Numer Identyfikacji PodatkowejPobieranie 128.91 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar128.91 Kb.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXVI/502/2011

Rady m.st. Warszawyz dnia 20 października 2011 r.1. Numer Identyfikacji Podatkowej**
__________-_________-________-___________
2. Liczba załączników 1)
___________

IN-12
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH

I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm.)

  2. Uchwała Nr................. Rady m. st. Warszawy z dnia ....................... roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na .............. rok.

Termin składania:

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

Miejsce składania:

  1. Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

  2. W przypadku posiadania nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy informację wraz z załacznikami IN-12/O i/lub IN-12/Z należy złożyć w Biurze Podatków i Egzekucji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
3. Urząd m.st. Warszawy

…………………………...........…..4. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. informacja składana po raz pierwszy
 2. korekta informacji – obowiązująca od dnia ....................................

B. DANE PODATNIKAB.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny

 4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty

 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny  8. współposiadacz zależny


6. Nazwisko i imię

7. Imię ojca, imię matki

8. Identyfikator REGON **

9. Numer PESEL

10. Symbol PKD **

B.2. ADRES PODATNIKA (adres zamieszkania)
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat
14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu
18 Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta
C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
21. Miejsce (adres) położenia przedmiotu opodatkowania1)

(adres – ulica, nr, lokal)

22. Dzielnica m.st. Warszawy1)
23. Numer działki ; obręb1)
24. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów1)
25. Data powstania obowiązku podatkowego / data nabycia 1)
................................. / ...............................

26. Data dokonania zmian / data zbycia1)
............................ / .............................
Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania
C.1. GRUNTY
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – w zakresie handlu lub usług o powierzchni powyżej 2.000 m2

27. Powierzchnia
................................. m2
2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków

28. Powierzchnia
................................. m2
3. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne

29. Powierzchnia
................................. ha
4. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

30. Powierzchnia
................................. m2
C.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
1. mieszkalne

50% powierzchni użytkowej pomieszczeń

o wysokości od 1.40m do 2.20m


31.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń

o wysokości powyżej 2.20m


32.
…………..……….m2


RAZEM

33.
…………..……….m2
2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu lub usług, o powierzchni użytkowej powyżej

1.000m250% powierzchni użytkowej pomieszczeń o wysokości od 1.40m do 2.20m

34.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2.20m

35.
…………..……….m2


RAZEM

36.
…………..……….m2
3. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

50% powierzchni użytkowej pomieszczeń o wysokości od 1.40m do 2.20m

37.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2.20m

38.
…………..……….m2


RAZEM

39.
…………..……….m2
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

50% powierzchni użytkowej pomieszczeń o wysokości od 1.40m do 2.20m

40.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2.20m

41.
…………..……….m2


RAZEM

42.
…………..……….m2

5. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej- 3,46, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej do 2.000 m2

50% powierzchni użytkowej pomieszczeń

o wysokości od 1.40m do 2.20m43.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń

o wysokości powyżej 2.20m44.
…………..……….m2


RAZEM

45.
…………..……….m2
6. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej- 3,46, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej powyżej 2.000 m2


50% powierzchni użytkowej pomieszczeń

o wysokości od 1.40m do 2.20m46.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń

o wysokości powyżej 2.20m47.
…………..……….m2


RAZEM

48.
…………..……….m2
7. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

50% powierzchni użytkowej pomieszczeń

o wysokości od 1.40m do 2.20m49.
…………..……….m2

powierzchnia użytkowa pomieszczeń

o wysokości powyżej 2.20m50.
…………..……….m2


RAZEM

51.
…………..……….m2
C.1.3. BUDOWLE
1. budowle

wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł)


52.
…………..……….zł
D. SKŁADANE ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
53.

 IN-12/O – liczba załączników ..........  IN-12/Z – liczba załączników ..........E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁPOSIADACZY SAMOISTNYCH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, WSPÓŁPOSIADACZY ZALEŻNYCH
1.

54. Nazwisko i imię


55. Imię ojca, imię matki


56. Adres zamieszkania


57. NIP**

58. PESEL

59. Adres do korespondencji


60. PKD**

61. REGON**

2.

62. Nazwisko i imię


63. Imię ojca, imię matki


64. Adres zamieszkania


65. NIP**

66. PESEL

67. Adres do korespondencji


68. PKD**

69. REGON**
3.

70. Nazwisko i imię


71. Imię ojca, imię matki


72. Adres zamieszkania


73. NIP**

74. PESEL

75. Adres do korespondencji


76. PKD**

77. REGON**F. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ INFORMACJĘ

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób użytkowania) zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Zeznanie sporządzone jest zgodnie z moją wiedzą.

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

78. Imię i nazwisko

79. Telefon
80. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

81. Podpis4)

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
82. Adres do prowadzenia korespondencji z podatnikiem


H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego
Imię i nazwisko przyjmującego informację

Data i podpis

* - osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą

** -osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą

OBJAŚNIENIA1. Jeżeli występuje więcej niż jeden przedmiot opodatkowania w poz. 21, 22, 23, 24, 25, 26 należy wpisać „WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA” i dołączyć załączniki IN-12/O (dotyczące nieruchomości i obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu) i/lub IN-12/Z (dotyczące nieruchomości i obiektów budowlanych zwolnionych z podatku), w których zostaną wykazane poszczególne dane. Jednocześnie w poz. 2 oraz w poz. 53 należy podać liczbę załączników.

2. Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

3. Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

4. W przypadku składania informacji w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym


nie wypełnia się.
IN-12

/4
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna