Nazwa inwestycjiPobieranie 1.26 Mb.
Strona1/8
Data09.05.2016
Rozmiar1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

PLAN GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU TARNOWSKICH NA DZIKOWIE W TARNOBRZEGUEWA SZULC - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

87-800 Włocławek ul. Wspólna 3 tel. 0-54 234-17-92 Regon 910155008; NIP 888-002-29-71

NAZWA INWESTYCJI:
PLAN GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU TARNOWSKICH NA DZIKOWIE W TARNOBRZEGU

BRANŻA:
ZIELEŃ


ADRES INWESTYCJI:

39-400 TARNBRZEG

Dz. Nr: 618/1, 618/2, 616/3, 613, 621, 625, 624 OBĘB 12 Tarnobrzeg

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA TARNOBRZEG

ul. Kościuszki 32

39-400 TARNOBRZEG

PROJEKTANT:mgr inż. Ewa Szulc

architekt krajobrazu

upr. Konserwatora Zabytków nr 1/95

DATA


OPRACOWANIA:
19 GRUDNIA 2011 r.


SPIS TREŚCI

PLAN GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU TARNOWSKICH NA DZIKOWIE W TARNOBRZEGU 1

1. DANE OGÓLNE 3

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3

1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 3

1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES TERYTORIALNY 3

1.4. ZAKRES MERYTORYCZNY 4

2. PLAN GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM 4

2.1. WERYFIKACJA INWENTARYZACJI SZATY ROŚLINNEJ 4

2.2. OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW 5

2.3. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM 5

2.4. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PARKOWYM 7

2.5. HARMONOGRAM PRAC PIELĘGNACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA W OKRESIE 5 LAT 103. HARMOGOGRAM PRAC W OKRESIE PIERWSZYCH TRZECH LAT – WYKAZY TABELARYCZNE 13

1.1.GOSPODARKA DRZEWOSTANEM PARKOWYM W II ROKU 13
1.DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA


 • umowa z dnia 26.10.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg oraz Pracownią Architektury Krajobrazu we Włocławku ul. Wspólna 3;

 • inwentaryzacja drzewostanu parkowego udostępniona przez Gminę Tarnobrzeg – rysunek w skali 1:1000 oraz wykaz inwentaryzacyjny – opracowanie p. Katarzyny Liwak sporządzone w 2008 r. jako część „Projektu rewaloryzacji parku przypałacowego Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu”;

 • rysunek „Analiza kompozycyjna” w skali 1:1000 - opracowanie p. Katarzyny Liwak sporządzone w 2008 r. jako część „Projektu rewaloryzacji parku przypałacowego Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu”;

 • Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegaturę w Tarnobrzegu pismem UOZ.T.1.5180.29.2011 z dnia 11.07.2011 r.;

 • wykaz pomników przyrody ustanowionych w obrębie Parku Tarnowskich w Tarnobrzegu, wraz z kopią zdjęcia lotniczego, na którym zobrazowano lokalizację poszczególnych pomników przyrody na terenie parku, dostarczone przez Gminę Tarnobrzeg;

 • informacje dotyczące parku, udostępnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegaturę w Tarnobrzegu w październiku 2011 r.;

 • ogląd parku i ustalenie obszaru opracowania pomiędzy przedstawicielem Zamawiającego p. Konradem Niedźwiedziem oraz Wykonawcą p. Ewą Szulc w dniu 24 października 2011 r.;

 • weryfikacja terenowa inwentaryzacji szaty roślinnej sporządzonej w 2008 r. – opracowanie własne wykonane w październiku 2011 r.

1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA


Opracowanie składa się z:

 • części opisowej

 • wykazów tabelarycznych

 • części rysunkowej

 • kosztorysu inwestorskiego

1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES TERYTORIALNY


Celem planu gospodarki istniejącym drzewostanem na terenie zabytkowego parku Tarnowskich na Dzikowie w Tarnobrzegu, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego dnia 17.09.1948 r. (jako zespół pałacowy pod numerem A-908 z dnia 29.04.1975 r. z następnie dnia 04.06.1094 r. pod numerem 209/A) jest:

 • określenie szczegółowych zaleceń pielęgnacyjno-sanitarnych poprawiających kondycję zdrowotną i warunki dalszego prawidłowego rozwoju starodrzewu parkowego (ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody),

 • wskazanie zakresu niezbędnej wycinki drzew oraz selekcji podrostu samosiewu drzew i krzewów, przede wszystkim zacierających historyczny układ kompozycyjny parku,

Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren parku w granicach działek geodezyjnych o numerach: 618/1, 618/2, 616/3, 613, 621, 625, 624 OBĘB 12 Tarnobrzeg.

1.4. ZAKRES MERYTORYCZNY

Zakres merytoryczny opracowania został określony przez Zamawiającego i obejmuje: • tabelaryczny opis drzewostanu – dla poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów uwzględniający: numer inwentaryzacyjny, rodzaj, gatunek, odmianę, nazwę polską i łacińską, średnicę pnia na wysokości 130 cm lub powierzchnię krzewów, zasięg korony, wysokość, szacunkowy wiek, stan zachowania, szczegółowe zalecenia pielęgnacyjno-sanitarne;

 • harmonogram prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania w okresie 5 lat;

 • plan wycinki drzew wynikający ze względów historyczno-kompozycyjnych;

 • plan wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu;

 • kosztorys inwestorski prac z podziałem na prace przy poszczególnych jednostkach inwentaryzacyjnych.

Ponieważ podstawą opracowania określoną przez Zamawiającego jest inwentaryzacja szaty roślinnej sporządzona w 2008 r., konieczna była jej weryfikacja. Weryfikację inwentaryzacji przedstawiono w wykazie tabelarycznym (dodatkowe kolumny w tabeli) oraz na rysunku mapowym.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna