Objaśnienia do wykonania dochodów w 2010 roku planowane dochody w kwocie 884. 791. 099,- złPobieranie 3.99 Mb.
Strona1/36
Data01.05.2016
Rozmiar3.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW
W 2010 roku planowane dochody w kwocie 884.791.099,- zł, zostały wykonane
w wysokości 887.015.112 zł, tj. 100,25 % planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach

bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wrazz opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Planowane dochody w kwocie 103.768.085,- zł wykonane zostały w wysokości 104.133.436,- zł, tj. 100,35% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 71.570.788,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 72.730.756,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.753.829,- zł, z tego na:

  1. konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 5.102.000,- zł,

  2. wykonanie robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych na podstawowych urządzeniach melioracji wodnych – 58.150.463,- zł,

  3. zakup worków zużytych w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 1.983.000,- zł,

  4. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.468.076,- zł,

  5. analizę zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich
   i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 20.000,- zł,

  6. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
   – 30.290,- zł,

 2. dotacji otrzymanej z funduszu celowego udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych na potoku Wielopolka –
  km 0+000+0+600, 1+600-1+900, 3+900-4+300, 5+600-5+800 w miejscowości Brzeźnica, Wola Brzeźnicka – gmina Dębica” w kwocie 653.400,- zł,

 3. dotacji otrzymanej z funduszu celowego udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku
  i Jarosławiu” w kwocie 115.913,- zł,

 4. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 32.000,- zł,

 5. refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2008 ze środków własnych na wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.134.911,- zł,

 6. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
  w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.368,- zł,

 7. wpłaty dywidendy z zysku za rok 2009 r. przez Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT SA w Rzeszowie w kwocie 41.270,- zł,

 8. wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie
  238.001,- zł,

 9. środków pozostałych po rozliczeniu na 31 grudnia 2010 r. zlikwidowanego zakładu budżetowego Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Rzeszowie w kwocie 1.572.550,- zł,

 10. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 186.514,- zł, w tym z:

 1. wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży i świetlicy – 79.067,- zł,

 2. zwrotu kosztów od najemców lokali za korzystanie z centrali telefonicznej, mediów, klatki schodowej, z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, obciążeń pracowników za przepał paliwa, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów oraz wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku ze szkodą w środkach transportu oraz zalaniem pomieszczenia – 36.249,- zł,

 1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot poniesionych wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz naliczonego podatku VAT –
  4.626,- zł,

 2. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w związku
  z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych – 4.147,- zł,

 3. sprzedaży dokumentacji przetargowej – 1.180,- zł,

 4. wpływów naliczonych kar umownych dla wykonawców w związku
  z opóźnieniami wykonania robót budowlanych i opracowania wariantowej koncepcji dla zadania inwestycyjnego – 60.000,- zł,

 1. wpłaty 50% zysku za 2009 r. i częściowej wpłaty zysku za 2010 r. przekazanego przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Eksploatacji
  i Konserwacji w Tarnobrzegu – 1.245,- zł.

  1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 32.197.297,- zł zostały zrealizowane w wysokości 31.402.680,- zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.560.032, w tym na:

 1. inwestycje melioracyjne – 16.553.442,- zł,

 2. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 6.590,- zł,

 1. refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2008 ze środków własnych na wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 105.874,- zł,

 2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.828.293,-zł,

 3. dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w kwocie 10.133.865,- zł,

 4. wpływu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Krosno na realizację inwestycji dotyczącej remontu potoku Lubatówka w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Krosna poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 774.566,- zł,

 5. dochodów ze sprzedaży złomu zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 50,- zł.


DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 401.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości 192.531,- zł, tj. 48.01 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 308.000,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 135.621,- zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wdrażanie oraz promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 93.000,- zł zostały zrealizowane
  w wysokości 56.910,- zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wdrażanie oraz promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 276.325,-zł zrealizowane zostały w wysokości 279.254,- zł, tj. 101,06 % planu, z tego: 1. Dochody bieżące w kwocie 233.407,-zł dotyczyły:

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.5 ZPORR w kwocie 72,- zł wraz z odsetkami w kwocie 24,- zł,

 2. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 213.915,- zł wraz z odsetkami w kwocie 11.014,- zł,

 3. zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  w kwocie 3.062,- zł,

 4. wpływów środków z tytułu kar pieniężnych stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  w kwocie 1.283,-zł,

 5. zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 4.037,-zł.

 1. Dochody majątkowe w kwocie 45.847,- zł dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w kwocie 20.086,-zł, wykonane zostały w wysokości


20.086,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.270,-zł (dochody majątkowe ) wraz z odsetkami w kwocie 1.816,- zł stanowiącymi dochody bieżące.
DZIAŁ 500 – HANDEL

Planowane dochody bieżące w kwocie 143.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.597,-zł tj. 1,12% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Otrzymana dotacja z Ministerstwa Gospodarki została zwrócona z uwagi na niezatrudnienie ekspertów do świadczenia usług pro-eksport i pro-biz oraz braku przygotowania bazy techniczno – organizacyjnej.


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 93.358.311,- zł, wykonane zostały w wysokości 92.096.915,- zł, tj. 98,65% planu. 1. Dochody bieżące w kwocie 52.119.242,- zł dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 46.101.860,- zł,

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 4.873.749,-zł, z tego na:

 1. usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej zniszczonej w 2010r. - 4.599.764,-zł,

 2. odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2004-2009 - 273.985,-zł,

 1. pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 80.000,-zł,

 2. opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie
  307.231,- zł,

 3. kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania studium wykonalności na zakup pojazdów szynowych w kwocie 1.551,-zł

 4. kary z tytułu nieterminowej dostawy dwóch autobusów szynowych w kwocie 19.520,-zł

 5. wpływu odszkodowania za uszkodzenie autobusów szynowych w kwocie 25.775,-zł,

 6. wpływu odszkodowania związanego z korzystaniem z drogi wojewódzkiej
  w kwocie 100.000,-zł,

 7. zwrotu dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 12.933,-zł oraz odsetek w kwocie 1.132,-zł,

 8. zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WP w kwocie 2.208,- zł

 9. wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na poprawę infrastruktury drogowej w kwocie 3,-zł,

 10. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzenie nieważności umowy zawartej
  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Goldhofer Aktiengeselschaft, Dobrowolski Sp. z o. o. a Województwem Podkarpackim w kwocie 7.200,- zł.

 11. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w kwocie 586.080,- zł, w tym z tytułu:

  1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup prasy, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpłat za sprzedaż złomu, odsprzedaży zużytych tonerów, odszkodowania za kradzież koszy rewizyjnych – 16.148,- zł,

  2. zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia (urlop szkoleniowy) – 2.705,-zł,

  3. zachowania wadium w związku z nieprzystąpieniem do postępowania przetargowego – 8.829,- zł,

  4. kary umownej za odstąpienie z winy wykonawcy od umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Ożenna oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Dukla – 40.417,-zł,

  5. kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostów w miejscowościach Hoczew, Bzianka i Dynów oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica – 89.622,- zł,

  6. kary umownej za nieterminowe wykonanie raportów oddziaływania na środowisko i uzyskanie prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 985 oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 877 –
   2.443,- zł,

  7. kary umownej za nieterminowe wykonanie wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej” – 278,- zł,

  8. kary umownej za zwłokę w uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 z drogą wojewódzką Nr 872 w m. Baranów Sandomierski” – 990,- zł,

  9. kary za nieterminowe wykonanie projektów organizacji ruchu – 3.334,-zł,

  10. kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu przebudowy mostów
   w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w miejscowości Wisłok Wielki przez rzekę Wisłok – 52.959,-zł,

  11. kary za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i nadbudowy budynku garażowego – 454,-zł,

  12. kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynieryjnych
   – 24.296,-zł,

  13. kary za nieterminową realizację zadania „Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia laboratoryjno - administracyjne dla potrzeb Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie- etap II”- 49.497,-zł

  14. kar za nieterminowe wykonanie zleconych remontów chodników i drogi wojewódzkiej Nr 988 oraz dostawy sprzętu do utrzymania dróg wojewódzkich – 294.108,-zł

 1. Dochody majątkowe w kwocie 39.977.673,- zł dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 7.914.552,-zł
  w tym na dofinansowanie:

 1. projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WP na lata 2007 - 2015 - 6.387.200,-zł,

 2. zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową korpusu drogowego
  w km 24+120-24+215 w m. Sakowczyk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna” - 1.527.352,-zł,

 1. dotacji z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób
  w województwie podkarpackim” realizowanego przez Urząd Marszałkowski
  w ramach RPO WP na lata 2007 - 2015 w kwocie 3.339.200,-zł,

 2. pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego
  w kwocie 3.553.186,-zł , w tym na:

 1. budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.746.486,-zł,

 2. zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica budowa ronda w km 45+811,1 w miejscowości Tuszyma” od Gminy Przecław w kwocie 400.000,-zł oraz Powiatu Mieleckiego w kwocie 400.000,-zł,

 3. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy miasta Brzozowa od Miasta Brzozowa w kwocie 6.700,-zł.

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.113.091,-zł,
  w tym :

 1. jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - 15.421.218,-zł,

 2. na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej -
  9.691.873,-zł,

 1. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych ramach RPO WP w kwocie 20.119,-zł,

 2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
  w kwocie 37.525,-zł.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna