Nr sprawy: gops. 271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26. 06. 2012 rPobieranie 164.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar164.08 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
Nr sprawy: GOPS.271-1/12 Bargłów Kościelny, dnia 26.06.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200.000 euro)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, tel. /087/ 642 40 92

e-mail: gops@gops-barglow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ ORAZ DOWÓZ POSIŁKÓW NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Miejsce publikacji ogłoszenia:


 • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

 • Urząd Gminy Bargłów Kościelny – tablica ogłoszeń

 • Strona internetowa Zamawiającego http://www.gops-barglow.dt.pl

 • Strona internetowa Urzędu Gminy Bargłów Kościelny: http://www.barglow.dt.pl

 • Strona internetowa portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.portal.uzp.gov.pl

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) jest mowa o „uPzp” należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP: 846-105-67-70 REGON: 790199751

Tel./faks: 87 642-40-92

Adres e-mail: gops@gops-barglow.pl

Adres strony internetowej: http://www.gops-barglow.dt.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30


II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV:


Główny przedmiot

55.52.31.00-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych

Dodatkowe przedmioty

55.32.10.00-6 - usługi przygotowywania posiłków

55.52.40.00-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości około 260 gorących posiłków dziennie w trakcie roku szkolnego 2012/2013, tj. w okresie od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r. (przez ok. 185 dni) w dni nauki szkolnej w szkołach:


 • Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - około 148 posiłków;

 • Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 29 posiłków;

 • Szkoła Podstawowa w Kroszewie - około 42 posiłków;

 • Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 27 posiłków;

 • Szkoła Podstawowa w Bargłówce - około 14 posiłków.

Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki w szkole pomiędzy godz. 900 a 1130. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami w/w szkół dokładną godzinę dostawy posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia.

Zamawiający zamawia: 1. Przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci uczących się w formie II dania własnym transportem i we własnych termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

2. W tygodniu (5 dni roboczych):

 • 3 dania mięsne (100g porcja po przygotowaniu), stosując naprzemiennie trzy różne techniki kulinarne,

 • 1 danie jarskie (200g dania + 50g dodatek), typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z sosem mięsno – jarzynowym, pierogi z zasmażką),

 • 1 danie rybne (100g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, kotlet rybny,

 • dodatek skrobiowy (150g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron,

 • dodatek owocowo-warzywny (100g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie gotowany i surowy,

 • napój owocowy (200ml).

W każdym daniu musi wystąpić dodatek owocowo-warzywny oraz napój owocowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dobrej jakości o rzetelnej wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone.

W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni) dania nie mogą się powtarzać.

Posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw i owoców.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastrzega się możliwość do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania posiłku.

Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania gorących posiłków oraz zmniejszenia (do 20%) lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb związanych ze zmianą ilości osób objętych pomocą. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.


Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług realizowane będzie w roku szkolnym 2012/2013 tj. w terminie od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r. w dni nauki w szkole. Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania i wydawania gorących posiłków.


V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ.

 1. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 uPzp.

 2. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.


VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (wg załączonego wzoru druku - załącznik nr 2 do SIWZ).

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg załączonego wzoru druku - załącznik nr 3 do SIWZ).

2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 i ust. 2 pkt 2.1 i 2.2, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

4. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:

4.1 FORMULARZ OFERTY wg wzoru Zamawiającego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.

4.2 aktualna decyzja – opinia lub inny dokument właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że zakład znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowywania posiłków.

4.3 parafowany wzór umowyzałącznik nr 4 do SIWZ.

4.4 pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

5.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,

5.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 5 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność orginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.


VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawcy mogą porozumiewać się z Zamawiającym pisemnie lub faksem (dane podane w dziale I niniejszej specyfikacji).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (w tym pytania) oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią.

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 uPzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym jest:

imię i nazwisko: Adam Turowski

stanowisko służbowe: samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnychtel./fax : 87-642-40-92

e-mail: gops@gops-barglow.pl

uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.


IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta winna być sporządzona w oparciu o formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na piśmie wg załączonych do wzorów druków oraz zawierać pozostałe dokumenty wskazane w części VI SIWZ. Jeżeli Wykonawca składa jakiekolwiek materiały - dokumenty w języku obcym, zobowiązany jest załączyć do nich tłumaczenie na język polski.

3. Osoba podpisująca ofertę musi podpisać wszystkie strony oferty, oświadczenia Wykonawcy i załączniki,

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie.

8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 uPzp.

9. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż to wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub kopię), z których wynika uprawnienie osoby/osób do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru.

W takim przypadku dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty:

10.1 Pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika,

10.2 Spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo, kopie umowy spółki cywilnej lub uchwałę, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

11. Zaleca się, aby:

11.1 Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub mającą pełnomocnictwo,

11.2 Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami),

11.3 Kartki oferty były trwale spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

11.4 Oferty składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i wewnętrznych, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

Oferta na: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”
Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 06.07.2012 r.”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.


12. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyżej, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby w przypadku opóźnienia można było odesłać do nadawcy w stanie nienaruszonym.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin składania ofert: do 06 lipca 2012 r. do godz. 9.00.

 2. Miejsce otwarcia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 06 lipca 2012 r. godz. 9.15

 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. poczta kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.


XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować pełny zakres usługi i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie należne podatki i opłaty.

3. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania ceny. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
XIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.


XIV OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ofert.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

kryterium: cena oferty brutto – waga 100 %

3. Oferty oceniane będą punktowo. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma

100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C = liczba punktów za kryterium cena

C = x 100 pkt, gdzie: Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert niepodlegających odrzuceniu

Cx = cena oferty badanej

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 uPzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

3. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym, w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 94 ust. 2 uPzp.

4. Zamawiający wyznaczy termin wybranemu Wykonawcy na przedłożenie wymaganych dokumentów warunkujących podpisanie umowy (nr NIP, regon oraz nr rachunku bankowego).

5. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zmiany oznaczenia podmiotu itp. należy fakt ten zgłosić, jednym z dopuszczalnych sposobów porozumiewania się, do Zamawiającego przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy i przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany, w celu prawidłowego przygotowania przedmiotowej umowy.

6. W zawiadomieniu, wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 uPzp.

7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


XVII WZÓR UMOWY

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ)


XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą.

Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenie oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno:

a) wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

c) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,

c) wobec czynności innych niż wymienione w ppkt a i b – w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przekazał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

e) w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z treścią prze upływem tego terminu.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując swój interes prawny w postępowaniu i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym i weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Skarga – zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Pzp

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego

Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI uPzp.


XIX OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.


XX OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


XXI AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


Lista załączników (załączniki stanowią integralną część SIWZ):

1. Formularz ofertowy - załącznik nr l.

2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 uPzp – załącznik nr 3.

3. Wzór umowy - załącznik nr 4.

TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZATWIERDZIŁ:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –

Agnieszka Kwiecińska

Bargłów Kościelny, 26.06.2012 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


w Bargłowie Kościelnym

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY

Nazwa: ……………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………

Numer telefonu: (0….…) ………………………………………………………....

Nr faksu: (0…….) …………………………………………………………

Numer REGON: ……………………

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ………………………


SKŁADAMY OFERTĘ NA:

Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013

do punktów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Oferuję przygotowywanie gorących posiłków dzieciom uczącym się, uwzględniających zawartość pełnowartościowego białka z dodatkiem warzyw i owoców.
Dotyczy jednego posiłku


Cena netto (cyfrą i słownie)


Podatek VAT (cyfrą i słownie)


Cena brutto (cyfrą i słownie)


Posiłek

w tym:
Posiłki wydawane będą w roku szkolnym 2012/2013 tj. w okresie od 04.09.2012 r. do 27.06.2013 r. w dni nauki w szkole w godzinach pomiędzy 9 00 a 1130 we wskazanych przez Zamawiającego punktach.


Przykładowy dwutygodniowy jadłospis z zachowaniem odpowiednich norm dietetycznych dla grupy żywieniowej - dzieci w wieku szkolnym:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Składając ofertę oświadczamy, że:


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

 2. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac, materiałów i osób koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SIWZ.

 3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie.

 4. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności zgodnie z zapisami wzoru umowy.

 5. Nie zamierzamy

 Zamierzamy1 powierzyć podwykonawcy część zamówienia w zakresie .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................

………………………...…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy o treści przedstawionej w załączonym do specyfikacji wzorze w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
Oferta złożono na …… kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ……..

Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do niniejszej oferty stanowią integralną jej część.


Miejscowość ...........................dnia........./….... /2012 r.


..............................................................

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych w obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta))

Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE


Złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

(adres)
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”,

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:


 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

       • sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- oraz brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejscowość ...........................dnia........../...... /2012 r.………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych w obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 3 do SIWZ


(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE


Złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

(adres)
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013” oświadczamy, że

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Miejscowość ...........................dnia........../…... /2012 r.………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych w obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA (wzór)


Zawarta w dniu ............................2012 r. w Bargłowie Kościelnym pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Agnieszkę Kwiecińską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy kontrasygnacie Emilii Sikora –Głównego Księgowego

a
……..…………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ..........................................................................................................................................

o treści następującej:


§1

  1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia ………………………. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  2. Zakres świadczenia usług Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013” (tj. przez ok. 185 dni).

Zamawiający zleca Wykonawcy usługę w ramach świadczeń pomocy społecznej w postaci:

l. Przygotowania gorących posiłków w formie drugiego dania w dni nauki w szkole z dowozem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach pomiędzy 9 00 a 11 30. Dokładna godzina dostawy w poszczególnych punktach zostanie ustalona przez Dyrektorów Szkół w uzgodnieniu z Wykonawcą.

2. Ilość dziennie zamawianych posiłków szacuje się średnio na:


 • Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - około 148posiłków/dzień;

 • Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 29 posiłków/dzień;

 • Szkoła Podstawowa w Kroszewie - około 42 posiłków/dzień;

 • Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 27 posiłków/dzień;

 • Szkoła Podstawowa w Bargłówce - około 14 posiłków/dzień.

3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i dostarczać posiłki stanowiące przedmiot niniejszej umowy w cenie ………zł brutto, (słownie: ……………../….) za 1 (jeden) posiłek w tym obowiązujący podatek VAT wysokości ……..

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz złożona przez Wykonawcę oferta stanowią integralną część umowy.


§3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 1 gorącego posiłku dziennie w formie drugiego dania wydawanego na podstawie informacji Zamawiającego dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,

 2. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia. W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni) dania nie mogą się powtarzać.

3. Strony ustalają, że ilość osób, którym wydawane będą posiłki jest zmienna, w zależności od bieżących potrzeb związanych ze zmianą ilości osób objętych pomocą. Zamawiający nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji z powodu zamówienia mniejszej ilości posiłków.

4. Posiłki niewykorzystane z powodu nieobecności uczniów w szkole odebrane zostaną przez rodzica tego dnia lub zostaną wydane na tzw. „dokładkę”.

5. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do rodzaju oraz jakości przygotowywanych posiłków, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględniać

§4

Świadczenie usług będzie realizowane w roku szkolnym 2012/2013 od 04.09.2012r. do 27.06.2013 r. w dniach nauki szkolnej. Zastrzega się zmianę okresu wydawania posiłków w sytuacjach szczególnych Informacja o dniach nauki szkolnej zostanie udzielona Wykonawcy niezwłocznie po opublikowaniu przez właściwy organ organizacji roku szkolnego 2012/2013. W przypadku zmian co do dni nauki szkolnej w danej szkole (np. odpracowywanie dnia nauki szkolnej w dniu wolnym) Wykonawca zostanie o tym poinformowany co najmniej na 5 dni wcześniej. W takim przypadku Wykonawca jest również zobowiązany wykonać usługę.Wykonawca będzie również na co najmniej 5 dni wcześniej informowany o dającej się przewidzieć mniejszej ilości uprawnionych do posiłku uczniów w danym dniu.
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca do wystawienia faktury VAT (rachunku) za miesiąc poprzedni, obejmującej miesięczny koszt realizacji przedmiotu umowy kosztu posiłku wraz z dowozem. Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia fraktury VAT/rachunku za okres I i II tygodnia danego miesiąca o ile Wykonawca dostarczy faktury VAT/rachunek do 20 dnia bieżącego miesiąca.

2. Podstawą do naliczania należności i wystawiania rachunku lub faktury jest miesięczna informacja z faktyczną ilością wydanych posiłków dostarczona przez Dyrektorów Szkół z terenu gminy Bargłów Kościelny.

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………….. nie później niż 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.


§6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym w każdym czasie i miejscu z prawidłowości wykonywania usługi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizowanego zadania w formie i terminie określonym żądaniem osoby kontrolującej.
§7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20.000 zł,

b) w przypadku przerwy w wydawaniu posiłków z winy Wykonawcy w wysokości 600 zł za każdy dzień przerwy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Dostawcy karę w wysokości 10.000 zł wyłączeniem sytuacji określonej w art.145 Prawa zamówień publicznych

3. W przypadku, jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.


§8

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

 1. zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp,

 2. niewykonania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę,

 3. braku środków finansowych na zrealizowanie przedmiotu umowy.

  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jej realizacji.

§9

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.Zamawiający: Wykonawca:

1 Zaznaczyć właściwy kwadrat.

Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna