Newsletter, marzec 2015Pobieranie 31.45 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar31.45 Kb.NEWSLETTER, marzec 2015Kolonializm i Dekolonizacja
a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej


Zapraszamy do lektury Newslettera projektu CoDec!

Projekt, który jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe Życie/komponent Comenius, przygląda się kolonialnej przeszłości i procesom dekolonizacyjnym z perspektywy różnych krajów Europy. Partnerzy z Belgii, Niemiec, Estonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Polski i Szwajcarii wspólnie analizują te kwestie i poddają je dyskusji. Projekt skupia się głównie na pytaniu, jak trudno jest podejmować ten temat podczas lekcji historii w poszczególnych krajach i jakie znaczenie przypisuje się kolonialnej przeszłości w historii krajów i ich politycznej pamięci.
The CoDec Project Team © CoDec Partnership, 2015
G łównym celem projektu jest dyskusja o tym, w jakim stopniu krajowa kultura historyczna związana z kolonizacją i procesami dekolonizacyjnymi może być włączona/zintegrowana ze wspólnym europejskim podejściem do tematu, a punktem wyjścia tej dyskusji jest doświadczenie, iż przeszłość kolonialna jest elementem łączącym, ale też dzielącym historię Europy. Należałoby zastanowić się nad tym – bez względu na odmienne biegi historii i pamięci – czy Europa jest czy może tworzyć “wspólnotę pamięci” o kolonialnej przeszłości i dalej: kolonialna przeszłość jest czy mogłaby być europejskim „obszarem pamięci”. Rezultatami projektu są scenariusze lekcji (moduły), opracowane przez partnerstwo, do wykorzystania na lekcjach historii.


Informacje z Polski
Projekt obecnie znajduje się w fazie pilotażowej. Wybrane przez partnerów moduły CoDec są testowane w szkołach: zależnie od warunków, dzieje się to podczas lekcji historii lub podczas zająć dodatkowych.
W Polsce w pilotażu biorą udział dwie szkoły na poziomie ponad gimnazjalnym. Czworo nauczycieli (po dwóch z każdej szkoły) prowadzi zajęcia z uczniami.
Rezultatem pilotażu będzie raport, który będzie zawierał uwagi uczniów i nauczycieli ze wszystkich krajów partnerstwa.
Wnioski zawarte w raporcie posłużą do poprawy modułów CoDec i opracowania ich ostatecznej wersji. Na koniec powstanie publikacja, która będzie zawierać poprawione moduły CoDec. Publikacja zostanie przekazana nauczycielom jako materiał gotowy do użycia podczas lekcji bądź jako materiał wspierający wprowadzanie tematyki kolonializmu i dekolonizacji w szkołach z uwzględnieniem europejskiej perspektywy i doświadczeń innych krajów.
Międzynarodowa Konferencja w Siegen, 15-18 października 2014


Reinhard Wendt presenting the Augsburg modules © CoDec Partnership, 2014
Miedzynarodowa Konferencja miała miejsce w Siegen w dniach 15-18 października 2014. Eksperci z krajów partnerskich, którzy zajmują się tematem kolonializmu i dekolonizacji, omówili najnowsze kwestie pojawiające się w badaniach, zaprezentowali najświeższe źródła, o których się dyskutuje. Podczas warsztatów zaprezentowano i omówiono sugestie dotyczące nauczania, które po opracowaniu będą elementem modułów lekcyjnych (w wersji papierowej i on-line). Perspektywa europejska jest głównym kryterium przy doborze źródeł zaprezentowanych przez naukowców, ma ona stanowić element umożliwiający nauczycielom z całej Europy ich wykorzystanie, jako uniwersalnych materiałów do omawiania „wspólnych szlaków historycznych” czy wspólnej kolonialnej przeszłości. Opracowane moduły nawiązują do głównych tematów projektu: Kolonializm zamorski, kolonializm wewnątrz europejski, dekolonizacja i polityka pamięci.

Rezultatem tych dyskusji będzie opracowanie kształtu publikacji projektowej, która następnie będzie przetłumaczona na 3 podstawowe języki europejskie- angielski, niemiecki i francuski, wydrukowane i będzie zawierać wprowadzenie naukowe, nowe źródła i wskazówki, jak korzystać z tych materiałów podczas lekcji historii, jak również opis modułów, dostępnych on-line na stronie internetowej projektu, do wykorzystania podczas lekcji historii w Europie.

Różnorodność perspektyw dotyczących kolonializmu i dekolonizacji odzwierciedla różnorodność spojrzeń na historię i kulturę edukacyjną europejskich krajów. Konferencja była okazją do dyskusji o tym, co oznaczają te terminy i jak ich zrozumienie wzajemnie przenika ponad/poprzez granice.


CoDec plenary meeting in Siegen © CoDec Partnership, 2014


Kiedy stawia się pytanie, czy kolonializm i dekolonizacja mogą być postrzegane jako europejska “przestrzeń pamięci” należy pamiętać, że, w zależności od okoliczności związanych z narodowością, regionem czy grupą, pojawiają się różne, często sprzeczne interpretacje. Projekt dostrzega te różnice, traktując je jednocześnie jako okazję do uświadomienia uczniom istnienia odmiennego postrzegania historii i odmiennych „kultur historycznych”, a także zachęca ich do nowego spojrzenia na kolonializm i dekolonizację.Daniel Groth, Uniwersytet w Siegen

S. Karly Kehoe, Glasgow Caledonian Uniwersytet

Sprawozdanie z Konferencji można znaleźć na stronie internetowej projektu:http://www.uni-siegen.de/codec-eu/

Wydarzenie w szkockim parlamencie

8 października 2014, the Royal Society of Edinburgh's Young Academy of Scotland's Arts and Humanities Showcase zaprezentowano wystawę projektu CoDec pt: “Historycy i nauczyciele razem! Współpraca dla zrozumienia kolonializmu i dekolonizacji w kontekście europejskim”.

Historycy z Glasgow Caledonian University-Dr S. Karly Kehoe i Dr Ben Shepherd, wspólnie z nauczycielami- Nelson Mundell, Louise Montgomery, Jack Johnston i Sarah Jane Moffat, prezentują nowe badania na temat kolonializmu i delokonizacji szkołach w Szkocji i innych krajach Europy. Razem z kolegami z Niemiec, Belgii, Szwajcarii Polski i Austrii, pomagają uczniom w nabyciu szerszej perspektywy dotyczącej sposobu w jaki Szkocja doświadczała kolonializmu i dekolonizacji , i jak można porównać te doświadczenia z doświadczeniami innych narodów Europy? Najważniejsza jest próba połączenia doświadczeń krajowych z globalnymi. Korzystając z krajowych materiałów, takich jak listy, książki, zdjęcia, opisy krajobrazów, przepisy kulinarne czy plany zagospodarowania przestrzennego, projekt przybliża historię do życia, i pomaga uczniom zaangażować się w szkocką i europejską przeszłość kolonialną i zrozumieć procesy związane z dekolonizacją.

autoshape 31

O projekcie


Tytuł: CoDec – Kolonializm i Dekolonizacja
Czas trwania: 1.października 2013 – 30 września 2015

Program: program Uczenie się przez Całe Życie/ Comenius-CMP

Kraje partnerskie: DE, BE, EE, AT, PL, UK, DE, CH

Strona internetowa: http://www.uni-siegen.de/codec-eu/

Partnerstwo


P1 Uniwersytet w Siegen – Arnsberg (Niemcy) - http://www.uni-siegen.de/phil/geschichte/lehrstuehle/dgng/

P2 KU Leuven – Leuven (Belgia) - http://www.kuleuven.be

P3 Uniwersytet w Tartu – Tartu (Estonia) - http://www.ut.ee/en

P4 Hafelekar Unternehmensberatung – Innsbruck (Austria) http://www.hafelekar.at

P5 Społeczna Akademia Nauk – Łódź (Polska) - www.spoleczna.pl

P6 Glasgow Caledonian University – Glagow (Szkocja, Wielka Brytania) - www.gcu.ac.uk

P7 Uniwersytet w Augsburgu – Augsburg (Niemcy) - http://www.philhist.uni-augsburg.de/

P8 Pädagogische Hochschule FHNW – Aarau (Szwajcaria) - www.fhnw.ch/ph/pbgd


Koordynator


Uniwersytet w Siegen, Arnsberg (NIEMCY)

Kontakt: Prof. Dr. Bärbel Kuhn , e-mail: baerbel.kuhn@uni-siegen.de


Cele


  • studia na przewartościowaniem kolonialnej przeszłości i procesów dekolonizacyjnych w różnych krajach Europy, z uwzględnieniem europejskiej perspektywy

  • Badanie sposobu nauczania powyższego tematu w na lekcjach historii w krajach partnerskich i wpływu kolonialnej przeszłości na współczesną historię kultury i pamięć polityczną

  • podjęcie dyskusji, w jakim stopniu narodowe wizje kolonializmu i dekolonizacji mogą być uwzględnione w zbiorowej pamięci europejskiej, w kontekście idei, która mówi, że kolonialna przeszłość jest elementem łączącym, jak i dzielącym historię Europy

Rezultaty

  • Moduły edukacyjne, dostępne w różnych językach, w wersji elektronicznej i papierowej, które będę zawierać wprowadzenie do tematu kolonializmu I scenariusze lekcji oparte na źródłach historycznych, które do tej pory nie były wykorzystywane w edukacji szkolnej

  • Innowacyjna konferencja, która będzie elementem szkolenia nauczycieli, z udziałem osób zajmujących się wszystkimi etapami edukacji nauczycieli.

autoshape 31

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Strona z
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna