Nauczycielka przyrody wPobieranie 17.6 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.6 Kb.
Opracowała: mgr Anita Bryłka

Nauczycielka przyrody w


Szkole Podstawowej nr 4

w Koninie

Scenariusz lekcji wychowawczej

w klasach IV- VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie


SPOSÓB NA AGRESJĘ
Cele ogólne:

 • uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy

 • stopniowe eliminowanie aktów przemocy fizycznej i psychicznej, takich jak:

znęcanie się nad młodszymi

wandalizm

bójki jako sposób rozwiązywania konfliktów

akty zemsty

szantaż

zastraszaniewymuszanie

wykluczenie z grupy

wulgarny język


 • zwiększenie dobrego samopoczucia uczniów

 • zapoznanie z pojęciem konflikt

 • zapoznanie z pojęciem „zachowanie asertywne”

 • zapoznanie z pojęciem agresjaCele szczegółowe:

Po zajęciach uczeń : • rozumie, że reakcje agresywne są negatywne i naganne

 • rozumie na czym polega asertywne wyrażanie złości

 • potrafi zdefiniować pojęcia: ofiara, agresor, działanie asertywne

 • potrafi rozpoznawać negatywne emocje: gniew, złość, przemoc

 • potrafi nawiązywać i podtrzymywać dobre kontakty z innymi

 • rozumie pojecie konflikt

 • potrafi rozwiązywać konfliktyFormy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody pracy: pogadanka, instruktaż, drama, dyskusja, burza mózgów

Środki dydaktyczne:

 • kartki ze scenariuszami scenek

 • papier, mazaki, kredki

Struktura lekcji

Część zajęć

Czynności uczniów


Czynności

nauczycielaŚrodki dydaktyczne

wstępna

- tworzą grupy przygotowują się do scenek zapoznają się z treścią scenek

-przygotowują papiery i przybory do rysowania-sprawy-organizacyjno-porządkowe

-rozdanie grupom kartek ze scenkami, omówienie znaczenia pojęć: ofiara, agresor, agresja-kartki ze scenariuszami scenek

-kartki z opisanymi sytuacjami w jakich mogą znaleźć się uczniowie na terenie szkoły i poza niągłówna

Uczniowie w grupach przygotowują scenki-czytają scenariusze, rozdzielają role, zapisują na kartkach teksty dialogów

Uczniowie prezentują sytuacje zawarte w scenkach

Ukazują negatywne strony zachowań

Uczniowie dyskutują na temat przedstawionych na kartkach sytuacji

Wyjaśnia pojecie asertywnego zachowania, podkreśla znaczenie asertywnego zachowania

Zadaje pytania uczniom:

Jakie negatywne emocje towarzyszyły


Te same co poprzednio oraz papiery, pisaki, kredki

główna

Uczniowie w grupach przedstawiają na arkuszach papieru jak rozumieją pojęcia: agresja, przemoc, wyrażają swoje uczucia takie jak gniew, złość, przemoc

Wam w trakcie prezentacji scenek?

Jak należy zapobiegać agresji?

Jak jej przeciwdziałać?

Jak należy postępować, aby nie szkodzić sobie i innym
końcowa

-uczniowie wskazują negatywne emocje: gniew, złość, przemoc

-ukazują negatywne strony zachowań zawarte w scenkach-wyjaśniają pojęcie konflikt

Ocenia prace grup
Spostrzeżenia i uwagi nauczyciela prowadzącego zajęcia
Scenariusz dotyczy co najmniej trzech jednostek lekcyjnych. Na pierwszej lekcji zapoznajemy uczniów z pojęciami: agresja, ofiara, agresor, działanie asertywne. Przeprowadzamy to w grupach metodą burzy mózgów na arkuszach papieru. Liderzy grup przedstawiają wyniki. Na kolejnych dwóch lekcjach uczniowie zapoznają się z rożnymi sytuacjami i wyrażają swoje uczucia dotyczące sytuacji oraz przedstawiają zaproponowane scenki i dyskutują o nich. Przedstawiają sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach bez użycia siły.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna