Napisz równania reakcji: a spalania całkowitego butenuPobieranie 10.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.04 Kb.
zadanie 1.

napisz równania reakcji:

a).spalania całkowitego butenu;
C4H8 + 6O2 → 4CO2 + 4H2O

b).półspalania metanu;


2CH4 + 5O2 → 2CO + 4H2O

c).substytucji bromu do etanu;


C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

d).addycji dwóch cząsteczek chloru do propynu;


CH3-C≡CH2 + 2Cl2 → CH3-CCl2-CH2Cl + Cl-

e).addycji chlorowodoru do but 2-inu;


CH3-C≡C-CH3 + HCl →CH3-CH=CCl-CH3

f).nitrowania benzenu;


C6H6 + HNO3 +[H2SO4] →C6H5NO2 + H2O

zadanie 2.

podaj wzory półstrukturalne następujących związków:

a).1 chloro 2,2 dimetylopentan;


Cl-CH2-C(CH3)2-CH2-CH3

b).1,1,1,3 tetrabromopropan;


Br3-C-CH2-CH2Br

c).3 etylo 1,2 dimetylo-cykloheksan;

CH3

CH/ \

CH2 CH-CH3

│ │

CH2 CH-C2H5\ /

CH2


zadanie 3.

napisz reakcje powstawania teflonu wiedząc że monomerem tego tworzywa jest 1,1,2,2 tetrafluoroeten.

nF2-C=C-F2 → [-C-C-]n

│ │


F2 F2
Uwaga: nawias kwadratowy powinien obejmować również atomy fluoru

zadanie 4.

wyjaśnij dlaczego butan i oktan są homologami metanu i zapisz ich reakcje całkowitego spalania...

szereg homologiczny alkanów charakteryzuje się tym, że każdy następny alkan jest większy od poprzedniego o grupę metylenową [–CH2-] i tak:


CH4 metan

C2H6 etan

C3H8 propan

C4H10 butan

C5H12 pentan

C6H14 heksan

C7H16 heptanC8H18 oktan
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O
2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

zadanie 5.

zapisz wzory i nazwy wszystkich możliwych izomerów zawierających:

5 atomów C;


8 atomów H;

2 atomy O.


CH3-CH2-CH=CH-COOH kwas pent-2-enowy

CH3-C=CH-COOH kwas 2 metylo but-2enowy

CH3


CH2=C-COOH kwas 2 etyloprop-2enowy

C2H5


zadanie 6.

podaj wzór,nazwe i stan skupienia:

a).trzeciego alkanu;
C3H8 propan, gaz

b).alkanu o 18 atomach wodoru;


C8H18 oktan, ciecz

c).węglowodoru o 6 atomach wodoru i 4 atomach węgla;


C4H6 butyn, gaz

d).siódmego alkanu;


C7H16 heptan, ciecz

e).piatego alkinu;


C5H8 pentyn, ciecz

e).metylobenzenu.


C6H5CH3 ciecz


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna