Nazwa zawodu: Agent reklamowy Opis zawoduPobieranie 39.32 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar39.32 Kb.
Nazwa zawodu:

Agent reklamowy

Opis zawodu:

Agent reklamowy może pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, studiach graficznych, instytucjach kultury, mediach i innych. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się szeroko pojętą reklamą. Jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie danego produktu lub usługi w jak najbardziej atrakcyjnej dla klienta formie. Charakter pracy wymaga kontaktowania

się z różnymi instytucjami i współpracy z wieloma kontrahentami. Agent reklamowy może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe w zakresie analizy rynku reklamy i pozyskania klienta, kompleksowej obsługi klienta i zawierania umów, planowania i usprawniania pracy własnej oraz podległego personelu, pośredniczenia w zleceniach i organizowania kampanii reklamowej, modernizacji usług reklamowych, kreowania wizerunku własnego przedsiębiorstwa, a także monitorowania i kontrolowania wykonanych produktów oraz usług reklamowych. W małych agencjach bardzo często właściciele firm pełnią równocześnie rolę agenta reklamowego, obejmując wtedy zwiększony zakres zadań zawodowych. Oferta agencji reklamowych jest bardzo różnorodna, uzależniona od rodzaju oraz zakresu usług reklamowych, jakimi dana firma się zajmuje. Niektóre firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe. Wymaga to przyporządkowania

wielu osób do różnych funkcji i zadań na stanowiskach o węższym zakresie obowiązków lub na bardziej wyspecjalizowanych stanowiskach pracy. W takich firmach agent reklamowy jest np. specjalistą do spraw reklamy, pracownikiem działu obsługi klienta czy pracownikiem biura reklamy. Za całość kampanii reklamowej i koordynację prac podległych pracowników odpowiada

Account Executive – kierownik zlecenia oraz Account Director – w mniejszych 1 Stan prawny na dzień 30 września 2006 r. w firmach pełniący również funkcję szefa, odpowiedzialnego jednocześnie za duże kontrakty reklamowe. Często pracodawcy określają nowe nazwy stanowisk pracy na własny użytek, dla specjalnych zadań czy okoliczności, do jakich są przypisane. Mogą to być, rzadziej występujące osobno, wyodrębnione stanowiska, np. media buyer, media planner dla pracowników działu mediów czy senior key account manager – starszy menedżer ds. kluczowych klientów, które trudno dokładnie (adekwatnie) przetłumaczyć, bo są używane tylko w angielskim brzmieniu. Zdarzają się również łączenia nazw stanowisk pracy dla kilku funkcji, np. menedżer działu reklamy i marketingu, specjalista do spraw sprzedaży i reklamy, specjalista public relations i reklamy. Obecnie wiele przedsiębiorstw nie tylko korzysta z usług agencji reklamowych, ale również zatrudnia własnych pracowników ds. reklamy. Pracują wtedy na stanowisku np. organizatora działań promocyjnych, doradcy reklamowego, specjalisty do spraw marketingu. Pomimo iż agent reklamowy i specjalista do spraw marketingu są osobnymi zawodami, to jednak promocja i reklama produktu (jeden z podstawowych elementów marketingu) powodują, że te dwa zawody bardzo się ze sobą łączą.

W szkolnictwie zawodowym odpowiednikiem zawodu agenta reklamowego jest zawód technika organizacji reklamy. W agencjach reklamowych taka nazwa zawodu lub stanowiska pracy jest kojarzona z pracownikami technicznymi, zatrudnionymi bezpośrednio przy powstawaniu różnego typu reklam. Są to najczęściej pracownicy działu produkcyjnego lub osoby na stanowiskach grafików komputerowych, zatrudniani jako pracownicy działu kreacji. Agent reklamowy w czasie wykonywania pracy współpracuje z klientami, specjalistami różnych dziedzin artystycznych i marketingowych oraz działami produkcyjnymi przedsiębiorstwa. Praca w tym zawodzie wymaga umiejętności nawiązywania kontaktów i łatwości wypowiadania się, elokwencji, poprawnego rozumowania

i odporności emocjonalnej. Ponadto agent reklamowy pośredniczy przy wykonywaniu produktów i usług reklamowych, dlatego wymagana jest od niego ogólna wiedza plastyczna oraz poczucie estetyki. Organizowanie różnorodnych działań reklamowych i spotkań z klientami stwarza konieczność ciągłego przemieszczania się oraz pracy w trybie nienormowanym. Specyfika zawodu i oczekiwania klientów wymagają od agenta reklamowego nieustannego samokształcenia, analizowania zmian na rynku reklamy oraz znajomości regulacji prawnych, dotyczących zwłaszcza zasad prawa autorskiego, publikacji reklamy w mediach oraz ochrony danych osobowych.

Zadania zawodowe:

Z-1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o potencjalnych odbiorcach usług reklamowych oraz rynku konkurencji.

Z-2. Pozyskiwanie klientów korzystających z usług w zakresie reklamy.

Z-3. Prowadzenie kompleksowej obsługi klienta agencji reklamowej.

Z-4. Sporządzanie kosztorysów, pism i innych dokumentów handlowych (np.: umowa, aneks, faktura) agencji reklamowej.

Z-5. Publikacja przekazu reklamowego w różnych typach mediów.

Z-6. Modernizacja usług reklamowych oraz inicjowanie i realizacja badań w tym zakresie.

Z-7. Kreowanie wizerunku własnego przedsiębiorstwa reklamowego oraz przedsiębiorstw klientów, prezentowania przedsiębiorstwa na targach i wystawach.

Z-8. Obsługiwanie urządzeń wykorzystywanych w usługach reklamowych.

Z-9. Planowanie i usprawnianie pracy agenta reklamowego oraz doskonalenie osobistych kompetencji.

Z-10. Organizowanie własnego stanowiska pracy agenta reklamowego oraz stanowisk pracy podległych pracowników, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z-11. Kooperowanie z firmami specjalistycznymi, ekspertami oraz dostawcami usług i materiałów reklamowych.

Z-12. Pośredniczenie w realizacji usług reklamowych we współpracy z różnymi działami przedsiębiorstwa reklamowego.

Z-13. Kontrolowanie wykonania produktów reklamowych oraz realizacji usług własnych i podwykonawców.

Z-14. Monitorowanie realizacji usług reklamowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Kwalifikacje zawodowe:

K-1. Analizowanie rynku reklamy i pozyskiwanie klienta.

K-2. Kompleksowa obsługa klienta agencji reklamowej.

K-3. Organizowanie kampanii reklamowej.

K-4. Modernizacja usług reklamowych.

K-5. Kreowanie i podtrzymywanie wizerunku reklamowanych przedsiębiorstw.K-6. Monitorowanie i kontrolowanie wykonania produktów i usług reklamowych.
Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania zawodowe

Składowe kwalifikacji zawodowych

k-1

k-2

k-3

k-4

k-5

k-6

z-1

x

x
x

x
z-2

x


x
z-3
x

x

x

x
z-4
x

x

xz-5
x

x
x
z-6

x

x
x
x

z-7
xx
z-8

x

x

x

x

x

x

z-9

x

x

x

x

x
z-10

x

x

x

x

x

x

z-11
x

x

x

x
z-12x

xz-13
x

x

x
x

Z-14
x

x

x
x


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna