Nauka administracjiPobieranie 50.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar50.6 Kb.


Zakład Nauki Administracji WPiA

mgr Jowanka K. Jakubek

czwartek 8.00 - 9.30, Lipowa 4, s. 3.8

piątek 8.00 – 9.30, Stary BUW, s. 215

mgr Dawid Sześciło

poniedziałek 8.00 – 9.30, Nowy Świat 69, s. 178NAUKA ADMINISTRACJI

Konspekt ćwiczeń

rok akademicki: 2010/20111. Biurokracja i współczesne teorie administracji publicznej

 • historyczny rozwój administracji

 • różne twarze biurokracji

 • nowożytne koncepcje administracji

Dyskusja:

 • czym jest współczesna administracja?

 • jakie są jej największe problemy i wyzwania?

Literatura obowiązkowa:

 • Izdebski Hubert, Kulesza Michał (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa, r. I.

 • Oliwniak Sławomir (2009), Biurokracja i biurokratyzm w administracji publicznej [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

 • Oliwniak Sławomir (2009), Nowożytne podejście do administracji publicznej [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

 • Supernat Jerzy (2009), Współczesne teorie administracji publicznej, [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, pod redakcją Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały, LexisNexis, Warszawa, s. 21-38.

 • Suwaj Patrycja Joanna (2009), Pojęcie administracji publicznej, [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

 • Mazur, Stanisław (2008), Historia administracji publicznej, [w:] Hausner, Jerzy (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Guy Peters B. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa, r. 1.

 • M. Kulesza (2005), Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/rzecznik/posiedzenia_seminaryjne/sem_2005_04_20/px_ref_kulesza.pdf

2. I fala reform zarządzania publicznego – New Public Management

 • w punkcie wyjścia – geneza współczesnej administracji publicznej (biurokracja Weberowska)

 • krytyka biurokracji

 • założenia nowego zarządzania publicznego

 • reformy oparte na NPM – profesjonalizacja zarządzania w sektorze publicznych (menedżeryzm), urynkowienie wykonywania zadań publicznych

Dyskusja:

 • czym różni się sektor publiczny i prywatny?

 • jak szeroko wykorzystywać instrumenty stosowane w sektorze prywatnym w zarządzaniu publicznym?

Literatura obowiązkowa:

 • Supernat, Jerzy (2004), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html.

 • Hood, Christopher (1991), A Public Management for All Seasons?, Public Administration, Tom 69, Nr 1.

Literatura dodatkowa:

 • Zalewski, Alojzy [red.] (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa.

 • Swora, Mariusz (2006), Wdrażanie zasad New Public Management w samorządzie terytorialnym – pomiędzy teorią a praktyką, [w:] Biurokracja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006 r., Rzeszów.

 • Mazur, Stanisław (2008), Historia administracji publicznej, [w:] Hausner, Jerzy (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Osborne, David; Gaebler, Ted (2005), Rządzić inaczej (przeł. Andrzej Jankowski), Poznań.

3. I fala reform zarządzania publicznego – c.d. Urynkowienie wykonywania zadań publicznych

 • między prywatyzacją zadań publicznych a prywatyzacją wykonywania zadań publicznych;

 • zlecanie wykonywania zadań publicznych (outsourcing zadań publicznych) – teoria i polska praktyka

 • partnerstwo publiczno-prywatne – teoria i polska praktyka

 • vouchery na usługi publiczne

Dyskusja:

 • wady i zalety prywatyzacji wykonywania zadań publicznych;

 • granice prywatyzacji wykonywania zadań publicznych;

 • sytuacja obywatela wobec prywatyzacji wykonywania zadań publicznych.

Literatura obowiązkowa:

 • OECD (2005), Modernising Government. The way forward.

Literatura dodatkowa:

 • OECD (2008), Public-Private Partnerships. In pursuit of risk sharing and value for money.

 • Kulesza, Michał; Bitner, Michał; Kozłowska, Agata (2006), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa.

 • Yescombe, Edward (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne (przeł. Michał Płonka), Kraków.

 • IMF (2004), Public-Private Partnerships, Washington DC.

 • Bruttel, Oliver (2005), Delivering active labour market policy through vouchers: experiences with training vouchers in Germany, International Review of Administrative Sciences, Tom. 71, Nr 3.

Ustawy:

 • Ustawa o gospodarce komunalnej (1996)

 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (2008)

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2005)

 • Prawo zamówień publicznych (2004)

4. II fala reform zarządzania publicznego – zarządzanie partycypacyjne

 • wady mechanizmu rynkowego i ograniczenia jego stosowania w sektorze prywatnym

 • krytyka NPM

 • zarządzanie partycypacyjne – założenia

 • zarządzanie partycypacyjne w praktyce: współzarządzanie, udział partnerów społecznych w tworzeniu polityk publicznych, współprodukcja usług publicznych

Dyskusja:

 • między NPM a zarządzaniem partycypacyjnym – różnice i punkty wspólne

 • jak angażować obywateli w procesy zarządzania publicznego?

Literatura obowiązkowa:

 • Drechsler, Wolfgang, (2005), The Rise and Demise of the New Public Management, http://www.paecon.net/PAEReview/issue33/Drechsler33.htm.

 • Osborne, Stephen P. (2006), The New Public Governance?, Public Management Review, Tom 8, Nr 3.

Literatura dodatkowa:

 • Stoker, Gerry (2008), Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji, Zarządzanie Publiczne, Nr 4.

 • Peters, B. Guy; Pierre, John (1998), Governance without government? Rethinking public administration, Journal of Public Administration Research & Theory, Tom 8, Nr 2.

 • Olejniczak, Karol (2009), Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy. Zarządzanie Publiczne, Nr 1.

5. II fala reform zarządzania publicznego – c.d. Obywatele współzarządzają: udział obywateli i ich organizacji w wykonywaniu zadań administracji publicznej

 • udział podmiotów prywatnych (organizacje pozarządowe, biznes) w tworzeniu polityk publicznych

 • lobbing, rzecznictwo, konsultacje – instrumenty wpływania na treść polityk publicznych

 • udział partnerów zewnętrznych w wykonywaniu zadań publicznych – zlecanie wykonywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym instytucjom non-profit

 • partnerstwo publiczno-społeczne

Dyskusja:

Literatura obowiązkowa:

 • Makowski, Grzegorz; Zbieranek, Jarosław (2007), Lobbing w Polsce – żywy problem, martwe prawo, Instytut Spraw Publicznych.

 • Rosenbaum, Allan (2006), Cooperative service delivery: the dynamics of public sector-private sector-civil society collaboration, International Review of Administrative Sciences, Tom 72, Nr 1.

Literatura dodatkowa:

 • UN DESA (2005), Towards Participatory and Transparent Governance: Reinventing Government.

 • Pestoff, Victor (2007), Demokratyczne rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych, Zarządzanie publiczne, Nr 2.

 • Długosz, Dagmir; Wygnański, Jakub (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa.

 • Suwaj, Patrycja J. (2010), Udział społeczeństwa w decydowaniu publicznym – oblicza partycypacji społecznej w polityce publicznej w zakresie inwestycji drogowych, Samorząd Terytorialny, nr 1-2.

 • Partnerstwo publiczno-społeczne, www.partnerstwo.info.pl.

Ustawy:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2005)

 • Ustawa o pomocy społecznej (2003)

 • Ustawa o samorządzie województwa (1998)

 • Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (2005)

6. Aktorzy w zarządzaniu publicznym (urzędnicy-politycy-eksperci)

 • zadania polityków i urzędników w administracji

 • rosnąca rola ekspertów w administracji

 • grupy interesu, związki zawodowe, NGOs, lobbyści – ich miejsce w administracji

Dyskusja:

 • gdzie powinna przebiegać linia podziału między polityką a administracją?

 • czy wobec postępującej specjalizacji administracja jest skazana na uzależnienie od ekspertów? Jak zapewnić ich niezależność?

Literatura obowiązkowa:

 • Suwaj Patrycja Joanna (2009), Polityzacja życia publicznego [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

 • Izdebski Hubert (2008), Administracja w systemie politycznym [w:] Hausner, Jerzy (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

 • Rydlewski Grzegorz (2006), Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa (fragmenty).

 • Jakubek Jowanka K. (2008), Politycy i urzędnicy w koordynowaniu krajowej polityki europejskiej [w:] "Kontrola Państwowa" Nr 6 (323).

 • Bach-Golecka Dobrochna (red.), (2007), Gabinety polityczne – narzędzie skutecznego rządzenia, Kraków–Nowy Sącz.

 • Guy Peters B. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa, r. VI.

 • Długosz Dagmir (2008), Władza wykonawcza a grupy interesów. Podstawowe kwestie teoretyczne i praktyka polskiej administracji [w:] Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa.

7. Służba cywilna czy swobodne kontraktowanie urzędników – spór o kadry w administracji

 • służba cywilna w Polsce – historia i teraźniejszość

 • wady i zalety służby cywilnej

 • nowe zarządzanie publiczne – zmiana podejścia do problemu kadr w administracji

 • instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej administracji

Dyskusja:

 • czy możliwa jest apolityczna, bezstronna i profesjonalna służba cywilna?

 • czy tworzyć odrębny korpus służby cywilnej?

 • czy postawić na rozwiązania sprawdzone w biznesie – krótkoterminowe kontrakty, wynagrodzenie zależne od wyników

Literatura:

 • Czaputowicz, Jacek (2005), Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, Służba Cywilna, Nr 10.

 • Kettl, Donald (1998), Reinventing Government. A Fifth-Year Report Card, Brookings Institution’s Center for Public Management.

 • Osborne, David; Gaebler, Ted (2005), Rządzić inaczej (przeł. Andrzej Jankowski), Poznań.

 • Burnetko, Krzyszof, Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne. http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw-korupcji/publikacje/sluzba_cywilna.pdf.

Ustawy:

 • Ustawa o służbie cywilnej (2008)

8. Etyka służby publicznej. Patologie w administracji.

 • standardy etyczne w administracji

 • etos pracowniczy w administracji

 • zagrożenia korupcyjne a zachowania etyczne

 • inne patologie w administracji

Dyskusja:

 • jakimi zasadami powinna kierować się administracja? Czy można je określić w aktach prawnych?

 • czy można wyeliminować patologie w administracji? W jaki sposób?

Literatura obowiązkowa:

 • Izdebski Hubert, Kulesza Michał (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa, r. IX.

 • Rieger Hans Joachim (2009), Korupcja w administracji publicznej i inne patologie w administracji [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

 • Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan (2004), Adminstracja publiczna, Kolonia Limited, r. VII.4-7.

 • Kudrycka Barbara, Perzanowska Małgorzata (2009), Etyka w administracji publicznej [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

 • Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz (2010), Etyka w administracji publicznej, Warszawa.

 • Czaputowicz Jacek (2008), Standardy etyczne w administracji publicznej [w:] Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa.

 • Filek Janina (red.), (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, Kraków http://www.msap.ae.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf

 • Suwaj Patrycja Joanna, Kijowski Dariusz R. (red.), (2009), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009

 • Konopka Dorota (2009), Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej [w:] Kudrycka Bardara, Guy Peters B., Suwaj Patrycja Joanna (red.), Nauka administracji, Warszawa.

 • Płoskonka Józef (2008), Korupcja. Zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji [w:] Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa.

9. Administracja państwa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

 • zmiany w administracji spowodowane członkostwem w UE

 • europeizacja administracji publicznej (top-down i bottom-up)

 • obowiązki implementacyjne a możliwości oddziaływania na system europejski przez administrację krajową

Dyskusja:

 • czy państwa członkowskie są na drodze do utworzenia jednolitej administracji?

 • jakie możliwości wpływania na decyzje UE ma administracja państwa członkowskiego?

 • co można zrobić aby administracja krajowa działała w UE bardziej efektywnie?

Literatura obowiązkowa:

 • Rydlewski Grzegorz (2008), Problemy europeizacji administracji publicznej [w:] Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa.

 • Nowak-Far Artur (2008), Stosowanie acquis de l’Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

 • Miecznikowska Justyna (2009), Unia Europejska a problem koordynacji polityk unijnych – europeizacja administracji publicznej państw członkowskich [w:] Mieńkowska-Norkiene Renata (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa.

 • Jakubek Jowanka K. (2009), Uwarunkowania prawno-ustrojowe koordynacji polityk unijnych w Polsce [w:] Mieńkowska-Norkiene Renata (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa.

 • Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE – skuteczniejsza polityka europejska, raport nr 6 Instytutu Kościuszki, październik 2007, http://ik.subseo.pl/cms/wp-content/uploads/2010/05/Usprawnienie-polityki-europejskiej.pdf

 • Szczerski Krzysztof (2008), Dynamika systemu europejskiego, Kraków.

 • Bossaert Danielle, Demmke Christoph (2003), Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź, r. VI.

 • Rydlewski Grzegorz (2007), Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa.

 • Kassim Hussein (2003), Meeting the Demands of EU Membership. The Europeanization of National Administrative Systems, [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli: The Politics of Europeanisation, Oxford.

10. Reformowanie administracji publicznej (teoria i praktyka)

 • przyczyny reformowania administracji

 • rodzaje i poziomy reform

 • zarządzanie zmianą w administracji

 • strategia przeprowadzania reform i ich ewaluacja

Dyskusja:

 • po co reformować administrację?

 • jak i kiedy reformować administrację skutecznie?

Literatura obowiązkowa

 • Izdebski Hubert, Kulesza Michał (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa, r. XI.

 • Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan (2004), Adminstracja publiczna, Kolonia Limited, r. IV.6.

Literatura dodatkowa:

 • Kulesza Michał (2008) Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty“ 1990-2007, Warszawa.

 • Jakubek Jowanka K. (2009), Reforma administracji publicznej 1998 r. - z perspektywy minionej dekady [w:] Społeczeństwo i Polityka.

 • Emilewicz Jadwiga, Wołek Artur (2000), Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów, Warszawa.

 • Leoński Zbigniew (2010), Nauka administracji, Warszawa, r. VIII.

11. Zarządzanie rozwojem jako nowa sfera działania administracji

 • rozwój jako cel działania administracji na poziomie ogólnopaństwowym/regionalnym/lokalnym

 • instrumenty programowania rozwoju – strategie i plany

 • koordynacja polityk rozwoju

 • polityka rozwoju w kontekście europejskim

Dyskusja:

 • jak przetwarzać strategie i plany na konkretne działania administracji?

 • ocena skuteczności realizacji strategii i planów – jak i kto powinien ją przeprowadzać?

Literatura obowiązkowa:

 • KPRM (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa (rozdział pt. Sprawne państwo).

Literatura dodatkowa:

 • Ślusarz, Grzegorz (2006), Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania, Problemy Zarządzania, nr 3.

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Ustawy:

 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006)

12. Zarządzanie aglomeracją miejską

 • problemy wielkich miast

 • specyfika zarządzania dużą aglomeracją

 • podejście ustrojowe i funkcjonalne do zarządzania metropolią

Dyskusja:

 • czy w Polsce jest potrzebna ustawa metropolitalna?

 • jakie rozwiązania mają szansę sprawdzić się w praktyce?

Literatura obowiązkowa:

 • Izdebski Hubert, Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, „Samorząd terytorialny” Nr 6/2010

 • Kulesza Michał, Kilka uwag o zarządzaniu aglomeracją miejską. Wyzwania instytucjonalne i prawne, „Samorząd terytorialny” Nr 6/2010

Literatura dodatkowa:

 • Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bogdan, Dlaczego potrzebna jest metropolia warszawska? „Samorząd terytorialny” Nr 6/2010 .

 • Izdebski Hubert (2008), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa, r. XVI.

 • Niziołek Magdalena (2008), Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Warszawa.

 • Kaczmarek Tomasz, Mikuła Łukasz (2007), Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Poznań.

 • Parysek Jerzy J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, http://www.rr.amu.edu.pl/files/RR_05__04.pdf

 • Parysek Jerzy J., (2008), Aglomeracje miejskie. Struktury i funkcjonowanie, Bydgoszcz.

Ustawy:

 • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy (2002)

 • Ustawa metropolitalna (projekt)

13. Marketing administracji publicznej

 • instrumenty promocji administracji publicznej

 • polityka lokalna

 • marketing miejsca - strategia marki na podstawie miasta

 • marketing + PR wyborczy – kampania wyborcza do samorządu

Dyskusja:

 • czy w administracji istnieje marketing, czy tylko PR?

 • czy administracja potrzebuje „PR-owych sztuczek“?

 • jaka jest rola polityki lokalnej?

 • co jest istotne w kampanii wyborczej do organów samorządu?

Literatura obowiązkowa:

 • Szromnik Andrzej (2008), Marketing terytorialny miast i region na rynku, Warszawa, r. 1.

Literatura dodatkowa:

 • Stanowicka-Traczyk Agnieszka (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Bydgoszcz-Olsztyn.

 • Flis Jarosław (2007), Samorządowe Public Relations, Kraków.

 • Mazur Zbigniew, Zieziula Jolanta (1999) Marketing w administracji publicznej, Nowy Sącz, r. 9.

 • Snarska Małgorzata (2009), Public Relations instytucji publicznych na przykładzie niemieckich miast, Toruń.

 • Giuliani Rudolph W. (2003) Przywództwo, Warszawa.

14. E-administracja: nowe możliwości i nowe zagrożenia

 • e-administracja – definicja, instrumenty, formy wdrażania

 • e-administracja a e-demokracja

 • rozwój e-administracji w Polsce – możliwości i bariery (prawne, techniczne, finansowe, społeczne)

 • e-administracja – zagrożenia dla obywatela

Dyskusja:

Literatura obowiązkowa:

 • Komisja Europejska (2003), The role of eGovernment for Europe’s future.

Literatura dodatkowa:

 • Komisja Europejska (2006), i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All.

 • Butkiewicz, Marcin (2006), Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne. Warszawa.

 • OECD (2003), OECD e-Government Studies: The e-Government Imperative.

 • UN DESA (2003), World Public Sector Report: E-government at the Crossroads.

Ustawy:

 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (2005)

Forma zajęć:

 • każde zajęcia to jeden odrębny temat

 • dyskusja oparta na przygotowanej lekturze (max. 35 stron lektury obowiązkowej, dodatkowe pozycje dla chętnych)

 • podane wcześniej problemy do przemyślenia

Warunki zaliczenia:

 • obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

 • aktywność na zajęciach (nieprzygotowanie do zajęć = konieczność zaliczenia materiału na dyżurze)

 • ocena bdb i db jest premiowana na egzaminie (odpowiednio 2 i 1 pkt dodatkowo)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna