O dr hab. Mieczysław Paczkowski ofm, prof. Umk wykaz publikacji: KsiążkiPobieranie 28.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.38 Kb.
o. dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM, prof. UMK

Wykaz publikacji:

1. Książki:

 1. Esegesi, teologia e mistica. Il prologo di Giovanni nelle opere di S. Basilio Magno (SBF Analecta 39), Jerusalem 1995.

 2. Rzeczywistość, symbol i tajemnica. Jerozolima w starożytnej literaturze chrześcijańskiej okresu przedchalcedońskiego (Biblioteka Ziemi Świętej: seria naukowa), Wrocław 2003.

 3. (z D. Witkowską [fot.]), Ziemia spotkania człowieka z Bogiem (Biblioteka Przewodnika Katolickiego), Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2006, ill.

 4. (z W.J. Sztykiem [red.]), Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła (Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7), Katowice 2010.

 5. (z W.M. Michalczykiem [red.]), Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa 2013, ill.

2. Artykuły naukowe:

 1. The Sacrifice of Isaac in Early Patristic Exegesis, w: Fréderic Manns (wyd.), The Sacrifice of Isaac in the three Monotheistic Religions. Proceedings of a symposium on the interpretation of the Scripture held in Jerusalem, March 16-17, 1995 (SBF Analecta 41), Jerusalem 1995, s. 101-121.

 2. Esegesi prosopografica di S. Basilio Magno, Liber Annuus 44 (1994), s. 291-330.

 3. Gerusalemme negli scrittori cristiani del II-III secolo, Liber Annuus 45 (1995), s. 165-202.

 4. Gerusalemme in Origene e San Girolamo, w: G. Bissoli (red.), Gerusalemme. Realtà sogni speranze, Jerusalem 1996, s. 106-123.

 5. Tipologia biblica e spirituale nella “Vita di Shenute”, Studia Orientalia Christiana - Collectanea 25 (1992), s. 301-333.

 6. La lettura cristologica dell’Apocalisse nella Chiesa prenicena, Liber Annuus 46 (1996), s. 187-222.

 7. Interpretacja Orygenesa ofiary Izaaka (Rdz 22) w pierwotnym Kościele, Quaestiones Selectae 3 (1996), s. 51-78.

 8. Mc 1,1-3 e l’esegesi comparativa dell’inizio dei Vangeli canonici in Basilio di Cesarea e Ambrogio di Milano, w: M. Adinolfi - P. Kaswalder (red.), Entrarono a Cafarnao. Lettura interdisciplinare di Mc 1, Jerusalem 1997, s. 169-185.

 9. Mc 1,1-13 nelle “Postillae Perpetuae” di Nicola di Lira, w: M. Adinolfi - P. Kaswalder (a cura di), Entrarono a Cafarnao. Lettura interdisciplinare di Mc 1, Jerusalem 1997, s. 187-207.

 10. Lo Spirito della profezia nel monachesimo antico, Liber Annuus 47 (1997), s. 171-208.

 11. Duch Święty-“Paraklet” w interpretacji wczesnochrześcijańskiej, Quaestiones selectae 7 (1998), s. 61-78.

 12. Le sofferenze del Figlio di Dio secondo i Padri della Chiesa, L’ancora nell’unità di salute 12 (1/1998), s. 16-22.

 13. La sofferenza nel pensiero dei padri della Chiesa, L’ancora nell’unità di salute 12 (4/1998), s. 491-499.

 14. Wspólnoty religijne, Ziemia Święta 14 (1998), s. 8-13.

 15. La paternità divina nel pensiero dei Padri della Chiesa, L’ancora nell’unità di salute 14 (3/1999), s. 242-248.

 16. Interpretacja milenarystyczna idei Jerozolimy (II-III wiek), Tarnowskie Studia Teologiczne 19 (2000), s. 55-62.

 17. Il mistero dell’Incarnazione secondo i Padri della Chiesa, La Terra Santa 9-10 (2000), s. 52-55.

 18. The Centrality of Jerusalem in the Reflections of the Father of the Church, w: A. Niccacci (wyd.), Jerusalem House of Prayer for All Peoples in the Three Monotheistic Religions. Proceedings of a symposium held in Jerusalem, February 17-18, 1997 (SBF Analecta 52) Jerusalem 2001, s. 115-134.

 19. Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, Quaestiones Selectae 12 (2001), s. 61-76.

 20. Teologia świadectwa i doświadczenia w “Katechezach” Cyryla Jerozolimskiego”, Quaestiones Selectae 13 (2001), s. 51-73.

 21. Il “seno del Padre” (Gv 1,18) nella patristica precalcedonese, Liber Annuus 50 (2000), s. 263-314.

 22. Chrzest w imię Mojżesza, Jana i Jezusa. Typologia chrzcielna według Bazylego Wielkiego, Quaestiones Selectae 14 (2002), s. 83-106.

 23. Wizja ojcostwa Bożego na podstawie pierwszego wezwania Modlitwy Pańskiej według starożytnych pisarzy chrześcijańskich (III - V wiek), Quaestiones Selectae 16 (2003), s. 33-57.

 24. „Pątnicze szlaki w Ojczyźnie Chrystusa”, w: F. Szajer (red.), Skandynawskie Polaków Pielgrzymowanie, Oslo 2003, 43-68.

 25. Śmierć w relacjach wczesnych źródeł monastycznych (IV-VI wiek), w: J. Kolbuszowski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, tom VIII, Wrocław 2004, s. 33-42.

 26. Girolamo e la polemica antiapollinarista, Antonianum 79 (2004), s. 473-504.

 27. Aniołowie w starożytnej literaturze chrześcijańskiej (II-IV wiek), w: J. Ługowska – J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Wrocław 2004, s. 30-55.

 28. La Vergine Maria nella devozione e nella dottrina delle Chiese Bizantine, w: G. Lauriola (red.), Da Cristo a Maria, Castellana Grotte 2005, s. 139-153.

 29. Prawo wyjdzie z Syjonu i Słowo Pańskie z Jeruzalem”. Iz 2,3 w egzegezie patrystycznej okresu przedchalcedońskiego, w: M.S. Wróbel (red.), Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, Lublin 2005, s. 315-332.

 30. Środki terapii ludzkiej i Boskiej. Stanowisko starochrześcijańskich pisarzy na przykładzie Orygenesa, w: B. Płonka–Syroka (red.), Relacje lekarz–pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym (Studia z Dziejów Kultury Medycznej 10), Wrocław 2005, s. 55-77.

 31. Gerusalemme – „ombelico del mondo” nella tradizione cristana antica, Liber Annuus SBF 55 (2005), s. 165-202.

 32. Aniołowie w śnie biblijnego patriarchy Jakuba. Rdz 28,12 w interpretacji judaistycznej i starochrześcijańskiej, w: J. Ługowska (red.), Anioł w literaturze i kulturze, tom 2, Wrocław 2005, s. 34-62.

 33. Logos obecny w każdym człowieku”. Justyn Męczennik o mądrości i sprawiedliwości wśród niechrześcijan, Collectanea Theologica 2 (2006), s. 131-145.

 34. Człowiek staje się aniołem. Henoch i Metatron, w: J. Ługowska (red.), Anioł w literaturze i kulturze, tom 3, Wrocław 2006, s. 39-64.

 35. Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku, Vox Patrum 25 (2005) t. 48, s. 159-186.

 36. Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu, Teologia i Człowiek 7-8 (2006), s. 185-207.

 37. Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania, Vox Patrum 26 (2006) t. 49, s. 511-529.

 38. Chrystianizacja antycznej wizji śmierci. Przykład Ambrożego z Mediolanu, w: J. Kolbuszowski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t, XI, Wrocław 2007, s. 289-302.

 39. Dobry Pasterz i jego owce w przepowiadaniu Piotra Chryzologa, Quaestiones Selectae 20 (2006), s. 117-139.

 40. Monastycyzm chrześcijański wobec problematyki starości, w: B. Bugajska (red.), Życie w starości, Szczecin 2007, s. 69-82.

 41. Symbolika eklezjalna Jerozolimy w ujęciu Ambrożego i Augustyna, Quaestiones Selectae 21 (2007), s. 101-123.

 42. Proces kształtowania woli i wyrabiania nawyków według Orygenesa, Paedagogia Christiana 1/19 (2007), s. 9-32.

 43. Obecność chrześcijan wschodniosyryjskich (asyryjskich) na terytorium Ziemi Świętej na przestrzeni wieków, w: M. Abdalla (red.), Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura – problemy przetrwania, Poznań 2008, s. 187-198.

 44. Duch przychodzący i działający. Dz 2,1-3 w egzegezie homiletycznej Jana Chryzostoma, Biblica et Patristica Thoruniensia 1 (2008), s. 229-261.

 45. Kwestia wolnej woli człowieka w polemice antymarcjońskiej Tertuliana, w. G. Kucza – G. Wita, Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego (Studia i materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 45), Katowice 2008, s. 128-143.

 46. Analogie i paradygmaty sakramentu chrztu w przepowiadaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, w: B. Częsz (red.), Myśl teologiczna Jana Chryzostoma; Teologia Patrystyczna 5 (2008), s. 133-167.

 47. Reguły zachowania w monastycyzmie starochrześcijańskim, w: K. Łeńska-Bąk- M. Sztandara (red.), Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze (Stromata Anthropologica 4), Opole 2008, s. 47-65.

 48. Poetycka autobiografia starożytnego konwertyty. Komodian, Carmen apologeticum 1-14, w: P. Bortkiewicz - S. Mikołajczak - M. Rybka (red.), Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). V: Materiały z konferencji. Gniezno, 22-24 września 2008 (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 39), Poznań 2009, s. 377-387.

 49. Pratum spirituale Jana Moschosa a symbolika łąki-pastwiska w źródłach starochrześcijańskich, w: J. Jurewicz-M. Kapełuś (red.), Symbolika łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach, Warszawa 2009, s. 148-173.

 50. Doświadczenie choroby i troska o chorych w monastycyzmie starochrześcijańskim, [w:] B. Płonka-Syroka – M. Skrzypek [red. naukowa], Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wrocław 2010, s. 465-493.

 51. Biblia w edukacji i formacji duchowej Antoniego Egipskiego, [w:] J. Bagrowicz- St. Jankowski (red.), „Wy mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie” (J 13,13). Wychowanie w tradycji biblijnej, późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej, Toruń 2010, s. 173-214 [pomyłka w imieniu autora – jest „Antoni”, ma być: „Mieczysław”].

 52. Jeruzsálem mint a világ közepe, Praeconia 4 (2009), s. 3-36 (wyd. 2010; w jęz. węgierskim).

 53. Egzegeza „Corpus Paulinum” Teodoreta z Cyru, [w:] tenże – W.J. Sztyk (red.), Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła, Szkoła Seraficka. Seria Nowa 7 (2010), s. 118-138.

 54. Działania terapeutyczne jako topos literacki w dziełach Plutarcha i Orygenesa, w: K. Łeńska-Bąk – M. Sztandara (red.), Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje (Stromata Anthropologica 5), Opole 2009, s. 91-111 (wyd. 2010).

 55. Milczenie - cisza w teorii i praktyce starożytnego monastycyzmu chrześcijańskiego, w: B. Płonka-Syroka – K. Marchel (red.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (Antropologia emocji 1), Wrocław 2010, s. 103-120.

 56. W imię Boga nieskończenie miłosiernego”. Islam i tolerancja wobec niemuzułmanów, [w:] W. Irek (red.), Misterium Miłości (Sympozja i Sesje Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 19) Wrocław 2010, s. 127-145.

 57. Gnosis” czy „paradosis”? Tradycja apostolska w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego, Quaestiones Selectae” 24 (2009), s. 79-95 (wyd. 2010).

 58. Egzegeza Rz 9 i kwestia wolnej woli w ujęciu Orygenesa, Biblica et Patristica Thoruniensia 3 (2010), s. 115-140.

 59. Gnosis” czy „paradosis”? Tradycja apostolska w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego, Quaestiones Selectae” 24 (2009), s. 79-95 (wyd. 2010).

 60. Egzegeza Rz 9 i kwestia wolnej woli w ujęciu Orygenesa, Biblica et Patristica Thoruniensia 3 (2010), s. 115-140 (wyd. 2011).

 61. Inkulturacja Ewangelii w środowisko greckie i rzymskie w Kościele pierwszych wieków, Quaestiones Selectae 26 (2010), s. 126-148 (wyd. 2011).

 62. Coniurare – coniuratio – coniurantes”. Zakres znaczeniowy w literaturze starochrześcijańskiej i średniowiecznej, w: K. Łeńska-Bąk – M. Sztandara (red.), Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności (Stromata Anthropologica 6), Opole 2010, s. 91-111 (wyd. 2011).

 63. Powstanie i początek Kustodii Ziemi Świętej, Scriptura Sacra. Studia Biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 13-14 (2009- 2010), s. 71-94 (wyd. 2011).

 64. Typologia proroka Jonasza w interpretacji Cyryla Jerozolimskiego, Pietas et Studium. Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie 2 (2009), s. 169-189 (wyd. 2011).

 65. Rodzina chrześcijańska w okresie późnego antyku (II-III wiek), Teologia i Człowiek 16 (2010), s. 67-93 (wyd. 2011).

 66. Jan Paweł II i Kościoły przedchalcedońskie, Quaestiones Selectae 27 (2011), s. 83-110.

 67. Angelologia Filona z Aleksandrii i jej echa w literaturze chrześcijańskiej II i III wieku, w: Cz. Rychlicki - I. Werbiński (red.), Veritas cum caritate – inteligentia cum amore. Księga Jubileuszu w XXV rocznicę biskupstwa JE Ks. Bpa d-ra A.W. Suskiego, Toruń 2011, s. 381-413.

 68. Kustodia Ziemi Świętej dziś, w: A. Zając (red.), Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu, Kraków 2011, s. 207-255 (wyd. 2012).

 69. Sprawności moralne a odmienność religijna. Przykład franciszkańskich szkół na Bliskim Wschodzie (XVII-XX wiek), w: I. Jazukiewicz – E. Kwiatkowska (red. naukowa), Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu (Rozprawy i Studia T. [CMXI] 837), Szczecin 2012, s. 49-85.

 70. An Explanation of the Christological Exegesis of St. Athanasius, w: F. Drączkowski [et alii], Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, Lublin 2012, s. 53-68.

 71. Higiena ciała i czystość duchowa w starożytnym monastycyzmie syro-palestyńskim, w: Czystość i brud: higiena w starożytności, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera, 2013, s. 193-210.

 72. Miłość i jej przejawy w relacjach międzyludzkich: perspektywa wczesnochrześcijańska (II-V wiek), w: Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2013, s. 195-235.

 73. Franciszkańska apteka w Jerozolimie (XV-XIX w.), w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus: prace ofiarowane ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W.M. Michalczyk, C. M. Paczkowski, Kraków; Warszawa: Drukarnia Styl, 2013, s. 1013-1031.

 74. Powinności bogatych wobec ubogich: stanowisko Jana Chryzostoma i Leona Wielkiego, w: Teologia Patrystyczna, t. 10: Ojcowie Kościoła o ubóstwie, red. B. Częsz, P. Wygralak, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2013, s. 107-143.

 75. Miłość człowieka do Boga według Tertuliana, AK (2013) t. 161, z. 2, s. 223-237.

 76. Reinterpretacja postaci Hioba w starożytnym monastycyzmie chrześcijańskim, Biblica et Patristica Thoruniensia 6 (2013) nr 4, s. 179-203.

 77. Interpretacja angelologiczna Rdz 6,1-4 w patrystyce przednicejskiej, CT 83 (2013), nr 4, s. 129-155.

 78. Wczesnochrześcijańska symbolika o charakterze ponerologicznym: wybrane przykłady, Vox Patrum 33 (2013), z. 59, s. 39-65.

 79. Metafora soli w Biblii i literaturze wczesnochrześcijańskiej, Vox Patrum 33 (2013), z. 60, s. 221-243.

 80. Dekoracyjne i symboliczne znaczenie kopuły w architekturze sakralnej, Ateneum Kapłańskie 163 (2014) z. 2, s. 232-248.

 81. Wiara w Listach św. Bazylego Wielkiego, Vox Patrum 34 (2014) t. 61, s. 309-325.

 82. Lex peregrinorum: obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku, w: Camino Polaco: teologia, sztuka, historia, teraźniejszość, red. P. Roszak, W. Rozynkowski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 13-41.

 83. Powołanie mnisze według starożytnych źródeł monastycznych, w: Teologia patrystyczna, t. 11: Interpretacja powołania człowieka w nauce Ojców Kościoła, red. P. Wygralak, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2014, s. 61-89.

 84. Dekoracyjne i symboliczne znaczenie kopuły w architekturze sakralnej, AK (2014) t. 163, z. 2, s. 232-248.

 85. Mk 1,1-13 w egzegezie homiletycznej św. Hieronima ze Strydonu, Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014) nr 2, s. 51-78.

 86. Czujny zwiastun brzasku i zmartwychwstania: kogut w symbolice starochrześcijańskiej, Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014) nr 4, s. 77-95.

 87. Mesjanizm a milenaryzm chrześcijański w pierwszych wiekach, Studia Gdańskie 34 (2014) s. 15-38.

 88. Amalek and Amalekites in the ancient Christian literature, Teologia i Człowiek 12 (2014) nr 2 (26), s. 137-160.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna