Obszar społeczno-obywatelski PrzyczynaPobieranie 16.38 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.38 Kb.
Obszar społeczno-obywatelski

 1. Przyczyna:

-niewystarczająca atrakcyjność przestrzeni publicznej

-brak miejsc spotkań dla młodzieży

-niewystarczająca (i nierównomierna) ilość obiektów integracji lokalnej i służących rozwojowi turystyki

-niewystarczająca infrastruktura rekreacyjna

-brak świetlic wiejskich i infrastruktury społecznej

-niewystarczająca infrastruktura teleinformatyczna

-brak chodników

-brak skutecznych form komunikacji społecznej 1. Problem:

-słaba komunikacja pomiędzy organizacjami pozarządowymi

-brak umiejętności (wypracowywania) zdobywania własnych środków

-niskie kompetencje do organizacji życia publicznego

-brak kwalifikacji liderów społecznych

-brak umiejętności dojścia do porozumienia

-brak zaangażowania młodych ludzi

-słaby odzew na inicjatywy

-niewystarczająca dbałość o dziedzictwo kulturowe (przekazywanie tradycji)

-niska świadomość ekologiczna

-za mała współpraca pomiędzy szkołami 1. Następstwo:

-rozwarstwienie społeczne (starzy-nowi)

-pogłębiający się konflikt między „starym a nowym stylem życia”

-niewykorzystany potencjał turystyczny

-niekontrolowany ruch turystyczny

-zbyt szybkie tempo migracji


 1. Cel ogólny:

Świadome i aktywne lokalne społeczeństwo obywatelskie posiadające wiedze i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym.


 1. Cel szczegółowy:

- Zbudowanie odpowiedzialnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego na terenie LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

- Atrakcyjna przestrzeń publiczna, umożliwiająca integrację społeczną i ułatwiająca zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby.
 1. Przedsięwzięcia służące realizacji celu szczegółowego:

-działania an rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach

-organizacja miejsc aktywności społecznej wraz z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

-poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej oraz tworzenie lub modernizowanie miejsc rekreacji

-zaadaptowanie przestrzeni publicznej

-stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wraz z budowaniem kanałów przepływu informacji

-działania aktywizujące lokalnych liderów oraz przyczyniające się do integracji społecznej

-projekty edukacyjne ekologiczne i z obszaru ochrony dziedzictwa oraz w zakresie upowszechniania nowych technologii

Obszar Przedsiębiorczości


 1. Przyczyna:

-ograniczony dostęp do rynku zbytu

-brak informacji o usługach świadczonych lokalnie

-brak opieki dziennej na małymi dziećmi

-brak działań „Myśl globalnie, działaj lokalnie”

-ograniczony dostęp do opieki medycznej

-odłogi


-brak stowarzyszeń reprezentujących interesy większej grupy producentów

-problem z wejściem w rynek zbytu

-mała ilość miejsc opieki dla seniorów

-brak szkoleń dedykowanych przedsiębiorcom

-brak miejsc sprzedaży bezpośredniej

-brak sieci kontaktów między usługami
 1. Problem:

-brak świadomości o potrzebie rejestrowania działalności na terenie gminy

-nieodprowadzenie podatku do gmin – do Krakowa

-niski poziom i kompetencje w kreowaniu i rozwoju lokalnych działalności

-ograniczony dostęp-kontakt do osób nowych na terenach

 1. Następstwo:

-rozdrobnione gospodarstwa (wielkość)

-wyprzedaż gruntów rolnych

-niska dochodowość rolnictwa

-uciekanie biznesu do Krakowa

-odłogi

-„dzika deweloperka”-zubożenie społeczeństwa

-rozdrobnienie gruntów

-korki na drogach

-brak infrastruktury liniowej (drogi, kanalizacja, gaz itp.)

-niska klarowność przepisów, dynamiczna zmienność przepisów prawa

-duża ilość problemów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej

-obciążenia podatkowe, wysokie koszty pracy


 1. Cel ogólny:

Obszar o rozwiniętej strukturze usług lokalnych, ze wzrostem dochodów przedsiębiorców lokalnych i świadomości i identyfikacji z lokalnym środowiskiem społecznym.


 1. Cel szczegółowy:

- Przedsiębiorcze społeczeństwo prowadzące działalność w oparciu o lokalny potencjał tworzące miejsca pracy.

- Stworzenie warunków do rozwoju lokalnych usług i przetwórstwa.
 1. Przedsięwzięcia służące realizacji celu szczegółowego:

-wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD

-tworzenie i rozwój usług dla lokalnej społeczności, specyficznych dla obszaru aglomeracja krakowska-rozwój firm produkcyjnych/ wytwarzających produkty dla lokalnych społeczności, w tym promujące działania w zakresie ochrony środowiska

-inkubator lokalnego przetwórstwa oraz promocja lokalnych produktów i usług


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna