Numer referencyjny: za/3/22/2010 Załącznik nr 20 do siwz załącznik nr do umowy nrPobieranie 197.71 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar197.71 Kb.
Numer referencyjny: ZA/3/22/2010
Załącznik nr 20 do SIWZ

Załącznik nr ..... do umowy nr ..........................

(pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia ............................................... .


Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 20

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gotowych podłoży mikrobiologicznych na płytkach Petriego Ø 90 mm, podłoży mikrobiologicznych chromogennych gotowych na płytkach Petriego Ø 90 mm, podłoży mikrobiologicznych gotowych, dzielonych na płytkach Petriego Ø 90 mm, podłoży mikrobiologicznych w probówkach zakręcanych , innych podłoży oraz wyrobów niezbędnych do założenia hodowli drobnoustrojów, zwanych dalej wyrobami.


2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 20 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe.
3. Wymagania dotyczące podłoży mikrobiologicznych wskazanych w poz. 1 – 39 tabeli:
1) Minimum 50 % podłoży (19 pozycji) musi pochodzić od jednego producenta ze względu na obowiązujące u zamawiającego standardy

jakości w mikrobiologicznych badaniach laboratoryjnych;


2) Wszystkie podłoża muszą posiadać certyfikat jakości zawierający:

- nazwę produktu,

- numer serii,

- nazwę producenta,

- datę ważności,

- wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych w kontroli,

- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH,

- dla podłoży Mueller – Hinton II agar, Mueller- Hinton z 5% krwią baranią, dodatkowo wykaz krążków antybiotykowych użytych do kontroli

wraz z wynikiem sfery wzrostu;
3) Opisy podłoży płytkowych ( poz. 1 – 23 tabeli) muszą być umieszczone tylko i wyłącznie na płaskiej części denka płytek i zawierać, co

najmniej:

- nazwę producenta,

- nazwę produktu,

- numer serii i godzinę rozlania podłoża;
4) Podłoża płytkowe wskazane w poz. 1 – 25 i poz. 38 muszą być umieszczone na płytkach Petriego Ø 90 ( poz. 38 - Ø 55) i pakowane

w folię po 10 sztuk. Podłoża wskazane w poz. 24 i 25 muszą być rozlane na płytkach dzielonych tj. połowa płytki Ø 90 zawiera inne

podłoże niż druga połowa płytki. Podłoża probówkowe wskazane w poz. 26 – 37 oraz 39 muszą być umieszczone w probówkach

zakręcanych;
5) Transport podłoży musi odbywać się w temp. 2 – 8 stopni zgodnie z ogólnymi warunkami przechowywania podłoży;
6) Wymagany termin ważności podłoży liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu:

- minimum 6 tygodni dla podłoży z krwią,

- minimum 10 tygodni dla pozostałych podłoży;
7) Dla podłoży chromogennych wskazane w poz. 18-23 zamawiający wymaga dołączenia do oferty oraz do pierwszej dostawy

kolorowych ulotek obrazujących wzrost kolonii na podłożach chromogennych oraz metodykę wykonania posiewu i interpretacji w języku

polskim.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ..........................................

..........................................................................................................................................................., zgodnie z poniższą kalkulacją :


Lp.
Przedmiot zamówienia – zadanie nr 20 :
Podłoża gotowe na płytkach Petriego Ø 90 mm ( poz. 1 - 17 tabeli), podłoża chromogenne gotowe na płytkach Petriego Ø 90 mm ( poz. 18 - 23 tabeli), podłoża gotowe, dzielone na płytkach Petriego Ø 90 mm (poz. 24-25), podłoża gotowe w probówkach zakręcanych ( poz. 26 -35 tabeli), inne podłoża (poz. 36 - 39 tabeli), wyroby niezbędne do założenia hodowli drobnoustrojów ( poz. 40 – 45 tabeli) :

Jednostka

miary

Ilość

Cena jednostkowa
tzw. „brutto”
(zł/j.m.)

Wartość

(zł)

6 = 4 x 5

Producent

INFORMACJE DODATKOWE *

Stawka VAT (%)

zawarta w poz. 6 „Wartość”

Nazwa

handlowa/ numer katalogowy

1

2

3

4

5


6

7

8

9

1.


Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym; op. a 20 płytek –

op.

600

2.

Mueller Hinton agar II ( badanie wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy); op. a 20 płytek -

op.


750

3.

Columbia agar z 5% krwią baranią op. a 20 płytek –

op.

750

4.

Mueller Hinton agar z 5 % krwią baranią ( badanie wrażliwości paciorkowców); op. a 20 płytek –

op.


28

5.

Haemophilus agar czekoladowy (wybiórcza izolacja Haemophilus); op. a 20 płytek -

op.

28

6.

Salmonella Shigella agar (wybiórcza izolacja Salmonella i Shigella);

op. a 20 płytek -op.


120

1

2

3

4

5


6

7

8

9

7.


Agar czekoladowy z antybiotykami i Poly Vitexem dla wybiórczej izolacji Neisseria spp.; op. a 20 płytek -

op.


40

8.


Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem ( wybiórcza izolacja drożdżaków i pleśni); op. a 20 płytek -

op.


120

9.

Gardnerella agar (wybiórcza izolacjia Gardnerella vaginalis);op. a 20 płytek -

op.

40

10.

Columbia CNA agar z 5 % krwią baranią (wybiórcze podłoże dla bakterii Gram (+) ); op. a 20 płytek -

op.


24

11.

Mueller Hinton II agar z kloksacyliną 250 mg/L op. a 20 płytek -

op.

12

12.

Mac Conkey z sorbitolem; op. a 20 płytek -

op.

40

13.

HTM agar (Haemophilus test Medium); op. a 20 płytek -

op.

24

14.

Mannitol Salat Agar (Chapman);

op. a 20 płytek -


op.

12

15.

Brian Hart Infusion agar z wankomycyną 6 mg/L; op. a 20 płytek -

op.


12

16.

Agar Clostridium difficile (wybiórcza izolacja C.difficile); op. a 20 płytek -

op.

6

17.


RPMI + 2% glukoza + MOPS + 1,5% Bacto agar do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na chemioterapeutyki p-grzybicze; op. a 20 płytek -

op.

5

1

2

3

4

5


6

7

8

9

18.

Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio S. aureus; op. a 20 płytek -

op.


15

19.

Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio wankomycynooporne Enteroccocus spp. op. a 20 płytek -

op.


4

20.

Podłoże chromogenie MRSA identyfikujące bezpośrednio S. aureus MRSA; op. a 20 płytek -

op.


4

21.

Podłoże chromogenie Candida ( różnicujące 4 gatunki Candida: albicans, kefir/glabrata, tropicalis, krusei); op. a 20 płytek -

op.

100

22.

Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio E. coli; op. a 20 płytek -

op.

40

23.

Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów z rodzaju Enterobacteriaceae wytwarzających B - laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL); op. a 20 płytek -

op.

12
24.

Scheadler anaerobe agar/Scheadler anaerobe selective agar (podłoże dzielone do hodowli bakterii beztlenowych oraz podłoże do wybiórczej hodowli bakterii z rodzaju Prevotella i Bacteroides; op. a 20 płytek -

op.


80

25.

MacConkey agar/Columbia CNA z 5% krwią baranią ( podłoże dzielone do bezpośredniej izolacji pałG(-) oraz wybiórczej izolacji bakterii o wysokich1

2

3

4

5


6

7

8

9

25.

wymaganiach wzrostowych (bakterii Gram dodatnich)); op. a 20 płytek -

op.

50

26.

Kligler agar skos; op. a 20 probówek -

op.

4
27.

Woda peptydowa; op. a 20 probówek-

op.

12
28.

Agar Sabouraud z chloramfenikolem i aktidionem skos (wybiórcza izolacja dermatofitów i innych grzybów); op. a 20 probówek-

op.

4

29.

Bulion SF ( bulion do namnażania Salmonella); op. a 20 probówek –

op.

120

30.

Dermatophyte agar (wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów z czerwienią fenolową); op. a 20 probówek


op.


4

31.

Scheadler agar 0,02 % + witaminaK3 (bulion do hodowli bakterii beztlenowych; op. a 20 probówek –


op.


60

32.

Lowenstein Jensen ( hodowla Mycobacterium) op. a 20 probówek –

op.

250

33.

Stonenbrink ( hodowla Mycobacterium); op. a 20 probówek –

op.

12

34.

Agar tryptyzowo sojowy (skos); op. a 20 probówek –

op.

12

35.

Bulion tryptozowo – sojowy; op. a 20 probówek –

op.

12

1

2

3

4

5


6

7

8

9

36.

Uriline ( podłoże do posiewów bakterii z moczu CLEAD/MacConkey) ; op. a 100 probówek –op.


50

37.

Fiolki zawierające 25 szklanych kuleczek zawieszonych w roztworze kriochronnym do przechowywania szczepów w niskiej temperaturze; op. a minimum 60 fiolek -

op.

1
38.

Count-Tact – Ø 55 – do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych, z czynnikami inaktywującymi środki dezynfekcyjne; op. a 20 płytek -

op.

5
39.

Agarek amerykański do przechowywania i transportu drobnoustrojów -

szt.


200


40.

Generatory atmosfery beztlenowej do pojemników o objętości 2,5 litra, działające bez dodatku wody lub katalizatora;

skład atmosfery uzyskanej

- stężenie tlenu – mniej niż 0,1 %,

- stężenie CO2– powyżej 15% po 24 h;

pakowane w saszetki aluminiowe, otwierane bez użycia nożyczek; op. a 10 saszetek -

op.

90

41.


Generatory atmosfery beztlenowej, działające bez dodatku wody lub katalizatora, z klipsem zamykającym, na 2 – 4 płytki;1

2

3

4

5


6

7

8

9

41.


skład atmosfery uzyskanej:

- stężenie tlenu – mniej niż 0,1%,

- stężenie CO2– powyżej 15% po 24 h;

pakowane w saszetki aluminiowe otwierane bez użycia nożyczek; w zestawie ( 1 opakowaniu) woreczki foliowe do pakowania oraz klipsy do zamknięcia; opakowanie a 20 saszetek-
op.

40

42.Generatory atmosfery wzbogaconej w CO2, działające bez dodatku wody lub katalizatora, do pojemnika na 2,5 litra;
skład atmosfery uzyskanej:

- stężenie CO2 – od 3,5% do 9%

po 24 h; pakowane w saszetki

aluminiowe otwierane bez użycia

nożyczek; op. a 10 saszetek –

op.

144

43.

Generatory atmosfery wzbogaconej w CO2, działające bez dodatku wody lub katalizatora, z klipsem zamykającym, na 2 – 4 płytki;
skład atmosfery uzyskanej:

- stężenie CO2 – od 3,5% do 9%

po 24 h;

pakowane w saszetki aluminiowe otwierane bez użycia nożyczek; w zestawie ( 1 opakowaniu) woreczki foliowe do pakowania oraz klipsy do zamknięcia ; op. a 10 saszetek –op.

36

1

2

3

4

5


6

7

8

9

44.

Crioblok – pudełko na 18 miejsc, wykonane z materiału uniemożliwiającego rozmrożenie probówek criobloku (przechowywanie szczepów wzorcowych w niskich temperaturach) –

szt.

1

45.

Paski wskaźnikowe środowiska beztlenowego; op. a 50 pasków –

op.

12Razem Cena oferty:
* Informacje dodatkowe wskazane w kolumnie nie będą brane pod uwagę przy badaniu i ocenie ofert.

........................, dn. ....................2010 roku………………………………………………………………….
( podpis/ y osoby / osób uprawnionej/ ych

do reprezentowania wykonawcy)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna