury WIOŚu w Krakowie (Tarnów, Nowy Sącz i Kraków) staje się szybsza, zgodna z obowiązującym prawem i, poprzez standaryzację i automatyzację, mniej pracochłonna. W rezultacie także kontrola jakości wód w województwie małopolskim ulega istotnemu wzmocnieniu. System składający się z bazy danych o jakości wód (BDMW), analizatora GIS (AGIS) oraz portalu internetowego, wdrożony w WIOŚ Kraków, może być łatwo przeniesiony i adoptowany do innych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Może być również źródłem informacji o jakości wód powierzchniowych i znaleźć zastosowanie w przyszłym krajowym systemie informacyjnym o środowisku. Także wyniki metodyczne projektu (np. metoda wyznaczania oceny JCW, w których nie są prowadzone pomiary monitoringowe) mogą stać się standardem krajowym.

więcej informacji:
prof. dr hab. inż. Marek Nawalany - Wydział Inżynierii Środowiska - Politechnika Warszawska

tel. +48 22 234 7290 lub +48 601 912 502; e-mail: marek.nawalany@is.pw.edu.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna