Nj / (filled by itb) OŚwiadczenie nr 3Pobieranie 20.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.49 Kb.


NJ-.........../…..

(filled by ITB)

OŚWIADCZENIE nr 3

(REPRESENTATIONS AND WARRANTIES no 3)

 1. Kontrahent (The Contractor)…………………… ……………………………………………………………......…

…………………………………………………………………………………………………………………….....….
(nazwa firmy, która będzie płatnikiem w procedurze aprobacyjnej)

(name of the company, which will be the payer in approval procedure)

oświadcza i zapewnia, że w dniu złożenia w Instytucie Techniki Budowlanej wniosku o udzielenie Aprobaty Technicznej ITB dla wyrobu / wyrobów (represents and warrants that at the day of applying in Building Research Institute the request for issuing of ITB Technical Approval for product / products):

…………………………………………………………………………………………………………………….…......

…………………………………………………………………………………………………………………….....…..

oraz przez cały okres trwania procedury aprobacyjnej, posiada i będzie posiadał (and during the entire time of the approval procedure being executed, he has and he will have):


 1. status podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 w zw. z art. 43 Dyrektywy nr 112/2006/WE (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.) odpowiednikiem których jest art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.);

 2. aktywny nr VAT UE:

 1. taxable person status covered by Article
  9 paragraph 1 according to Article 43 of Directive 2006/112/EC (in its wording as of 1 January 2010) – this provision is transposed into Polish law in Article 28a of value added tax act of 11 March 2004 (in its wording as of 1 January 2010);


 2. active EU VAT number:

………………………………………; …………….…....………….……; ………………………….………………; 1. siedzibę, stałe miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 44 Dyrektywy 112/2006/WE (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.) odpowiednikiem którego w tym zakresie jest art. 28b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.) – w:

 1. place of establishment, fixed establishment or fixed establishments – covered by Article 44 of Directive 2006/112/EC (in its wording as of 1 January 2010) – this provision is transposed into Polish law in Article 28b paragraph 1 and 2 value added tax act of 11 March 2004 (in its wording as of 1 January 2010) – in:

………………………………………; …………….…....………….……; ………………………….………………;i dla tych miejsc, Instytut będzie świadczył
usługę / usługi na podstawie ww. wniosku dla
celów prowadzonej działalności gospodarczej
(działalności przedsiębiorstwa) w zakresie
przeprowadzenia procedury aprobacyjnej i
udzielenia Aprobaty Technicznej ITB -
w następującym zakresie (poniżej należy
wskazać, jaki jest udział świadczonych usług
w odniesieniu do poszczególnych miejsc
wymienionych powyżej):

(i) ..............................................;

(ii) ..............................................;

(iii) ..............................................;and for these places, Institute will be provide
service / services under above mentioned
request for business activity purposes (activity
of enterprise) – in the scope of executing the
approval procedure and issuing ITB Technical
Approval - in the following scope (below, please
indicate which is the proportion of services
connected with or provided for each of locations
listed above):

(i) ..............................................;

(ii) ..............................................;

(iii) ..............................................; 1. stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w rozumieniu art. 44 Dyrektywy 112/2006/WE (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.) – odpowiednikiem którego w tym zakresie jest art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.), znajduje się i będzie znajdowało na terytorium Wspólnoty tj. w:

 1. permanent address or usual residence covered by Article 44 of Directive 2006/112/EC (in its wording as of 1 January 2010 ) – this provision is transposed into Polish law in article 28b paragraph 3 of value added tax act of 11 March 2004 (in its wording as of 1 January 2010), is located and will be located on territory of the European Union that is in:

…………………………………………………….…....………….……………………………….……………….…;

(oświadczenie w pkt 4 należy wypełnić wyłącznie w sytuacji nieposiadania siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o których mowa w pkt 3);

(declaration mentioned in point 4 should be filled if the Contractor does not have the place of establishment or fixed establishment mentioned in point 3);

 1. Usługa nie jest przeznaczona na cele osobiste Kontrahenta, lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, o których jest art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.);

 1. The service is not meant for personal aims of Contractor, his workers, former workers, partners, shareholders, members of cooperative society and their family members, members of legislative bodies of legal entity or members of association, who are mentioned in Article 28b paragraph 4 of value added tax act of 11 March 2004 (in its wording as of 1 January 2010);

 1. W razie zmiany stanu faktycznego, Kontrahent niezwłocznie poinformuje pisemnie Instytut o zaistniałej zmianie, oraz o dacie zajścia zmiany; w takim wypadku opłata za przeprowadzenie procedury aprobacyjnej i udzielenie Aprobaty Technicznej ITB ulegnie odpowiedniej zmianie w ten sposób, by wynagrodzenie Instytutu zostało powiększone o podatek VAT, o ile ten podatek stanie się należny od Instytutu w wyniku zmiany stanu faktycznego;

 1. In case of changing this factual state the Contractor without any delay informs Institute in writing about occurred change and its date. In that case the payment for executing the approval procedure and issuing ITB Technical Approval will change in the way that the reward of the Institute will be increased by the value of VAT if this tax is demanded from the Institute as a result of a changed factual state;

 1. W przypadku podania powyżej danych niezgodnych z rzeczywistością skutkujących powstaniem po stronie Instytutu zaległości podatkowych, Kontrahent wyrówna szkodę wyrządzoną Instytutowi, w tym zapłaci kwoty uregulowanej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 1. If the above declared represents and warrants are untrue and because of that the Institute will have tax arrears, the Contractor will pay damages, including the amount of paid tax with interest for default.

………………………….. ……………………………………...

(data) (podpis osoby reprezentującej Kontrahenta)

(date) (signature of the representative of the Contractor)Numer rejestracyjny wniosku:

(wypełnia ITB) (filled by ITB)NJ-........../…..
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna