Nr etapu z harmonogramu Kategorie kosztówPobieranie 52.13 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar52.13 Kb.

Nr etapu
z harmonogramu

Kategorie kosztów***

Koszt razem

Dofinansowanie

W

A

Aw

G

E

Op

O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

 

 
 

 

 

 

 

 

2

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Ogółem

 


 
 

 

 

 

 

 

*** Kategorie kosztów kwalifikowalnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411):

W – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą;

A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

Aw - Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą;

G - Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntów lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

E - Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i innych usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą;

Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;

O - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą..

Pieczęć wnioskodawcy Osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy Główny księgowy Kierownik projektu

 

............…………… podpis i pieczęć podpis i pieczęć podpisJ.2 KOSZTORYS PROJEKTU (CAŁOŚĆ) W ZŁ
Nr etapu
z harmonogramu

Kategorie kosztów***

Koszt razem

Dofinansowanie

W

A

Aw

G

E

Op

O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

 

 
 

 

 

 

 

 

2

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Ogółem

 


 
 

 

 

 

 

 

*** Kategorie kosztów kwalifikowalnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411):

W – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą;

A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

Aw - Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą;

G - Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntów lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

E - Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i innych usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą.;

Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;

O - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą..

Pieczęć jednostki Osoba uprawniona do reprezentowania jednostki Główny księgowy Kierownik części projektu 

............…………… podpis i pieczęć podpis i pieczęć podpis

J.2 KOSZTORYS CZĘŚCI PROJEKTU W ZŁ
DLA…………………………. (nazwa jednostki)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna