Najnowsza historia świata tezy egzaminacyjnePobieranie 18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18 Kb.
Dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, prof. Akademii Podlaskiej


NAJNOWSZA HISTORIA ŚWIATA - TEZY EGZAMINACYJNE

1.Światowa rewolucja naukowo-techniczna przełomu XIX i XX wieków.

2.Kraje wielonarodowe w Europie Środkowej w 1914 r.

3.Prądy społeczne i polityczne w Europie do I wojny światowej.

4.Rola mocarstw w polityce międzynarodowej przed 1914 r.

5.Problem bałkański w latach 1908-1914.

6.Przyczyny i charakter I wojny światowej.

7.Rola techniki wojskowej w I wojnie światowej.

8.Przebieg działań wojennych w latach 1914-1918 na Zachodzie Europy.

9.Front wschodni – bitwa pod Gorlicami.

10.Sytuacja w Rosji w 1917 r.

11.Udział Włoch w I wojnie światowej.

12.Przyczyny wybuchu rewolucji lutowej.

13.Przebieg i skutki rewolucji lutowej.

14.Przyczyny rewolucji październikowej.

15.Znaczenie rewolucji rosyjskich 1917 r.

16.Przyczyny przystąpienia USA do I wojny światowej.

17.Przyczyny klęski wojennej państw centralnych.

18.Warunki zawieszenia broni w 1918 r.

19.Traktaty pokojowe po I wojnie światowej.

20.Nowe państwa europejskie – przykłady walk o granice państwowe.

21.Tendencje rewolucyjne w Europie po I wojnie światowej.

22.Postanowienia traktatu wersalskiego.

23.Przyczyny powołania Ligi Narodów.

24.Powstanie nowych państw narodowych w Europie po I wojnie światowej.

25.Spory wokół nowego ładu europejskiego w okresie międzywojennym.

26. Program III Międzynarodówki.

27.Wzrost znaczenia międzynarodowego USA po 1918 r.

28.Znaczenie międzynarodowe Japonii po I wojnie światowej.

29.Sytuacja wewnętrzna Francji i Wielkiej Brytanii w 1919 r.

30.Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna ZSRR w latach 1922-1923.

31.Kryzys 1923 r. w Niemczech.

32.Odbudowa znaczenia Niemiec w latach1924-1925.

33.Stabilizacja polityczna i ekonomiczna Europy (1924-1928).

34.Narodziny ruchów faszystowskich i autorytarnych w Europie.

35.Charakterystyka systemu politycznego ZSRR.

36.Narodziny faszyzmu we Włoszech.

37.Geneza faszyzmu w Niemczech.

38.Sytuacja wewnętrzna Hiszpanii przed wojną domową.

39.Współdziałanie polityczne i militarne Niemiec i Włoch z frankistami.

40.Przebieg hiszpańskiej wojny domowej.

41.Skutki wojny domowej w Hiszpanii.

42. Przyczyny światowego kryzysu ekonomicznego.

43.Przejawy kryzysu gospodarczego w Europie.

44.Narodowy socjalizm w Niemczech w 1933 r.

45.ZSRR w okresie kryzysu ekonomicznego.

46.Państwa demokratyczne wobec ekspansji państw faszystowskich.

47.Anschluss Austrii – przyczyny i znaczenie.

48.Decyzje konferencji monachijskiej.

49.Aneksja Kłajpedy.

50.Upadek Czechosłowacji w 1939.

51.Geneza paktu Ribbentrop - Mołotow .

52.Skutki paktu Ribbentrop - Mołotow.

53.Zmiany w układzie sił politycznych w Europie w marcu 1939 r.

54.Formy współpracy ZSRR i Niemiec do 1933 r.

55.Postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow.

56.Potencjał militarny Niemiec w 1939 r.

57.Plany polityczne i wojenne ZSRR w 1939 r.

58.Przebieg działań II wojny światowej w 1939 r.

59.Przebieg agresji ZSRR na Polskę.

60.Skutki agresji ZSRR na Polskę.

61.Przyczyny wojny radziecko-fińskiej.

62.Przebieg i skutki wojny zimowej.

63.Utrata niepodległości przez państwa nadbałtyckie w 1940 r.

64.Geneza i skutki rozbioru Rumunii w 1940 r.

65.Niemieckie agresje w Europie Zachodniej w 1940 r.

66.Ekspansja Włoch w Afryce w latach 1940-1941 r.

67.Włosko- niemieckie agresje na Bałkanach w 1941 r.

68.Przyczyny i kontrowersje wokół agresji Niemiec na ZSRR.

69.Przystąpienie do wojny USA.

70.Etapy przebiegu II wojny światowej w Azji.

71.Przebieg działań wojennych w Afryce.

72.Działania w Europie w latach 1943-1945.

73.Konferencja w Casablance.

74.Postanowienia konferencji w Teheranie.

75.Decyzje mocarstw z Jałty.

76.Znaczenie konferencji wielkich mocarstw w okresie II wojny światowej.

77.Bilans II wojny światowej.

78.Konferencja poczdamska – problem niemiecki.

79.Postanowienia konferencji poczdamskiej.

80.Sytuacja polityczna i gospodarcza Europy po zakończeniu II wojny światowej.

81.Decyzje poczdamskie w sprawie Europy Środkowo-Wschodniej.

82.Znaczenie konferencji poczdamskiej.

83.Zakończenie II wojny światowej w Azji.

84.Przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1948.

85.Powstanie i struktura ONZ.

86.Stosunki państw zachodnich i USA z ZSRR do 1949 r.

87.Podział Niemiec w 1949 r.

88.Ekonomiczna odbudowa Europy Zachodniej po II wojnie światowej.

89.Powstanie NRD.

90.NRF w latach 1949-1953.

91.Geneza, przebieg i skutki wojny koreańskiej.

92.Świat arabski do 1948 r.

93.Powstanie państwa Izrael.

94.I wojna izraelsko-arabska.

95.Etapy integracji politycznej i militarnej Europy Zachodniej.

96.Geneza, organizacja i cel działania Układu Warszawskiego.

97.Przyczyny i przebieg kryzysu bliskowschodniego w 1956 r.

98.Zmiany polityczne w ZSRR w latach1953-1956.

99.Rewolucja i kontrrewolucja na Węgrzech.

100.Międzynarodowe aspekty kryzysu sueskiego1956 r.

101.Polityka zagraniczna Chruszczowa.

102.Polityka międzynarodowa Breżniewa.

103.Przyczyny wojny wietnamskiej.

104.Odrzucenie kolonializmu francuskiego w Indochinach.

105.Przyczyny interwencji amerykańskiej w Indochinach.

106.Udział USA w wojnie wietnamskiej.

107.Rola ZSRR i CHRL w wojnie wietnamskiej.

108.Przyczyny i przebieg kryzysu kubańskiego 1962 r.

109.Kryzys bliskowschodni 1967 r.

110.Praska wiosna i jej następstwa.

111.Integracja gospodarcza Europy Zachodniej – EWG.

112.Integracja gospodarcza Europy Wschodniej, rola RWPG.

113.Odprężenie międzynarodowe – KBWE.

114.Załamanie ekonomiczne i osłabienie wpływów ZSRR w latach 1976-1985.

115.Sytuacja na Półwyspie Pirenejskim w latach 70-tych XX w.

116. Berlin w polityce mocarstw po II wojnie światowej.

117.Reakcje świata na stan wojenny w Polce.

118.Integracja Europy Zachodniej w latach 90-tych XX w.

119.Konflikty na Bałkanach w latach 90-tych.

120.Reformy M. Gorbaczowa (1985-1989).

121.Przemiany w krajach realnego socjalizmu w 1989 r.

122.Przyczyny i skutki zjednoczenia Niemiec w 1990 r.

123.Postęp naukowo-techniczny w XX w - przykłady.

124.Tendencje integracyjne w Europie - przykłady.

125. Konflikty narodowe w świecie w latach 90-tych XX w. – przykłady.

126. Światowy terroryzm – przykłady.

127. Opozycja demokratyczna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

128. Opozycja demokratyczna w ZSRR.

129.Upadek systemu realnego socjalizmu w Europie.

130.Kryzys ZSRR po 1989 r.

131.Etapy upadku światowego kolonializmu.

132.Geneza i przebieg zimnej wojny.

133. Upadek NRD, przyczyny i skutki.

134.Rola Chin w polityce i gospodarce świata.

135.Wojna o Kosowo.

136. Wojna ze światowym terroryzmem.

137. Światowe skutki eksplozji demograficznej.

138. Geneza „Pustynnej Burzy”.

139. Skutki „Pustynnej Burzy”.140. Wpływ relacji USA i Rosji na bezpieczeństwo świata.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna