O rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacjąPobieranie 26.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar26.86 Kb.

I N F O R M A C J A


o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację

ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją
Stosownie do art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie ewidencyjnym Osobnica jednostce ewidencyjnej Jasło w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków.

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków wykonana zostanie w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające w terenie, zgodnie z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust.1a i art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie Sp. z o.o., ul. Czechowska 21

Michał Dudzisz

DO AHX641557

2

Krzysztof Kornas

DO AUE 330280

3

Emeryk Lewandowski

DO ALU862940

4

Wiesław Bijas

DO AEV810464

5

Kamil Błaziński

DO AJL 304849

6

Artur Góźdź

DO AUK 727255

7

Marek Sokal

DO AXN 876106

8

Albert Żyjwoda

DO AJR715395

9

Wojciech Kostyła

DO AHC115862

10

Łukasz Paluch

DO AUN995017

11

Michał Sypniewski

DO AUP419245

12

Tomasz Pięta

DO AMU574051

13

Wiktor Dziuba

DO AUV633201

14

Artur Pardyka

DO AUM171685

15

Emilia Szala

DO AET305146

Informuję również, iż opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów, zawierające między innymi informacje dotyczące:  • granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni tych działek oraz użytków gruntowych i klas bonitacyjnych

  • konturów budynków, funkcji użytkowej budynków oraz pola powierzchni zabudowy tych budynków

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18

Ponadto projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie wyłożony w lokalu uzgodnionym z Sołtysem wsi celem indywidualnego zaznajomienia się każdego właściciela (władającego) z nowymi danymi ewidencyjnymi.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust 5 Prawa geodezyjnego kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Gminy w Jaśle oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków . Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust.8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Otrzymują:  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa

  2. Wójt Gminy Jasło

  3. Sołtys wsi Osobnica

  4. Wykonawca prac

  5. a/a


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna