Nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowaPobieranie 34.98 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.98 Kb.


nazwa kierunku

komunikacja promocyjna i kryzysowa
poziom kształcenia

pierwszyprofil kształcenia

praktycznyforma prowadzenia studiów

stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Analiza tekstu perswazyjnego Kod modułu: 02-KP-PRRZ-S1-ATP

1. Liczba punktów ECTS: 3

2. Zakładane efekty kształcenia modułu

kod efektu
kształcenia
modułu

opis efektu kształcenia

kod efektu
kształcenia
kierunku

stopień realizacji
(skala 1-5)

PRZ.ATP_1

Posiada praktyczną wiedzę jak zastosować język i wiedzę o literaturze w działaniach promocyjnych

Kpik_W02

3

PRZ.ATP_2

Zna podstawową terminologię w zakresie języka i wiedzy o literaturze

Kpik_W04

2

PRZ.ATP_3

Ma podstawową wiedzę w zakresie retoryki i umiejętności perswazji

Kpik_W17

2

PRZ.ATP_4

Posiada umiejętność analizowania oraz konstruowania właściwego tekstu promocyjnego ustnego i pisemnego

Kpik_U19

53. Opis modułu

Opis
Wymagania wstępne modułu

Podstawowe wiadomości z teorii literatury4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu

Kod

nazwa (typ) sposobu weryfikacji

opis szczegółowy

efekt(-y) kształcenia modułu

PRZ.ATP_w_1

Praca domowa

Przynajmniej dwie prace zrealizowane przez studenta samodzielnie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;


PRZ.ATP_1/ PRZ.ATP_2/ PRZ.ATP_3/ PRZ.ATP_4

PRZ.ATP_w_2

Sprawdzian cząstkowy

Przynajmniej jeden sprawdzian (w formie pytania bezpośredniego lub testu) weryfikujący stopień przyswojonej wiedzy z większej części materiału dydaktycznego

PRZ.ATP_1/ PRZ.ATP_2/ PRZ.ATP_3/ PRZ.ATP_4

PRZ.ATP_w_3

Sprawdzian końcowy

Praca analityczna lub test sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności praktyczne z całości materiału dydaktycznego;

PRZ.ATP_1/ PRZ.ATP_2/ PRZ.ATP_3/ PRZ.ATP_45.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej)
forma prowadzenia zajęć

praca własna studenta

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

nazwa

opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych)

liczba
godzin

opis

liczba
godzin

PRZ.ATP_fs_1

laboratoria

metoda podająca (pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia, prezentacje multimedialne), metoda problemowa (metoda aktywizująca lub gra sytuacyjna i dydaktyczna), metoda zadaniowa oraz analiza materiału źródłowego

30

Samodzielna realizacja wskazanych partii materiału, analiza wybranych przez wykładowcę przykładów, powtórka i ugruntowanie materiału przedstawionego na zajęciach.
Praca pisemna lub prezentacja

3

suma godzin:

30

suma godzin:
suma punktów:

3

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna