O Ś wiadczeni ePobieranie 5.37 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar5.37 Kb.
(A24)

……………………., dnia 27 kwietnia 2016 r.


O Ś W I A D C Z E N I E


o dostępności parku zabytkowego dla ogółu społeczności

W imieniu …………………………………………. oświadczam/y*, że park ……..………..…….. w …………..….….. wpisany do rejestru zabytków pod nr ………………. na podstawie decyzji …………….….., którego jestem/śmy* właścicielem/dzierżawcą* jest ogólnodostępny dla mieszkańców.…………..............................................

/czytelny podpis – imię i nazwisko/

* niewłaściwe skreślić
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna