Niniejsze wyjaśnienia nie stanowią źródła prawa i nie stanowią podstawy do zmiany decyzji administracyjnychPobieranie 462.28 Kb.
Strona1/8
Data06.05.2016
Rozmiar462.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Niniejsze wyjaśnienia nie stanowią źródła prawa i nie stanowią podstawy do zmiany decyzji administracyjnych

Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Ostatnia aktualizacja z dnia 1.06.2012 r.

Art. 2Art. 2 ust. 1 pkt 2
1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…) należy zauważyć, iż bezrobotnym jest osoba, która w przypadku osoby niepełnosprawnej jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia (…).

W przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności ustawowe warunki posiadania przez osobę bezrobotną zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia zostają spełnione w warunkach pracy chronionej albo na otwartym rynku pracy na stanowiskach przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.


W sytuacji jeżeli z przedłożonego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wynika,
iż osoba w orzeczeniu posiada wpis „żadna praca”, należy uznać, iż osoba taka jest niezdolna do pracy w warunkach, w jakich pracują osoby pełnosprawne i w takiej sytuacji będą miały zastosowanie w/w zasady dot. warunków pracy chronionej oraz stanowisk przystosowanych.

W związku powyższym osoba niepełnosprawna może zostać zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Dodano dnia 15.05.2009 r. Szczegółowe wyjaśnienia powyższej kwestii znajdują się piśmie Sekretarza Stanu Jacka Męciny z dnia 31.05.2012 r. znak: DRP-VIII-0212-157-4-MF/12.

2. Obowiązujące przepisy stanowią, iż osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z art. 5 tej ustawy) posiadające orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, powinny pracować w warunkach pracy chronionej,
na stanowiskach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z niepełnosprawności. Dodano dnia 15.05.2009 r.
3. Pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne, jednakże w sytuacji zatrudnienia osoby ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, muszą oni uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jednakże w przypadku zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności uzyskanie opinii PIP nie jest wymagane. Dodano dnia 15.05.2009 r.


4. Podjęcie stacjonarnych studiów doktoranckich nie stanowi przeszkody
w uzyskaniu czy posiadaniu statusu bezrobotnego. Jednakże taka osoba składa oświadczenie, iż jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo innej pracy zarobkowej i w takim wypadku przy przedłożeniu jej propozycji zatrudnienia/innej pracy zarobkowej nie może powoływać się na podjęte studia doktoranckie, jako na uzasadnioną przyczynę odmowy przyjęcia takiej propozycji. Studia te nie będą stanowiły również uzasadnionej przyczyny odmowy przyjęcia propozycji innej formy pomocy określonej w ustawie. Dodano dnia 29.07.2010 r.
5. W przypadku doktorantów otrzymujących stypendium, należy również wziąć pod uwagę, czy nie uzyskują oni w związku z jego pobieraniem miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 19.03.2012 r.
6. W sytuacji jeżeli osoba uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy magisterskiej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, przyjmuje się, iż spełnia warunki uznania jej za osobę bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 29.07.2010 r.
7. Podpisanie przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych samo w sobie nie powoduje, iż przestaje być on gotowy do podjęcia zatrudnienia, czy innej pracy zarobkowej, a zatem nie stanowi podstawy do odmowy jego rejestracji jako bezrobotnego, czy też
do pozbawienia statusu, jeżeli już takowy posiada.


Odwrotna sytuacja będzie miała jednak miejsce w okresie odbywania przez żołnierza ćwiczeń wojskowych. Nie będzie wówczas mógł nabyć statusu bezrobotnego, a w przypadku jego posiadania zostanie go pozbawiony.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że za okres ćwiczeń żołnierz będzie otrzymywał uposażenie, którego wysokość jest uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego. W przypadku, gdy w miesiącu wysokość tego uposażenia przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i podlega opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie
to skutkowało pozbawieniem żołnierza statusu bezrobotnego za okres całego miesiąca, w którym osiągnął przychód
. Dodano dnia 15.03.2011 r. Zmodyfikowano dnia 19.03.2012 r. z powodu zmiany interpretacji.
8. Samo zawarcie umowy o współpracę z instytucją finansową, jeśli osoba
nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nie osiąga żadnych przychodów z tytułu podpisanej umowy, a podjęcie współpracy uzależnione jest od zarejestrowania działalności gospodarczej, nie jest przeszkodą
w nabyciu statusu bezrobotnego. Dodano dnia 19.03.2012 r.
9. Sam fakt członkowstwa w spółdzielni socjalnej nie oznacza automatycznego zatrudnienia w tej spółdzielni, bycie jej członkiem-założycielem, mimo brzmienia art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatem nie stanowi podstawy do pozbawienia statusu bezrobotnego. Dodano dnia 19.03.2012 r.
10. Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni. Jest to realizacja zapisów Konwencji Nr 103 MOP (Dz. U. z 1976 r. Nr 16, poz. 99), która określa, iż okres urlopu macierzyńskiego wykorzystywany po porodzie nie może być w żadnym przypadku krótszy niż sześć tygodni. W/w przepis stosuje się do sytuacji, w których kobieta przed porodem była zatrudniona i korzysta z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego.

Natomiast nie ma on zastosowania do kobiet, które zamierzają uzyskać status osoby bezrobotnej. Oznacza to, iż kobieta, która urodziła dziecko może zarejestrować


się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna przed upływem 8 tygodni od dnia porodu składając oświadczenie o gotowości do podjęcia zatrudnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Jednocześnie mając na uwadze fakt, że po zarejestrowaniu jako bezrobotna kobiecie może zostać przedstawiona oferta pracy konieczne jest zaznaczenie, że osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim (art. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Okoliczność urodzenia dziecka powinna być uwzględniona


w trakcie badania i może mieć wpływ na wydanie orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, bądź też ich braku. Dodano dnia 19.03.2012 r.
11. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (...) sama ciąża nie stanowi przeszkody do uzyskania statusu osoby bezrobotnej, pod warunkiem,
że kobieta jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia oraz nie istnieją inne określone w tym przepisie przesłanki skutkujące niemożnością uzyskania tego statusu. Dodano dnia 19.03.2012 r.
12. W przypadku, gdy osoba jest członkiem zarządu fundacji, konieczne jest uwzględnienie tego faktu przy badaniu jej zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, gdyż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

Niemniej jednak z uwagi na cel w jakim tworzona jest fundacja, bycie członkiem zarządu automatycznie nie skutkuje niemożnością nabycia/posiadania statusu bezrobotnego, tak jak ma to miejsce w przypadku bycia członkiem zarządu spółki prawa handlowego.

Jeżeli zatem osoba będąca członkiem zarządu fundacji nie osiąga z tego tytułu żadnego przychodu i nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz oświadcza, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, może zyskać status osoby bezrobotnej, o ile spełnia pozostałe warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 1.06.2012 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c
Dla posiadania statusu bezrobotnego nie ma znaczenia, czy dana osoba pobiera przyznaną rentę rodzinną, czy też prawo do tego świadczenia zostało zawieszone,
a wypłata wstrzymana. Znaczenie ma tylko fakt, czy osoba posiada prawo
do świadczeń wymienionych w ww. przepisie. Dodano dnia 19.03.2012 r.


Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit d


 1. W przypadku, gdy nieruchomość rolna o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych objęta jest wspólnością majątkową małżeńską, wówczas zarówno rolnik, jak i jego współmałżonek nie będą mogli nabyć/posiadać statusu bezrobotnego. Dodane dnia 20.12.2010 r.


2. W zaświadczeniu wystawianym dla powiatowego urzędu pracy przez urząd gminy figuruje informacja o wielkości gospodarstwa, zarówno w hektarach fizycznych, jak i przeliczeniowych, oraz o wielkość udziału osoby w tym gospodarstwie. Wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych jest zatem wyliczana przez urząd gminy. Na powiatowym urzędzie pracy spoczywa więc tylko obowiązek matematycznego wyliczenia udziału osoby. Dodano dnia 20.12.2010 r.
3. W przypadku gdy nieruchomość rolna o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych objęta jest współwłasnością w częściach ułamkowych, to jeżeli wielkość części nieruchomości, której właściciel chce uzyskać status bezrobotnego nie przekracza 2ha przeliczeniowych, możliwe jest uzyskanie przez niego tego statusu pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 19.03.2012 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e
W przypadku gdy nieruchomość będąca przedmiotem najmu objęta jest wspólnością majątkową małżeńską i przychód z tytułu najmu przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas żadne z małżonków nie będzie mogło uzyskać statusu bezrobotnego. Nie będzie tu miał znaczenia fakt, że umowę z najemcą podpisało tylko jedno z małżonków i tylko ten małżonek rozlicza się z urzędem skarbowy. Dodano dnia 19.03.2012 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f


 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia (…) bezrobotnym jest osoba, która nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym objęte
  są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące. Oznacza to, iż osoby pobierające stypendium stażowe lub szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP jako podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tego tytułu nie mogą posiadać statusu bezrobotnego.
  Dodane dnia 20.12.2010 r. Zmodyfikowano dnia 19.03.2012 r. z powodu zmiany interpretacji. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w komentarzu do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit l (pkt 3) oraz na stronie www.psz.praca.gov.pl (pismo z dnia 13 września 2011 r. znak: DRP-VIII-0212-299-1-IS/SS/11).
 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia (….) zawierającym definicję bezrobotnego, oznacza to osobę (…) niezatrudnioną
  i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną
  i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną
  we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli
  nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega,
  na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
  z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (…).

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt  5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają,


z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; (…).

Zaś zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu


i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; (…).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na brzmienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w sytuacji gdy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wcześniejszy niż data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pozbawienie statusu bezrobotnego powinno nastąpić z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś z dniem wpisu do tej ewidencji.Dodano dnia 20.12.2010 r.


 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym jest osoba, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych- obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące. Oznacza to, iż osoby pobierające stypendium stażowe lub szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP jako podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tego tytułu nie mogą posiadać statusu bezrobotnego. Tym samym nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż prawo takie przysługuje tylko osobie zarejestrowanej jako bezrobotna.
  Jednocześnie osoby, które utraciły status bezrobotnego i prawo do zasiłku z tytułu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP w ramach którego otrzymywały stypendium stażowe/szkoleniowe – mogą po zakończeniu
  udziału w projekcie zarejestrować się ponownie w PUP i na mocy art. 73 ust. 6 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powrócić na zasiłek
  na okres uzupełniający.
  Dodano dnia 20.12.2010 r. Usunięto dnia 19.03.2012 r. Patrz komentarz do art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f (pkt 1).
 1. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia (…) odnosi
  się do działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, natomiast
  w przypadku spółek prawa handlowego działalność prowadzi nie osoba,
  lecz ta spółka. Dlatego też wpis spółki prawa handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi podstawy do odmowy przyznania lub też pozbawienia statusu bezrobotnego z uwagi na niespełnianie warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Niemniej jednak w przypadku, gdy osoba przedstawia wpis spółki do KRS konieczne jest uwzględnienie go badając zdolność i gotowość tej osoby do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, gdyż sam fakt bycia wspólnikiem w takiej spółce nie powoduje braku gotowości, natomiast pełnienie przez osobę funkcji
(np. prezesa, członka zarządu) w takiej spółce już wyklucza możliwość posiadania statusu bezrobotnego.

Ponadto pozostaje kwestia udziału w zyskach takiej spółki – jeżeli przychód z tego tytułu przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia, wówczas osoba nie może uzyskać lub posiadać statusu bezrobotnego z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 19.03.2012 r.


Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. 2 h


 1. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego, i z uwagi na to, że małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, w przypadku gdy z nieruchomości wchodzącej w skład majątku odrębnego małżonka osoby pozostającej bez pracy uzyskiwane są przychody w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, osoba ta nie będzie mogła zarejestrować się w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego. Dodano dnia 19.03.2012 r.


2. W przypadku, gdy wysokość stypendium przysługującego bezrobotnemu
z prawem do zasiłku/bez prawa do zasiłku z tytułu podjęcia szkolenia/stażu/przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezrobotny taki jest pozbawiany statusu na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 19.03.2012 r.
3. Odszkodowanie uzyskane po ustaniu zatrudnienia z tytułu umowy o zakazie konkurencji związane jest z uprzednim zatrudnieniem, a tym samym nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…). Wobec powyższego uzyskanie takiego odszkodowania nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego. Dodano dnia 19.03.2012 r.
4. Jeżeli byłemu górnikowi już po ustaniu pracy i po rejestracji w PUP jako bezrobotny zostanie wypłacona tzw. „barbórka” oraz czternastka – nie skutkuje
to pozbawieniem statusu bezrobotnego, gdyż są to świadczenia z tytułu uprzedniego zatrudnienia ewidentnie i nierozerwalnie związane z uprzednim zatrudnieniem, co powoduje, że nie są przychodem w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…). Dodano dnia 19.03.2012 r.
5. Sędzia piłkarski, który nie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uzyskał przychód za sędziowanie meczu piłkarskiego w wysokości nie przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, może nadal posiadać status bezrobotnego. Dodano dnia 19.03.2012 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l


 1. W przypadku, gdy osoba w pewnym okresie była lub jest objęta ubezpieczeniem społecznym w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, to nie może w tym samym czasie zostać uznana za osobę bezrobotną w Polsce.

Zatem w przypadku wątpliwości co do faktycznego okresu podlegania przez osobę ubezpieczeniom, wskazane byłoby zwrócenie się przez polską instytucję łącznikową do instytucji brytyjskiej celem wyjaśnienia sprawy. Dodano dnia 19.03.2012 r.


 1. Podpisanie przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków
  w ramach Narodowych Sił Rezerwowych samo w sobie nie powoduje, iż przestaje być on gotowy do podjęcia zatrudnienia, czy innej pracy zarobkowej, a zatem nie stanowi podstawy do odmowy jego rejestracji jako bezrobotnego, czy
  też do pozbawienia statusu, jeżeli już takowy posiada.

Odwrotna sytuacja będzie miała jednak miejsce w okresie odbywania przez żołnierza ćwiczeń wojskowych. Nie będzie wówczas mógł nabyć statusu bezrobotnego, a w przypadku jego posiadania zostanie go pozbawiony.

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia


13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Natomiast zgodnie z art. 59 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r.


o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) żołnierzami w czynnej służbie wojskowej,
w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają ćwiczenia wojskowe.

Mając na uwadze powyższe osoby, które w ramach kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych odbywają ćwiczenia wojskowe, podlegają w tym okresie ubezpieczeniom społecznym, a zatem nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że za okres ćwiczeń żołnierz będzie otrzymywał uposażenie, którego wysokość jest uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego. W przypadku, gdy w miesiącu wysokość tego uposażenia przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i podlega opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie
to skutkowało pozbawieniem żołnierza statusu bezrobotnego za okres całego miesiąca, w którym osiągnął przychód. Dodano dnia 15.03.2011 r. Zmieniono dnia 19.03.2012 r.
3. Dotychczas przyjmowane było, iż bezrobotni z chwilą podjęcia uczestnictwa
w szkoleniu / stażu / przygotowaniu zawodowym dorosłych, na które zostali skierowani przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy z chwilą objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu pobierania stypendium
z tytułu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż pup traciły status bezrobotnego.

Obecnie, należy przyjąć, iż do bezrobotnych z prawem do zasiłku znajduje zastosowanie zastrzeżenie zawarte w art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Tym samym, wyłączony zostaje w stosunku d tych bezrobotnych tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wynikający z uzyskania przez nich prawa do pobierania stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu/ stażu / przygotowaniu zawodowym dorosłych, na które zostali skierowani przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy. Bezrobotni ci podlegać będą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i nie zostaje zatem w stosunku do nich odrębny tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Mając na uwadze powyższe, art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy o promocji zatrudnienia (…) nie stanowi zatem podstawy do automatycznego pozbawienia statusu bezrobotnego osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, która jednocześnie zostaje skierowana przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy np. na szkolenie
i pobiera z tego tytułu stypendium.

Należy jednocześnie zauważyć, iż zastrzeżenie zawarte w powołanym art. 9 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie obejmuje bezrobotnych bez prawa do zasiłku, gdyż ci bezrobotni przez sam fakt posiadania statusu bezrobotnego nie sa objęci ubezpieczeniami społecznymi. Tym samym w przypadku uzyskania przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku prawa do pobierania stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu / stazu / przygotowaniu zawodowym dorosłych, na które został skierowany przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy – z uwagi


na pojawienie się obowiązku ubezpieczenia z tego tytułu i w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy o promocji zatrudnienia (…) – zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego.

Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…), należy zaznaczyć, że bezrobotny musi być osoba zdolna i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli zatem udział w szkoleniu / stażu/ przygotowaniu zawodowym dorosłych ze skierowania innego podmiotu


niż powiatowy urząd pracy , z uwagi na jego okres trwania oraz harmonogram zajęć, wiązać się będzie z brakiem gotowości do podjęcia pracy – to powiatowy urząd pracy na tej podstawie powinien pozbawić danego bezrobotnego z prawem
do zasiłku, posiadanego statusu. Oczywiście, w takiej sytuacji pozbawienie statusu bezrobotnego musi być oparte na analizie każdego indywidualnego przypadku pod kątem braku gotowości do pracy. Dodano dnia 19.03.2012 r.

Art. 2 ust. 1 pkt 5

Po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (...), instytucja przygotowania zawodowego w miejscu pracy została zastąpiona przygotowaniem zawodowym dorosłych, jednakże przy ustalaniu okresów uprawniających do uzyskania statusu długotrwale bezrobotnego należy wyłączyć zarówno okres, w którym bezrobotny odbywał przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, jak i po wejściu w życie znowelizowanej ustawy - okres przygotowania zawodowego dorosłych.

Podkreślić należy, iż umowy dotyczące przygotowania zawodowego w miejscu pracy obowiązują w dalszym ciągu i nie przekształcają się w umowy
o przygotowanie zawodowe dorosłych. Dodano dnia 23.02.2009 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 6
1.Za osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych uznaje się bezrobotnego
nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Bezrobotny, posiadający prawo jazdy kategorii B, nie może być uznany za osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe. Kategoria ta uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów osobowych, ma charakter ogólny i jest powszechnie dostępna, dlatego


też nie może być uznana za kwalifikację do wykonywania zawodu. Podobnie rzecz się ma po ukończeniu kursu obsługi komputera, czy kas fiskalnych.

Natomiast w przypadku osób, które ukończyły szkolenie potwierdzone zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych


lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego (wydanymi wg. Wzoru określonego w zał. 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31
poz 216)
należy uznać iż osoba taka posiada kwalifikacje zawodowe. Zmodyfikowano dnia 12.04.2011 r.
2. W przypadku osób, które posiadają prawo jazdy kategorii T, a zatem posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym, mamy już do czynienia z umiejętnościami specjalnymi. Dodano dnia 05.08.2009 r.


 1. Patrz komentarz do art. 49 pkt 4. Dodano dnia 19.03.2012 r.


Art. 2 ust. 1 pkt 10a
Ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 10a definiuje IPD jako plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy. Skoro więc każda z usług rynku pracy i każdy instrument rynku pracy, wymieniony wyżej, jest traktowany jak inna forma pomocy określona w ustawie, to tym bardziej IPD, który jest indywidualnie zaplanowaną i realizowaną sekwencją działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy powinien być traktowany jak inna forma pomocy określona w ustawie. Dodano dnia 9.03.2012 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 12 Patrz pismo Minister Czesławy Ostrowskiej z dnia 17.03.2012r. znak: DRP-VI-074-9-SK/12 oraz komentarz do art. 108 ust. 1 pkt 38 .

Art. 2 ust. 1 pkt 12c
Ilekroć w ustawie o promocji zatrudnienia (...) jest mowa o miejscu zamieszkania należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania zgodnie z art. 25 ustawy kodeks cywilny. A zatem miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W takiej sytuacji należy od bezrobotnego odebrać pisemne oświadczenie o jego miejscu zamieszkania, jeżeli różni się ono od miejsca zameldowania podanego


w karcie rejestracyjnej.
Art. 2 ust. 1 pkt 22
1.Wprowadzona do ustawy o promocji zatrudnienia (...) od dnia 01.02.2009 r. definicja poszukującego pracy nie wyłącza możliwości zarejestrowania jako poszukującego pracy, osoby zatrudnionej, zgłaszającej zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej (...).
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o promocji zatrudnienia (…) poszukującym pracy jest osoba (…) poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

Zgodnie zaś z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu


ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia (…). Zgodnie ze wspomnianym zapisem osoba niepełnosprawna może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług
i instrumentów rynku pracy wymienionych w w/w art. 11, m.in. stażu, szkolenia, uzyskując z tego tytułu prawo do stypendium na takich samych zasadach
jak bezrobotni. Dodano dnia 15.05.2009 r.
Art. 2 ust. 1 pkt 24


 1. Odprawa jest świadczeniem z tytułu uprzedniego zatrudnienia, a zatem
  nie stanowi przychodu w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia (…). Zatem wypłata zaległej odprawy w okresie posiadania przez daną osobę statusu bezrobotnego nie stanowi przyczyny do pozbawienia
  jej posiadanego statusu. Dodano dnia 14.04.2010 r. 1. Patrz komentarz do art. 2 ust. 1 pkt 2 lit h. Dodano dnia 19.03.2012 r.


Art. 2 ust. 1 pkt 27 c
Projekty pilotażowe wprowadzone nowelą do ustawy o promocji zatrudnienia (…) stwarzają możliwość podejmowania inicjatyw służących wypracowaniu innowacyjnych propozycji narzędzi aktywizacji zawodowej, nowatorskich metod przeciwdziałania pasywności osób bezrobotnych, czy też doskonaleniu instytucjonalnego modelu zarządzania rynkiem pracy. Projekty pilotażowe
z założenia stanowić powinny wyjątkowe przedsięwzięcia pozwalające
na sprawdzenie w warunkach rzeczywistych różnych, szczegółowo opracowanych rozwiązań wykraczających poza przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Zgodnie z intencją ustawodawcy przetestowane w warunkach pilotażu rozwiązania mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu nowych lub doskonaleniu istniejących rozwiązań prawnych. Dodano dnia 14.04.2010 r.


Art. 2 ust. 1 pkt 32


 1. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz 1591) gmina może w celu wykonywania swoich statutowych zdań tworzyć jednostki organizacyjne. Przybierają one różne formy organizacyjne - mogą posiadać osobowość prawną bądź też funkcjonować jako jednostki nie posiadające osobowości prawnej. O ich formie organizacyjno-prawnej decyduje gmina. Jednostki organizacyjne, nie posiadające odrębnej
  od gminy osobowości prawnej, działają w ramach struktur gminnych. Dlatego
  też przyjmuje się, iż jednostki te jako prawnie nie wyodrębnione realizują zadania gminy bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia (działają jako gmina). Natomiast jednostki organizacyjne, posiadające odrębną od gminy osobowość prawną, nie wchodzą w skład struktur organizacyjnych gminy i są tym samym
  odrębnym od gminy podmiotem. W związku z powyższym jedynie jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktur gminnych, nie posiadające odrębnej od gminy osobowości prawnej mogą być organizatorami robót publicznych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia (...). Dodano dnia 15.05.2009 r.


2. Natomiast pracodawcy, którzy nie są jednostkami organizacyjnymi gminy
ani innym podmiotem wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy o promocji zatrudnienia (…) - nie mogą być organizatorem robót publicznych. Mogą być oni jednakże tzw. wskazanym pracodawcą, u którego organizowane będą roboty publiczne jeśli prace, przy których zatrudnieni będą bezrobotni w ramach robót publicznych, są finansowane lub dofinansowane ze środków wskazanych
w art. 2 ust. 1 pkt. 32 (np. środki samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych).

W zakresie Miejskiej Komendy Policji należy uznać, iż nie jest ona jednostką organizacyjną gminy, a zatem może być ona tzw. wskazanym pracodawcą. W takim przypadku oczywiście konieczny jest organizator robót publicznych np. urząd gminy, który wskaże we wniosku ową Komendę jako pracodawcę, u którego wykonywane będą roboty publiczne.


Szczegółowe zasady postępowania przy składaniu wniosku oraz zawieraniu umowy określa obecnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 Nr 5, poz. 25). Dodano i zmodyfikowano dnia 14.04.2010 r.
Wniosek o organizowanie robót publicznych składa organizator i wskazuje pracodawcę, u którego wykonywane będą roboty publiczne (o ile występuje wskazany pracodawca). Dodano dnia 05.08.2009 r.

Art. 2 ust. 1 pkt 371. Z definicji szkolenia określonej w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji zatrudnienia (...) wynika, że szkolenie powinno być realizowane w formie zajęć pozaszkolnych. W znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia (...)
w art. 40 ust. 4 doprecyzowano, że szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej
niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
Kurs jest formą zajęć pozaszkolnych, więc nie ma sprzeczności pomiędzy definicją szkolenia a zasadami organizowania szkoleń określonymi w art. 40 ust. 4. Zatem ustawa o promocji zatrudnienia (...) nie przewiduje innych form organizacji szkoleń dla bezrobotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Dodatkowo należy podkreślić, iż przepisy w/w rozporządzenia odnoszą się


do wąskiego kręgu organizatorów kształcenia funkcjonujących w ramach systemu oświaty, natomiast PUP-y mają prawo kierować bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników w wieku 45 lat i powyżej, do szerokiego kręgu instytucji szkoleniowych funkcjonujących na wolnym rynku, pod warunkiem, że instytucja jest wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Zmodyfikowano dnia 19.03.2012 r. z powodu zmiany przepisu.


 1. Patrz art. 108. Dodano dnia 19.01.2011 r.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna