Niezbędnik dyplomanta na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w roku akad. 2014/2015 Praca dyplomowa na Kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje: Studia stacjonarne I stopnia specjalnośćPobieranie 138.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar138.43 Kb.
NIEZBĘDNIK DYPLOMANTA
na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
w roku akad. 2014/2015


Praca dyplomowa na Kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje:

Studia stacjonarne I stopnia specjalność: Animacja kultury;

1. Pracę teoretyczną

2. Artystyczną pracę dyplomową

Studia stacjonarne II stopnia specjalność: Animacja kultury;
1. Pracę teoretyczną

2. Artystyczną pracę dyplomową
Studia stacjonarne II stopnia specjalność: Krytyka artystyczna;
1. Pracę teoretyczną
2. Artystyczną prace dyplomową (dotyczy dyplomantów, którzy wybrali dodatkowo pracownie projektu artystycznego)Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest:

1.Zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem studiów, w tym zaliczenie i rozliczenie praktyk (wzór sprawozdania _zał.nr 9).

2.Złożenie w Sekcji Toku Studiów (Wielka Zbrojownia, pokój 101) najpóźniej na 14 dni przed terminem obrony:


 • uzupełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta.

 • czterech jednakowych fotografii o wymiarach 45 x 65 mm (ewentualnie dwóch dodatkowych fotografii o wymiarach 45 x 65 mm w przypadku wnioskowania
  o odpis w języku angielskim_załącznik nr 1)

 • dowodu wpłaty za dyplom: 60 PLN (w języku polskim) + 40 PLN (w języku angielskim), numer konta bankowego: 04 1160 2202 0000 0002 1595 2996

 • wypełnionej karty obiegowej (wzór do pobrania_załącznik nr 2)

 • 1 egzemplarza pracy teoretycznej w wersji papierowej i elektronicznej ( 1 płytka CD zapisana w formacie: doc/odt, pdf, rtf.).

 • Płytka musi być opisana: (tytuł pracy, nazwisko i imię promotora, nazwisko i imię dyplomanta).

 • Płytka musi być podpisana przez promotora i dyplomanta.

 • Wersja papierowa pracy teoretycznej musi być w twardej okładce, powinna być oprawiona u introligatora, format pracy A4.

 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, podpisane przez studenta
  i zamieszczone na ostatniej stronie pracy (oświadczenie i wzór strony tytułowej do pobrania_załącznik nr 3).

 • dyplom artystyczny –zapisany na płytce CD (płytka opisana: tytuł pracy, format prac i technika, nazwisko i imię opiekuna pracy artystycznej oraz nazwisko i imię dyplomanta).

 • płytka musi być podpisana przez opiekuna pracy artystycznej oraz dyplomanta.

 • uzupełnionego protokołu dopuszczenia do dyplomu podpisanego przez promotora
  i opiekuna pracy artystycznej prezentacji dyplomowej (protokół dopuszczenia do dyplomu do pobrania_załącznik nr 4 )

 • Wypełnioną ankietę dotycząca pracy artystycznej(wzór do pobrania_załącznik nr 5)

3.Złożenie w Sekcji Organizacji Kształcenia (Duża Zbrojownia, pokój A 135) najpóźniej na 14 dni przed terminem obrony: • 1 egzemplarza pracy teoretycznej w wersji papierowej i elektronicznej.(1 płytka CD zapisana w formacie: doc/odt, pdf, rtf).

 • Płytka musi być opisana: (tytuł pracy, nazwisko i imię promotora, nazwisko i imię dyplomanta).

 • Płytka musi być podpisana przez promotora i dyplomanta.

 • Wersja papierowa pracy teoretycznej musi być w twardej okładce, powinna być oprawiona u introligatora, format pracy A4

 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, podpisane przez studenta
  i zamieszczone na ostatniej stronie pracy (oświadczenie i wzór strony tytułowej do pobrania_3).

 • dyplom artystyczny –zapisany na płytce CD szt.2 (płytka opisana: tytuł pracy, format prac i technika, nazwisko i imię opiekuna pracy artystycznej oraz nazwisko i imię dyplomanta).

 • Płytka musi być podpisana przez opiekuna pracy artystycznej oraz dyplomanta.

 • Wypełnioną ankietę dotycząca pracy artystycznej (wzór do pobrania_załącznik nr 5)

4. Złożenie w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 1 egz. pracy teoretycznej


w wersji papierowej:

-praca musi być w twardej okładce

-praca powinna być oprawiona u introligatora

-format pracy A4


5. Dyplomanci są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku (wzór do pobrania_ załącznik nr 6)
6. Dyplomanci, którzy wyrażają chęć zorganizowania obrony dyplomu poza Akademią Sztuk Pięknych w są zobowiązani do złożenia odpowiedniego podania do Sekcji Organizacji Kształcenia najpóźniej 14 dni przez planowanym terminem obrony (wzór do pobrania_załącznik nr 7)
7. Dyplomanci, którzy muszą przesunąć termin obrony dyplomu na wrzesień, są zobowiązani złożyć pisemne podanie do Sekcji Organizacji Kształcenia do dnia 31.05.2015 r. Na podaniu wymagana jest zgoda promotora i opiekuna pracy artystycznej. Po złożeniu podania, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu obrony.
Uwaga!

-Teoretyczna praca licencjacka : • powinna zawierać co najmniej 80 tysięcy znaków.

 • zapisana na przekazanym przez dyplomanta nośniku elektronicznym, musi być zgodna z treścią zawartą w wersji wydrukowanej, przedstawionej na egzaminie dyplomowym.

-Teoretyczna praca magisterska • powinna zawierać co najmniej 120 tysięcy znaków.

 • zapisana na przekazanym przez dyplomanta nośniku elektronicznym, musi być zgodna z treścią zawartą w wersji wydrukowanej, przedstawionej na egzaminie dyplomowym.

-W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje np. o otrzymanych nagrodach, udziałach w konkursach, wystawach. Dodatkowe informacje w tym również


o odbytym plenerze, należy zgłaszać do Sekcji Toku Studiów do dnia obron
Załącznik nr 1
Gdańsk, dnia ………………………

……………………………………………………………………………………(Imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………

(Kierunek studiów)
……………………………………………………………………….……………

(Nr albumu)

Wniosek o wydanie

odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski/odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski*

w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Uprzejmie proszę o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu
na język angielski/ odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski *.

Data egzaminu dyplomowego……………………………………………………….


………………………………………(podpis absolwenta)


*niewłaściwe skreślić


____________________________________________________________________________

Wypełnia pracownik Dz. O.T.S.


Potwierdzam dokonanie opłaty w wysokości………………………
za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski……………………………………………………………..

( data i podpis pracownika)

Załącznik nr 2
K A R T A O B I E G O W A

DLA STUDENTA KIERUNKU Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Akademii Sztuk Pięknych w GDAŃSKU


................................................

(imię i nazwisko studenta)/Wpisy należy zbierać według wskazanej kolejności/

Lp.

Komórka organizacyjna

Data, pieczątka,

podpis osoby upoważnionej

Uwagi

1.

Dział Finansowo – Księgowy

(pok. 105) Sprawdzenie zobowiązań finansowych studenta, w tym opłaty za dyplom2.

Dom Studenta

(ul. Chlebnicka pok. 11)Sprawdzenie zobowiązań finansowych studenta3.

Dział Administracyjno – Gospodarczy Wielka Zbrojownia (pok. A16)
4.

Ośrodek Informatyczny (pok. A13)

Likwidacja konta studenta

5.

Promotor pracy dyplomowej

................................................(proszę wpisać imię i nazwisko)6.

Opiekun aneksu (jeśli występuje)

................................................

(proszę wpisać imię i nazwisko)

---------------------------

--------------------

7.

Opiekun pracy artystycznej
................................................


(proszę wpisać imię i nazwisko)8.

Biblioteka

Konieczność dostarczenia oprawionej pracy pisemnej9.

Sekcja Organizacji Kształcenia

(pokój A 135)10.

Sekcja Toku Studiów (pok. 101)

Konieczność dostarczenia kompletnej dokumentacji przed terminem obrony – zgodnie z przyjętą procedurą dyplomowaniaOświadczam, że odebrałem/am wszystkie swoje prace wykonane w okresie studiów.

Gdańsk, dnia ........................ Podpis studenta……………………………………Załącznik nr 3Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

/czcionka Verdana 14pkt, pogrubiona/Jan Nowak

/czcionka Verdana 16pkt, pogrubiona/


nr albumu
/czcionka Verdana 12pkt, pogrubiona/

Tytuł pracy

/czcionka Verdana 16 pkt, pogrubiona/Praca licencjacka/magisterska
napisana pod kierunkiem
prof. Anny Kowalskiej

/czcionka Verdana 14pkt, pogrubiona/


Gdańsk 2015

/czcionka Verdana 14pkt, pogrubiona/Załącznik nr 3

Miejscowość i data……………………………………………
…………………………………………………………..

Imię i nazwisko
………………………………………………………

Kierunek

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca licencjacka/praca magisterska*) pod tytułem:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie, niezależnie od wykazanej w tej pracy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych;

 2. nie była dotychczas przedmiotem żadnej procedury związanej z uzyskaniem dyplomów, tytułów zawodowych lub stopni naukowych uczelni wyższej;

 3. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym oraz nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób niedozwolony prawem.


Oświadczam także, że praca licencjacka /praca magisterska*) zapisana na przekazanym przeze mnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z pracą licencjacką /pracą magisterską*) zawartą w wersji wydrukowanej.
Oświadczam również, iż mam świadomość tego, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy lub ustalenia naukowego, Rada Instytutu stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami).

………………………………………….(data i podpis )

*)Proszę niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 4
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Protokół dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej

Potwierdzam gotowość przystąpienia do egzaminu dyplomowego;


Pana/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Temat pracy dyplomowej : ……………………………………………………………………………….....


……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..

data/podpis promotora

Potwierdzam gotowość przystąpienia do egzaminu dyplomowego (pracy artystycznej);
Pana/i ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Temat pracy artystycznej : ………………………………………………………………………………......


……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………


data/podpis opiekuna pracy artystycznej

*)Protokół należy wypełnić czytelnie

Załącznik nr 5Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznychSpecjalność:

1. Temat pracy artystycznej:…………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………..
1a. Temat pracy artystycznej(wersja angielska):………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Autor:

………………………………………………………………………………………..nr albumu:……………………….
3. Promotor:

………………………………………………………………………………………………………………………………….


4. Tytuły i formaty prac:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Technika/i:…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Szczegółowy opis prac(idea dyplomu minimum 1800 znaków):…………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis dyplomanta……………………………………………………………

Instrukcja wypełnienia ankiety:


Ankietę wypełniamy na komputerze.

1. Temat pracy artystycznej. Podajemy tytuł całej pracy jeżeli taki jest. Jeżeli praca nie ma tytułu wpisujemy „Bez tytułu”.1a. Temat pracy artystycznej (wersja angielska). Podajemy tytuł całej pracy jeżeli taki jest. Jeżeli praca nie ma tytułu wpisujemy „Bez tytułu”. Oczywiście w języku angielskim
2. Autor: wpisujemy swoje imię i nazwisko. Nr albumu: wpisujemy nr indeksu.

3. Promotor: podajemy tytuł, imię i nazwisko opiekuna pracy artystycznej.

4. Tytuły i formaty prac: Opisujemy każdą pracę np.:
martwa natura 1 wym. 50 x 40 – z oprawą w czarnych ramkach
martwa natura 2 wym. 50 x 40 - z oprawą w czarnych ramkach

lub
bez tytułu 1 wym. 60 x 60
bez tytułu 2 wym. 60 x 60

5. Technika/i : Opisujemy każdą pracę np.:martwa natura 1 - akryl na tekturze

martwa natura 2 - akryl na płótnie


6.
Szczegółowy opis prac powinien zawierać:

- uszczegółowione założenia wraz z uzasadnieniem,

- uwzględniać kontekst społeczno-kulturowy, problematykę plastyczno-estetyczną przedmiotu pracy i inne zagadnienia uzgodnione z opiekunem pracy artystycznej,

- założenia techniczne obejmujące: technikę wykonania, parametry pracy, wykorzystane materiały, sprzęt techniczny i programy oraz inne elementy wskazane przez opiekuna pracy artystycznej.
Uwaga:
Proszę nie drukować instrukcji. Nie stanowi ona części dokumentu.


Załącznik nr 6

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Celem badania jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów. Ankieta została dostarczona do Pani/Pana do roku obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że uzyskane informacje posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKUImię i nazwisko
Wydział
Jestem absolwentem: (Proszę zaznaczyć znakiem x odpowiednią rubrykę)

jednolitych studiów magisterskich
studiów pierwszego stopnia
studiów drugiego stopnia
Stały adres zamieszkania
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Proszę zaznaczyć znakiem x jedną opcję:

 • Wyrażam zgodę na:

 1. Uczestnictwo w badaniach losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, które będą prowadzone droga e-mailową, telefoniczną lub pocztową, w terminie do roku od daty obrony pracy magisterskiej/licencjackiej, a następnie powtórzone po 3 i 5 latach.

 2. Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku wyłącznie w celach badawczych (art. 23 ust.1 ptk. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Podpis studentki/ studenta:……………………………………………

Data: ………………………………………………………………………………Załącznik nr 7

Gdańsk, dnia ………………………..

………………………………….………………….

imię i nazwisko Studenta
………………………………….………………….

nr telefonu, adres e-mail
………………………………….………………….

nr albumu
………………………………….………………….

rodzaj studiów / kierunek / specjalność
………………………………….………………….

rok / semestr studiów Dyrektor Międzywydziałowego
Instytutu Nauk o Sztuce

dr hab.Piotr Kawiecki prof.ASP
Podanie o przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej
poza Uczelnią

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie obrony mojej pracy dyplomowej w (podać nazwę oraz dokładny adres instytucji)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................Podpis dyplomanta

Decyzja Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce;


wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
……………………………………………………………………………
podpis Dyrektora Instytutu

Załącznik nr 8
Gdańsk, dnia ………………………..

………………………………….………………….imię i nazwisko Studenta
………………………………….………………….

nr telefonu, adres e-mail
………………………………….………………….

nr albumu
………………………………….………………….

rodzaj studiów / kierunek / specjalność
………………………………….………………….

rok / semestr studiów Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu
Nauk o Sztuce

dr hab.Piotr Kawiecki prof.ASP


Podanie

o przedłużenie terminu obrony pracy dyplomowej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obrony pracy dyplomowej.

Uzasadnienie prośby:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................

podpis studenta
Opinia promotora

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................

podpis promotora

Opinia opiekuna pracy artystycznej

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................podpis opiekuna pracy artystycznej

Decyzja Dyrektora: zgoda / brak zgody


Zgłoszenie gotowości do obrony dnia …………………………….
............................................. podpis Dyrektora

Załącznik nr 9
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI

Imię i nazwisko studenta/tki: …………………………………………………………………………………….

Numer indeksu: ………………………………………………………………………………………………………….

Rok studiów: ………………………………………………………………………… Studia I/II stopnia…….

Kierunek studiów: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Termin odbycia praktyki: ……………………………………………………………………………………………

Wymiar czasowy praktyki: …………………………………………………………………………………………

Miejsce praktyki:…………………………………………………………………………………………………………

Opiekun praktyki ze strony Instytucji:……………………………………………………………………….

Przebieg praktyki


 1. Charakterystyka Instytucji, w której odbywała się praktyka…………………………

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Zdobyte w trakcie praktyki umiejętności – przydatność praktyk (konkretne przykłady)…………………………………………………………………………………….……

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Opis wykonywanych zadań i prac (szczegółowy przebieg praktyki)

Data

Wyszczególnienie zajęć i prac
………………………Podpis Praktykanta


 • Potwierdzam opisany przebieg praktyki

………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej Instytucję
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna