Nr 014/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku Stowarzyszenia radioznin plPobieranie 50.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar50.31 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 13 października 2010 roku

K O N C E S J A

Nr 449/2010-R


Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1-3 i 38a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr 014/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku Stowarzyszenia radioznin.pl z siedzibą w Żninie o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, złożonego w związku z pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. Nr 81, poz. 1031), po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 392/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku
postanawia się

  1. Udzielić Stowarzyszeniu radioznin.pl z siedzibą w Żninie – zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Żnin FM”, przeznaczonego do powszechnego odbioru – zwanego dalej „programem”.

Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji.

  1. Program będzie rozpowszechniany codziennie, przez 24 godziny na dobę.

  2. Program będzie miał charakter uniwersalny, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę.

  3. Program będzie tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi
    we wniosku o udzielenie koncesji w części „Informacje Programowe” oraz
    w załącznikach, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał, tj. w szczególności:

- udział tematyki lokalnej w programie, odnoszącej się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, tj. Żnina i okolic, realizowanej poprzez różne rodzaje audycji słownych i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych, będzie wynosił nie mniej niż 10,5 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, w tym własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki) i publicystyka na temat problemów lokalnych Żnina i okolic będą stanowiły nie mniej niż 5 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00.

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączaniem okresu wakacyjnego,


tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-23.00 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu;

- audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00.

V. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 2 % dziennego czasu nadawania programu i więcej niż 3 minuty w ciągu godziny.

VI. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


L.p.


Lokalizacja

(województwo)

Obiekt/

właściciel obiektu

f

[MHz]

Współrzędne geograficzne

Hter

[m]

Hant

[m]

ERP

[kW]

Polary-zacja

Charakterystyka promieniowania anteny

1.

Żnin

ul. Mickiewicza 41

(kujawsko-pomorskie)


mleczarnia

komin


96,0

17E 42’29’’

52N 51’43’’100

55

0,1

V

ND

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza;

Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu


u podstawy masztu

Maksymalna dewiacja częstotliwości  75 kHz

System z tonem pilotującym

Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczej za pośrednictwem łącza kablowego lub światłowodowego.

VII. Koncesja obowiązuje od dnia 13 października 2010 roku i wygasa z dniem
12 października 2020 roku.

VIII. Koncesjonariusz wskaże Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Urzędowi Komunikacji Elektronicznej operatora stacji nadawczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania koncesji.

IX. Koncesjonariusz, po uzyskaniu zezwoleń przewidzianych obowiązującymi przepisami, rozpocznie rozpowszechnianie programu radiowego nie później niż pięć miesięcy od daty wydania koncesji. Do czasu rozpoczęcia rozpowszechniania programu Koncesjonariusz może prowadzić próbne emisje programu radiowego. Program emitowany próbnie powinien spełniać wymogi ustalone przepisami obowiązującego prawa oraz wymogi techniczne ustalone w niniejszej koncesji.

X. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 3.540 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych.U z a s a d n i e n i e


W pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 2 grudnia 2009 roku
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. Nr 81, poz. 1031) wskazano, iż Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę, ze stacji nadawczej Żnin w województwie kujawsko-pomorskim (częstotliwość 96,0 MHz; ERP = 0,1 kW).

Program będzie zawierał także audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Żnina i okolic, w tym obligatoryjnie własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki) i publicystykę na temat problemów lokalnych. Audycje i inne przekazy poświęcone tematyce lokalnej będą nadawane w godz. 6.00-23.00.

Ogłoszenie wskazywało w pkt. I, iż audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % dobowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00.

Ponadto, zgodnie z pkt. II Ogłoszenia, elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych


i związanych z tym załączników, do których przestrzegania, po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji, wnioskodawca się zobowiązał.

Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Termin do składania wniosków upływał w dniu 15 lutego 2010 roku.

Lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu została opublikowana


w dniu 30 marca 2010 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura KRRiT oraz zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej: www.krrit.gov.pl.

Przewodniczący KRRiT stwierdził, że w związku z pkt. I Ogłoszenia wniosek


o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego za pomocą
ww. stacji nadawczej złożyło jedynie Stowarzyszenie radioznin.pl z siedzibą w Żninie.

W toku postępowania o udzielenie koncesji oceniano w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi


w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, możliwość dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu, przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii
i telewizji, dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków społecznego przekazu.
I.

Rozpatrując wniosek Stowarzyszenia radioznin.pl z siedzibą w Żninie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, co następuje:

1. Wnioskodawca wystąpił o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Żnin FM”, o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną.

Program ma być nadawany całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Wnioskodawca informuje, że w porze dziennej i późnowieczornej w dni powszednie adresowany jest do grupy wiekowej 25-45 lat z uwagi na charakter muzyki i sposób przekazu słownego. Część późnopopołudniowa i wczesnowieczorna przeznaczona jest dla słuchaczy w wieku 15-25 lat, otwartych na zdobywanie wiedzy, rozwój kulturalny i intelektualny.

Wnioskodawca deklaruje, że planowany program pod nazwą „Radio Żnin FM” ma zawierać informacje z kraju i ze świata, lokalne serwisy informacyjne i komentarze do bieżących wydarzeń lokalnych, bowiem „misją” nadawcy ma być „przekazywanie bieżących informacji oraz poruszanie problemów lokalnych, informowanie o działaniach administracji terenowej oraz służb publicznych, integracja społeczna, promowanie inicjatyw społecznych”. Celem ma być także „prezentowanie walorów turystyczno-wypoczynkowych regionu, popularyzacja wiedzy na temat jego kultury, historii, tradycji i gwary, prezentacja twórczości lokalnych artystów i tworzenie warsztatów sztuki radiowej dla młodzieży szkolnej”.

Wnioskodawca planuje obecność w programie następujących rodzajów audycji (udziały w odsetkach tygodniowego czasu nadawania programu w godz.


6.00-23.00): audycje informacyjne – 9,13 % (w tym tematyka lokalna – 2,55 %); audycje publicystyczne – 2,8 % (w całości dotyczące tematyki lokalnej); audycje rozrywkowe (słowne i słowno-muzyczne) – 10,64 % (w tym tematyka lokalna – 0,21 %); audycje sportowe – 2,73 % (w tym tematyka lokalna – 2,31 %); audycje edukacyjne i poradnicze – 3,15 % (w tym tematyka lokalna – 1,61 %); audycje religijne – 1,4 % (w tym tematyka lokalna – 0,84 %); audycje dla dzieci i młodzieży – 1,68 % (w tym tematyka lokalna – 0,14 %); audycje literackie – 0,28 % (w całości dotyczące tematyki lokalnej); muzyka w programie – 59,82 %.

Z powyższego zestawienia wynika, że Wnioskodawca planuje nadawanie w porze dziennej różnorodnych rodzajów audycji, w tym największy udział w tygodniowym czasie nadawania w porze dziennej będą miały, obok muzyki, rozrywka i informacja. Jako pozytywny fakt należy odnotować zaplanowany przez Wnioskodawcę udział rodzajów audycji rzadko nadawanych w koncesjonowanych programach radiowych, tj. edukacyjnych i poradniczych, religijnych, literackich oraz adresowanych do dzieci młodzieży.

Wnioskodawca deklaruje, że udział warstwy słownej wyniesie 31,82 %
w tygodniowym czasie nadawania projektowanego programu w godzinach 6.00-23.00. Planowany układ ramowy programu potwierdza deklaracje Wnioskodawcy.

Wnioskodawca deklaruje, że udział tematyki lokalnej w projektowanym programie będzie stanowić 10,74 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00; własne lokalne dzienniki i publicystyka poświęcone problemom lokalnym mają stanowić 5,35 % ww. czasu. Ramówka wskazuje, że planowany udział tematyki lokalnej będzie minimalnie niższy - 10% czasu jw.

Audycje poświęcone tematyce lokalnej będą dotyczyć przede wszystkim Żnina
i miejscowości w obrębie gminy Żnin, a ponadto: Damasławka, Gąsawy, Rogowa, Barcina, Mogilna, Janowca Wlkp., Kcynii, Łabiszyna i Szubina.

Wnioskodawca planuje nadawanie lokalnych audycji informacyjnych: dziennika, serwisów użytkowych (prognoza pogody, informacje kulturalne, kronika kryminalna, giełda pracy), przeglądów prasy regionalnej i lokalnej. W ramach publicystyki lokalnej mają być nadawane: relacje reporterskie oraz rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi. Tematyka lokalna podejmowana będzie także w audycjach edukacyjnych, rozrywkowych, literackich, sportowych i religijnych.

Planowany format muzyczny to AC (Adult Contemporary). Dominować będą przeboje z lat 80’ i 90’ oraz muzyka współczesna w obrębie gatunków: pop, soft rock, soul, dance, italo disco i eurodance.

Radio Żnin FM będzie utrzymywać kontakt ze słuchaczami za pomocą telefonu, Internetu i usługi Premium SMS.

Deklarowany udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w kwartalnym czasie nadawania ogółu utworów słowno-muzycznych w programie wyniesie 36 %. Deklarowana kwota jest o 3 % wyższa od min. wymaganej w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Audycje wytworzone przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami mają stanowić 95,68 % tygodniowego czasu nadawania programu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że projekt formalnie spełnia warunki Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 2 grudnia 2009 roku. Ponadto, program będzie spełniał zadania radiofonii wynikające z art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji szczególnie w zakresie dostarczania rozrywki i informacji, w tym komentarzy do bieżących wydarzeń zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych. Ponadto będzie również jedynym programem służącym społeczności lokalnej Żnina i okolic;

2. W części technicznej wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje


i załączniki. Wnioskodawca przedstawił informacje o bazie technicznej, które dają możliwość organizacji, produkcji i realizacji programu radiowego z stacji nadawczej w Żninie;

3. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera kompletną dokumentacje finansową Wnioskodawcy.

Wnioskodawca opracował trzyletni plan finansowy w oparciu o 24 godzinny program radia lokalnego o charakterze uniwersalnym, skierowany do słuchaczy Żnina i okolic.

Wnioskodawca założył sfinansowanie inwestycji (urządzenia techniczne, opłata koncesyjna oraz działalność początkowa) ze środków finansowych Gminy Żnin.

W celu udokumentowania źródeł finansowania do wniosku załączono:

- deklarację Burmistrza Żnina o uruchomieniu środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych i działalność początkową radia;

- uchwałę Nr XLII/365/2010 Rady Gminy z uzasadnieniem o przystąpieniu Gminy Żnin jako członka wspierającego Stowarzyszenie radioznin.pl w projekcie radia merytorycznie i finansowo, a wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Żnina.

KRRiT stwierdziła na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i informacji, iż Wnioskodawca udokumentował możliwość dysponowania środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego KRRiT postanowiła Stowarzyszeniu radioznin.pl z siedzibą w Żninie udzielić koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
Ponadto należy stwierdzić, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
18 lipca 2006 roku o sygnaturze akt II GSK 34/06, rozpoznając skargę kasacyjną Przewodniczącego KRRiT od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2005 roku o sygnaturze akt VI SA/Wa 163/05 w sprawie ze skargi „Telewizji Polsat” S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Przewodniczącego KRRiT Nr DK - 231/2004 - 1/171/P z dnia 15 listopada 2004 roku stwierdził, że żaden z powołanych przez Przewodniczącego KRRiT przepisów Konstytucji ani ustawy o radiofonii i telewizji nie może służyć jako podstawa prawna dla określenia przez organ w koncesji udziału procentowego poszczególnych rodzajów audycji
w całości programu nadawanego przez Koncesjonariusza. Pozycja ustrojowa KRRiT i jej zadania służące zapewnieniu realizacji interesu publicznego w dziedzinie radiofonii i telewizji, jak również kompetencje Przewodniczącego KRRiT nie uzasadniają takiego wpływu na kształt programu Koncesjonariusza.

Zdaniem NSA ustawa nakłada na Koncesjonariusza pewne obowiązki dotyczące wymiaru czasowego niektórych nadawanych programów (np. art. 15 ust. 1-3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji). Są to obowiązki powstałe ex lege, które nie mogą być rozszerzone w decyzji koncesyjnej. NSA nie podzielił poglądu KRRiT, że określenie przez organ koncesyjny wymiaru czasowego poszczególnych rodzajów programów jest podyktowane konkretyzacją zamierzeń programowych, określonych przez nadawcę, deklarowanych we wniosku o udzielenie koncesji.

Zdaniem NSA dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączonych do wniosku o udzielenie koncesji, albowiem w ten sposób informacje programowe zaproponowane przez Wnioskodawcę będą mogły stać się składnikiem decyzji koncesyjnej. Jednocześnie nie zostanie naruszona samodzielność nadawcy w zakresie kształtowania programu, proklamowana w art. 13 ustawy o radiofonii i telewizji, ponieważ informacje programowe są ustalane przez samego nadawcę, a zatem Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o udzielenie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ. Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt. IV niniejszej decyzji koncesyjnej, co pozwoli na uniknięcie sytuacji w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.
II.

W związku z wnioskiem o udzielenie koncesji złożonym przez Stowarzyszenie radioznin.pl z siedzibą w Żninie oraz w wykonaniu Uchwały KRRiT Nr 392/2010


z dnia 17 sierpnia 2010 roku, Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem nr DZC-WRF-5153-157/10 (2) z dnia 3 września 2010 roku uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu w sposób podany w niniejszej decyzji.

W piśmie z dnia 6 października 2010 roku Wnioskodawca oświadczył, że akceptuje techniczne warunki rozpowszechniania określone w ww. postanowieniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie § 4 w zw. z § 1 ust. 1, § 3 oraz § 9 ust. 2 pkt 1 i ust. 11 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 lutego 2000 roku
w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. Nr 12, poz. 153 z późn. zm.).

Liczba mieszkańców w zasięgu programu została obliczona przy pomocy programu RadioX, który określa zasięgi stacji radiowych i programu MapInfo, który proporcjonalnie do powierzchni zlicza wielkość populacji na podstawie danych ludnościowych gmin z 2004 roku.

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem programu: Żnin.
Liczba mieszkańców w zasięgu programu: 19.100 osób

Liczba mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy: 1

Wysokość opłaty: (571 + 314 x 1) x 10 x 0,5 x 0,8 = 3.540 zł

571 – opłata stała przy liczbie mieszkańców do 0,5 mln;

1 – liczba mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy;

10 – liczba lat na jaką udzielana jest koncesja;

0,5 – współczynnik zniżki z tytułu rozpowszechniania programu radiowego,
w którym reklamy nie zajmują więcej niż 2 % dziennego czasu nadawania programu i więcej niż 3 minuty w ciągu godziny;

0,8 – współczynnik zniżki z tytułu braku w całkowitym zasięgu rozpowszechniania programu radiowego miasta o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy.

Do zapłaty: 3.540 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 12 grudnia 2010 roku, na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie


Nr 13101010100095372231000000
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan Dworak

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie radioznin.pl z siedzibą w Żninie (88-400), przy ul. Pocztowej 15;

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. a/a.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna