Next services sp z o oPobieranie 26.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.16 Kb.

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆNEXT SERVICES Sp. z o.o. Poznań, dnia 11.10.2013 r.

ul. Jugosłowiańska 31

60 – 301 Poznań

KRS 0000428486

REGON 302173132

NIP 7792406950


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Budowa innowacyjnej platformy zintegrowanego zarządzania środowiskiem IT gwarancja stabilności gospodarki elektronicznej w biznesie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, firma Next Services Sp. z o.o. zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:


Przedmiot zamówienia: usługi informatyczne
Opis przedmiotu zamówienia:


ETAP I

1

01/01/2014

-
30/06/2014Zakup usług informatycznych w zakresie zapewnienia jakości wytwarzanego kodu oraz prowadzenia testów interfejsu użytkownika.

2

Zakup usług informatycznych: Projektant rozwiązania informatycznego, który świadczy usługi z zakresu zaprojektowania systemu, interfejsów, API oraz przekazuje wytyczne osobom pełniącym funkcje Web designer.

3

Zakup usług informatycznych: Web designer w zakresie prac programistycznych mających na celu wytworzenie zdefiniowanych modułów przy użyciu własnościowych rozwiązań lub ogólnodostępnych bibliotek pomocniczych.ETAP II

1

01/07/2014

-

31/10/2014Zakup usług informatycznych w zakresie zapewnienia jakości wytwarzanego kodu oraz prowadzenia testów interfejsu użytkownika.

2

Zakup usług informatycznych: Projektant rozwiązania informatycznego, który świadczy usługi z zakresu zaprojektowania systemu, interfejsów, API oraz przekazuje wytyczne osobom pełniacym funkcje Web designer.

3

Zakup usług informatycznych: Web designer w zakresie prac programistycznych mających na celu wytworzenie zdefiniowanych modułów przy użyciu własnościowych rozwiązań lub ogólnodostępnych bibliotek pomocniczych.ETAP III

1

01/11/2015

- 31/03/2015Zakup usług informatycznych: Projektant rozwiązania informatycznego, który świadczy usługi z zakresu zaprojektowania systemu, interfejsów, API oraz przekazuje wytyczne osobom pełniącym funkcje Web designer.

2

Zakup usług informatycznych w zakresie zapewnienia jakości wytwarzanego
kodu oraz prowadzenia testów interfejsu użytkownika.

3

Zakup usług informatycznych w zakresie monitoringu poprawności działania aplikacji jako całości.

4

Zakup usług informatycznych analityka przebiegu wykonania programu, w celu identyfikacji błędów oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie reakcji dokonanych zgłoszeń.
ETAP IV

1

01/04/2015

- 30/09/2015Zakup usług informatycznych w zakresie monitoringu poprawności działania aplikacji jako całości.Termin realizacji

przedmiotu zamówienia: czas określony od 01.01.2014 do 30.09.2015
Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Oferta powinna zostać przygotowana na „Formularzu Ofertowym” (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego – wersja elektroniczna znajduje się na płycie CD).

Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z wzorem:


Cena brutto (C)

Waga kryterium - 100%

Liczona według wzoru:

C=  * 100 pkt.

Gdzie:

C- wartość punktowa cenyCmin brutto – najniższa oferowana cena brutto

Co brutto – cena brutto oferty ocenianej


Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.


Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania Ofert
Termin i miejsce

składania ofert: 25.10.2013 r.

Siedziba Next Services sp. z o.o.


Termin otwarcia ofert: 28.10.2013 r.
Tryb wyboru oferentów: Po otwarciu i zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Next Services sp. z o.o. kierując się w/w kryteriami wybierze ofertę najkorzystniejszą.
Kontakt: Rafał Gębala, Tel. 609769210
Informacje dodatkowe: W celu zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną projektu, prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna