Nazwa przedmiotu: P03Pobieranie 9.47 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.47 Kb.

Nazwa przedmiotu:

P03 – Chemia ogólna i nieorganiczna I

Struktura nauczania:

Semestr 1, wykłady 45h, ćwiczenia 30h

Punkty kredytowe, AGH:

8

Punkty kredytowe, ECTS:

8

Oceny, AGH:

2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Technologia chemiczna

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotuProgram:

Wykład (45 godzin):

Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków. Funkcja falowa, liczby kwantowe, budowa atomu a jego położenie w układzie okresowym: konfiguracja elektronowa pierwiastków bloków s, p, d. Budowa cząsteczki i wiązanie chemiczne, rodzaje wiązań chemicznych, orbitale molekularne, cząsteczki homo - i heterojądrowe. Cząsteczki wieloatomowe. Stany skupienia materii. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Siły międzycząsteczkowe. Ciało stałe: struktura, komórka elementarna, typy sieci krystalicznych. Stan ciekły. Plazma. Reakcje chemiczne i  elementy kinetyki chemicznej. Równowaga chemiczna, rząd reakcji, szybkość reakcji, stała równowagi. Reakcje w układach heterogenicznych, reakcje katalityczne (homo  – i  heterokataliza). Elementy termodynamiki chemicznej i równowagi fazowe. Reguła faz, roztwory gazu w cieczach, roztwory ciał stałych w cieczach. Równowagi kwasowo - zasadowe. Woda jako rozpuszczalnik – solwatacja, iloczyn jonowy wody, pH. Teorie dysocjacji kwasów i  zasad, moc kwasów i zasad. Reakcje jonowe, Hydroliza. Amfoteryczność. Iloczyn rozpuszczalności. Elementy elektrochemii i korozji. Utlenianie i redukcja jako proces wymiany elektronów. Ogniwa elektrochemiczne, elektrody metaliczne i gazowe. Potencjały normalne i  szereg napięciowy metali. Elektroliza – ilościowe ujęcie procesu, przykłady praktycznych zastosowań. Korozja chemiczna i elektrochemiczna, pasywacja metali. Zjawiska powierzchniowe i układy dyspersyjne, energia powierzchniowa, charakterystyka układów dyspersyjnych. Koloidy.


Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):

Nazewnictwo systematyczne i tradycyjne z podkreśleniem soli obojętnych (zwykłych).Stechiometria z wydajnością procesów, podstawowe prawa, nazewnictwo wodoro  i  wodorotlenosoli. Stechiometria mieszanin, równania red-oks o zapisie cząsteczkowym i o zapisie jonowym, reakcje dysproporcjonowania. Wyprowadzanie wzorów elementarnych i  rzeczywistych. Równowaga, stężenie wyjściowe i równowagowe, stała równowagi i  przesunięcie stanu równowagi. Stężenia roztworów: molowe, procentowe, ułamek molowy. Wzajemne przeliczanie stężeń. Prawa gazowe. Zapis orbitalowy pierwiastków w stanie podstawowym i tworzenie z nich jonów. Moc kwasów tlenowych i beztlenowych oraz ich wzory strukturalne. Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji, współczynnik izotoniczny dla elektrolitów; tkrzep., twrz., , p.


Bibliografia:

  1. Lech Pajdowski: „Chemia ogólna”, PWN, Warszawa 1997

  2. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa 1997
Sposób zaliczenia przedmiotu:

Egzamin


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna