Notatka słUŻbowa z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi powtarzające się okresowoPobieranie 6.81 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.81 Kb.
NOTATKA SŁUŻBOWA

z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi powtarzające się okresowo

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na w/w usługi powtarzające się okresowo dokonano zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, na podstawie usług realizowanych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na rok ......................... średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego ........ %


2. Szacowania dokonano w dniu ...........................................
3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalona zgodnie z art. 32 ustawy Pzp (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi: ............................................. PLN.
4. Wartość przedmiotu zamówienia w Euro (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi ............................................ Euro.

Kurs Euro wynosi 4,1749 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
5. Wartość (kwota brutto), jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia wynosi: ........................... PLN

....................................................................................................................(imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała szacowania wartość zamówienia)
ZATWIERDZIŁ
Lublin, dnia ............................. r …......….....…......………………………….................…….

(podpis osoby dokonującej weryfikacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia )©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna