O Ś wiadczeni ePobieranie 6.74 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.74 Kb.
(A9)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, że:.....................................................................................................

nazwa Pożyczkobiorcy/Dotowanego/Otrzymującego środki/Kredytobiorcy/*
z siedzibą ................................................ przy ul. ................................................................. do zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.: „................................................................................................................................................” przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, harmonogram rzeczowo-finansowy ww. przedsięwzięcia sporządził/a* niezgodnie**/zgodnie* z założeniami wynikającymi z audytu energetycznego opracowanego przez: ........................................... z dnia .............................., pozytywnie zweryfikowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

……….……………………. ………..…...................................................

Podpis inspektora nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
* niewłaściwe skreślić

** tylko w przypadku oceny audytu dokonanej przez Fundusz nakładającej obowiązek złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna